VAT od sprzedaży opon używanych

Pytanie:

Jestem importerem między innymi opon używanych z Niemiec, prowadzę działalność gospodarczą, jestem vatowcem i mam kasę fiskalną. Czy na opony używane jest VAT marża i jak mam rozliczać opony, na które Niemiec wystawi pokwitowanie za całość, nie wyszczególniając sztuk, np. 500 euro, a sztuki nie określone?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.9.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: VAT od sprzedaży opon używanych

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Porady prawne

Przy tym, wedle art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 (tj. dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki) oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne. Zatem opony używane mogą być uznane za towary używane i mogą podlegać opodatkowaniu VAT na zasadzie marży.

Niestety zgodnie z powyższym przepisem należy ustalić różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Zatem cena nabycia poszczególnych opon również powinna być ustalona przez zbywcę (a nie tylko za całą dostawę). Ustawa o VAT dopuszcza jedynie w przypadku przedmiotów kolekcjonerskich (a nie towarów używanych), iż jeżeli rodzaj poszczególnych przedmiotów kolekcjonerskich lub specyfika ich dostaw czyni skomplikowanym lub niemożliwym określenie marży zgodnie z ust. 4, podatnik może, za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, obliczać marżę jako różnicę pomiędzy łączną wartością dostaw a łączną wartością nabyć określonego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich w okresie rozliczeniowym.

Należy zauważyć, iż dla zastosowania opodatkowania VAT marża istotne jest też od kogo podatnik nabył towary używane. Zgodnie bowiem z art. 120 ust. 10 ustawy o VAT przepisy te dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

  1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;

  2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

  3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;

  4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

  5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5 (tj. VAT marża), a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Wydaje się, iż jeśli nabycie nastąpiło od innych podmiotów niż wskazane powyżej lub nie można ustalić podstawy o podatkowania, zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT dostawa tych towarów będzie opodatkowana na zasadach ogólnych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące rozliczeń w grupie VAT, podatku naliczonego i odliczenia proporcjonalnego w VAT. Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Rozliczenia w grupie VAT Z chwilą uzyskania statusu podatnika grupa (...)

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

11 lipca br. Minister Finansów wydał objaśnienia objaśnienia podatkowe dotyczące zasad odliczania (zwrotu) od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących on-line. w niniejszej poradzie przedstawiono najważniejsze ich tezy. Objaśnienia te mają za zadanie przedstawienie (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy (...)

\

\"Towary używane\" zwolnione z VAT

Co podlega zwolnieniu od opodatkowanie VAT-em?  Artykuł 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) zwalnia od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem jednak, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało podatnikowi dokonującemu tej dostawy (...)

Rodzaje faktur

Rodzaje faktur

Poza zwykłą fakturą można wystawiać lub otrzymywać też inne rodzaje dokumentów księgowych. Dowiedz się, jakie faktury obowiązują w zależności od typu transakcji. Faktura VAT podstawowa Faktura VAT to najczęściej stosowna faktura w obrocie gospodarczym. Dokumentuje sprzedaż towarów (...)

System „VAT-marża” w komisie i handlu samochodami osobowymi

System „VAT-marża” w komisie i handlu samochodami osobowymi

Jakie są założenia ogólne systemu rozliczenia podatku od marży?Ustawa o VAT przewiduje szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. W artykule omówimy szczególny sposób rozliczania (...)

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

Zobacz, co zmieni się od 1 października 2020 roku w plikach JPK_VAT. Sprawdź, jakie nowe dane będziesz musiał podać i jakie kary grożą za błędy. Czym jest JPK_VAT z deklaracją, kto i kiedy go składa, jak go wypełnić i wysłać? ##baner## Czym jest nowy JPK_VAT z deklaracją? JPK_VAT (...)

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Czym jest kasa fiskalna, kto i kiedy musi ją mieć, a także jakie obowiązki związane są z jej posiadaniem. ##baner## Co to jest kasa fiskalna? Kasa fiskalna to urządzenie, w którym możesz zapisać wszystkie towary lub usługi z asortymentu twojej firmy oraz ewidencjonować ich sprzedaż. Są (...)

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określono zwolnienia na czas określony niektórych (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 (...)

VAT do zmiany

VAT do zmiany

Większa elastyczność w zakresie stawek VAT i ograniczenie biurokracji dla małych przedsiębiorstw Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy, które mają zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność w ustalaniu stawek podatku od wartości dodanej (VAT) i stworzyć lepsze (...)

Rejestracja VAT dla transakcji krajowych

Rejestracja VAT dla transakcji krajowych

Rejestracja podatników „VAT czynnych” Rejestracja dla potrzeb podatku VAT ma podstawowe znaczenie dla każdego podatnika. Wykonanie obowiązku rejestracyjnego uprawnia m.in. do wystawiania faktur VAT oraz do odliczania podatku. Między podatnikami a organami podatkowymi najwięcej sporów (...)

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

  Jakie przepisy regulują, którzy podatnicy powinni zainstalować kasy fiskalne? Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników (...)

Opodatkowanie VAT sprzedaży używanych rzeczy ruchomych będących wcześniej przedmiotem dzierżawy lub umów o podobnym charakterze

Opodatkowanie VAT sprzedaży używanych rzeczy ruchomych będących wcześniej przedmiotem dzierżawy lub umów o podobnym charakterze

  Nie ma legalnej definicji używania   Wiele niejasności i sporów podatników z fiskusem budzi kwestia opodatkowania VAT sprzedaży rzeczy ruchomych w razie, gdy wcześniej rzeczy te były przedmiotem dzierżawy, najmu, leasingu lub podobnej umowy przez okres co najmniej (...)

Jak wystawia się faktury VAT-marża?

Jak wystawia się faktury VAT-marża?

    Podmioty uprawnione do rozliczania podatku według procedury marży Procedurę marży mogą stosować m.in. podatnicy świadczący usługi w zakresie turystki oraz podmioty dokonujące dostawy towarów używanych (ale „używanie” na potrzeby tej szczególnej procedury (...)

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2020 r.

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2020 r.

Ułatwienia w zapłacie podatków do urzędu skarbowego na indywidualny rachunek podatkowy, pomoc w likwidacji opóźnień w płatnościach dla firm dzięki tzw. uldze za złe długi w PIT i CIT czy obowiązek zapłaty faktury o wartości powyżej 15 tys. zł na rachunek zamieszczony w Wykazie (...)

Noworoczne zmiany w VAT

Noworoczne zmiany w VAT

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności (...)

Kasy online wkrótce konieczne

Kasy online wkrótce konieczne

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach zakłada wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na stosowanie kas rejestrujących (tzw. kasy online - przesyłające dane do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej (...)

Odliczenia związane z nabyciem samochodów

Odliczenia związane z nabyciem samochodów

Na gruncie poprzedniej ustawy VAT prawo do odliczenia podatku przysługiwało tylko podatnikom nabywającym samochody inne niż osobowe, których dopuszczalna ładowność wynosiła co najmniej 500 kg. Dodatkowym warunkiem było posiadanie przez ten samochód homologacji producenta lub importera dla (...)

System opodatkowania marży zysku u pośrednika

System opodatkowania marży zysku u pośrednika

Jyske Finans wykonuje działalność gospodarczą leasingu pojazdów mechanicznych. W ramach swojej działalności nabywa pojazdy nowe bądź używane. W przypadku tych ostatnich nabycie nie daje prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie, ponieważ sprzedawcy nie mogą zgodnie (...)

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

  Którzy podatnicy mają obowiązek stosowania kas fiskalnych? Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Sprzedaż samochodu firmowego

Sprzedaż samochodu firmowego

Samochód do sp. z o.o. został kupiony w 2004 r. od osoby fizycznej na umowę kupna-sprzedaży. Obecnie ma być sprzedany. Przy zakupie nie był naliczony VAT. Jakim dokumentem (fakturą, czy umową) (...)

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierzam kupić od stowarzyszenia pewne ruchomości (używane wyposażenie biurowe: meble, komputery itp.) oraz prawa majątkowe (domeny i witryny (...)

Samochód wykupiony z leasingu

Samochód wykupiony z leasingu

Jestem właścicielem firmy, która korzysta z leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego Toyota Yaris - z kratką. W grudniu nastąpi zakończenie umowy, samochód zostanie wykupiony. Faktura sprzedaży (...)

Faktura VAT marża - zasady ewidencjonowania

Faktura VAT marża - zasady ewidencjonowania

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami osobowymi. Często ww. samochody zakupione były od osób fizycznych na podstawie umowy kupna-sprzedaży. W tej sytuacji, gdy sprzedaję (...)

Zwolnienie z VAT a sprzedaż lokalu użytkowego.

Zwolnienie z VAT a sprzedaż lokalu użytkowego.

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych i w lipcu 2006 roku zakupiłam od urzędu miasta lokal użytkowy "biuro", którego wcześniej byłam najemcą od 2002 roku, za (...)

Sprzedaż gruntu a podatek VAT

Sprzedaż gruntu a podatek VAT

W październiku 1997 roku na potrzeby działalności gospodarczej dokonałem zakupu działki wraz z budynkami gospodarczymi (hala produkcyjna i inne pomocnicze). Nieruchomość gruntowa stała się moją (...)

Sprzedaż samochodu kupionego na licytacji

Sprzedaż samochodu kupionego na licytacji

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów (PKD (2007) - 45.1.z, 45.19.z, 45.32.z, 45.40.z). Rozliczam się na podstawie KPiR, podatek liniowy, (...)

Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Jako osoba fizyczna przesłałem zaliczkowo kwotę 15000 $ na zakup samochodu z USA (przelew na firmę handlową z prywatnego konta ROR). Oczekuję na dostawę uszkodzonego samochodu rocznik 2004/5, który (...)

Sprzedaż samochodu a rachunek

Sprzedaż samochodu a rachunek

Kupiłem od Ochotniczej Straży Pożarnej w Polsce używany samochód pożarniczy w celu dalszej sprzedaży. Prowadzę firmę w tym zakresie i jestem płatnikiem podatku VAT. Straż nie prowadzi działalności (...)

Art. 120 ust. 19 ustawy o VAT

Art. 120 ust. 19 ustawy o VAT

Zgodnie z art. 120 ust. 19 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów używanych, jeżeli podlegały opodatkowaniu zgodnie (...)

Auto-handel a VAT

Auto-handel a VAT

Mam zamiar zacząć prowadzić działalność związaną z auto- handlem, wszystkie wymogi formalne chyba spełniam tzn. wpis do ewidencji dział gospodarczej (sprzedaż samochodów osobowych i furgonetek), (...)

VAT marża w auto-handlu

VAT marża w auto-handlu

Zakupiłem samochód do dalszej odsprzedaży, czyli jest on towarem handlowym. Zakupu dokonałem na podstawie faktury VAT, sprzedaż ww. samochodu była zwolniona z VAT. Jak powinienem dokonać sprzedaży (...)

VAT za zakup od osoby nie będącej podatnikiem

VAT za zakup od osoby nie będącej podatnikiem

Jestem osobą fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, będącą płatnikiem podatku od towarów i usług. Czy mogę kupić towar od osoby nie prowadzącej działalności (...)

Podatek VAT od sprzedaży mieszkania

Podatek VAT od sprzedaży mieszkania

Dana osoba jest właścicielem kilku nieruchomości (działek, mieszkań), które były nabywane forma oszczędności w ramach majątku prywatnego. Chciałaby część z nich spieniężyć. Czy jeśli (...)

Sprzedaż monet kolekcjonerskich

Sprzedaż monet kolekcjonerskich

Spółka z o.o. kupiła złotą monetę kolekcjonerską od osoby fizycznej za 9 tys. zł. Zapłacony został podatek od tej transakcji w wysokości 2% na podstawie PCC-1. Jak spółka z o.o. ma wprowadzić (...)

FORUM PRAWNE

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Czy trzeba płacić VAT przy sprzedaży rzeczy używanych np. antyków?

Czy trzeba płacić VAT przy sprzedaży rzeczy używanych np. antyków? Chciałbym założyć antykwariat z komisem i zarazie nie wiem jak podejść do sprawy VATu. Czy może ktoś by coś podpowiedział (...)

Wymóg dodawania instruckji obsługi w j. polskim a sprzedaż towarów z zagranicy

Wymóg dodawania instruckji obsługi w j. polskim a sprzedaż towarów z zagranicy Witam, moje pytanie dotyczy obowiązku dołączania do sprzedawanego towaru elektronicznego instrukcji obsługi w języku (...)

Wymóg dodawania instruckji obsługi w j. polskim a sprzedaż towarów z zagranicy

Wymóg dodawania instruckji obsługi w j. polskim a sprzedaż towarów z zagranicy Witam, moje pytanie dotyczy obowiązku dołączania do sprzedawanego towaru elektronicznego instrukcji obsługi w języku (...)

Na nowym aucie zamontowano opony wycofane z produkcji

Na nowym aucie zamontowano opony wycofane z produkcji Dzień Dobry. Mam prośbę. W roku ubiegłym nabyłem nowy samochód, w ktorym w wyniku prac budowlanych przebiłem dwie opony jedną na przedniej (...)

Odpowiedź na reklamację poza obszarem reklamacji

Odpowiedź na reklamację poza obszarem reklamacji Witam, nie chcę się rozpisywać w szczegółach, bo sprawa trwa już 2 miesiące i było dużo maili wymienianych. Ale przedstawię aktualny stan. Spór (...)

Pobicie wandala i chuligana.

Pobicie wandala i chuligana. Witam chłopak mojej siostry został wczoraj wieczorem zawinięty przez patrol wezwany przez anonimowe zgloszenie. Jak wracał do domu od nas, to zobaczył typa który przebija (...)

witam mam pytanie odnosnie importu używanych opon z norewgii do polski opony są kupione lub dawane

witam mam pytanie odnosnie importu używanych opon z norewgii do polski opony są kupione lub dawane witam mam pytanie odnosnie importu używanych opon z norewgii do polski opony są kupione lub dawane (...)

Zadatek na samochód

Zadatek na samochód Dzień dobry. Mam problem okolo tygodnia temu jeździłem ogladać samochód no i wszystko ustalilismy cene zostawilem zadatek mam na to dokument spisany z komisem bo samochod miałem (...)

Kupno przedmiotu, który okazał się niezgodny z opisem.

Kupno przedmiotu, który okazał się niezgodny z opisem. Witam. Kupiłem na portalu tablica.pl felgi aluminiowe do samochodu. Parametry wg. sprzedającego to: rozstaw 4x100 otwór centrujący 58mm Do (...)

Na nowym aucie zamontowano opony wycofane z produkcji

Na nowym aucie zamontowano opony wycofane z produkcji Dzień Dobry. Mam prośbę. W roku ubiegłym nabyłem nowy samochód, w ktorym w wyniku prac budowlanych przebiłem dwie opony jedną na przedniej (...)

Odpowiedź na reklamację poza obszarem reklamacji

Odpowiedź na reklamację poza obszarem reklamacji Witam, nie chcę się rozpisywać w szczegółach, bo sprawa trwa już 2 miesiące i było dużo maili wymienianych. Ale przedstawię aktualny stan. Spór (...)

Pobicie wandala i chuligana.

Pobicie wandala i chuligana. Witam chłopak mojej siostry został wczoraj wieczorem zawinięty przez patrol wezwany przez anonimowe zgloszenie. Jak wracał do domu od nas, to zobaczył typa który przebija (...)

witam mam pytanie odnosnie importu używanych opon z norewgii do polski opony są kupione lub dawane

witam mam pytanie odnosnie importu używanych opon z norewgii do polski opony są kupione lub dawane witam mam pytanie odnosnie importu używanych opon z norewgii do polski opony są kupione lub dawane (...)

Zadatek na samochód

Zadatek na samochód Dzień dobry. Mam problem okolo tygodnia temu jeździłem ogladać samochód no i wszystko ustalilismy cene zostawilem zadatek mam na to dokument spisany z komisem bo samochod miałem (...)

Kupno przedmiotu, który okazał się niezgodny z opisem.

Kupno przedmiotu, który okazał się niezgodny z opisem. Witam. Kupiłem na portalu tablica.pl felgi aluminiowe do samochodu. Parametry wg. sprzedającego to: rozstaw 4x100 otwór centrujący 58mm Do (...)

Pozwolenie na budowę domu z odpadów 2013

Pozwolenie na budowę domu z odpadów 2013 Dzień dobry, piszę w sprawie bardzo mnie interesującej i nie powiem że sam bym się do czegoś takiego nie przymierzał. Chodzi mi o kwestię pozwolenia na (...)

Wymiana opon - kiedy kara?

Wymiana opon - kiedy kara? Witam. mam następujące zapytanie. ile jest czasu od popsucia się warunków atmosferycznych dla kierowcy, żeby musiał zmienic opony na zimowe? Tzn. jak śnieg spadnie o 6 (...)

Kodeks drogowy 2012 - opony zimowe .

Kodeks drogowy 2012 - opony zimowe . Witam. Mam takie pytanie czy to prawda ze kodeks drogowy nic nie mówi o obowiazku posiadaniu przez kierowców opon zimowych?! Dzisiaj rano coś takiego usłuszałem (...)

Prywatna strzelnica cywilna

Prywatna strzelnica cywilna Witam, Chciałbym w przyszłości otworzyć prywatną strzelnice - żeby uniknąć konieczności pozwolenia na budowę wałów ziemnych, które miałyby służyć jako kulochwyty (...)

Sprzedaz auta

Sprzedaz auta Dzien dobry. sprzedalam auto. Jest to auto z 2004 roku. Bylismy tna przegladzie tego samochodu. Nastepnego dnia ta kobieta zadzwonila do mnie, ze samochód nie jedzie. Kilka dni pozniej (...)

Porady prawne