Zdiagnozowanie choroby zawodowej

Pytanie:

Jakie muszą zaistnieć warunki, aby ustalić istnienie choroby zawodowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zdiagnozowanie choroby zawodowej

Aby konkretne schorzenie uznać za chorobę zawodową, muszą występować łącznie trzy przesłanki:

1) choroba znajduje się w wykazie chorób zawodowych,

2) w środowisku pracy występują (występowały) czynniki szkodliwe dla zdrowia, ewentualnie szkodliwy dla zdrowia jest sposób wykonywania pracy,

3) czynniki lub szkodliwy sposób wykonywania pracy bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem wywołały chorobę.

Rozstrzygnięcie o charakterze schorzenia, a w konsekwencji zaliczenie go do schorzeń z listy chorób zawodowych należy do lekarzy orzekających w postępowaniu o stwierdzenie występowania choroby zawodowej.

Porady prawne

Wykaz chorób zawodowych zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. 2009 r., Nr 105 poz. 869). Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej albo decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej wydaje na podstawie materiału dowodowego, a w szczególności danych zawartych w orzeczeniu lekarskim oraz formularzu oceny narażenia zawodowego pracownika lub byłego pracownika właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny (§ 8 ust. 1 rozporządzenia).

Definicja choroby zawodowej zawiera element formalny i materialny. Elementem formalnym jest określony przez ustawodawcę wykaz chorób zawodowych -tylko choroba zawarta w wykazie może być uznana za chorobę zawodową. Aby jednak choroba mogła być uznana za chorobę zawodową, musi być spełniony element materialny -niezbędne jest ustalenie związku przyczynowego między działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy a wystąpieniem choroby. Przy tak sformułowanej definicji choroby zawodowej nie będzie można uznać schorzenia za chorobę zawodową, jeżeli zostało ono prawdopodobnie albo nawet z dużym prawdopodobieństwem wywołane warunkami środowiska pracy. Bo przecież duże -to jeszcze nie wysokie prawdopodobieństwo. Przy tak sformułowanej definicji choroby zawodowej ustawodawca, jak się wydaje, w sposób celowy chciał ograniczyć liczbę schorzeń zawodowych, które prawdopodobnie są związane z warunkami pracy (Florek L. (red.), Celeda R., Gonera K., Goździewicz G., Hintz A., Kijowski A., Pisarczyk Ł., Skoczyński J., Wagner B., Zieliński T. Kodeks pracy. Komentarz. LEX, 2011).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Trener pracy wsparciem osób niepełnosprawnych

Trener pracy wsparciem osób niepełnosprawnych

Projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Trener pracy pomoże Projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym odpowiada na potrzebę objęcia szczególnym wsparciem tych grup osób niepełnosprawnych, (...)

Kiedy można stwierdzić chorobę zawodową - opinia prawna

Kiedy można stwierdzić chorobę zawodową - opinia prawna

  Stan faktyczny Podejrzewam u siebie chorobę skóry, której powstanie ma najprawdopodobniej związek z pracą którą wykonuje (pracuję przy smarach). Jaka jest procedura otrzymywania ewentualnego odszkodowania z tytułu choroby zawodowej. Do kogo się z tym zwrócić? Opinia (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 (...)

Kiedy choroba pracownika jest chorobą zawodową?

Kiedy choroba pracownika jest chorobą zawodową?

Co to są choroby zawodowe? Choroba może zostać uznana za chorobę zawodową, jeżeli jest wysoce prawdopodobne, że została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy i określona jest w wykazie chorób zawodowych, (...)

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Kiedy występuje niepelnosprawność? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia (...)

Dla kogo zasiłek wyrównawczy?

Dla kogo zasiłek wyrównawczy?

Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy? Zasiłek wyrównawczy przysługuje wyłącznie ubezpieczonemu będącemu pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością do pracy, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących (...)

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Od 1 stycznia 2003 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby (...)

Choroby zawodowe - zasady przyznawania świadczeń

Choroby zawodowe - zasady przyznawania świadczeń

Chorobami zawodowymi uprawniającymi do świadczeń przewidzianych w ustawie o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych są choroby wskazane w wykazie, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie chorób (...)

Choroby zawodowe. Jakie świadczenia przysługują z tytułu choroby zawodowej?

Choroby zawodowe. Jakie świadczenia przysługują z tytułu choroby zawodowej?

  Skąd pochodzą fundusze na świadczenia z tytułu chorób zawodowych? Świadczenia z tytułu chorób zawodowych wypłacane są z tzw. ubezpieczenia wypadkowego. Prawo do świadczeń mają osoby objęte tym ubezpieczeniem z racji zatrudnienia na podstawie umów o pracę, umów (...)

Kiedy przysługuje i w jakiej wysokości wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy?

Kiedy przysługuje i w jakiej wysokości wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy?

Zarówno zasiłek jak i wynagrodzenie za czas choroby spełniają tę samą funkcję: mają zapewnić pracownikowi środki utrzymania w czasie choroby, a także pomoc finansową podczas leczenia, np. na leki. Pomoc ta jest mu potrzebna, jeśli przez czas choroby nie może wykonywać pracy. Zasadniczą (...)

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej od kwietnia 2019 r. do marca 2020 r.

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej od kwietnia 2019 r. do marca 2020 r.

Kiedy przysługuje jednorazowe odszkodowanie? Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS. ##baner## Może więc złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie (...)

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy jest świadczeniem mającym chronić sytuację zmniejszonej sprawności do pracy wskutek choroby. Za zmniejszoną sprawność do pracy uważa się sytuację, kiedy to pracownik z powodu choroby osiąga wynagrodzenie niższe od przeciętnego swojego zarobku z okresu, który (...)

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne

Co do zasady w okresie choroby pracownik może liczyć najpierw na wynagrodzenie chorobowe (33 dni), następnie na zasiłek chorobowy (182 dni). Jednak może się zdarzyć, iż pomimo tego, iż wszystko wskazywać będzie na to, iż pracownik wyjdzie z choroby, to jednak nie uda mu się to w ramach czasu (...)

Ujawnianie przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

Ujawnianie przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

Trybunał Konstytucyjny: rozporządzenie ministra o ujawnianiu przyczyny niepełnosprawności niekonstytucyjne Rozporządzenie przewidujące ujawnianie w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu jej przyczyny jest niekonstytucyjne. Trybunał Konstytucyjny uwzględnił skargę konstytucyjną (...)

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa objęte koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego UE

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa objęte koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego UE

  Systemy prawne wszystkich państw UE przewidują świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa. Ich celem jest zastąpienie twojego dochodu, jeśli zachorujesz lub urodzisz dziecko i nie możesz w tym okresie zarabiać na życie. Nie martw się więc, pracując legalnie (...)

Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu do ubezpieczenia

Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu do ubezpieczenia

Zasadniczo, zgodnie z regulacjami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwaną dalej ustawą zasiłkową, zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia (...)

Nowe uprawnienia niepełnosprawnych

Nowe uprawnienia niepełnosprawnych

Z jakich nowych uprawnień np. do świadczeń medycznych mogą teraz skorzystać niektóre osoby niepełnosprawne? Jakie prawa zyskali rodzice niepełnosprawnych dzieci? - Przeczytaj. Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności Nowe przepisy przewidują korzystne zmiany (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. (...)

Świadczenia wynikające z wypadku przy pracy - opinia prawna

Świadczenia wynikające z wypadku przy pracy - opinia prawna

Stan faktycznyW drodze do pracy miałam wypadek. Jestem na zwolnieniu lekarskim (6 miesięcy i przedłużone przez ZUS o następne 3). Jestem po operacji kręgosłupa. Niebawem kończy mi się ten okres i wracam do pracy, która, jak na razie wygląda, na mnie czeka. Jakie uprawnienia mi przysługują (...)

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Jak wygląda sytuacja cudzoziemców na rynku pracy w Polsce? Na jakie wsparcie mogą liczyć i kiedy? Poznaj najważniejsze rozwiązania. Kiedy cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia na pracę? Bez zezwolenia na pracę mogą pracować (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wniosek o stwierdzenie choroby zawodowej.

Wniosek o stwierdzenie choroby zawodowej.

Witam serdecznie, cztery lata temu podczas złożyłem wniosek o o stwierdzenie choroby zawodowej, zrobiłem to zaraz po przejściu na emeryturę. Niestety mój wniosek odrzucono, wyjaśniając to tym (...)

Ustalenie choroby zawodowej

Ustalenie choroby zawodowej

W jaki sposób doprowadzić do zdiagnozowania choroby zawodowej? Ustawa  o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych stanowi, że za chorobę zawodową (...)

Świadczenia przysługujące w przypadku choroby zawodowej

Świadczenia przysługujące w przypadku choroby zawodowej

Jakie świadczenia przysługują w razie stwierdzenia choroby zawodowej? W przypadku zdiagnozowania choroby zawodowej przysługują świadczenia wymienione w art. 6 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z (...)

Renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową

Renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową

W jaki sposób ustala się rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową? Omawiana instytucja została uregulowana w art. 17 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków (...)

Odprawa mieszkaniowa dla żołnierzy

Odprawa mieszkaniowa dla żołnierzy

W jakich przypadkach żołnierzowi przysługuje odprawa mieszkaniowa? Z art. 23 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że odprawa mieszkaniowa przysługuje żołnierzowi: (...)

Roszczenia związane z chorobą zawodową

Roszczenia związane z chorobą zawodową

Czy osoba będąca już na emeryturze może starać się o jakieś świadczenie, jeżeli doświadczyła choroby zawodowej, która ujawniła się dopiero w okresie emerytalnym? Zgodnie z Art. 18 ustawy (...)

Jednorazowe odszkodowanie z powodu wypadku przy pracy

Jednorazowe odszkodowanie z powodu wypadku przy pracy

W jakich przypadkach przysługuje jednorazowe odszkodowanie z powodu wypadku przy pracy? Świadczenie to przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał (...)

Wynagrodzenie za czas choroby

Wynagrodzenie za czas choroby

Czy od tego roku zmieniła się podstawa do obliczenia wynagrodzenia za czas choroby, które jest finansowane przez zakład pracy? Jeżeli tak, to proszę o wyjaśnienie sprawy. Wynagrodzenie za czas (...)

Odszkodowanie za chorobę zawodową

Odszkodowanie za chorobę zawodową

Orzeczono, że choroba, która doprowadziła do śmierci mojego ojca jest chorobą zawodową. Czy i jak mogę starać się o odszkodowanie? W związku z chorobą zawodową, członkowie rodziny zmarłego (...)

Dokumentacja szkodliwych warunków

Dokumentacja szkodliwych warunków

W tym momencie jestem na emeryturze od 21 lat. Mam I grupę inwalidztwa i dodatek pielęgnacyjny do emerytury. Pracowałem cały czas w hałasie na poziomie 130 dB. Nigdy nie starałem się o rentę ani (...)

Zawieszenie renty z tytułu choroby zawodowej

Zawieszenie renty z tytułu choroby zawodowej

Pracowałem jako nauczyciel do 2004 r. i z tego powodu w tym roku stwierdzono u mnie chorobę zawodową. Aktualnie pracuje w biurze i zarabiam miesięcznie 1850 zł brutto. Czy w takiej sytuacji przysługuje (...)

Wypadek przy pracy świadczonej w umowie zlecenie

Wypadek przy pracy świadczonej w umowie zlecenie

Pracuję na umowie zlecenie w firmie zajmującej się profesjonalnie sprzątaniem, ochroną itp. Będąc de facto pracownikiem tej firmy, sprzątałem w T. Podczas wykonywania swoich obowiązków, poślizgnąłem (...)

Odsetki od zaległej renty

Odsetki od zaległej renty

Około 3,5 lata temu została cofnięta renta z tytułu choroby zawodowej. Przez ten czas trwały sprawy sądowe. Obecnie sąd przywrócił prawo do renty tylko za 16 miesięcy, to jest za okres od 1 sierpnia (...)

Jednorazowe odszkodowanie z KRUS

Jednorazowe odszkodowanie z KRUS

Proszę się odnieść nie do kwestii świadczenia z tytułu wypadku, tylko odpowiedzialności ubezpieczyciela społecznego, w tym wypadku KRUS, za śmierć osoby bliskiej. Osoba poszkodowana w wypadku (...)

Odwołanie od sądu pracy i ubezpieczeń społecznych

Odwołanie od sądu pracy i ubezpieczeń społecznych

Do kogo mogę się odwołać od decyzji sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawie ubezpieczeń społecznych? Organem do którego przysługuje w takiej sytuacji odwołanie jest sąd drugiej (...)

FORUM PRAWNE

Uległem wypadkowi w pracy

Uległem wypadkowi w pracy Witam,mam ttaki problem,mianowicie uległem wypadkowi w pracy,mam noge w gipsie i rozkawałkowany palec,w firmie pracuje 13 dni,czy przysługuje mi chorobowe płatne na czas (...)

swiadczenie z choroby zawodowej

swiadczenie z choroby zawodowej Czy moge sie o nie ubiegac, gdy nie bylo zgloszenia wypadku u bhp'owca ?

jak załatwić przyznanie choroby zawodowej nauczyciel?

jak załatwić przyznanie choroby zawodowej nauczyciel? jak załatwić przyznanie choroby zawodowej nauczyciel?

jak napisać wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej?

jak napisać wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej? jak napisać wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej?

czy zus może odebrać rente z tytułu choroby zawodowej?

czy zus może odebrać rente z tytułu choroby zawodowej? czy zus może odebrać rente z tytułu choroby zawodowej?

Witam, jestem rencistą z tytułu choroby zawodowej i mam orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej

Witam, jestem rencistą z tytułu choroby zawodowej i mam orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej Witam, jestem rencistą z tytułu choroby zawodowej i mam orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej (...)

Rażąca nieprawdziwa opinia biegłych sądowych w zakresie psychiatrii

Rażąca nieprawdziwa opinia biegłych sądowych w zakresie psychiatrii Witam Mam 39 lat Od lat 4 choruje na Chorobę Afektywną Dwubiegunową typ mieszany, Zaburzenia Depresyjno-Lękowe i Zaburzenia (...)

Badania okresowe

Badania okresowe Czy po trwającym 1 rok urlopie wychowawczym pracodawca może rządać wykonania badań okresowych PRZED powrotem do pracy? Dodam, że jest możliwe wykonanie takich badań w czasie pracy, (...)

Czy osoba z orzeczeniem o częściowej niepelnosprawnosci psychiatrycznej (depresje kliniczne, choroba

Czy osoba z orzeczeniem o częściowej niepelnosprawnosci psychiatrycznej (depresje kliniczne, choroba Czy osoba z orzeczeniem o częściowej niepelnosprawnosci psychiatrycznej (depresje kliniczne, choroba (...)

renta rodzinna a emerytura

renta rodzinna a emerytura Witam Mąż zmarł w 2010 roku, pobierał emeryture i połowe renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową. Zgon męża nie nastąpił wskutek choroby (...)

Wcześniejsza emerytura górnicza-2011

Wcześniejsza emerytura górnicza-2011 Witam Mój tato jest górnikiem pracuje w kopalni od 20 lat mam pytanie kiedy może on starac sie wcześniejszą emeryturę jakie warunki trzeba spełniać?Z góry (...)

Porady prawne