Zawarcie umowy o rozdzielności majątku małżonków

Pytanie:

"Jestem obecnie po rozwodzie. W wyniku podziału majątku wspólnego uzyskałem pewną kwotę pieniędzy ze sprzedaży domu w budowie i samochodu. Mam zamiar ponownie zawrzeć związek małżeński z inną kobietą. Jakie działania prawne powinienem uczynić, aby po zawarciu związku małżeńskiego posiadać rozdzielność majątkową w zakresie posiadanego majątku?"

Odpowiedź prawnika: Zawarcie umowy o rozdzielności majątku małżonków

Polski system wspólnoty majątkowej obejmuje tzw. wspólność dorobku. Oznacza to, że do współwłasności małżeńskiej wchodzą przedmoty majątkowe nabyte w trakcie trwania wspólności majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Do wspólności majątkowej nie wchodzą zaś m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej. Zawierając więc nowy związek małżeński, kwota pieniężna w wysokości posiadanej w dniu zawarcia nowego związku małżeńskiego, oraz samochód stanowić będą Pana odrębny majątek. Małżonkowie, a także narzeczeni, mogą jednak poprzez umowę majątkową małżeńską ustawową wspólność majątkową wyłączyć, rozszerzyć lub ograniczyć. Umowa taka powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego (art 47 § 1 k.r.o.), pod rygorem nieważności.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika