Zwrot kosztów remontu jako dochód

Pytanie:

"Jestem posiadaczem mieszkania własnościowego w spółdzielni mieszkaniowej. Odprowadzam co miesiąc składkę na fundusz remontowy. W zakres remontów wykonywanych przez spółdzielnię wchodzi wymiana okien co określoną ilość lat. Rok przed planowaną wymianą okien przez spółdzielnię dokonałam tego we własnym zakresie. Spółdzielnia zwróciła mi część poniesionych kosztów (jako ulgę w wysokości czynszu). Po zakończeniu roku 2007 otrzymałam od spółdzielni PIT-8C z wyszczególnioną kwotą jaką spółdzielnia wypłaciła mi tytułem częściowego zwrotu kosztów wymiany okien. Czy postępowanie spółdzielni jest prawidłowe?"

Odpowiedź prawnika: Zwrot kosztów remontu jako dochód

Dokonany przez spółdzielnię zwrot z funduszu remontowego kosztów wymiany okien nie stanowi dla członków tej spółdzielni przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym gdyż fundusz remontowy spółdzielni pochodzi w całości ze składek członków (tak: postanowienie Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 26 marca 2007 r., sygn. PDIB/415-2/07). Dokonany przez spółdzielnię zwrot z funduszu remontowego kosztów wymiany np. okien nie stanowi dla członków tej spółdzielni przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z innych źródeł. Zwrot pieniędzy za wymianę okien stanowi refundację i na spółdzielniach mieszkaniowych z tego tytułu nie ciąży obowiązek sporządzania deklaracji PIT-8C (tak: postanowienie Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 23 listopada 2005 r., sygn. I/415-81-169/05/ZDB).

W myśl art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r. oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) - podatek dochodowy od osób, na których ciążył nieograniczony obowiązek podatkowy, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15 tej ustawy, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów. Z kolei na podstawie art. 27a ust. 14 wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w ust. 1, a następnie po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu, do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

Zatem jedynie w przypadku, gdyby podatnik skorzystał z możliwości odliczenia wydatków związanych z wymianą stolarki okiennej, jak również z tytułu wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej, której składnikiem jest wymiana okien, a następnie otrzymał zwrot części kwoty jest zobowiązany - za rok, w którym nastąpił zwrot - do podatku należnego doliczyć odpowiednio kwotę w wysokości, w jakiej wcześniej została odliczona. Ponieważ jednak obecnie nie ma już ulgi remontowej, podatnik nie może skorzystać z odliczeń w jej ramach, a więc refundacja ze spółdzielni nie powinna być przychodem podatnika.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika