Uchylenie się od skutków błędnego oświadczenia

Pytanie:

Jeśli wdowa po śmierci małżonka wprowadzona przez wynajmującego w błąd podpisała nową umowę najmu, to czy możliwość uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego przez nią pod wpływem błędu jast ograniczona określonym terminem od dnia podpisania w/w umowy i czy należy oddać sprawę do sądu czy odwołać się do wynajmującego?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uchylenie się od skutków błędnego oświadczenia

Jak stanowi kodeks cywilny, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie.

Uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli wygasa w z upływem roku od jego wykrycia. Termin ten jest zachowany, jeżeli oświadczenie uchylającego się od skutków prawnych zawartej umowy dojdzie w tym terminie do wiadomości drugiej strony.

Oświadczenie o uchyleniu powinno być złożone w zwykłej formie pisemnej osobie będącej adresatem oświadczenia złożonego pod wpływem błędu, a w razie braku konkretnego adresata - osobie zainteresowanej nim. Jest to forma dla celów dowodowych.

Uchylenie może też nastąpić w drodze powództwa; w takim wypadku pozew spełnia wymaganie formy pisemnej. Może ono nastąpić także w drodze zarzutu w procesie w piśmie procesowym albo do protokołu sądowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: