Uznanie przychodu przez korzystającego

Pytanie:

"Naczepa ciężarowa, będąca przez 20 miesięcy w leasingu operacyjnym, została uszkodzona w wyniku wypadku. Czas trwania umowy leasingu wynosił 4 lata. Ubezpieczyciel zakwalifikował tę szkodę jako "szkoda całkowita" i wypłacił Firmie Leasingowej (leasingodawcy) odszkodowanie w wysokości 34.734 zł. Zgodnie z warunkami umowy leasingu umowa ta wygasła z powodu nienaprawialnego uszkodzenia samochodu. Leasingodawca sprzedał wrak samochodu firmie (leasingobiorcy) za kwotę 16.714 zł. Leasingodawca dokonał ostatecznego rozliczenia umowy leasingu i uznał notą uznaniową kwotę 13.563 zł z tytułu szkody całkowitej przedmiotu leasingu, tj. kwotę będącą różnicą pomiędzy korzyściami, rozumianymi jako kwoty uzyskane z tytułu wypłaty odszkodowania, sprzedaży pojazdu i wyliczonego dyskonta, a sumą przyszłych opłat leasingowych. Po uwzględnieniu powyższych rozliczeń dokonałem dopłaty w kwocie 3.150 zł. i cała transakcja została zakończona. Jak należy rozliczyć wartość początkową tego samochodu? Co z otrzymanym zwrotem od leasingodawcy? Czy może on być pozostałym przychodem firmy?"

Odpowiedź prawnika: Uznanie przychodu przez korzystającego

Cechą charakterystyczną umów leasingu operacyjnego, w przeciwieństwie do leasingu finansowego, jest to, że przedmiot umowy nie stanowi składnika majątku (aktywów) korzystającego. Umowa taka nie przenosi na korzystającego zasadniczo całego ryzyka (np. ryzyka zniszczenia rzeczy) oraz pożytków z tytułu posiadania przedmiotu leasingu.

Przyczyną uznania na rzecz korzystającego (leasingobiorcy) przez finansującego (leasingodawcę) kwoty z tytułu szkody całkowitej przedmiotu leasingu jest nie tyle chęć wynagrodzenia korzystającego, ile zadośćuczynienie temu, by dokonane przez niego płatności zostały zrównane z wartością rynkową przedmiotu leasingu. Nie można zatem automatycznie przyjąć, że w tym wypadku płatność na rzecz korzystającego stanowi jego przychód. Płatność ta odzwierciedla jedynie różnicę między wartością świadczeń już uzyskanych przez leasingodawcę a wartością rynkową przedmiotu leasingu.

Nie jest jednak wykluczone, że organy podatkowe będą traktować każdorazowe takie zaliczenie na rzecz korzystającego jako jego przychód. Ponieważ nie jest to standardowa sytuacja, zaleca się, aby korzystający zwrócił się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o udzielenie interpretacji w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej co do sposobu rozliczenia wartości początkowej oraz ewentualnego uznania przychodu przez korzystającego (opinia taka będzie wiążąca dla organu).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika