Wystawianie faktur w imieniu podatnika

Pytanie:

"Firma X zawarła umowy z klientami na świadczenie okresowe usług i wystawia z tego powodu faktury. Ze względu na dużą ilość faktur, chce zlecić firmie Y obsługę części klientów, a mianowicie wystawianie faktur oraz pilnowanie płatności. Firma X chciałaby, aby firma Y rozliczała się z nią za przekazanych klientów ryczałtowo według umówionych zasad. Czy istnieje możliwość wystawiania faktur przez firmę Y we własnym imieniu jako reseller usługi i jakie dokumenty powinny firmy pomiędzy sobą podpisać, aby umowy zawarte przez firmę X zobowiązywałyby klientów do zapłaty firmie Y (wykonawcą usługi jest nadal firma X)?"

Odpowiedź prawnika: Wystawianie faktur w imieniu podatnika

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Podatnik VAT nie może się umówić z innym podmiotem, że to ten podmiot będzie wystawiał we własnym imieniu faktury dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług przez podatnika. Byłoby to możliwe, gdyby podatnik sprzedał określony towar lub usługę temu innemu podmiotowi (dokumentując przy tym sprzedaż stosowną fakturą VAT), a ten sprzedałby je klientom końcowym, ewentualnie jeśli podatnik dostarczałby towary lub świadczył usługi na zlecenie innego podmiotu (jako podwykonawca), wtedy też podatnik wystawiałby fakturę temu podmiotowi, natomiast on fakturowałby klienta końcowego. Jeśli jednak podatnik chce świadczyć usługi bezpośrednio klientom końcowym, nie ma możliwości, aby kto inny wystawiał w swoim imieniu faktury obejmujące te usługi. Co więcej, takie faktury – jako wystawione przez podmiot, który nie świadczył usługi – mogą się spotkać z odmową zapłaty ze strony klientów, ewentualnie żądaniem korekty faktur.

Oczywiście podatnik może zlecić innej firmie wystawianie faktur w jego imieniu oraz pilnowanie płatności, przy czym faktury powinny być wystawiane w imieniu podatnika i wskazywać go jako sprzedawcę.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika