Blisko 53 mln złotych na aktywizację młodych

Jakie projekty dla młodych ludzi ruszyły?

„Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” i „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” - to dwa projekty, które w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” rozpoczęły Ochotnicze Hufce Pracy. Oba projekty potrwają do 31 sierpnia 2018 roku i realizowane będą na terenie całego kraju. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 52.829.683,28 zł.

Kto może skorzystać?

Na realizację projektu nieodpłatne wsparcie otrzyma 2.800 osób, w tym 1.680 kobiet i 1.120 mężczyzn w wieku 18–24 lat.

Programy skierowane są do osób spełniających łącznie 3 warunki:

  1. nie pracują – są bezrobotne lub bierne zawodowo i niezarejestrowane w urzędach pracy,
  2. nie kształcą się – nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) oraz
  3. nie szkolą się – nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnianie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Pierwszeństwo w udziale w projektach mają osoby z niepełnosprawnościami, jak też znajdujące się z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności osoby wywodzące się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologiami społecznymi. 

Porady prawne

Jakie wsparcie można uzyskać?

Po przeprowadzeniu szczegółowych badań młodych ludzi doradcy ustalają Indywidualne Plany Działania, które gwarantują otrzymanie pełnej oferty wsparcia, obejmując wszystkie formy pomocy zidentyfikowane u danej osoby jako niezbędne w celu poprawy jej sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. 

Na młodzież czekają też warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, treningi z psychologami oraz liczne kursy w zależności od stwierdzonych potrzeb między innymi: językowe, z zakresu programów komputerowych, na prawo jazdy kat. B. 

W ramach warsztatu organizowane są również warsztaty kreowania wizerunku prowadzone przez stylistów, którzy doradzą w jaki sposób ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną, jaką fryzurę wybrać, a w  przypadku kobiet – na jaki zdecydować się makijaż. 

Czym kończą się projekty?

Ostatni etap projektu stanowią trzymiesięczne staże zawodowe, za które osoby biorące udział otrzymają stypendia. Na zakończenie OHP pomogą znaleźć zatrudnienie uczestnikom projektów.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne