Zarządca drogi gminnej

Pytanie:

Do kogo powinny być adresowane decyzje organów nadzoru budowlanego w zakresie utrzymania i budowy dróg gminnych? Do Wójta Gminy, Urzędu Gminy czy do Rady Gminy?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.3.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zarządca drogi gminnej

Zarządcą drogi jest organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. W przypadku dróg gminnych zarządcą jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Zarządca drogi może upoważnić swoich pracowników, tu: pracowników lub gminy albo pracowników jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.

Do zadań zarządcy należą w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich; 
 3. pełnienie funkcji inwestora; 
 4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;  
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; 
 6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju; 
 7. koordynacja robót w pasie drogowym; 
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych; 
 9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;  
 10. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;  
 11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;  
 12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 
 13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników; 
 14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg; 
 15. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;  
 16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego; 
 17. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;  
 18. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;  
 19. nabywanie innych nieruchomości na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.  

Tak więc wszelkie decyzje związane związane z utrzymaniem i budową dróg gminnych winny być kierowane do zarządcy drogi gminnej, czyli odpowiednio wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakie rodzaje dróg wyróżnia się w Polsce?

Jakie rodzaje dróg wyróżnia się w Polsce?

Drogi w Polsce, pod względem prawnym, dzielimy na drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne.  Jakie drogi są publiczne? Droga publiczna to droga zaliczona do jednej z kategorii dróg: drogi gminnej, drogi powiatowej, drogi wojewódzkiej, drogi krajowej. ##baner## Podstawą do zmiany przebiegu drogi publicznej lub jej zaliczenia do dróg publicznych jest: w przypadku (...)

Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

21 września 2022 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Co reguluje nowe rozporządzenie? Zastąpi ono dotychczas obowiązujące trzy inne rozporządzenia: Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, (...)

Uszkodziłeś auto na zniszczonej drodze? Sprawdź jakie masz prawa

Uszkodziłeś auto na zniszczonej drodze? Sprawdź jakie masz prawa

Polskie drogi pozostawiają wiele do życzenia przez cały rok, jednakże to właśnie w okresie wiosennym najłatwiej o uszkodzenie pojazdu, spowodowane złym stanem dróg. Warto wiedzieć jakie prawa przysługują użytkownikom dróg, kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia pojazdów oraz jaka jest procedura uzyskania odszkodowania od zarządcy drogi bądź jego (...)

Zabrano Ci nieruchomość pod drogi publiczne? Sprawdź jakie masz prawa - opinia prawna

Zabrano Ci nieruchomość pod drogi publiczne? Sprawdź jakie masz prawa - opinia prawna

  Stan faktyczny Przez część mojej nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym Zarząd Dróg Krajowych wyznaczył drogę - proponując wykup zaproponował cenę 1/5 ceny rynkowej w mojej miejscowości - w związku z tym nie przyjąłem tej propozycji, gdyż nie zgadzam się z niesprawiedliwym zaniżeniem wartości nieruchomości. Nie zaproponowano mi większej kwoty ani nie podjęto (...)

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

19 maja 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie to określa sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Jakie urządzenia przeciwpożarowe zapewnić? Urządzenia przeciwpożarowe (...)

Obowiązki właściciela i zarządcy w związku z utrzymywaniem obiektów budowlanych

Obowiązki właściciela i zarządcy w związku z utrzymywaniem obiektów budowlanych

  Jakie są ogólne zasady utrzymywania obiektów budowlanych?Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności (...)

Otwarcie pierwszej drogi gminnej wyremontowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Otwarcie pierwszej drogi gminnej wyremontowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

W dniu 25 maja br. w miejscowości Wabienice w gminie Bierutów nastąpiło uroczyste otwarcie drogi gminnej, przebudowanej w ramach NPPDL. Jest to pierwsza oficjalnie otwarta droga, którą udało się zmodernizować na Dolnym Śląsku i jedna z pierwszych w Polsce.W uroczystości otwarcia wzięli udział: Wiceprezes RM, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Grzegorz Schetyna oraz (...)

Kto będzie mógł jeździć po drogach bez zezwoleń?

Kto będzie mógł jeździć po drogach bez zezwoleń?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. ##baner## Co przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw? Na drogach publicznych w Polsce możliwy będzie ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej (...)

Postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest

Postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest

Czym jest azbest? Azbest to minerał o budowie włóknistej. Jest odporny na działanie wysokiej i niskiej temperatury, substancje żrące, wytrzymały na rozciąganie i zgniatanie. Słowo "azbest" oznacza niezniszczalny. Przez ponad 100 lat azbest był wykorzystywany do produkcji materiałów azbestowo-cementowych. W Polsce jest około 14.500 tysięcy ton wyrobów zawierających (...)

Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

Zwiększenie centralnego wsparcia na lokalne inwestycje drogowe zagwarantuje Fundusz Dróg Samorządowych (FDS). Już w 2019 roku FDS będzie dysponował kwotą około 5,6 mld zł. Gminy i powiaty na inwestycje drogowe będą mogły otrzymać nawet 80% dofinansowania z FDS. Zadaniem FDS będzie dofinansowanie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych, (...)

Czy mogę żądać sprzedania mi sąsiedniej nieruchomości – opinia prawna

Czy mogę żądać sprzedania mi sąsiedniej nieruchomości – opinia prawna

Stan faktyczny Przy drugiej mojej granicy działki położone są dwie działki o kilkunastu i kilkudziesięciu m. kw., jako pozostałość z dawnych podziałów, oddzielające moją działkę od drogi gminnej. Sytuacja jest niewygodna choćby ze względu na kwestię dojazdu, utrzymania porządku itp. Stan rzeczy ujawnił się podczas korekty pomiarów geodezyjnych. Co można, oprócz standardowej (...)

Wjechałeś w dziurę na drodze? Walcz o odszkodowanie

Wjechałeś w dziurę na drodze? Walcz o odszkodowanie

Zdjęcia, notatka policji czy zeznania świadków – bez tego nie udowodnisz, że uszkodziłeś zawieszenie lub felgę na dziurawej nawierzchni. Dlatego zanim wezwiesz drogowców z lawetą czy sam wymienisz przeciętą oponę warto zebrać jak najwięcej dowodów, które udokumentują zdarzenie. Na początek rozejrzyjmy się za potencjalnymi świadkami. Może to być przechodzień, (...)

Kto zapłaci za upadek na śliskim chodniku?

Kto zapłaci za upadek na śliskim chodniku?

Za nieodśnieżenie chodnika, który przebiega wzdłuż naszej nieruchomości, możemy zapłacić mandat w wysokości 100 złotych. - Najpierw strażnik pouczy o tym, że trzeba odśnieżyć chodnik. Dopiero gdy to nie poskutkuje, to wlepi mandat – wyjaśnia w rozmowie z e-prawnik.pl Rafał Koko, dyżurny Straży Miejskiej w Jeleniej Górze. Odśnieżanie, usuwanie z chodnika błota (...)

Kto odpowiada za stan drogi w razie wypadku?

Kto odpowiada za stan drogi w razie wypadku?

Zarządca drogi odpowiada za to, że nie zauważył na czas plamy ropy, która doprowadziła do wypadku motorowerzysty. (...) Nie ma to jednak znaczenia w tej sprawie, gdyż wina zarządcy drogi jest ewidentna. Sąd przypomniał, że plama oleju była tak duża, iż usuwać ją musiała straż pożarna, co świadczy o dużym zagrożeniu dla użytkowników drogi. Przyjął, że zarządca dopuścił (...)

NIK o nabywaniu nieruchomości pod budowę dróg krajowych

NIK o nabywaniu nieruchomości pod budowę dróg krajowych

Osoby wywłaszczone na podstawie drogowej specustawy miesiącami czekają na odszkodowania za swoje nieruchomości. Przepisy wprawdzie przewidują krótkie terminy ustalenia wysokości odszkodowania, ale w praktyce nie są one dotrzymywane. Przyznawane odszkodowania są często zaniżane lub zawyżane ze względu na błędy w wycenie nieruchomości, które popełniają zarówno rzeczoznawcy majątkowi, (...)

Odśnieżaj przed domem, bo dostaniesz mandat

Odśnieżaj przed domem, bo dostaniesz mandat

Musisz usunąć również śnieg z ulicy, jeśli przylega ona do twojej nieruchomości. Gdy ktoś się tam przewróci, może cię pozwać. Gdy zapomnisz o odśnieżaniu, spodziewaj się wizyty straży miejskiej. – Najpierw strażnik pouczy właściciela lub zarządcę nieruchomości, że trzeba odśnieżyć chodnik – tłumaczy w rozmowie z e-prawnik.pl Katarzyna Dobrowolska (...)

Odśnieżać drogę publiczną wzdłuż nieruchomości?

Odśnieżać drogę publiczną wzdłuż nieruchomości?

Za chodnik uznaje się również wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, która jest położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Za nieuprzątnięcie chodnika grozi kara grzywny. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 236, poz. 2008 z 2005 roku) nakłada na właścicieli i zarządców obowiązek utrzymania w czystości (...)

Nowości w gospodarce nieruchomościami

Nowości w gospodarce nieruchomościami

Jakie zmiany w gospodarce nieruchomościami? Zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw mają zapewnić przejrzystą i stabilną sytuację stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami. W najnowszej nowelizacji chodzi o doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości (...)

Odszkodowanie za wypadek z udziałem dzikich zwierząt

Odszkodowanie za wypadek z udziałem dzikich zwierząt

  Na drogach zdarzają się wypadki z udziałem dzikich zwierząt. Szkody, jakie mogą z tego wyniknąć, są niekiedy bardzo poważne. Kodeks cywilny przewiduje odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Czy te przepisy mają w takich sytuacjach zastosowanie? Ogólne regulacje  Przepis art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, iż kto zwierzę chowa albo się nim (...)

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uregulowana została w ustawie z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: ustawa). Procedurę tę stosuje się, zgodnie z art. 27 wskazanej ustawy, także do zmiany planu miejscowego. Zmiana planu miejscowego polega zatem na przeprowadzeniu procedury zmierzającej do uchwalenia nowego planu, (...)

Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie

Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie

14 września 2020 r. Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy na realizację dziesięciu bezpłatnych webinariów, podczas których zaprezentowane zostaną założenia nowego systemu wymagań technicznych w drogownictwie oraz wytyczne techniczne w ramach wzorców i standardów. Celem webinariów jest wspomaganie projektantów, (...)

Opony z kolcami dla rowerów i na rajdach

Opony z kolcami dla rowerów i na rajdach

Rowerzyści będą mogli jeździć na oponach z elementami przeciwpoślizgowymi przez cały rok. Ogumienie z kolcami założą również kierowcy samochodów, biorący udział w rajdach i wyścigach zimowych. Posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji Infrastruktury dotyczącego nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Autorem projektu ustawy jest Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Państwo”. Projektowane (...)

Znaki drogowe nie mogą ograniczać kursantów

Znaki drogowe nie mogą ograniczać kursantów

Samorządy chcą, by główne skrzyżowania miast nie były blokowane przez uczących się jeździć. Apelują w tej sprawie do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Resort, jak na razie, nie zamierza uregulować tego problemu – donosi Gazeta Prawna. Tadeusz Jarmuziewicz, wiceminister transportu, w odpowiedzi na interpelację posła Łukasza Borowiaka twierdzi, że zarządcy (...)

Spółki drogowe

Spółki drogowe

27 lutego 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia. Jak będą tworzone tzw. spółki specjalnego przeznaczenia? Według nowej ustawy spółka może być zawiązana i działa w formie spółki akcyjnej. Zawiązując spółkę Minister Transportu obejmuje, w imieniu Skarbu Państwa, wszystkie akcje. Koszty jej utworzenia (...)

Główne założenia specustawy drogowej

Główne założenia specustawy drogowej

  Czego dotyczy tzw. specustawa drogowa? 10 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Projekt nowelizacji tej ustawy został przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury. Dzięki tym zmianom zostanie znacznie skrócony proces przygotowania inwestycji drogowych. Jakie zmiany przewidziano (...)

Znaki drogowe przejdą testy

Znaki drogowe przejdą testy

Znaki drogowe i sygnalizacja świetlna - zanim zaczną oficjalnie obowiązywać - będą najpierw testowane na wyznaczonych odcinkach dróg publicznych. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych dąży do prawnego usankcjonowania prowadzenia badań oznakowania. (...)

Likwidacja szkół. Zobacz wnioski z kontroli NIK

Likwidacja szkół. Zobacz wnioski z kontroli NIK

Likwidacja szkół nie powoduje pogorszenia warunków kształcenia dla przenoszonych uczniów. Możliwości lokalowe i organizacyjne w ich nowych szkołach są podobne lub nawet lepsze niż te w likwidowanych placówkach. Problem jest jednak złożony i wywołuje lokalne konflikty, w których każda ze stron ma swoje racje: gminy bronią pieniędzy, pedagodzy - Karty Nauczyciela, a lokalne społeczności (...)

Nie tak łatwo uzyskać odszkodowanie za zderzenie z łosiem

Nie tak łatwo uzyskać odszkodowanie za zderzenie z łosiem

W dniu 29 sierpnia 2005 r. prowadzony przez powoda samochód zderzył się z łosiem, tzn. zwierzęciem łownym - według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia gatunków zwierząt łownych (Dz. U. nr 45, poz. 433; § 1 pkt 1 lit. a), podlegającym jednak na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie (...)

Jak należy prowadzić książkę obiektu budowlanego?

Jak należy prowadzić książkę obiektu budowlanego?

  Na podstawie ustawy Prawo budowlane - właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić książkę obiektu budowlanego dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego nie będącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje właścicieli i zarządców: budynków mieszkalnych jednorodzinnych,  obiektów (...)

Do kogo należy się zwrócić o odszkodowanie za uszkodzenie auta przez dziurę w drodze?

Do kogo należy się zwrócić o odszkodowanie za uszkodzenie auta przez dziurę w drodze?

Jeśli kierowca uszkodzi samochód, wjeżdżając w dziurę na jezdni, może żądać odszkodowania od zarządcy drogi   (...)Według art. 20 ustawy na zarządcach dróg ciąży obowiązek utrzymania ich nawierzchni, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych związanych z drogą. (...)Jak zatem widać, obowiązki zarządcy dotyczą nie tylko bieżących (...)

Będą kary za handlowanie na ulicach

Będą kary za handlowanie na ulicach

Za sprzedaż towaru poza targowiskiem, na przykład na poboczu gminnej drogi lub na miejskim chodniku, ma grozić od 20 zł do 5 tys. zł. O dokładnej karze dla handlującego w miejscu do tego niewyznaczonym zdecyduje sąd – przewiduje projekt nowelizacji kodeksu wykroczeń, którym dziś zajmie się Sejm. Gazeta Prawna wyjaśnia, że konieczność stworzenia nowych przepisów wyniknęła (...)

Urzędnicy zajrzą do prywatnych koszy na śmieci

Urzędnicy zajrzą do prywatnych koszy na śmieci

Funkcjonariusze straży gminnej, urzędnicy czy nawet sam wójt będą mogli skontrolować kosze na śmieci, które ustawiamy na terenach prywatnych posesji. Dodatkowo wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł otrzymać przy kontroli wsparcie policji – takie zmiany wprowadzi rządowy projekt nowelizacji ustawy o porządku i czystości w gminach. Dokument czeka (...)

Jak postąpić, gdy samochód uszkodził się na dziurze w jezdni?

Jak postąpić, gdy samochód uszkodził się na dziurze w jezdni?

Jaki jest stan polskich dróg, każdy widzi. O poważne uszkodzenie samochodu nietrudno i mimo uważnej jazdy slalomem, zawsze może się przytrafić przykra niespodzianka. (...)Wcześniej warto zadbać o dowody, które mogą się przydać w bardzo prawdopodobnym sporze. (...)Szkodę zgłaszamy do zarządcy drogi. Dla dróg krajowych jest nim Generalny Dyrektor Dróg Krajowych (...)

Odszkodowanie za złamanie nogi i za wypadek na drodze

Odszkodowanie za złamanie nogi i za wypadek na drodze

Rośnie liczba poszkodowanych przez ostatnie ataki zimy. Zarządcy nieruchomości i dróg powinni się mieć na baczności. Wypadki na ich terenie mogą kosztować. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych utrzymanie jezdni i chodników należy do zarządcy drogi, a w tym mieszczą się odśnieżanie i zwalczanie śliskości. I tak za drogi krajowe odpowiada generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad; (...)

Koniec podwójnych kar za parkowanie

Koniec podwójnych kar za parkowanie

Straż miejska nie wystawi już mandatu za nieopłacony parking. Zostanie tylko kara administracyjna. Obowiązujące przepisy dopuszczają podwójne kary za pozostawienie samochodu w strefie płatnego parkowania. Naraża się na to osoba, która nie uiści odpowiedniej opłaty za parkowanie. Pierwsza kara wynosi 50 złotych i wystawia ją zarządca drogi. Drugą karę może nałożyć np. (...)

Kiedy jest dopuszczalny odstrzał zwierzyny? - opinia prawna

Kiedy jest dopuszczalny odstrzał zwierzyny? - opinia prawna

Stan faktyczny Sprawa dotyczy prawa łowieckiego. Proszę o pomoc w zinterpretowaniu brzmienia przepisów prawa łowieckiego i ustawy o ochronie zwierząt. Czy myśliwy może zastrzelić każdego psa? Opis zdarzenia: Myśliwy zastrzelił psa sąsiadów będącego na spacerze z moją mamą i jej psem. Zdarzenie miało miejsce na terenie, którego moja mama jest właścicielką i który należy także (...)

Uszkodziłeś samochód na dziurze - pozwij zarządcę drogi

Uszkodziłeś samochód na dziurze - pozwij zarządcę drogi

Coraz więcej kierowców, którzy uszkodzili swoje samochody na wyboistych drogach, domaga się odszkodowania od ich zarządców. To prawda, że poszkodowany musi wykazać zawinienie drogowców (dokładniej - zarządcy drogi), ale wystarczy wytknąć mu skutecznie choćby najmniejszy stopień winy, czyli niedbalstwo.Rzeczpospolita, 10.04.2009 r. dziura, dziurze, dziury, nierówność, zarządca, droga, (...)

Zarządzanie drogami po polsku

Zarządzanie drogami po polsku

Są miasta, w których ulice mają kilku administratorów. A ci nie umieją się dogadać w sprawie porządków czy napraw   (...)Ulicami administrują w nich zarządcy poszczególnych kategorii dróg. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zajmuje się więc drogami krajowymi, marszałkowie województwa - wojewódzkimi, starostowie - powiatowymi, a burmistrzowie oraz prezydenci miast (...)

Kierowca nie ponosi winy za brak znaku drogowego

Kierowca nie ponosi winy za brak znaku drogowego

Kierowca nie mógł się spodziewać wtargnięcia dzikiego zwierzęcia na jezdnię, bo zarządca drogi krajowej nie postawił znaku ostrzegającego o tym niebezpieczeństwie. Dlatego Skarb Państwa reprezentowany przez generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad odpowiada co do zasady za skutki wypadku. Pogląd Sądu Okręgowego w Siedlcach potwierdził lubelski Sąd Apelacyjny (sygn. (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania. Większość przepisów nowej ustawy z dnia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odpowiedzialność za stan dróg

Odpowiedzialność za stan dróg

Na drodze gminnej, wskutek zawieszenia samochodu na progu zapadającego się zakończenia drogi półbrukowej, nastąpiło zerwanie rury wydechowej. Do kogo należy zwrócić się o uiszczenie zapłaty (...)

Utrzymanie drogi gminnej

Utrzymanie drogi gminnej

W pobliżu posiadanej przeze mnie działki rolnej znajduje się droga publiczna gminna. Droga ta jest całkowicie nieprzejezdna od lat 11, porośnięta przez drzewa i krzewy. Użytkownicy stale przejeżdżają (...)

Kolizja drogowa z dziką zwierzyną

Kolizja drogowa z dziką zwierzyną

W ubiegłym tygodniu miałem wypadek spowodowany przez wejście na drogę dzika. Doszły do mnie pogłoski, że jeżeli droga nie jest oznakowana znakami informującymi o możliwości pojawienia się na (...)

Utrzymanie dróg gminnych

Utrzymanie dróg gminnych

Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg gminnych? Utrzymanie drogi, w tym przede wszystkim wykonanie robót konserwacyjnych porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa (...)

Udrażnianie rowu melioracyjnego

Udrażnianie rowu melioracyjnego

W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy dbanie o jego drożność. (...)

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Proszę o informację, kto wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a kto o nią występuje? Czy taki wniosek musi być zgodny z tym, co ktoś kiedyś zaprojektował, czy może (...)

Kiedy droga jest drogą publiczną

Kiedy droga jest drogą publiczną

Klient złożył wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału, na teren objęty wcześniejszą, prawomocną decyzją ustalającą warunki zabudowy. Działka mająca ulec podziałowi posiada (...)

Zasady odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę

Zasady odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę

Na drogę krajową przewróciło się drzewo, w które wjechał samochód osobowy. Drzewo rosło na gruncie Lasów Państwowych tuż przy granicy działki. Właściciel samochodu zgłosił się do Nadleśnictwa (...)

Pobór opłaty za zajęcia pasa drogowego

Pobór opłaty za zajęcia pasa drogowego

Czy gmina powinna pobierać opłatę za zajęcie pasa drogowego w przypadku gdy dotyczy to drogi wewnętrznej, nie mającej formalnie nadanego statusu drogi publicznej gminnej, będącej własnością (...)

Unieważnienie umowy notarialnej

Unieważnienie umowy notarialnej

Ciocia sprzedała pole rolne z drogą dojazdową do jej domu. Dopóki żyła miała ustne pozwolenie na przejazd. Obecnie jestem jedynym spadkobiercą i właściciel drogi zabronił mi przejeżdżać po (...)

Odmowna decyzja na lokalizację drogi

Odmowna decyzja na lokalizację drogi

W jakich przypadkach zarządca drogi wojewódzkiej może odmówić zgody na lokalizację wjazdu z ww. drogi na posesję, na której obecnie buduję dom, czy może się nie zgodzić? Ustawa o drogach publicznych (...)

Poszerzenie drogi koniecznej

Poszerzenie drogi koniecznej

Droga konieczna ma 240 cm, a wg mapy katastralnej z 1931 r. powinna mieć 3 m. Służebność drogi koniecznej została wpisana w hipotekę w 1931 roku prawdopodobnie na mocy umowy sprzedaży a nie na (...)

Krzyże i figury w pasie drogowym

Krzyże i figury w pasie drogowym

Jakie przepisy regulują kwestię krzyży i pomników przy drogach? Kto wydaje zezwolenie na ich montaż i wyraża zgodę na demontaż? Co zrobić, jeśli pomnik przydrożny stojący na zakręcie w rowie (...)

Opłata za przejazd przez działkę sąsiada

Opłata za przejazd przez działkę sąsiada

Kupiłem działkę, do której dojazd jest poprzez inną działkę, która jest drogą dojazdową i, w której nabyłem też udziały. Ponadto sprzedający oświadczyli w akcie notarialnym, że działka (...)

Uprawnienia zarządcy drogi

Uprawnienia zarządcy drogi

Jakie są uprawnienia zarządcy drogi i kto może je wykonywać? Zgodnie z ustawą o drogach publicznych Art. 21. 1. Zarządca drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2-4 i ust. 5, może wykonywać (...)

Partycypacja w kosztach urządzenia drogi gminnej

Partycypacja w kosztach urządzenia drogi gminnej

Mieszkam przy drodze gminnej o piaszczystej nawierzchni, która jest jedynym dojazdem do posesji. Mieszkańcy zamieszkali przy tej ulicy postanowili z uwagi na jej kiepski stan techniczny utwardzić drogę (...)

Czym jest działka sąsiednia?

Czym jest działka sąsiednia?

Mam pytanie dotyczące warunku zabudowy i zagospodarowania terenu. Jak mi Państwo odpowiedzieliście: "decyzję można wydać jeżeli co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi (...)

Wprowadzanie ograniczeń prędkości

Wprowadzanie ograniczeń prędkości

Na drodze ekspresowej Warszawa - Katowice na terenie gminy Mykanów obowiązuje na pewnym odcinku ograniczenie prędkości do 70 km/h. Straż gminna często stawia tam radar przenośny. Krytycy tego zabiegu (...)

Ustanowienie służebności-dostęp do drogi

Ustanowienie służebności-dostęp do drogi

Byłem właścicielem 0,6 ha gruntów rolnych. W 2002 dokupiłem w tej samej gminie 1ha i utworzyłem nowe gospodarstwo rolne. Mam razem 1,6 ha. Na zakupionej działce 1 ha w momencie zakupu istniała (...)

Dochodzenie odszkodowania od zarządcy drogi

Dochodzenie odszkodowania od zarządcy drogi

Zarządcy dróg (np. Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu), aby uchronić się przed odpowiedzialnością za uszkodzenia pojazdów w wyniku najechania np. na dziurę w jezdni, wystawiają znak drogowy (...)

Odpowiedzialność zarządcy drogi

Odpowiedzialność zarządcy drogi

Czy w wyniku nienależytego zimowego utrzymania drogi (najprawdopodobniej krajowej) tj. nie posypania solą lub piaskiem i solą zdarzył się wypadek samochodowy można dochodzić odszkodowania? Jeśli (...)

Zaniechania przy utrzymywaniu dróg gminnych

Zaniechania przy utrzymywaniu dróg gminnych

Jakie środki można podjąć, gdy gmina zaniedbuje obowiązek utrzymania dróg gminnych? Zarządcą drogi gminnej jest właściwy wójt. Jeżeli wójt nie realizuje nałożonych na niego (...)

Dostęp do drogi publicznej

Dostęp do drogi publicznej

Jeśli każda droga gminna jest drogą publiczną, oznacza to, że jeśli działka znajduje się przy drodze gminnej to jest to równoznaczne ze spełnieniem jednego z warunków nowej ustawy (o zagospodarowaniu (...)

Zniesienie służebności gruntowej

Zniesienie służebności gruntowej

Moją nieruchomość obciąża służebność przejścia, przegonu i przejazdu dla każdego właściciela sąsiedniej nieruchomości. Wniosłam sprawę do Sądu w celu zniesienia służebności z powodu (...)

Zaskarżenie zarządcy drogi

Zaskarżenie zarządcy drogi

Jakie są przepisy, mówiące o możliwości zaskarżenia zarządców dróg w kontekście dziur w drogach, wystających studzienek itp? Do zarządcy drogi, zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych, (...)

Służebność drogi utworzonej z kilku działek

Służebność drogi utworzonej z kilku działek

Jest droga dojazdowa do kilku posesji. Droga ta powstała około 100 lat temu, ale nikt nie spisywał notarialnie prawa do służebności - ot po prostu korzystał każdy, kto mieszkał przy tej drodze. (...)

Udrażnianie wspólnej drogi dojazdowej do posesji

Udrażnianie wspólnej drogi dojazdowej do posesji

Posiadałam wraz ze swoim byłym mężem sporą działkę rolną oraz zabudowania stanowiące zabudowę siedliskową. Po rozwodzie działka ta została notarialnie podzielona na kilka części w tym jedna, (...)

Bezprzetargowa sprzedaż działki gminnej

Bezprzetargowa sprzedaż działki gminnej

Wraz z sąsiadem korzystamy z wspólnej drogi dojazdowej do naszych działek siedliskowych. Droga jest własnością gminy, która zamierza ją sprzedać. Problem polega na tym że ze względu na trwający (...)

Zezwolenie na położenie reklamy w pasie drogowym

Zezwolenie na położenie reklamy w pasie drogowym

Pracuję w zarządzie dróg, w którym przygotowuję zezwolenia na wejście w pas drogowy oraz usytuowania w nim reklam. Wykonując objazd dróg stwierdziłem usytuowane reklamy w pasie drogowym bez zezwolenia (...)

Obowiązek utrzymania czystości na drogach

Obowiązek utrzymania czystości na drogach

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między innymi poprzez zbierania transport (...)

FORUM PRAWNE

droga dojazdowa

droga dojazdowa Witam jestem, jak mi się wydaje, w dosyć trudnej sytuacji A mianowicie rodzice odpisali mi działkę rolna wraz z zabudowaniami w 1999 r. Działkę tą otrzymali w spadku po rodzicach (...)

gdzie zgłosić fatalny stan drogi gminnej?

gdzie zgłosić fatalny stan drogi gminnej? gdzie zgłosić fatalny stan drogi gminnej? gdzie mam zgłosić fatalny stan drogi gminnej.. Stan drogi jest na tyle zły że ciężko wyjechać samochodem (...)

budowa ogrodzenia

budowa ogrodzenia chcialabym ogrodzić dom (mieszkam na wsi), od strony drogi gminnej i drogi dojazdowej, gdzie muszę zgłości w/w fakt i w jakiej odległości od drogi musi stać ogrodzenie (oczywiście (...)

wieloletni spór o dom brat męża przeciwko samotnej kobiecie z pięciorgiem dzieci

wieloletni spór o dom brat męża przeciwko samotnej kobiecie z pięciorgiem dzieci Bardzo proszę o pomoc przy rozwiązaniu tak zawikłanej sprawy. Mój mąż Kazimierz był kawalerem gdy w roku 1977 (...)

Co sądzicie na temat takiego uzasadnienia wyroku

Co sądzicie na temat takiego uzasadnienia wyroku co sadzicie o takim uzasadnieniu wyroku jak poniżej. Osobiście nie mam czasu aby się w to bawić dalej. Jednak prawo widać że jest po jednej stronie: (...)

Prywatny wodociąg i kanalizacja w drodze gminnej

Prywatny wodociąg i kanalizacja w drodze gminnej Witam Mam następujący problem. Mianowicie chodzi o to, że zakupiłem działki pod inwestycje z dostępem do drogi gminnej. W drodze są wszystkie media. (...)

samowola budowlana

samowola budowlana zacząłem budowę budynku w obecnej chwili wybudowałem do zera bez prawomocnego pozwolenia wszystko jest zgodnie z przepisami i projektem, życzliwość sąsiada doprowadziła że (...)

poszerzenie drogi

poszerzenie drogi poszerzenie drogi witam, mam takie dosyć skomplikowane pytanie. obecnie mój dom stoi 6,5 metra od drogi gminnej klasy Lo szerokości 3,5 metra, gmina chce ta drogę poszerzyć na (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

przekopywanie drogi gminnej

przekopywanie drogi gminnej przekopywanie drogi gminnej Sąsiad przekopał drogę gminna aby wieś z jego pola spłynęła na drugie. Tymsamym utrudnił przejazd innym sąsiadom,gdyż zalało te cześć (...)

Wgląd do projektu przebudowy drogi gminnej

Wgląd do projektu przebudowy drogi gminnej Witam, Chciałam zapytać czy mogę starać się w Gminie o wgląd do dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej, przy której mieszkam ? Zgodnie z ustawą (...)

jak napisać wniosek o utwardzenie drogi gminnej?

jak napisać wniosek o utwardzenie drogi gminnej? jak napisać wniosek o utwardzenie drogi gminnej?

jak napisać podanie o remont drogi gminnej?

jak napisać podanie o remont drogi gminnej? jak napisać podanie o remont drogi gminnej?

kto jes odpowiedzialny za utrzymanie pobocza drogi gminnej?

kto jes odpowiedzialny za utrzymanie pobocza drogi gminnej? kto jes odpowiedzialny za utrzymanie pobocza drogi gminnej?

jak napisać wniosek o zły stan drogi gminnej?

jak napisać wniosek o zły stan drogi gminnej? jak napisać wniosek o zły stan drogi gminnej?

jak napisać wniosek o remont drogi gminnej wzór?

jak napisać wniosek o remont drogi gminnej wzór? jak napisać wniosek o remont drogi gminnej wzór?

czy potrzebne jest pozwolenie z gminy na przekopanie drogi gminnej?

czy potrzebne jest pozwolenie z gminy na przekopanie drogi gminnej? czy potrzebne jest pozwolenie z gminy na przekopanie drogi gminnej?

ZALANIE POSESJI I GRUNTU PRZEZ NIEDROŻNY RÓW NA DRODZE GMINNEJ

ZALANIE POSESJI I GRUNTU PRZEZ NIEDROŻNY RÓW NA DRODZE GMINNEJ Witam Na drodze gminnej niedrożny rów/zarośnięty,zapchany zanieczyszczeniami które niosła ze sobą woda podczas ostatniej ulewy/ wylał (...)

Dociągnięcie mediów do dzialki

Dociągnięcie mediów do dzialki Posiadam działkę która znajduje się 75 metrów od drogi gminnej.. aby dostać się do drogi gminnej mam zapewnioną dożywotnią służebność na przejazd i przejście (...)

Brak zgody sąsiadów na przesył kanalizacji

Brak zgody sąsiadów na przesył kanalizacji W gminie planowana jest budowa kanalizacji. Prowadzone są wstępne ustalenia nad przebiegiem przyłączy kanalizacyjnych, i tu pojawia się problem. Mój (...)

Porady prawne