Stawka VAT przy usługach opieki społecznej

Pytanie:

Zgodnie z załącznikiem nr 4. poz. 9 do ustawy o podatku od towarów i usług opieka społeczna jest zwolniona z VAT. Natomiast zgodnie z załącznikiem nr 3. poz. 152 stawce 7% podlegają \"usługi ... w zakresie opieki społecznej - wyłącznie świadczone przez instytucje, których usługi te nie są zwolnione od podatku\". Proszę o podanie przykładu takiej instytucji. Kiedy przedsiębiorca płaci 7% VAT przy świadczeniu usług opieki społecznej?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.6.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Stawka VAT przy usługach opieki społecznej

Postawione pytanie nie uwzględnia zmian w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), które weszły w życie w 2011 roku.

Przede wszystkim aktualnie zwolnienia w zakresie usług pomocy społecznej nie są zawarte w załącznikach do ustawy o VAT (w szczególności cały załącznik nr 4 został uchylony), ale zawarte zostały w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT.  Ponadto w latach 2011-2013 nie obowiązuje stawka 7%.

Zgodnie ze wskazanym przepisem zwalnia się od podatku usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej pomocy, wykonywane przez:

a) regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej,

b) wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę:
- domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie wojewody,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,

c) placówki specjalistycznego poradnictwa,

d) inne niż wymienione w lit. a-c placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę,

e) specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

Powyższy przepis określa zatem ściśle kategorie podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej zwolnione z VAT.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: