Stypendium a obowiązek złożenia zeznania rocznego

Pytanie:

W 2006 r. otrzymywałem stypendium naukowe na AE od marca do lipca w wysokości 700 zł oraz od października do lutego 2007 w wysokości 550 zł. Czy w rozliczeniu za 2006 r. muszę wykazać to stypendium w PIT rocznym? Z tego co się wstępnie zorientowałem, to nadwyżkę powinienem wykazać. Dodam, że stypendium było pobierane tylko w tych miesiącach.

Masz inne pytanie do prawnika?

30.1.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Stypendium a obowiązek złożenia zeznania rocznego

Zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 39 i pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są:

  • stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  • świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,

Co do zasady, stypendia tzw. naukowe są więc wolne od podatku dochodowego w całości i nie trzeba ich deklarować w zeznaniu rocznym. 

Niemniej, w niektórych przypadkach stypendia mogą podlegać opodatkowaniu - w takiej sytuacji uczelnia jest obowiązana do pobrania należnej zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie bowiem z art. 39 ust. 5, płatnicy stypendiów będący jednostkami organizacyjnymi uczelni, placówkami naukowymi, zakładami pracy oraz innymi jednostki organizacyjnymi wypłacający podatnikom wyłącznie stypendia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, sporządzają  informację PIT-8S „Informacja o wysokości wypłaconego stypendium”. Taką informację student powinien otrzymać od uczelni w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Wspomniany art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, że wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł.

W praktyce oznacza to, że jeżeli miesięczna kwota stypendium przekraczała limit 380 zł to uczelnia miała obowiązek pobrać należną zaliczkę na podatek dochodowy. Taka sytuacja występuje właśnie u Pana.

W konsekwencji, oznacza to, że jako podatnik, który otrzymywał stypendium w 2006 roku w kwocie wyższej niż określona limitem, powinien Pan złożyć zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym na formularzu PIT-37. Zeznanie należy sporządzić na podstawie otrzymanej informacji PIT-8S. W kolumnie „b” części „C” zeznania, czyli kolumnie, w której należy wykazać kwoty przychodu, należy uwzględnić kwotę wykazaną w pozycji 83 otrzymanej informacji PIT-8S czyli kwotę wypłaconego stypendium już po odliczeniu kwoty wolnej od podatku (380 zł). W części „F” zeznania, czyli w części, gdzie powinna być wykazana zaliczka pobrana przez płatnika, należy uwzględnić kwotę wykazaną w pozycji 84 informacji PIT-8S, czyli kwotę pobranych przez uczelnię zaliczek.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: