Utrata prawa do renty

Pytanie:

"Czy ZUS może odebrać rentę zawodową (po 5,5 roku otrzymywania), nawet wówczas, gdy stan zdrowia nie uległ żadnej poprawie i nie rokuje nadziei na poprawę?"

Odpowiedź prawnika: Utrata prawa do renty

Decyzje w sprawach świadczeń renty z tytułu niezdolności do pracy wydają i świadczenia te wypłacają organy rentowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Prawo do świadczeń uzależnionych od niezdolności do pracy oraz wysokość tych świadczeń ulega zmianie, jeżeli w wyniku badania lekarskiego, przeprowadzonego na wniosek lub z urzędu, ustalono zmianę stopnia niezdolności do pracy, brak tej niezdolności lub jej ponowne powstanie. A zatem decyzję o tym, czy renta z tytułu niezdolności do pracy jest należna, czy nie organ rentowy wydaje na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika. Jeżeli według lekarza orzecznika dana osoba po pewnym okresie wypłacania renty z ZUS przestaje być niezdolna do pracy, to ustaje jedna z przesłanek do wypłacania renty. Nie jest przy tym istotne jak długo renta była wcześniej wypłacana. Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy może być zatem cofnięte, jeżeli z orzeczenia lekarza orzecznika wynika, że ustała niezdolność do pracy. Jeżeli natomiast Pani twierdzenie, że stan zdrowia nie uległ żadnej poprawie i nie rokuje nadziei na poprawę jest oparte na orzeczeniu lekarza orzecznika, to organ rentowy nie powinien cofać Pani świadczenia. Decyzja organu ZUS powinna w szczególności zawierać wskazanie rodzaju świadczenia, którego dotyczy, powołanie przepisów prawnych, na których jest oparta, oraz pouczenie o trybie i terminie odwołania. Decyzja odmowna powinna również zawierać szczegółowe faktyczne i prawne uzasadnienie odmowy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika