Agencje zatrudnienia, czyli o tym jak sam zarabiasz i pomagasz znaleźć pracę innym

Problem bezrobocia jest w naszym kraju wciąż aktualny. Przez długi okres czasu jedyną instytucją jaka mogła wesprzeć bezrobotnego w poszukiwaniu zatrudnienia był urząd pracy. Urzędy zostały jednak odciążone, a bezrobotni zyskali większą szansę na pomoc w swoich poszukiwaniach dzięki agencjom zatrudnienia.

Co jest przedmiotem działalności agencji zatrudnienia?

Sama nazwa wskazuje, iż głównym przedmiotem działalności agencji zatrudnienia są usługi w zakresie pośrednictwa pracy na terenie RP, jak i za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich. Nadto agencje te zajmować się mogą doradztwem personalnym, poradnictwem zawodowym oraz pracą tymczasową. Innymi słowy takie działania mogą świadczyć tylko te podmioty, które uzyskały wpis do rejestru agencji zatrudnienia. W zależności od tego, czym w głównej mierze zajmuje się agencja zatrudnienia. Podmiot, który zajmuje się pośrednictwem pracy na terenie RP lub za granicą u pracodawców zagranicznych to agencje pośrednictwa pracy, natomiast te zajmujące się doradztwem personalnym, to oczywiście agencje doradztwa personalnego.

Czym jest doradztwo personalne?

To enigmatycznie brzmiące wyrażenie, to nic innego, jak szereg działań takich jak prowadzenie analiz zatrudnienia u pracodawców, określanie kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy, wskazywanie źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy, weryfikowanie kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji, z zastosowaniem narzędzi i metod psychologicznych.

Czym zajmują się agencje poradnictwa zawodowego?

Już sama nazwa wskazuje, iż poradnictwo zawodowe to przede wszystkim udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. Jest to także udzielanie informacji zawodowych oraz udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

Czym zajmują się agencje pracy tymczasowej?

Główne zadania agencji pracy tymczasowej to kierowanie pracowników do pracodawcy użytkownika.

Takim pracodawcą użytkownikiem jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, które zatrudniają lub mają zamiar zatrudnić co najmniej jednego pracownika. W przypadku agencji pracy tymczasowej to pracodawca użytkownik wyznacza pracownikowi agencji pracy tymczasowej zadania i kontroluje ich wykonywanie.

Agencje zatrudnienia podlegają rejestracji. Marszałek województwa właściwy dla siedziby agencji zatrudnienia prowadzi rejestr, który jest jawny i może być prowadzony w formie elektronicznej. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zamierzającego prowadzić działalność pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, pośrednictwa zawodowego i pracy tymczasowej zawierającego następujące dane:

 1. oznaczenie podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia, adres zamieszkania lub siedziby oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność, wraz z nazwą gminy i województwa;

 2. określenie rodzaju agencji zatrudnienia;

 3. oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;

 4. numer identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli został nadany;

 5. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer w ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli został nadany, oraz nazwę i adres organu ewidencyjnego.

Wraz z wnioskiem podmiot podmiot ubiegający się o wpis składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, że: 

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą; 

 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności agencji zatrudnienia odpowiednio w zakresie: 

 • pośrednictwa pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich,

 • doradztwa personalnego,

 • poradnictwa zawodowego,

 • pracy tymczasowej

- określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Oświadczenie powinno również zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia oraz adres zamieszkania lub siedziby;

 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis do rejestru podlega jednorazowej opłacie na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy w wysokości 100 zł.

Marszałek województwa podmiotowi ubiegającemu się po raz pierwszy o wpis do rejestru wydaje, na okres roku, certyfikat wstępny o dokonaniu wpisu do rejestru. Certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru Marszałek Województwa wydaje podmiotowi posiadającemu certyfikat wstępny pod warunkiem:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie certyfikatu w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed dniem upływu ważności certyfikatu wstępnego;

 2. złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności agencji zatrudnienia w okresie posiadania certyfikatu wstępnego;

 3. złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności zgodnie z warunkami prowadzenia agencji zatrudnienia określonymi w ustawie.

 4. W przypadku otrzymania informacji o zmianie danych, marszałek województwa wydaje uwzględniający te zmiany certyfikat wstępny lub certyfikat.

Certyfikat wstępny oraz certyfikat powinny zawierać następujące dane:

 1. nazwę podmiotu;

 2. adres siedziby podmiotu;

 3. określenie rodzaju agencji zatrudnienia;

 4. numer w rejestrze;

 5. datę dokonania wpisu do rejestru.

Podmiot wykreślony z rejestru jest obowiązany do zwrotu certyfikatu wstępnego lub certyfikatu w okresie miesiąca od dnia otrzymania decyzji o wykreśleniu z rejestru.

Agencja zatrudnienia ma obowiązek informowania marszałka województwa o każdej zmianie danych objętych wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, a także o zaprzestaniu działalności.

Agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni. Informacja o działalności powinna zawierać w szczególności liczbę:

 1. osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia;

 2. pracodawców korzystających z usług doradztwa personalnego;

 3. osób korzystających z usług poradnictwa zawodowego;

 4. pracodawców korzystających z pomocy poradnictwa zawodowego;

 5. osób skierowanych do wykonywania pracy tymczasowej. 

Marszałek województwa przekazuje w formie elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw pracy zbiorczą informację z województwa dotyczącą informacji w terminie do dnia 31 marca. Minister właściwy do spraw pracy przetwarza dane o agencjach zatrudnienia przekazane w formie elektronicznej przez marszałków województw.

Jakie obowiązki zostały nałożone na agencje zatrudnienia?

Zgodnie z założeniami całego obowiązującego obecnie prawa pracy, także agencje zatrudnienia mają wystrzegać się dyskryminacji. Agencja zatrudnienia nie może dyskryminować ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Pamiętaj, że:

 • Usługi w zakresie zatrudnienia pracowników wykonują wyłącznie agencje pracy tymczasowej, będące podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą,

 • Przetwarzanie danych przez agencję zatrudnienia odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

 • Agencja zatrudnienia ma obowiązek informowania ministra właściwego do spraw pracy o każdej zmianie siedziby, otwarciu i likwidacji oddziałów lub filii, zaprzestaniu działalności, a także okoliczności faktycznej lub prawnej mającej znaczenie dla jej działalności,

 • Agencje zatrudnienia nie mogą pobierać opłat od osób, dla których poszukują pracy lub którym pomagają w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia (wyjątkiem są poniesione koszty związane ze skierowanym do pracy za granicą),

 • Agencje zatrudnienia mają obowiązek współpracy z organami zatrudnienia i przedstawiania ministrowi gospodarki i pracy oraz marszałkowi województwa i wojewodzie corocznych informacji o prowadzonej działalności (każdorazowo do 31 stycznia).

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne