Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy

Pytanie:

"Po złożeniu wniosku o ustalenie warunków zabudowy opracowany został projekt decyzji. Wnioskowana do zabudowy nieruchomość w palnie miejscowym, który utracił ważność 31.12.2003 roku , znajdowała się w strefie ochrony konserwatorskiej. Czy w opisanej sytuacji, gdy gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a tym samym nie ma stref ochrony konserwatorskiej, należy dokonać uzgodnień w trybie art 106 Kpa w związku z art 53 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z wojewódzkim konserwatorem zabytków? Czy w takim przypadku bierze się pod uwagę tylko rejestr lub ewidencję zabytków i stosowne w tym zakresie akty prawne?"

Odpowiedź prawnika: Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy

Na konieczność dokonania uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wskazuje art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odnośnie do uzgodnień wymaganych przez inne przepisy. Na podstawie powyższego przepisu decyzje podjęte w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską powinny zostać uzgodnione z działającym w imieniu wojewody wojewódzkim konserwatorem zabytków. Obszary i obiekty objęte ochroną określone są w art. 6 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dodatkowo wynikać mogą z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwłaszcza w miejscowościach gdzie wyodrębnić można centrum o historycznym układzie przestrzennym.

W przedstawionym stanie faktycznym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w związku z tym będzie miał zastosowanie przepis art. 6 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którym, ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania:  

1) zabytki nieruchome będące, w szczególności:

a) krajobrazami kulturowymi,  

b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,  

c) dziełami architektury i budownictwa,  

d) dziełami budownictwa obronnego,  

e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi,  

f) cmentarzami,  

g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,  

h) miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;  

2) zabytki ruchome będące, w szczególności:  

a) dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,  

b) kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,  

c) numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,  

d) wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,  

e) materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984),  

f) instrumentami muzycznymi,  

g) wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi,  

h) przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;  

3) zabytki archeologiczne będące, w szczególności:  

a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,  

b) cmentarzyskami,  

c) kurhanami,  

d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.  

2. Ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej.  

Jak więc wynika z w/w przepisów, jeżeli nie ustanowiono na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, należy dokonać ustaleń z wojewódzkim konserwatorem zabytków, dla nieruchomości spełniających w/w warunki oraz tych, zawartych w odpowiednim rejestrze czy ewidencji zabytków.

Zasady postępowania w stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika