Zmuszenie do leczenia alkoholowego

Pytanie:

Czy można zmusić kogoś do leczenia uzależnienia alkoholowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.10.2004

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmuszenie do leczenia alkoholowego

Zgodnie z art 24 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują: - rozkład życia rodzinnego, - demoralizację małoletnich, - uchylają się od pracy, - systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Na takie badanie kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której uzależnienie od alkoholu się podejrzewa. Skierowanie na badanie następuje na wniosek osoby, która ma zostać poddana badaniu lub inicjatywy wyżej wymienionej komisji. Osoby, o których mowa w art. 24 omawianej ustawy, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązywać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, uzależnionej od alkoholu. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Sąd wezwie osobę, w stosunku do której orzeczony został prawomocnie obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, do stawienia się dobrowolnie w oznaczonym dniu we wskazanym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu poddania się leczeniu, z zagrożeniem zastosowania przymusu w wypadku uchylania się od wykonania tego obowiązku. Jeżeli osoba uchyla się od wykonania powyższego obowiązku, sąd zarządzi jej przymusowe doprowadzenie do zakładu leczniczego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Altus RMS wezwanie do zapłaty

24.7.2020 przez: paweell5808

Usuniecie konta z forum internetowego.

26.3.2020 przez: 11anna11

POMOC PRAWNA - Pisanie pism

29.8.2019 przez: Broda34