Będzie nowelizacja ustawy o grach i zakładach wzajemnych?

9.6.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ministerstwo Finansów podjęło inicjatywę nowelizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych, ponieważ obowiązujący akt prawny nie nadąża za rozwojem tego rynku, budzi wątpliwości w zakresie stosowania niektórych zapisów, a także w wielu elementach wymaga dopracowania. Ostatnia głębsza nowelizacja tej ustawy miała miejsce w 2003 roku.

Jednym z wielu elementów, który został zaproponowany w projekcie Ministerstwa Finansów było odejście od limitów lokalizacyjnych oraz trybu przetargowego wyłaniania firm, które mogą organizować salony gier i kasyna. Postulat zniesienia limitów lokalizacyjnych w ustawie o grach i zakładach wzajemnych, w ramach likwidacji barier prawnych utrudniających działalność gospodarczą, został wypracowany i zgłoszony 7 lutego 2008, przez Komisję Trójstronną do Spraw Społeczno-Gospodarczych, skupiającą oprócz przedstawicieli rządu, reprezentantów organizacji pracodawców i organizacji związkowych. Istotnym argumentem takich rozwiązań była wielokrotna publiczna krytyka (w tym prasowa) i zgłaszane wątpliwości oraz zaskarżanie rozstrzygnięć komisji przetargowych.

W projekcie ustawy nie zmieniono natomiast przepisów dotyczących obowiązku uzyskiwania opinii lokalizacyjnych i udzielania zezwoleń, jak również weryfikacji wniosków o udzielenie zezwolenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Podmiot ubiegający się o zezwolenie musi spełnić wszystkie wymogi ustawowe, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie gier i zakładów wzajemnych, w tym potwierdzić ujawnione źródła pochodzenia kapitału zakładowego. Minister Finansów podczas prowadzonego postępowania bada również, korzystając z pomocy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy stosownie do art. 27b. ust. 1 ustawy założycielami albo akcjonariuszami (udziałowcami) spółek prowadzących działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych, dysponującymi akcjami (udziałami), których wartość przekracza jedną setną kapitału spółki, lub członkami zarządu, rady nadzorczej takich spółek nie są osoby fizyczne, prawne lub spółki nie posiadające osobowości prawnej, co do których istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego.

W projekcie nowelizacji Ministerstwo zaproponowało pozostawienie w dalszym ciągu właściwym uchwałodawczym organom samorządu terytorialnego, prawa wyrażania opinii lokalizacyjnej na lokalizację salonów gier i kasyn.

Projekt ustawy w tej wersji został przesłany do konsultacji międzyresortowych i zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 9 maja 2008 r. Jednak w toku konsultacji międzyresortowych projektu ustawy uwagi do tego zapisu zgłosiły Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wobec takich stanowisk Minister Finansów zdecydował wycofać tę propozycję zmiany i pozostawić zarówno ograniczenia lokalizacyjne, jak i tryb przetargowy przeprowadzany w Ministerstwie Finansów. Takie stanowisko resortu finansów umożliwiło uzgodnienie projektu ustawy  w tym zakresie na konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się 30 maja br. Obecnie projekt jest jeszcze dopracowywany przez legislatorów Ministerstwa Finansów. Przed uruchomieniem kolejnego kroku na drodze legislacyjnej - przesłania projektu, uwzględniającego zgłoszone w toku uzgodnień międzyresortowych uwagi do Stałego Komitetu Rady Ministrów - nowa uzgodniona z ministerstwami wersja zostanie umieszczona na BIP.

Źródło: www.mf.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: