Zakładanie spółki z o.o.

Pytanie:

"Czy w procesie zakładania spółki z o.o. przy rejestracji w urzędzie statystycznym i Urzędzie Skarbowym jest potrzebna umowa najmu lokalu biurowego, który ma być siedzibą spółki, czy wystarczy tylko oświadczenie Zarządu?"

Odpowiedź prawnika: Zakładanie spółki z o.o.

Wydaje się, iż dokumentem, który potwierdzi uprawnienie spółki do korzystania z określonego lokalu lub nieruchomości będzie w Państwa przypadku umowa najmu lokalu.

Na podstawie treści pytania można domniemywać, iż założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje osobno w sądzie rejestrowym dla potrzeb KRS, osobno w urzędzie statystycznym dla potrzeb REGON i osobno w urzędzie skarbowym dla potrzeb NIP. Istnieje jednak dogodna możliwość zmniejszenia formalizmu przy zgłoszeniu spółki z o.o. przewidziana Ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wnioskodawca może złożyć bowiem jeden wniosek, sąd rejestrowy zaś zajmie się przesłaniem odpisów do urzędu statystycznego i urzędu skarbowego. W przypadku gdy wnioskodawca wraz z wnioskiem o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgłoszenie identyfikacyjne w urzędzie skarbowym, sąd rejestrowy przesyła z urzędu powyższy wniosek do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma siedzibę, zaś zgłoszenie identyfikacyjne do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu - niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania wpisu. W opisywanym przypadku, do wniosku o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców wnioskodawca dołącza w szczególności umowę spółki oraz dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się jego siedziba. Nadto, sąd rejestrowy przesyła do urzędu skarbowego dodatkowy odpis umowy spółki, dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba, oraz inne dokumenty złożone przez przedsiębiorcę wraz ze złożonym przez wnioskodawcę wnioskiem.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż dokumentem potwierdzającym prawo do lokalu będzie z całą pewnością umowa najmu. Wymogu tego nie spełni natomiast samo oświadczenie członków zarządu o prawie do lokalu.

Zatem przy rejestracji spółki w urzędzie skarbowym i statystycznym konieczne będzie posiadanie umowy potwierdzającej prawo do lokalu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika