Zabrane prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym.

Pytanie:

Niedawno zostałem zatrzymany przez policję za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zatrzymanym. Dostałem 500 złotych kary, oraz zabrano mi prawo jazdy na 3 miesiące. Czy jest szansa na wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy? Zawodowo jestem kierowcą i nie mogę sobie pozwolić na przestój.

Masz inne pytanie do prawnika?

2.6.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zabrane prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym.

W dniu 18 maja weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, zmieniające ustawę o kierujących pojazdami. W świetle treści znowelizowanego przepisu art. 102 ust. 1 pkt. 4 ustawy o kierujących pojazdami, starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, w przypadku gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Starosta wydaje decyzję, o której mowa powyżej, na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierującego do zwrotu prawa jazdy, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany w trybie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Porady prawne

Jak wynika z powyższego, przesłanką wydania przez starostę decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy na okres trzech miesięcy jest przekroczenie przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Jeśli zatem przekroczył Pan prędkość o więcej niż 50 km/h, i nastąpiło to 18 maja br. lub później, starosta miał obowiązek wydać ww. decyzję, niezależnie od tego, że otrzymał Pan także inną karę. Może Pan odwołać się od ww. decyzji, jednakże odwołanie będzie mieć szansę powodzenia, jeśli z dokumentów sporządzonych przez policję wynika, iż przekroczył Pan dozwoloną prędkość o dokładnie 50 km/h lub mniej. W przeciwnym razie decyzja została wydana prawidłowo i odwołanie niestety nie okaże się skuteczne.

Stosownie do treści art. 102 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami, zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem upłynął okres przekraczający rok, warunkiem wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji. Prawo jazdy zostanie Panu zatem zwrócone po upływie 3 miesięcy od jego zatrzymania. Okres ten, tj. okres, na który prawo jazdy ulega zatrzymaniu, oblicza się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, przy czym dla ustalenia początku okresu jest właściwa data zwrotu dokumentu do organu właściwego w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, a w przypadku zatrzymania prawa jazdy w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - data tej czynności. Jeżeli w chwili wydawania decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, prawo jazdy było już w posiadaniu starosty z innego tytułu, okres zatrzymania prawa jazdy liczy się od dnia wydania tej decyzji. Jeśli zatem starosta w wydanej decyzji zobowiązał Pana do zwrotu zatrzymanego prawa jazdy, okres trzech miesięcy liczy się od dnia zwrotu dokumentu prawa jazdy. Jeśli natomiast prawo jazdy zostało Panu zatrzymane wcześniej, w trybie art. 135 ust. 1 pkt. 1a prawa o ruchu drogowym, tj. policjant zatrzymał prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, okres 3 miesięcy liczy się od dnia dokonania czynności zatrzymania. Zgodnie z art. 57. § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

W świetle treści art. 102 ust. 3. ustawy o kierujących pojazdami, jeżeli sprawa o naruszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, została skierowana do rozpoznania przez sąd lub organ orzekający o sprawie w postępowaniu dyscyplinarnym i nie zakończyła się prawomocnym rozstrzygnięciem w okresie 3 miesięcy od dnia zatrzymania dokumentu, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1d - w okresie 6 miesięcy, podlega on zwrotowi. Jeśli zatem nie przyjął Pan mandatu i sprawa trafiła do sądu, przy czym postępowanie przed sądem nie zakończy się przed upływem 3 miesięcy od zatrzymania prawa jazdy, prawo jazdy zostanie Panu zwrócone po upływie 3 miesięcy od zatrzymania (tzn. przed prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego).

Przepisy nie przewidują jednak niestety skrócenia terminu, na który prawo jazdy zostało zatrzymane przez starostę na podstawie art. 102 ust. 1 pkt. 4 ustawy o kierujących pojazdami.

Ponadto należy mieć na uwadze treść art. 102 ust. 1d ustawy o kierujących pojazdami, zgodnie z którym jeżeli osoba kierowała pojazdem pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy na podstawie ust. 1 pkt 4 lub 5 albo zatrzymania prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy. Jeżeli decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy nie została jeszcze wydana, starosta wydaje tę decyzję na okres 6 miesięcy.

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zdaniem policji nowe przepisy to już bezpieczniejsze drogi

Zdaniem policji nowe przepisy to już bezpieczniejsze drogi

Tylko w tydzień blisko 700 osób straciło prawo jazdy za przekroczenie w terenie zabudowanym dozwolonej prędkości o 50 km/h. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych twierdzi, że widzi już pozytywne zmiany na polskich drogach. - W minionym tygodniu na polskich drogach doszło do 516 wypadków, tydzień (...)

Większe bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Większe bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h także poza obszarem zabudowanym, ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia oraz zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych - przewiduje (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Zaostrzenie przepisów drogowych już przynosi efekty. MSW zadowolone

Zaostrzenie przepisów drogowych już przynosi efekty. MSW zadowolone

Nowe przepisy, umożliwiające odebranie prawa jazdy na 3 miesiące piratom drogowym, weszły w życie tydzień temu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest zadowolone - już można zauważyć pierwsze pozytywne efekty wprowadzonych zmian. 694 kierowców, którzy przekroczyli prędkość w terenie (...)

Ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego!

Ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego!

17 września 2022 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Zmiany te wprowadzają do katalogu wykroczeń maksymalną karę 15 punktów za najcięższe wykroczenia (...)

Zmiany w przepisach dla kierowców surowsze dla piratów i pijanych

Zmiany w przepisach dla kierowców surowsze dla piratów i pijanych

Kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o minimum 50 km/h w obszarze zabudowanym będzie zatrzymywane prawo jazdy na trzy miesiące. To jedna z propozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, która ma poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Zmianami w przepisach przygotowanymi przez MSW (...)

Zmiany w przepisach na prawo jazdy

Zmiany w przepisach na prawo jazdy

Nowe kategorie dokumentu, okres próbny dla młodych kierowców i kursy dla tych, którzy uzbierają 24 punkty karne – takie zmiany wprowadzi podpisana przez prezydenta ustawa o kierujących pojazdami. Osoby, które po raz pierwszy wyrobią prawo jazdy kategorii B, zostaną (...)

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Czego dotyczy nowe rozporządzenie? Wchodzące w życie 10 stycznia br. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów określa: wymagania w stosunku do (...)

Kodeks drogowy 2014 – kolejne zmiany

Kodeks drogowy 2014 – kolejne zmiany

Od Nowego Roku pewnym zmianom ulegnie ustawa – Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia. Istotna zmiana wejdzie w życie z dniem 31 sierpnia 2014 r. Zgodnie z jej treścią, piesi poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym będą zobowiązani używać (...)

Zmiany w prawie o ruchu drogowym. Oto skutki

Zmiany w prawie o ruchu drogowym. Oto skutki

Mniej wypadków drogowych oraz spadek liczby zabitych i rannych osób - tak przedstawia się bilans bezpieczeństwa na polskich drogach w czerwcu. Czerwiec był pierwszym pełnym miesiącem, w którym obowiązywały nowe przepisy ruchu drogowego. Przypomnijmy, że od 18 maja kierowcy, którzy przekroczą (...)

W stanie wyższej konieczności można łamać przepisy drogowe...

W stanie wyższej konieczności można łamać przepisy drogowe...

Kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h lub przewożący zbyt dużą liczbę pasażerów nie będzie karany zatrzymaniem prawa jazdy, jeżeli działał w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem grożącym dobru chronionemu (...)

Surowsze kary dla piratów drogowych działają

Surowsze kary dla piratów drogowych działają

31 maja minęły dwa tygodnie od wprowadzenia nowych przepisów ruchu drogowego. Kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h tracą prawo jazdy na 3 miesiące. Jak pokazują policyjne statystyki, pojawiły się już pierwsze efekty zaostrzenia (...)

Jak uzyskać prawo jazdy?

Jak uzyskać prawo jazdy?

Chcesz uzyskać prawo jazdy? A może już je masz i chcesz uzyskać pozwolenie na kolejną kategorię? Dowiedz się, jak wygląda cały proces - od złożenia wniosku, przez kurs i egzamin, po odbiór dokumentu. Wniosek o prawo jazdy można złożyć w urzędzie lub przez Internet. Wniosek (...)

Niechlubne statystyki – Polacy giną na drogach

Niechlubne statystyki – Polacy giną na drogach

Skąd bierze się problem wysokiej śmiertelności na polskich drogach? W porównaniu do innych krajów europejskich, na polskich drogach ginie najwięcej osób. W 2007 roku miało miejsce prawie pięćdziesiąt tysięcy wypadków w których śmierć poniosły 5 583 osoby. W porównywalnym czasie w Czechach (...)

Przekroczysz prędkość o 50 km/h - stracisz prawo jazdy

Przekroczysz prędkość o 50 km/h - stracisz prawo jazdy

Kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o minimum 50 km/h w obszarze zabudowanym, stracą prawo jazdy na trzy miesiące. To jedna z propozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, która znalazła się w podpisanej w czwartek przez prezydenta nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz niektórych (...)

Nowa metoda na mandaty na autostradzie

Nowa metoda na mandaty na autostradzie

500 złotowy mandat za zbyt szybką jazdę dostaniemy na podstawie średniej prędkości, z jaką przejechaliśmy dany odcinek drogi. Młodzi kierowcy mieliby jeździć autostradą maksymalnie 100 km/h. Nie trzeba będzie zdjęcia z fotoradaru, by ukarać pirata drogowego za przekroczenie prędkości. (...)

Nowy taryfikator punktów karnych

Nowy taryfikator punktów karnych

Za pisanie SMS-ów podczas jazdy czy blokowanie skrzyżowania będą kary. Prace nad zmianami dobiegły końca. Wprowadzi je nowelizacja rozporządzenia w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Dokument został już podpisany przez szefa MSW. - Muszą go podpisać (...)

Przekroczysz prędkość o więcej niż 50 km/h i stracisz prawo jazdy

Przekroczysz prędkość o więcej niż 50 km/h i stracisz prawo jazdy

Kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, stracą prawo jazdy na trzy miesiące. To jedna ze zmian wprowadzanych przez nowelizację Kodeksu karnego, która wejdzie w życie od poniedziałku 18 maja - przypomina Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W (...)

Chcą zabierać prawo jazdy za szybką jazdę

Chcą zabierać prawo jazdy za szybką jazdę

Głównym problemem na polskich drogach jest nadmierna prędkość. – To przyczyna jednej trzeciej wypadków – twierdzą policjanci. - Nie możemy sobie poradzić przede wszystkim z przestrzeganiem dopuszczalnych prędkości, od ponad dwudziestu lat ponad 30 proc. wypadków (...)

Wielka Brytania poza UE od 1 stycznia - wyjazdy i przyjazdy

Wielka Brytania poza UE od 1 stycznia - wyjazdy i przyjazdy

Od 1 stycznia 2021 roku zmienią się zasady przekraczania granicy przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz obywateli brytyjskich terytoriów zamorskich. Jako obywatele państwa trzeciego będą podlegać standardowi odprawy szczegółowej. (...)

Prawo jazdy od 2013 roku na nowych zasadach

Prawo jazdy od 2013 roku na nowych zasadach

W szkołach jazdy trwa oblężenie. Przyszli kierowcy samochodów osobowych robią co mogą, aby ukończyć kursy i przystąpić do egzaminu teoretycznego jeszcze na starych zasadach. Przyczyną są wchodzące w życie w dniu 19 stycznia 2013 roku zmiany w zakresie egzaminowania kierowców. Egzamin W (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Uprawnienia do prowadzenia pojazdu.

Uprawnienia do prowadzenia pojazdu.

Od kilku lat mieszkam czasowo w Niemczech, zameldowany na pobyt stały jestem w Polsce. Po przyjeździe do Niemiec w 2001 roku posiadałem prawo jazdy polskie jednak było ono ważne tylko 3 miesiące (...)

Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy.

Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy.

Przed paroma laty straciłem prawo jazdy za punkty karne. Jakiś czas po tym wyjechałem za granicę, tam wyrobiłem sobie tamtejsze prawo jazdy. Ostatnio jadać po Polsce dostałem mandat za jazdę bez (...)

Mandat za przekroczenie prędkości podczas manewru wyprzedzania

Mandat za przekroczenie prędkości podczas manewru wyprzedzania

Mam problem. Dostałem mandat za niewielkie przekroczenie prędkości. Jechałem miastem, za wolno jadącym samochodem i wykonałem manewr wyprzedzania. Poza tym momentem jechałem zgodnie z przepisami. (...)

Fotoradar a Straż Miejska

Fotoradar a Straż Miejska

Otrzymałem 3 lipca ze Straży Miejskiej w W. wezwanie: \"w związku z ujawnieniem wykroczenia polegającemu na przekroczeniu prędkości czym kierujący pojazdem marki ....... o nr rej.......dopuścił (...)

Czy istnieje możliwość na wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy?

Czy istnieje możliwość na wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy?

Witam, za jazdę pod wpływem alkoholu zostało mi zabrane prawo jazdy na rok czasu. Z zawodu jestem kierowcą. Utrata prawa jazdy jest w moim przypadku równoznaczne z utratą pracy. Czy można jakość (...)

Kontrola prędkości przez straż miejską

Kontrola prędkości przez straż miejską

Czy straż miejska może wystawiać mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości jazdy na podstawie pomiaru fotoradarem? Czy takie uprawnienia posiada tylko policja? Wystawianie mandatów za przekroczenie (...)

Uchylenie prawomocnego mandatu

Uchylenie prawomocnego mandatu

Radiowóz znajdował się w niewidocznym miejscu na poboczu z drugiej strony jezdni. Gdy już mijałam się z nim wyskoczył policjant z radarem i machnął ręką - zauważyłam to dopiero po jego minięciu (...)

Odwołanie się od mandatu

Odwołanie się od mandatu

Czy, jeśli w trakcie postępowania przed sądem grodzkim o wykroczenie ( odwołanie się od mandatu za przekroczenie prędkości) oskarżony(?) powie, że był leczony psychiatrycznie ( depresja), to (...)

Straż Miejska - mandat za przekroczenie prędkości

Straż Miejska - mandat za przekroczenie prędkości

Kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość, a Straż Miejska fakt ten udokumentowała zdjęciem z fotoradaru. Zdjęcie zostało wykonane oddalającemu się samochodowi i przesłane właścicielowi (...)

Zatrzymanie prawa jazdy

Zatrzymanie prawa jazdy

Zatrzymano mi prawo jazdy dwa razy za prowadzenie pod wpływem alkoholu, prawo jazdy mam zabrane na 3 lata. Co mi grozi jeżeli teraz zostanę złapany na prowadzeniu na trzeźwo bez wymaganych uprawnień? (...)

Zwrot przed terminem zabranego prawa jazdy

Zwrot przed terminem zabranego prawa jazdy

Mój znajomy 7 miesięcy temu prowadząc samochód pod wpływem alkoholu miał wypadek - uderzył w drzewo. Nie było poszkodowanych osób trzecich. Sam się przyznał do winy. Zabrano mu prawo jazdy na (...)

Wniosek o ukaranie wniesiony przez straż miejską

Wniosek o ukaranie wniesiony przez straż miejską

Dostałem wyrok nakazowy z VII Wydziału Karnego na podstawie wniosku o ukaranie złożonego przez Straż Miejską dotyczącą popełnionego wykroczenia z art. 96 paragraf 3 kw (przekroczenie prędkości). (...)

Uprawnienia Policji w sprawach o wykroczenia

Uprawnienia Policji w sprawach o wykroczenia

W trakcie zatrzymania do kontroli drogowej z powodu "domniemania wykroczenia drogowego" zostałem (funkcjonariusz przedstawił się) poproszony o dokumenty i udanie się do radiowozu. Tam funkcjonariusz, (...)

Dochody nierezydenta z nieruchomości w Polsce

Dochody nierezydenta z nieruchomości w Polsce

Dostałem pełnomocnictwo do prowadzenia spraw związanych zwiazanych z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomosci (kamienica) aktualnie szereg spraw związanych ze spadkami (bedą to następne pytania), (...)

Prawa do małoletniego dziecka

Prawa do małoletniego dziecka

Żona bez uprzedzenia mnie sprzedała nasze mieszkanie i uciekła z naszym synem wieku 2 lat poza granicę kraju. Zostawiając mnie bez dachu nad głową. Od tego czasu nie mam z moim synem żadnego kontaktu. (...)

FORUM PRAWNE

Jak odzyskać prawo jazdy po 2-óch latach ?

Jak odzyskać prawo jazdy po 2-óch latach ? Mąż prowadził samochód w stanie nietrzeżwym . Zabrano mu prawo jazdy na dwa lata. Okres ten już minął . Moje pytanie brzmi - Czy oprócz (...)

Mam równo 24 pkty- co dalej!? Czy już straciłem prawko?

Mam równo 24 pkty- co dalej!? Czy już straciłem prawko? Witam serdecznie, W listopadzie 2015 podczas akcji "znicz" otrzymałem mandat za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym, równo o 51km/h (...)

Odzyskanie prawa jazdy

Odzyskanie prawa jazdy Witam chciałem się dowiedzieć czy jest możliwość odzyskania prawa jazdy wnosząc apelacje szybciej niż zakłada wyrok, zakładając że straciłem prawo jazdy na 3 lat z powodu (...)

Wykroczenie/ finał Sąd Grodzki

Wykroczenie/ finał Sąd Grodzki najbardziej mi zalezy na informacji kiedy powinno przyjsc do mnie takie wezwanie... minely juz 2 miesiace i nie dostalem zadnego wezwania... moze dal sobie spokoj bo nie (...)

zabrane prawo jazdy 1promil

zabrane prawo jazdy 1promil Witam Wczoraj zabrali mi prawo jazdy(nie spowodowałem żadnej kolizji, rutynowa kontrola) . Od razu po zatrzymaniu wydmuchałem 0,44 mg/l, na izbie po dokładnym badaniu pierwszy (...)

prawo jazdy

prawo jazdy zatrzymane na 1 rok za nietrzeźwość.Czy muszę zdawać ponownie egzaminy? (paweł) powinni tobie zatzrymać dożywotnio...... kler Witam Jakie są konsekwencje prowadzenia pojazdu mechanicznego (...)

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

Zabranie prawa jazdy

Zabranie prawa jazdy Witam, niedawno zostało mi zabrane prawo jazdy za prędkość (3 miesiące), na kwitku od policjanta jest napisane ze prawo jazdy kat. B B1 AM zostało zabrane. Prawo jazdy mam więcej (...)

Pomogę w uzyskaniu prawa jazdy bez zaliczek

Pomogę w uzyskaniu prawa jazdy bez zaliczek Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby służymy pomocą w uzyskaniu prawa jazdy . Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny. Rozwiązujemy (...)

jazda bez prawa jazdy

jazda bez prawa jazdy witam mam skończone 15 lat, czasem z moim znajomym ( który posiada auto i prawo jazdy) jeżdżę po drogach publicznych, oczywiście taki prawie w ogóle nie uczęszczanych - chciałabym (...)

kupie prawko bez wpisu

kupie prawko bez wpisu Witam kupie prawko bez wpisu szt 3 jezeli ma ktos takie dojscia to prosze o kontakt 723954810 wymiana reka w reke bez zaliczek czekam na konkretna oferte prawo jazdy miedzynarodowe. (...)

Porady prawne