Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku

Pytanie:

Mam problem z podatkiem od spadku i ewentualnie dochodowym po sprzedaży mieszkania - spadku. Otóż, zgodnie z zaświadczeniem warunkowym z urzędu skarbowego zgłoszony został majątek w postaci mieszkania, który został zwolniony od podatku od spadków. Warunek zawieszający obowiązuje przez 5 lat od dnia zamieszkania w nabytym lokalu, nie później niż od 21.08.2002 r. Opłata skarbowa została uiszczona 21.08.2001 r. Czy obowiązująca początkowa data to 2002, czy 2001 rok? Zamieszkanie, z racji braku dochodów, było później, aczkolwiek wpis członkowski do spółdzielni (mieszkanie spółdzielcze własnościowe) nastąpił 23.10.2001 r. Czy mogę sprzedać mieszkanie już? Kiedy będę mogła sprzedać mieszkanie bez konieczności płacenia podatku od spadku? Jeżeli pieniądze ze sprzedaży mieszkania przeznaczam na inne mieszkanie - tańsze, czy podatek dochodowy (10%) muszę zapłacić od całej wartości sprzedanego mieszkania, czy od różnicy wartości mieszkań (wiem, że mieszkanie/spadek sprzedam drożej)? Czy jeżeli resztę pieniędzy przeznaczam na remont i wyposażenia mieszkania, muszę to udokumentować w urzędzie podatkowym (farby, glazura, rozumiem, że meble nie wchodzą w grę)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku

4.8.2006

Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży nieruchomości zostało szczegółowo omówione w artykule: Kiedy należy zapłacić podatek dochodowy od sprzedanej nieruchomości?

W opisywanym przypadku (mieszkanie otrzymane w spadku)  nawet jeżeli zbycie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, może Pani skorzystać z art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, wolne są w całości przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych - jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

Natomiast, odnosząc się do kwestii związanych z podatkiem od spadków - otóż, zwolnienie związane z brakiem zapłaty spadku obowiązuje pod warunkiem 5-letniego zamieszkiwania w mieszkaniu otrzymanym w spadku. Termin pięcioletni liczony jest (jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca nie mieszkał w nabytym lokalu lub budynku) - od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku. Zamieszkanie to (o ile budynek lub lokal nie były zajmowane przez osoby trzecie) powinno nastąpić w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego, inaczej traci się prawo do ulgi. Zatem jeżeli zamieszkała Pani po upływie roku od dnia złożenia zeznania (z pytania wynika, że zeznanie zostało złożone 21.08.2001 r.), to utraciła Pani prawo do ulgi. Jeżeli jednak zamieszkała Pani w tym mieszkaniu w ciągu roku od dnia złożenia zeznania, termin pięcioletni należy liczyć od dnia zamieszkania.

Jeżeli ulga przysługuje, istnieje ograniczona możliwość sprzedania mieszkania przed upływem pięcioletniego terminu bez utraty prawa do ulgi. Zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn, nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji zbycie udziału w budynku lub lokalu:

  • na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych

  • oraz zbycie budynku lub lokalu, jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia, warunek ten uważa się za spełniony również wtedy, gdy budynek lub lokal został zbyty przed rozpoczęciem zamieszkiwania ze względu na konieczność zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zbycia.

Należy jednak zwrócić uwagę, że konieczność zmiany warunków mieszkaniowych może uzasadniać nagła, nieoczekiwana sytuacja życiowa, w której znalazł się podatnik. Nie wystarcza zatem dla spełnienia tej przesłanki zwykła potrzeba zamiany warunków mieszkaniowych. Podatnik, dokonując sprzedaży budynku lub lokalu objętego tą ulgą, musi zdawać sobie sprawę z konieczności wykazania takich okoliczności (tak: NSA w wyroku z dnia 7 marca 2002 r., sygn. akt I SA/Wr 2910/2001).

Potrzebujesz porady prawnej?