Stypendium socjalne a działalność gospodarcza

Pytanie:

Student otrzymuje stypendium socjalne. Chce założyć działalność gospodarczą, aby zwiększyć swoje dochody. Czy założenie działalności gospodarczej jest równoznaczne z pozbawieniem się przez studenta stypendium socjalnego? Czy dochody z działalności gospodarczej studenta wchodzą w dochód jego rodziców?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.9.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Stypendium socjalne a działalność gospodarcza

Zasady wypłacania stypendium socjalnego studentom określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z jej art. 179  wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. Wysokość tego dochodu nie może być niższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej ani wyższa niż suma kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jak wynika z powyższego założenie przez studenta działalności gospodarczej nie powoduje automatycznie utraty stypendium, ale może spowodował utratę tego stypendium w razie przekroczenia limitu dochodów.

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe uwzględnia się bowiem dochody osiągane przez:  

 • studenta;

 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;

 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.  

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, z tym że do dochodu nie wlicza się:  

 • dochodów rodziców, opiekunów ani będących na ich utrzymaniu dzieci, jeżeli student jest samodzielny finansowo,

 • stypendiów ani zapomogi, o których mowa w art. 173 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

 • świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”;

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie o systemie oświaty. 

Warunki uznania studenta za osobą samodzielną finansowo są następujące:

 1. student posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;

 2. student posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;

 3. miesięczny dochód studenta w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypendium; 

 4. student nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pozbawienie dachu nad głową.

3.7.2018 przez: 1996ola

mandat za brak biletu w tramwaju

16.4.2018 przez: gregory3335