Ubezpieczenie zdrowotne osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia będących studentami

Pytanie:

Czy student zatrudniony na podstawie umowy zlecenia podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenie zdrowotne osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia będących studentami

Osoby określone w ustawie o systemie ubezpieczeń zdrowotnych w art. 6 ust. 1 pkt 4 (zatrudnione m.in. na podstawie umowy zlecenia) nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.
Studentem jest osoba kształcąca się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię posiadającą stosowne uprawnienia, kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego: licencjata, inżyniera, magistra lub tytułu równorzędnego. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania. Student traci swój status z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.
Mając na uwadze treść powyższego przepisu oraz art. 13 pkt 2 u.s.u.s., należy uznać, że obowiązek ubezpieczenia społecznego (obowiązkowego emerytalnego, rentowego, wypadkowego oraz zdrowotnego) z tytułu umowy zlecenia, powstaje z chwilą utraty statusu studenta.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: