Będą kolejne usprawnienia w ustawie Prawo wodne

4.4.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Na czym mają polegać przygotowywane zmiany?

W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej trwają prace nad kolejnym usprawnieniem Prawa wodnego. Stosowanie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., wykazało konieczność rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności w zakresie wydawania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych, gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz stosowaniem nowego systemu opłat za usługi wodne.

Projekt nowelizacji zawiera rozwiązania prawne, sprzyjające obniżaniu rygorów formalnych związanych z postępowaniami administracyjnymi w zakresie udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych.

Dodatkowo projekt ogranicza wymóg przedkładania danych lub dokumentów, które znajdują się już w posiadaniu organu, sprzyjając redukowaniu barier biurokratycznych oraz skracaniu postępowań administracyjnych prowadzonych w oparciu o proponowane przepisy.


Rekomendowanym rozwiązaniem jest umożliwienie podmiotom, które mają zawarte umowy z Wodami Polskimi, kontynuacji umów bez konieczności przeprowadzania przetargu.

Rekomendowane jest też wprowadzenie regulacji, na podstawie której do dnia 31 grudnia 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą obowiązane składać Wodom Polskim oświadczenia. Na podstawie oświadczeń będą ustalone opłaty za usługi wodne. Rekomendowanym rozwiązaniem jest zestawienie informacji niezbędnych do określenia wysokości opłaty zmiennej za korzystanie z usług wodnych. Wprowadzenie tej regulacji pozwoli w sposób jednoznaczny rozwiać wszelkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie do informacji wykorzystywanych przez Wody Polskie na okoliczność ustalania wysokości opłaty zmiennej za korzystanie z usług wodnych.

Proponowane jest również wprowadzenie progu kwotowego, od którego jest uzależniony obowiązek wniesienia opłaty za usługi wodne.

Inna nowelizacja czeka na podpis Prezydenta

Parlament przyjął już nowelizację ustawy Prawo wodne w zakresie wydawania zgód i orzeczeń wodno-prawnych. Zgodnie z nią, do spraw wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2018 roku dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (wydanie bądź zmiana decyzji), stosować się będzie wcześniejsze przepisy. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: