Zmiana podwykonawcy przy realizacji zamówienia publicznego

Pytanie:

"Czy zmiana podwykonawcy jest dopuszczalna po zawarciu umowy w trybie zamówienia publicznego?"

Odpowiedź prawnika: Zmiana podwykonawcy przy realizacji zamówienia publicznego

Kiedy wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu dzięki kluczowemu podwykonawcy, to zmiana podwykonawcy będzie zmianą istotną.

Zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika