Wykorzystanie środków z ZFŚS

Pytanie:

"Czy istnieje taka możliwość: pracownicy firmy kupują sobie sami to co by chcieli otrzymać na Święta na fakturę wystawioną na firmę, a firma pokrywa te faktury z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Dodatkowo firma ustala limit na refundacje dla każdego pracownika. Pracownik może przynieść fakturę na np. 250 zł, a przyznany limit to 200 zł, czyli jest mu zwracane 200 zł. Co dalej począć z taką fakturą? Czy jest to świadczenie rzeczowe dla pracownika?"

Odpowiedź prawnika: Wykorzystanie środków z ZFŚS

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie Funduszu (regulamin ten jest uzgadniany z pracownikami wybranymi przez załogę do reprezentowania jej interesów). Jednocześnie stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy, przez działalność socjalną rozumie się usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Mając na uwadze bardzo szerokie pojęcie działalności socjalnej, o którym mowa w powyższym przepisie należy uznać, że sposób postępowania przytoczony w pytaniu może być uznany za pomoc materialną. Tym samym jeśli taki sposób wykorzystania środków Funduszu jest przewidziany w regulaminie, praktyka powyższa uznana być musi za zgodną z przepisami.

Jednocześnie jednak świadczenia takie nie stanowią świadczeń rzeczowych, lecz formę dofinansowania (ewentualnie potraktowanie powyższej praktyki jako świadczeń rzeczowych jest bardzo ryzykowne i niemal z pewnością zostałoby zakwestionowane przez organy podatkowe). Dlatego też otrzymane przez pracowników kwoty nie będą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Otrzymane faktury nie mają w omawianym przypadku większego znaczenia (w szczególności nie powinny być one uwzględniane w dokumentach firmy). Stanowią one jedynie podstawę wewnętrznych rozliczeń między pracownikami a pracodawcą. W szczególności nie jest dopuszczalne odliczenie podatku naliczonego na takich fakturach przez pracodawcę. Istotnym dowodem będzie natomiast potwierdzenie przez pracownika otrzymania dofinansowania.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika