Zmiana przeznaczenie gruntów leśnych

Pytanie:

"Chcę na działce figurującej w ewidencji gruntów jako działka leśna postawić dom mieszkalny. Działka jest w połowie zalesiona (dom stałby na pustej przestrzeni). Jaka jest procedura zmiany przeznaczenia tej działki? Z jakimi kosztami się to wiąże? Czy gmina może odmówić mi zmiany przeznaczenia gruntu z leśnego na budowlany? Dookoła są same grunty budowlane. "

Odpowiedź prawnika: Zmiana przeznaczenie gruntów leśnych

 

Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa - wymaga uzyskania zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa lub upoważnionej przez niego osoby, natomiast innych gruntów leśnych - wymaga uzyskania zgody wojewody wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej. Wyrażenie tej zgody następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Do wniosku dotyczącego gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa wójt (burmistrz, prezydent miasta) dołącza opinię dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Do wniosku dotyczącego gruntów leśnych, stanowiących własność Skarbu Państwa wojewoda dołącza swoją opinię i przekazuje wniosek odpowiedniemu ministrowi w terminie do 30 dni od chwili złożenia wniosku przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) powinien zawierać uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów, wykaz powierzchni gruntów z uwzględnieniem typów siedliskowych gruntów leśnych oraz ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia. Do wniosku powinna być dołączona mapa gminy lub miasta, z oznaczeniem gruntów zabudowanych, klas bonitacyjnych gruntów rolnych i typów siedliskowych gruntów leśnych oraz granic gruntów, co do którego wnioskuje się zmianę przeznaczenia, wykonana w skali takiej jak mapa planu zagospodarowania gminy lub miasta. W odniesieniu do gruntów leśnych mapa stanowiąca załącznik do wniosku zawiera treść mapy gospodarczej lasów. Dopiero po uzyskaniu zgody odpowiedniego organu na zmianę przeznaczenia gruntu możliwa jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. Kolejnym etapem jest wyłączenie gruntu leśnego z produkcji, co następuje w drodze decyzji dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Decyzja o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji musi nastąpić przed wydaniem pozwolenia na budowę na tym gruncie. Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne, a w odniesieniu do gruntów leśnych - także jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. Wysokość jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu stanowi różnicę między spodziewaną wartością drzewostanu w wieku rębności, określonym w planie urządzania lasu, a wartością w chwili jego wyrębu. W drzewostanach młodszych, w których nie można pozyskać sortymentów drzewnych, odszkodowanie to stanowi wartość kosztów poniesionych na założenie i pielęgnację drzewostanów. Należność za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji zależy od typ siedliskowego lasu. Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów leśnych, jak również jednorazowego odszkodowania nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego. Zgoda wojewody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne, jak również decyzja starosty o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego oparte są na tzw. uznaniu administracyjnym, tzn. możliwe jest nieudzielenie zgody lub wydanie decyzji odmownej przez odpowiedni organ.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika