Strata w działalności gospodarczej

Pytanie:

"Rozliczenie roczne kamienicy prywatnej wykazuje "dochód ujemny" czyli straty - wydatki przewyższają przychody. Czy można odliczyć straty w całości od przychodów w kamienicy w roku 2005?"

Odpowiedź prawnika: Strata w działalności gospodarczej

Kwestię rozliczania strat reguluje art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowi on, że o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Z przepisu powyższego wynika kilka reguł. Po pierwsze, strata z poprzednich lat podatkowych może pomniejszać wyłącznie przychody z tego samego źródła przychodów (np. strata ze źródła przychodów najem może pomniejszać przychody z najmu uzyskiwane w latach kolejnych).

Po drugie, strata może być odliczona w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych następujących po roku, w którym powstała (przy czym nie ma obowiązku rozliczania straty w zeznaniu rocznym, można o nią pomniejszać już zaliczki opłacane w ciągu roku).

Po trzecie, w żadnym z tych pięciu lat podatkowych wysokość pomniejszenia dochodu o przedmiotową stratę nie może przekroczyć 50% odliczanej straty.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że nie ma przeszkód, aby w 2005 r. o uzyskaną w obecnym roku stratę pomniejszyć uzyskiwane z kamienicy przychody.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika