Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę

Pytanie:

Inwestor przerwał budowę budynku na okres dłuższy niż 2 lata. Przez co, zgodnie z art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego, pozwolenie na budowę wygasło. Wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę dokonuje organ administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie art. 162 par. 3 Kpa. Obecnie inwestor chce wznowić budowę, co wymaga nowego pozwolenia na budowę. Czy do wygaszenia pozwolenia na budowę wystarczy wniosek inwestora z pominięciem długotrwałego postępowania przed organem nadzoru budowlanego czy też organ wygasza pozwolenie na budowę tylko i wyłącznie na wniosek powiatowego inspektora nadzoru budowlanego? Pominięcie organu nadzoru budowlanego znacznie przyśpieszy, skróci i uprości procedury związane z pozyskaniem nowego pozwolenia budowę.

Masz inne pytanie do prawnika?

4.4.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę

Zgodnie z zacytowanym powyżej przepisem decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata (art. 37 ust. 1 ustawy - prawo budowlane). Decyzja taka powinna być podjęta przez organ I instancji, w tym wypadku przez starostę lub wojewodę (tj. organy administracji architektoniczno - budowlanej). Prawo budowlane jak i kodeks postępowania administracyjnego nie regulują jednak procedury „inicjowania” takiego postępowania. W tej sytuacji należy odwołać się do zasady ogólnej kpa, które pozwalają na wszczęcie postępowania za równo na wniosek strony jak i z urzędu. Nie ma również przepisu, który by nakazywał wystąpienie do organu nadzoru budowlanego do „zatwierdzenia” istniejącego stanu „przerwy w budowie”.

Wygaśnięcie poprzedniego pozwolenia na budowę może być stwierdzone z urzędu w sytuacji np. na wniosek właściwego inspektora budowlanego, ale również w postępowaniu wszczętym wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia na budowę. Może Pan zatem złożyć nowy wniosek o wydane pozwolenia na budowę bezpośrednio do organu bez uzyskania wcześniejszej decyzji stwierdzającej wygaśnięcie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: