Zasiedzenie służebności przesyłu

Pytanie:

Czy możliwe jest zasiedzenie służebności przesyłu? Jakie warunki należy spełnić, aby doprowadzić do zasiedzenia służebności przesyłu?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasiedzenie służebności przesyłu

Zgodnie z art. 292 Kodeksu cywilnego służebność może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio. Posiadacz służebności gruntowej nabywa tę służebność, jeżeli posiada ją nieprzerwanie od lat 20, będąc w dobrej wierze. Posiadacz w złej wierze nabywa służebność dopiero po upływie 30 lat od jej posiadania.

Osoba, która faktycznie korzysta z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności, jest posiadaczem służebności (art. 352 § 1 K.c.). Sąd Najwyższy stwierdził, że: posiadanie służebności gruntowej, obecnie zdefiniowanej w art. 305[1] k.c. jako służebność przesyłu, przybiera taką postać, że nie pozbawia w zupełności faktycznego władztwa właściciela nad nieruchomością obciążoną1Tym samym posiadanie w zakresie służebności przesyłu nie może prowadzić do nabycia prawa własności nieruchomości, a jedynie do zasiedzenia służebności przesyłu.

Sam fakt możliwości takiego zasiedzenia w orzecznictwie nie budzi wątpliwości, ponadto nie jest wymagane, aby trwałe urządzenie było posadowione na nieruchomości, która ma zostać obciążona: Dla nabycia przez zasiedzenie służebności przesyłu (art. 292 k.c. w zw. z art. 305[4] k.c.) nie jest niezbędne, by widoczne elementy trwałego urządzenia, będącego przedmiotem korzystania przez przedsiębiorcę przesyłowego, znajdowały się na nieruchomości, którą obciążać ma ta służebność2.

Warunkiem zasiedzenia służebności przesyłu jest korzystanie przez przedsiębiorcę przesyłowego z trwałego i widocznego urządzenia. Takim trwałym i widocznym urządzeniem jest np. właśnie postawienie na cudzej nieruchomości i korzystanie ze słupa przesyłowego, na którym rozpięto kabel wysokiego napięcia. Przedsiębiorca, który korzysta w takim zakresie z cudzej nieruchomości jest posiadaczem służebności przesyłu (tak np. postanowienie SN z dnia 22 października 2002 r., III CZP 64/02, Biul. SN 2002, nr 11, s. 7; wyrok SN z dnia 31 maja 2006 r., IV CSK 149/05, LexPolonica nr 409449; wyrok SN z dnia 8 czerwca 2005 r., V CSK 679/04, niepubl.; postanowienie SN z dnia 25 stycznia 2006 r., I CSK 11/05, Biul. SN 2006, nr 5).

Najczęściej przedsiębiorca taki jest uznawany za posiadacza służebności w złej wierze, co – mówiąc najprościej – oznacza, że ma świadomość, że korzysta z nie swojej własności (tak uchwała SN z dnia 17 czerwca 2005 r., III CZP 29/05, OSNCP 2006, nr 4, poz. 64; wyrok SN z dnia 29 stycznia 2008 r., IV CSK 410/07, niepubl.). Oznacza to, że do zasiedzenia służebności przesyłu konieczny jest upływ czasu – co najmniej 30 lat.

1Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 3 lutego 2010 r. II CSK 444/2009

2Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 6 lipca 2011 r. I CSK 157/2011

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: