Wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela

Pytanie:

W moim mieszkaniu miało miejsce zalanie. Przyczyną zalania była źle uszczelniona wanna. Mój ubezpieczyciel odmówił wypłaty ubezpieczenia więc zgłosiłam szkodę do ubezpieczyciela wykonawcy zamontowania wanny z jego polisy (OC). Szkodę zgłosiłam miesiąc temu i do dnia dzisiejszego nikt się ze mną nie kontaktował. Co mogę zrobić i na jakie przepisy się powołać żeby ubezpieczyciel traktował mnie poważnie i ile czasu ma ubezpieczyciel od momentu zgłoszenia awarii do wydania opinii, czy przysługuje mi odszkodowanie czy też nie?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.1.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela

Zgodnie z art. 822 § 4 kodeksu cywilnego, uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela.

Porady prawne

Natomiast, stosownie do art. 817 kc, ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w zdaniu poprzednim. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż opisane powyżej.

Z kolei, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Mając powyższe na uwadze, może się Pani skontaktować (na przykład telefonicznie, bądź pisemnie) z ubezpieczycielem, żądając informacji o stanie sprawy i powołując się na przepisy wskazane powyżej. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne