Ustalenie zakresu działalności konkurencyjnej pracownika

Pytanie:

Pracodawca proponując mi umowę o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy umieścił w niej, oprócz powielenia art. 101(1) KP, zapis: \"Pracownik zobowiązuję się, iż w okresie zatrudnienia u Pracodawcy nie podejmie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Pracodawcy, żadnego dodatkowego zatrudnienia/działalności zarobkowej, w szczególności na podstawie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innych\". Moje wątpliwości dotyczą zobligowania mnie do uzyskania pisemnej zgody pracodawcy. Czy taki zapis jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa? Czy pracodawca może powoływać się na brak definicji \"działalności konkurencyjnej\" w Kodeksie Pracy i chęć każdorazowej oceny działalności dodatkowej pracownika (wyrok SN z dnia 23.02.1999)? Czy zastosowanie do umieszczenia ww. zapisu w umowie o zakazie konkurencji ma zasada swobody umów wynikająca z kodeksu cywilnego? Czy klauzula o tzw. wyłączności zatrudnienia może być przedmiotem o zakazie konkurencji czy należy do materii umowy o pracę? Czy umieszczenie zapisu, o którym mowa we wstępie może wynikać z art.22(1) par.2 KP (inne dane, które na żądanie pracodawcy pracownik jest zobowiązany podać)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ustalenie zakresu działalności konkurencyjnej pracownika

Powołany przez Pana w pytaniu przepis artykułu 101[1] kodeksu pracy stanowi, iż w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Faktycznie kodeks pracy nie definiuje tego pojęcia, jednak w świetle przyjętej praktyki, doktryny prawa pracy oraz orzecznictwa nie ma najmniejszych przeszkód, aby określić, co należy rozumieć pod pojęciem działalność konkurencyjna. Pomocne i wystarczające jest już samo znaczenie potoczne tego sformułowania. Najogólniej mówiąc jest to rywalizacja uczestników rynku, którzy dążąc do realizacji swoich celów, próbują przedstawiać potencjalnym odbiorcom dóbr i usług oferty wyróżniające się spośród innych ceną, jakością i innymi cechami, aby ich skłonić do zawierania transakcji (Prawo pracy Warszawa 1997-2005 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis). Przyjmuje się przy tym, iż w umowie o zakazie konkurencji strony powinny określić konkretną treść obowiązku pracownika powstrzymania się od działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, kierując się potocznym i ekonomicznym znaczeniem pojęcia „konkurencja”. Z całą pewnością umowa o zakazie konkurencji nie może ograniczać pracownika w zawieraniu wszelkiego rodzaju dodatkowych umów, chodzi tu tylko i wyłącznie o umowy, których przedmiot jest tożsamy z umową pracę. W praktyce jest nic innego jak uniemożliwienie pracownikowi „wynoszenia” informacji z firmy do konkurencji. Poza tym system prawa jest spójny i w związku z  tym nie ma żadnych przeszkód, a nawet wskazane jest, aby odnieść się do przepisów innych ustaw, które definiują poszukiwane pojęcia. W omawianym przypadku należy odwołać się do przepisów ustawy „O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”, która definiuje pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji. Te przepisy natomiast stosujemy również do osoby, która świadczy pracę na podstawie umowy o pracę, dlatego pracodawca nie może powoływać się na brak odpowiedniej definicji w kodeksie pracy.

Owszem zasada swobody umów ma zastosowanie do umowy o zakazie konkurencji, ale nie w takim zakresie jak przedstawiony w pytaniu.

Zasada swobody umów wynika bezpośrednio z przepisu artykułu 353[1] kodeksu cywilnego, który stanowi, iż strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Jak wynika wprost z przytoczonego przepisu, takie sformułowanie treści umowy o zakazie konkurencji nie może być chronione zasadą wynikającą z kc, gdyż postanowienia propozycji deformują cel, przeznaczenie umów o zakazie konkurencji. Zamiast zakazywać działań konkurencyjnych próbują zakazywać wszelkiej dodatkowej aktywności.

Nie można także zakazać pracownikowi wykonywania innych czynności zarobkowych. Zasada lojalności wobec pracodawcy nie może być aż tak daleko idąca. Poza tym wolność wyboru zatrudnienia gwarantują nie tylko przepisy kodeksu pracy, ale także Konstytucja (Kodeks pracy - artykuł 10, Konstytucja artykuł 65).

Powołany w pytaniu artykuł 22[1] kodeksu pracy stanowi, iż pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko, 
2) imiona rodziców, 
3) datę urodzenia, 
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 
5) wykształcenie, 
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 
Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których powyżej także:
1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, 
2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

Z całą pewnością pracodawca nie może powoływać się na artykuł 22[1] kodeksu pracy w ten sposób uzasadniając żądanie wyjawienia innych źródeł zarobkowych przez pracownika. Żaden z zapisów nie uprawnia go do tego, są to dane wykraczające już poza zakres wskazany w tym przepisie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zakaz konkurencji a samozatrudnienie - opinia prawna

Zakaz konkurencji a samozatrudnienie - opinia prawna

Stan faktyczny Od roku 2001 do marca 2006 byłam zatrudniona na stanowisku handlowca, na zasadach tzw. samozatrudnienia. Do obowiązków wynikających z umowy zlecenia należało m.in. pozyskiwanie i obsługa klientów. Wynagrodzenie otrzymywane było przeze mnie miesięcznie (...)

Umowa o zakazie konkurencji jako skuteczna ochrona \

Umowa o zakazie konkurencji jako skuteczna ochrona \"know how\" pracodawcy - opinia prawna

Stan faktyczny Prowadzę firmę na swoje nazwisko, która "żyje" z opracowywania i sprzedaży nowych produktów. Część z nich jest chroniona w Urzędzie Patentowym RP, ale części rozwiązań nie jestem w stanie ten sposób zabezpieczyć. Zabezpieczenia od strony konkurencji wymagają (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Kiedy zaczyna obowiązywać zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy - opinia prawna

Kiedy zaczyna obowiązywać zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy - opinia prawna

Stan faktycznyProblem dotyczy klauzuli warunkowej w "Umowie o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego zakończeniu". W punkcie dotyczącym zakazu konkurencji pracodawca zobowiązał pracownika do „powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej w czasie trwania (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Interpretacja MF Minister Finansów w dniu 15 września 2020 r. wydał interpretację ogólną Nr DD3.8201.1.2018. Wynika z niej, że na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych przez sądy UODO przygotował publikację „Przetwarzanie danych osobowych przez sądy w kontekście zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych”, która stanowi odpowiedź na pytanie, czy Prezes UODO jest organem właściwym do (...)

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

Coraz częstszą praktyką w obrocie gospodarczym jest łączenie się przedsiębiorców oraz przejmowanie mniejszych przedsiębiorstw przez większe. Połączenia takie mają wpływ nie tylko na łączące się przedsiębiorstwa, ale także na sytuację prawną i materialną zatrudnionych w obu (...)

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem

Wypowiedzenie to tryb, który daje pracownikowi – w okresie wypowiedzenia – szansę na przygotowanie się do zakończenia współpracy. Przeczytaj, kiedy i jak pracodawca może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem. ##baner## Jak rozwiązać umowę za wypowiedzeniem? Jako pracodawca (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Jak ustalić wysokość odszkodowania przy zakazie konkurencji? - opinia prawna

Jak ustalić wysokość odszkodowania przy zakazie konkurencji? - opinia prawna

Stan faktyczny Z moim poprzednim pracodawca wiązała mnie umowa o zakazie konkurencji, na mocy której należne mi odszkodowanie miało być wypłacone jednorazowo po zakończeniu 2-letniego okresu karencji. Po upływie tego terminu pracodawca wypłacił mi odszkodowanie stanowiące wyłącznie równowartość (...)

Zakaz konkurencji w umowie o pracę

Zakaz konkurencji w umowie o pracę

Pracodawcy mogą zawierać z pracownikami dodatkowe umowy regulujące zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej przez pracowników na rzecz podmiotów konkurencyjnych dla pracodawcy. Jeżeli umowa o zakazie konkurencji zawierana jest na okres przypadający po ustaniu stosunku pracy, jej niezbednym (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która (...)

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Do nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy upoważnione są: Państwowa Inspekcja Pracy, społeczna inspekcja pracy, a także Państwowa Inspekcja Sanitarna (w zakresie przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy). Spory z zakresu prawa pracy rozstrzygają (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Jak potencjalni pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Jakie dane kandydatów mogą pozyskiwać i jak długo mogą je przetwarzać? Rekrutacja po nowemu 25 maja 2018 roku we wszystkich (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Kto może, a kto ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które musi być stosowane od 25 maja 2018 r., w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów (...)

Jak chronić pracodawcę przed byłym pracownikiem, gdy nie podpisano umowy o zakazie konkurencji-opinia prawna

Jak chronić pracodawcę przed byłym pracownikiem, gdy nie podpisano umowy o zakazie konkurencji-opinia prawna

Stan faktyczny Mój pracownik zwolnił się i rozpoczął prowadzenie działalności konkurencyjnej. Rozpoczął sprzedawanie tego samego co ja, a jest to asortyment dość szczególny (oprogramowanie antywirusowe). Czy mogę i są ku temu podstawy podać go do sądu, że rozpoczął działalność (...)

Do czego jest uprawniony pracownik w Twojej firmie?

Do czego jest uprawniony pracownik w Twojej firmie?

  Na czym tak naprawdę polega przedstawicielstwo? Czy organ spółki z o. o.  jest przedstawicielem tej osoby? Nie jest, ponieważ jego działalność nie polega na zastępstwie, lecz na działalności samej spółki. Warto wiedzieć, że wyróżnia się zastępstwo bezpośrednie, (...)

Czy możesz otrzymać zwrot kosztów zatrudniając osobę niepełnosprawną?

Czy możesz otrzymać zwrot kosztów zatrudniając osobę niepełnosprawną?

Do 16 października obowiązywało Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Zamiast niego od tej daty obowiązuje rozporządzenie Ministra Polityki (...)

Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

  Co to jest kontrakt menedżerski? Kontrakt menedżerski - to umowa o zarząd przedsiębiorstwem. Zarządca (osoba, której powierzono zarząd) zobowiązuje się do profesjonalnego prowadzenia przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia pewnych założonych efektów np. modernizacji przedsiębiorstwa. (...)

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Jak klasyfikuje się prawa komandytariusza? Prawa i obowiązki przyznane lub obciążające komandytariusza służą realizacji jego statusu w spółce. Podział ich w oparciu o model klasyczny, oparty na wyodrębnieniu praw korporacyjnych i majątkowych, został poddany krytyce z tego względu, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jestem zatrudniony w pewnej firmie transportowej. Mam podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony. Musiałem również podpisać umowę o zakazie konkurencji na okres 6 miesięcy po ustaniu pracy. (...)

Kara umowna, ustalona przez pracodawcę w umowie z pracownikiem o zakazie konkurencji

Kara umowna, ustalona przez pracodawcę w umowie z pracownikiem o zakazie konkurencji

Jak wysoka może być kara umowna, ustalona przez pracodawcę w umowie z pracownikiem o zakazie konkurencji? Ważną kwestią jest wysokość kary umownej – ta bowiem nie może być nadmiernie wygórowana. (...)

Zakaz podejmowania działaloności konkurencyjnej

Zakaz podejmowania działaloności konkurencyjnej

Czy pracodawca ma prawo zażądać od pracownika podpisania oświadczenia o zachowaniu tajemnicy służbowej bez określenia czego to oświadczenie ma dotyczyć, jakiego obszaru pracy? Czy każdy pracownik (...)

Rezygnacja członka zarządu a szkoda spółki

Rezygnacja członka zarządu a szkoda spółki

Przez kilka lat pełniłem funkcje członka zarządu spółki z o.o. W związku z narastającym konfliktem z pozostałymi członkami zarządu złożyłem rezygnację i wypowiedziałem umowę o pracę. (...)

Zakres przedmiotowy zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Zakres przedmiotowy zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Jaki jest dopuszczalny zakres zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy? Dla oceny, czy zakres przedmiotowy zakazu konkurencji został wystarczająco sprecyzowany, może mieć znaczenie okoliczność, (...)

Ustalanie treści regulaminu wynagradzania

Ustalanie treści regulaminu wynagradzania

Ponadzakładowe organizacje związkowe nie uzgodniły tekstu ZUZP dla wszystkich pracowników danej spółki. Spółka ma 5 zakładów, dla pracowników zakład funkcjonuje w trybie Art. 3 k.p. Tak przynajmniej (...)

Rozliczenie delegacji zagranicznej właściciela

Rozliczenie delegacji zagranicznej właściciela

Właściciel firmy ma zamiar w najbliższym czasie poszerzyć działalność gosp. (świadczy usługi budowlane) na kraje Wspólnoty Europejskiej. W styczniu i lutym jeździł do Danii w celu rozpoznania (...)

Brak doręczenia pracodawcy zwolnienia lekarskiego

Brak doręczenia pracodawcy zwolnienia lekarskiego

Witam, jestem zatrudniona na umowę o prace, kilka dni temu wzięłam zwolnienie lekarskie, jednak poczułam się lepiej i następnego dnia poszłam do pracy. Nie informując pracodawcy, że jestem na (...)

Właściwość sądu przy umowie o dzieło

Właściwość sądu przy umowie o dzieło

Pracownik założył pracodawcy sprawę o wypłatę zaległego wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło. Niestety pracodawca nie zmienił w ewidencji działalności gospodarczej siedziby firmy. W efekcie (...)

Odejście pracownika do konkurencji

Odejście pracownika do konkurencji

Mój tata prowadzi firmę usługowo - handlową zajmującą się sprzedażą części zamiennych do samochodów ciężarowych. Firma ma swoja bazę w Siedlcach i zatrudnia 20 osób. Na początku działalności (...)

Czy umowa o zakazie konkurencji wygasa z dniem przejęcia firmy przez nowego pracodawcę,

Czy umowa o zakazie konkurencji wygasa z dniem przejęcia firmy przez nowego pracodawcę,

Podpisałam z moim aktualnym zakładem pracy umowę o zakazie konkurencji (obowiązuje 6 miesięcy po ustaniu stosunku pracy). Właśnie dowiedzieliśmy się, że część pracowników naszego zakładu (...)

Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji

Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji

Zawarłem na piśmie umowę o zakazie konkurencji, która ma obowiązywać przez 1 rok po ustaniu stosunku pracy. Pracodawca zobowiązał się do comiesięcznej wypłaty odszkodowania w wysokości 25% (...)

Obliczanie odszkodowania za zakaz konkurencji

Obliczanie odszkodowania za zakaz konkurencji

W Firmie zawarliśmy umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia dla wybranych grup zawodowych, jednakże dużym problem stanowi zasada naliczania kwoty 25 % wynagrodzenia pracownika. Czy jeżeli (...)

Umowa zlecenie a zakaz konkurencji

Umowa zlecenie a zakaz konkurencji

Czy pracodawca zatrudniający pracowników na umowę zlecenie, ma prawo żądać podpisania klauzuli o zakazie konkurencji? Jeśli tak, to czy zakaz ten może rozciągać się na okres dłuższy niż czas (...)

Działanie pracownika na szkodę firmy

Działanie pracownika na szkodę firmy

Zajmujemy się sprzedażą, pracujące u nas osoby mają dostęp do tajnych i ważnych informacji np. kontrahenci, gdzie i po ile zakupujemy towary, jaka mamy strategię itd. W związku z dostępem pracownika (...)

Odejście pracownika do konkurencji

Odejście pracownika do konkurencji

Mój tata prowadzi firmę usługowo - handlową zajmującą się sprzedażą części zamiennych do samochodów ciężarowych. Firma ma swoja bazę w Siedlcach i zatrudnia 20 osób. Na początku działalności (...)

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jestem zatrudniony w pewnej firmie transportowej. Mam podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony. Musiałem również podpisać umowę o zakazie konkurencji na okres 6 miesięcy po ustaniu pracy. (...)

Czy umowa o zakazie konkurencji wygasa z dniem przejęcia firmy przez nowego pracodawcę,

Czy umowa o zakazie konkurencji wygasa z dniem przejęcia firmy przez nowego pracodawcę,

Podpisałam z moim aktualnym zakładem pracy umowę o zakazie konkurencji (obowiązuje 6 miesięcy po ustaniu stosunku pracy). Właśnie dowiedzieliśmy się, że część pracowników naszego zakładu (...)

Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji

Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji

Zawarłem na piśmie umowę o zakazie konkurencji, która ma obowiązywać przez 1 rok po ustaniu stosunku pracy. Pracodawca zobowiązał się do comiesięcznej wypłaty odszkodowania w wysokości 25% (...)

Obliczanie odszkodowania za zakaz konkurencji

Obliczanie odszkodowania za zakaz konkurencji

W Firmie zawarliśmy umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia dla wybranych grup zawodowych, jednakże dużym problem stanowi zasada naliczania kwoty 25 % wynagrodzenia pracownika. Czy jeżeli (...)

Umowa zlecenie a zakaz konkurencji

Umowa zlecenie a zakaz konkurencji

Czy pracodawca zatrudniający pracowników na umowę zlecenie, ma prawo żądać podpisania klauzuli o zakazie konkurencji? Jeśli tak, to czy zakaz ten może rozciągać się na okres dłuższy niż czas (...)

Działanie pracownika na szkodę firmy

Działanie pracownika na szkodę firmy

Zajmujemy się sprzedażą, pracujące u nas osoby mają dostęp do tajnych i ważnych informacji np. kontrahenci, gdzie i po ile zakupujemy towary, jaka mamy strategię itd. W związku z dostępem pracownika (...)

Umowa lojalnościowa

Umowa lojalnościowa

Dostałem awans. Pracodawca zawarł w umowie zapis, zgodnie z którym mamy zobowiązać się do zawarcia oddzielnej Umowy Lojalnościowej. Co to oznacza w praktyce? Sformułowanie określające umowę, (...)

Tajemnica służbowa po ustaniu stosunku pracy

Tajemnica służbowa po ustaniu stosunku pracy

Mam w umowie o pracę zapisane, że nie będę zdradzał tajemnic firmy przez 2 lata po upływie zatrudnienia. Nie mam umowy o zakazie konkurencji. Czy jeśli podejmę działalność konkurencyjną po (...)

Obowiązek zachowania tajemnicy bez lojalki

Obowiązek zachowania tajemnicy bez lojalki

Czy pracodawca rozwiązując umowę o pracę może wymagać zachowania tajemnicy o informacjach służbowych przez 3 lata? Nie zakazuje on pracy u konkurencji i tym samym nie wypłaca odszkodowania za (...)

Charakter umowy o zakazie konkurencji

Charakter umowy o zakazie konkurencji

Jaki jest charakter prawny umowy o zakazie konkurencji zawieranej z pracownikiem? Powołując się na orzecznictwo należy stwierdzić, że umowa o zakazie konkurencji jest zdaniem Sądu Najwyższego (...)

Zakaz konkurencji bez ograniczeń terytorialnych

Zakaz konkurencji bez ograniczeń terytorialnych

W umowie o zakazie konkurencji nie było zastrzeżonego terytorium na którym nie mógłbym podejmować pracy. Czy oznacza to, że jestem zobowiązany do nie konkurowania na obszarze całego kraju? Umowa (...)

Informacje szczególnie ważne dla pracodawcy, będące podstawą zawarcia z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji

Informacje szczególnie ważne dla pracodawcy, będące podstawą zawarcia z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji

Jakie informacje można uznać za szczególnie ważne dla pracodawcy, będące podstawą zawarcia z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji? Rodzaj i zakres szczególnie ważnych informacji zależy (...)

Zakaz konkurencji wraz z klauzulą dotyczącą kary umownej

Zakaz konkurencji wraz z klauzulą dotyczącą kary umownej

Podpisałam umowę o współpracę z ogólnopolskim przedsiębiorstwem. Czy pracodawca miał prawo zamieścić w niej zakaz konkurencji wraz z klauzulą, dotyczącą kary umownej na wypadek naruszenia (...)

Zakaz konkurencji - nie określenie odszkodowania

Zakaz konkurencji - nie określenie odszkodowania

W mojej umowie o prace znajduje sie zakaz konkurencji po odejściu z firmy. Nie określono w nim kwoty odszkodowania za zakaz konkurencji. Umowa o zakazie nie jest osobna umowa, ale częścią umowy o (...)

FORUM PRAWNE

umowa o zakazie konkurencji - pytania

umowa o zakazie konkurencji - pytania Jestem pracownicą w firmie X będącą właścicielem sieci aptek działających na terenie Polski. Personel jest zatrudniony w aptekach na podstawie umów o pracę. (...)

Uległem wypadkowi w pracy

Uległem wypadkowi w pracy Witam,mam ttaki problem,mianowicie uległem wypadkowi w pracy,mam noge w gipsie i rozkawałkowany palec,w firmie pracuje 13 dni,czy przysługuje mi chorobowe płatne na czas (...)

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

Umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji Czy prawdą jest że gdy podpisuję umowę o zaka zie konkurencji jako dodatkową przy zwykłej umowie o pracę mogę żądać od szefa umieszczenia w klauzuli dodatku o odzskodowanie (...)

Umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji Proszę o pomoc, witam serdecznie Podpisywałem umowe o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, obowiązuje mnie ona przez 3 miesiące. W tym czasie przysługuje mi odszkodowanie (...)

Umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji witam W chwili obecnej jestem już na okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia, pracodawca poinformował mnie także o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy i chciałem się (...)

Umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji Dobry wieczór, w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu pracy mam zapis ZAKAZ UCZESTNICTWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH KTÓRE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJNĄ. Czy ktoś (...)

Umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji Dobry wieczór, w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu pracy mam zapis ZAKAZ UCZESTNICTWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH KTÓRE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJNĄ. Czy ktoś (...)

Umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji Dobry wieczór, w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu pracy mam zapis ZAKAZ UCZESTNICTWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH KTÓRE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJNĄ. Czy ktoś (...)

Umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji Witam mam takie pytanie ile powinien wynosic okres wypowiedzenia, jęśli mam podpisana umowę o zakazie konkurencji na rok? z góry dziękuję za pomoc

Umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji Czy prawdą jest że gdy podpisuję umowę o zaka zie konkurencji jako dodatkową przy zwykłej umowie o pracę mogę żądać od szefa umieszczenia w klauzuli dodatku o odzskodowanie (...)

Umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji Proszę o pomoc, witam serdecznie Podpisywałem umowe o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, obowiązuje mnie ona przez 3 miesiące. W tym czasie przysługuje mi odszkodowanie (...)

Umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji witam W chwili obecnej jestem już na okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia, pracodawca poinformował mnie także o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy i chciałem się (...)

Umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji Dobry wieczór, w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu pracy mam zapis ZAKAZ UCZESTNICTWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH KTÓRE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJNĄ. Czy ktoś (...)

Umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji Dobry wieczór, w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu pracy mam zapis ZAKAZ UCZESTNICTWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH KTÓRE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJNĄ. Czy ktoś (...)

Umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji Dobry wieczór, w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu pracy mam zapis ZAKAZ UCZESTNICTWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH KTÓRE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJNĄ. Czy ktoś (...)

Umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji Witam mam takie pytanie ile powinien wynosic okres wypowiedzenia, jęśli mam podpisana umowę o zakazie konkurencji na rok? z góry dziękuję za pomoc

umowa o zakazie konkurencji

umowa o zakazie konkurencji Czy mając podpisaną umowę z biurem nieruchomości z zakazem konkurencji, po jej rozwiązaniu mogę podjąć pracę u dewelopera?

umowa o zakazie konkurencji - pytania

umowa o zakazie konkurencji - pytania Jestem pracownicą w firmie X będącą właścicielem sieci aptek działających na terenie Polski. Personel jest zatrudniony w aptekach na podstawie umów o pracę. (...)

umowa o zakazie konkurencji - odszkodowanie

umowa o zakazie konkurencji - odszkodowanie Dzień dobry Mam takie pytanie: Dowiedziałem sie, że w przypadku "umów o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy" przysługuje pracownikowi odszkodowanie (...)

wygaśnięcie stosunku pracy a umowa o zakazie konkurencji

wygaśnięcie stosunku pracy a umowa o zakazie konkurencji Witam, miesiąc temu złożyłam wypowiedzenie w firmie, w której pracowałam. Umowa została rozwiązana, ale pracodawca do tej pory nie rozwiązał (...)

Porady prawne