Wykonywanie zawodu farmaceuty

Pytanie:

"Kiedy osoba, mgr farmacji uzyskuje prawo wykonywania zawodu?"

Odpowiedź prawnika: Wykonywanie zawodu farmaceuty

Farmaceutą jest osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:  

  1. ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej obejmujące co najmniej sześciomiesięczny staż w aptece i uzyskała tytuł zawodowy magistra; 
  2. ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej czteroletnie lub pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej i uzyskała tytuł zawodowy magistra; 
  3. posiada dyplom wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów na kierunku farmacja w szkole wyższej obejmujących co najmniej sześciomiesięczny staż w aptece, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równoważny z dyplomem i tytułem zawodowym magistra uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej; 
  4. posiada kwalifikacje zdobyte w UE, potwierdzone odpowiednim dokumentem.

Prawo wykonywania zawodu farmaceuty stwierdza okręgowa rada aptekarska właściwa ze względu na miejsce wykonywania zawodu farmaceuty w odniesieniu do obywatela polskiego, który:

  1. spełnia wymagania wskazane powyżej
  2. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu potwierdzony orzeczeniem lekarskim; 
  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

Na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń podejmuje się uchwałę w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika