Zapłata czynszu a zajęcie rachunku bankowego

Pytanie:

"Jestem zarządcą i współwłaścicielem kamienicy. Od lokatorów wpływa czynsz na konto do zaprzyjaźnionych czy starszych chodzę osobiście. Komornik zajął mi moje konto, na które wpływał czynsz więc od większości zbieram osobiście. Ale jak był w kamienicy, to oczywiście wszedł do mieszkania na parterze i lokatorom, którzy dostali ode mnie wypowiedzenie trzyletnie - dowiedział się od nich numer konta – powiedział, żeby wpłacali na konto, bo ja mam dług. Napisałem do tych lokatorów pismo, że \"konto zostało zlikwidowane i proszę wpłacać pieniądze do moich rąk\", zacytowałem ustawę, że czynsz płatny jest do rąk wynajmującego albo na wskazane przez niego konto. Lokator ten odpowiedział, że nie bedzie płacił mi do rąk, bo taki pan – komornik - tu był i powiedział, że mam dług itd. Wysłałem jeszcze raz pismo cytując fragment ustawy i napisałem, że jeżeli nie wpłaci mi pieniędzy do rąk do dnia 10 każdego miesiąca, to skieruję sprawę na drogę sądową przez adwokata, co narazi go na dodatkowe koszty. Ustawa mówi, że czynsz płatny jest do rąk wynajmującego, ewentualnie na wskazane przez niego konto. Czy mogę wskazać konto żony? Nie ma mowy, że musi to być konto wynajmującego. I co mogę zrobić, jeżeli ten lokator bedzie wpłacał mi czynsz na stare konto, którego nie mogę zamknąć ze względu na komornika, a nie na to, co mu podam w oficjalnym piśmie?"

Odpowiedź prawnika: Zapłata czynszu a zajęcie rachunku bankowego

Działanie komornika wydaje się nie do końca prawidłowe. Jak wynika z treści pytania, komornik prowadzi egzekucję tylko z rachunku bankowego. Komornik może zająć także inne wierzytelności, np. czynsz wpłacany bezpośrednio zarządcy, z pominięciem konta bankowego. Jednakże w tym celu powinien był dokonać oficjalnego zajęcia tych wierzytelności w sposób, który zostanie opisany poniżej.

Być może komornik ułatwia sobie w ten sposób pracę, usprawnia egzekucję i zmniejsza jej koszty, gdyż zajmując tylko rachunek bankowy dąży do tego, by środki na tym rachunku były jak największe. Robi to jednak z pominięciem procedury zajęcia wierzytelności czynszowych.  

Komornik powinien:

  • zawiadomić dłużnika (czyli Pana), że nie wolno Panu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem 
  • wezwać dłużnika wierzytelności (czyli lokatora), aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał Panu, lecz złożył je komornikowi lub do depozytu sądowego.   

Jednocześnie z zajęciem wierzytelności komornik ma obowiązek wezwać lokatora, aby w ciągu tygodnia złożył oświadczenie:

  • czy i w jakiej wysokości przysługuje dłużnikowi zajęta wierzytelność, czy też odmawia zapłaty i z jakiej przyczyny;  
  • czy inne osoby roszczą sobie prawa do wierzytelności, czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się lub toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność oraz czy i o jakie roszczenie została skierowana do zajętej wierzytelności egzekucja przez innych wierzycieli.   

Jeśli dokonanie powyższych czynności nie nastąpiło, to oznacza, że komornik nie dokonał zajęcia innych wierzytelności niż tych z rachunku bankowego. W związku z tym komornik nie ma prawa żądać, by lokator wpłacał czynsz na konto przez tego komornika zajęte. Decyzja w tej kwestii nadal należy do Pana. Może Pan żądać od lokatora, by płacił panu czynsz do ręki, a do komornika będzie należało dokonanie zajęcia tej wierzytelności. Gdy to zrobi, lokator nie będzie mógł płacić czynszu Panu, lecz komornikowi lub do depozytu sądowego.  

Jednakże jedna kwestia pozostaje niejasna.

Otóż twierdzi Pan, że zgodnie z ustawą czynsz płatny jest do rąk wynajmującego albo na wskazane przez niego konto. Być może jest to zapis pochodzący z umowy najmu. Jeśli zastrzeżono w niej, iż lokator ma płacić czynsz do rąk wynajmującego albo na konto, jeśli zostanie ono wskazane, to wynajmujący może zmienić dyspozycję i zażądać zapłaty bezpośrednio do swoich rąk. Może być jednak i tak, że umowa przewiduje uprawnienie po stronie najemcy do zapłaty bezgotówkowej; jest to jednak wersja mało prawdopodobna. 

 

Zasadniczo wierzyciel może też wskazać lokatorom konto innej osoby (np. żony). Zapłatę czynszu na jej rachunek bankowy należy traktować jako zapłatę do rąk osoby trzeciej uprawnionej do odbioru świadczenia. Jednak powinien Pan mieć na uwadze fakt, iż tego typu działanie w Pana sytuacji, tzn. gdy toczy się postępowanie egzekucyjne, może stanowić przestępstwo. Zgodnie bowiem z art. 330 § 2 kodeksu karnego kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  Jeśli taki czyn wyrządzi szkodę wielu wierzycielom, będzie zagrożony karą od 6 miesięcy do 8 lat.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika