Zamówienia publiczne

Pytanie:

"Ogłoszenie dot. zamówienia publicznego przez Gminę na dostawę samochodu strażackiego, o wartości przekraczającej kwotę 125000 euro przesłaliśmy do zamieszczenia do publikacji o zasięgu ogólnopolskim. Czy powinniśmy dodatkowo przesłać do publikacji o zasięgu ogólnoeuropejskim. Czy Gmina jako zamawiający ma obowiązek przekazać do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego dla dostawy samochodu strażackiego, którego wartość przekracza kwotę 125000 euro?"

Odpowiedź prawnika: Zamówienia publiczne

 

Zgodnie z przepisem art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Następnie ust. 2 oraz ust. 3 przytaczanego artykułu precyzują:

  • Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  • Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Przepis powyższy ustanawia obowiązek przekazanie do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego, gdy wartość zamówienia przekracza określone kwoty.

Aby określić konkretne kwoty art. 11 ust. 8 odsyła do Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. 2009 r. Nr 224 Poz. 1795). Zgodnie z paragrafem 1 przytaczanego rozporządzenia, ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, jeżeli wartość zamówień:

1) udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

a) 125 000 euro - dla dostaw lub usług,

b) 4 845 000 euro - dla robót budowlanych;

2) udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1 (a więc w tym jednostek samorządu terytorialnego - przyp. red.), z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

a) 193 000 euro - dla dostaw lub usług,

b) 4 845 000 euro - dla robót budowlanych;

3) sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

a) 387 000 euro - dla dostaw lub usług,

b) 4 845 000 euro - dla robót budowlanych.

W związku z przepisami powyższymi, gmina będzie miała obowiązek przekazać do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego dla dostawy samochodu strażackiego wyłącznie wtedy, gdy wartość zamawianej dostawy (samochodu strażackiego) przekroczy kwotę 193 000 euro.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika