Czy mogę wysłać fakturę mailem - wszystko o fakturach w formie elektronicznej

8.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Wraz z postępem technicznym zmieniają się sposoby i środki działania  przedsiębiorców, zaś zadaniem ustawodawcy – zwłaszcza na gruncie prawa podatkowego – jest za tymi zmianami nadążać i tworzyć prawo przystające do aktualnych warunków społecznych, łatwe w stosowaniu i jak najbardziej przyjazne przedsiębiorcom.

Wydaje się, że naprzeciw tym właśnie oczekiwaniom wychodzi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, które weszło w życiu 1 stycznia 2011 roku.

Rozporządzenie to w znacznym stopniu liberalizuje kwestię posługiwania się tzw. e-fakturami, czyli fakturami wystawianymi i wysyłanymi w formie elektronicznej. Przede wszystkim pozwala na ich sporządzenie i wysyłkę w dowolnym formacie, jeśli tylko zostanie zapewniona autentyczność (pewność co do tożsamości wystawcy) i integralność treści faktury (wyeliminowanie możliwości łatwej edycji danych). Przykładowo za taki format można uznać PDF, gdyż dane w nim zawarte są dla przeciętnego użytkownika komputera niemożliwe do edycji.

Nowe rozporządzenie pozwala ponadto na rezygnację z dotychczasowych środków zabezpieczeń e-faktur – bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz wymiany danych elektronicznych (EDI). Jest to niewątpliwie duże ułatwienie dla przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich, gdyż certyfikowane podpisy wciąż w Polsce używane są rzadko i jest to raczej domeną dużych firm. Należy dodać, że taka też była wykładnia dokonywana w interpretacjach przez organy podatkowe, nawet przed wydaniem w/w rozporządzenia, w oparciu o przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (rozporządzenie stanowi część jej implementacji): „Porównując obecne brzmienie przepisów z obowiązującymi do 10 sierpnia 2010r. (przed datą implementacji dyrektywy – przyp. aut.) wyraźnie wynika, iż przepisy obowiązujące od 11 sierpnia 2010r. uznają za fakturę każdy dokument wystawiony i przesłany drogą elektroniczną któremu zapewniono autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność. Przy czym to podatnik, za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, dokonuje ww. zapewnienia. Natomiast technologie oparte na zaawansowanym podpisie elektronicznym i elektronicznej wymianie danych (EDI) stanowią jedynie przykład możliwego ww. zapewnienia” (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja z dnia 23 listopada 2010 r., sygn. IBPP3/443-664/10/PK).

Trzeba jednak zauważyć, że rozporządzenie Ministra Finansów, choć generalnie idzie w dobrym kierunku, nie wszystkie kwestie reguluje wystarczająco precyzyjnie. Tematem, w związku z którym mogą pojawić się pewne niejasności jest kwestia przechowywania faktur przez ich odbiorcę.

Zasadnicze pytanie, które należy zadać jest następujące – czy odbiorca e-faktur ma obowiązek przechowywać je w formie elektronicznej czy też może wydrukować je i jako oryginały przechowywać tylko w formie papierowej?

Przepis § 6 rozporządzenia reguluje tę kwestię w sposób następujący:

Faktury przesłane drogą elektroniczną są przechowywane w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający:

  1. autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
  2. łatwe ich odszukanie;
  3. organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur.

Przede wszystkim należy zauważyć, że z literalnego brzmienia tego przepisu nie wynika, że faktury mają być przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej. Wręcz przeciwnie – słowa „faktury są przechowywane w dowolny sposób” sugerują duży zakres swobody w tym zakresie. Żaden przepis rozporządzenia nie zakazuje też przechowywania e-faktur w formie papierowej. Głównym wymaganiem, jakie stawia prawodawca, jest zapewnienie autentyczności, integralności i czytelności faktur. Trudno byłoby założyć, że wydrukowanie faktury wpływa w jakikolwiek sposób na integralność jej treści i czytelność. Nieco inaczej wygląda kwestia zapewnienia autentyczności – wydaje się jednak, że i w tym przypadku możliwe jest oznaczenie osoby nadawcy w sposób nie budzący wątpliwości.

Także spełnienie kolejnych warunków w żaden sposób nie wyklucza przechowywania faktur wydrukowanych – bez problemu mogą być one przechowywane w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający ich łatwe odszukanie i dający organom państwa bezzwłoczny dostęp do faktur.

Rozporządzenie w § 9 wprowadza zasadę, zgodnie z którą faktury przesłane i przechowywane w formie elektronicznej muszą być udostępnione organom państwa w trybie umożliwiającym niezwłoczny pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. Należy jednak zauważyć, że ten obowiązek dotyczy tylko faktur przechowywanych w formie elektronicznej, a jak zostało wykazane wcześniej, nie jest to jedyna forma w jakiej mogą być one przechowywane. Rozszerzenie takiego obowiązku miałoby charakter zdecydowanie sztuczny i nie wynikający wprost z przepisów rozporządzenia, a więc nieuprawniony. 

Rozszerzenie obowiązku udostępniania organom państwa faktur w trybie umożliwiającym niezwłoczny pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych implikuje fakt posiadania przez każdego odbiorcę faktur systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Choć takie systemy stają się coraz powszechniejsze, to aktualnie pozostają standardem tylko w dużych firmach i korporacjach, a dla małych i średnich przedsiębiorców pozostają często nieosiągalne ze względu na duży wydatek związany z ich wdrożeniem (bądź po prostu brak takiej potrzeby). Taka interpretacja jest więc niezgodna z podstawowymi zasadami prawa polskiego, jak też wspólnotowego – gdyż nakłada na podmioty prywatne dodatkowe, uciążliwe obowiązki, bez wyraźnej podstawy w akcie prawa powszechnie obowiązującego.

Prawo wspólnotowe tymczasem, a konkretnie Dyrektywa Rady 2010/45/UE (którą zmieniono Dyrektywę 112) przyjęło nowatorskie i odmienne od dotychczasowego rozwiązanie, aby to podatnik sam ustalał najbardziej dla siebie właściwy sposób prowadzenia dokumentacji podatkowej, w tym także techniczne wymogi wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur. Od momentu wdrożenia Dyrektywy 45 (najpóźniej do końca 2012 roku) już nie ustawodawca będzie decydował o tym, w jaki sposób strony transakcji będą je dokumentować dla potrzeb podatku VAT, lecz uczynią to one same, mając na uwadze wskazane wyżej czynniki, tj. autentyczność, integralność treści oraz czytelność faktury.

Do podobnego wniosku doszedł Naczelny Sąd Administracyjny, jeszcze na gruncie poprzedniego stanu prawnego: „Prowspólnotowa wykładnia prowadzi z jednej strony do wniosku, że prawodawca krajowy uregulował kwestię wystawiania i przekazywania faktur w formie elektronicznej, bez konieczności ich przechowywania w tej samej formie, tyle że nie uczynił tego wprost, z drugiej zaś strony wskazuje, że skoro w odniesieniu do faktur przechowywanych w formie elektronicznej wprowadzono wymóg ich kwalifikowanego uwierzytelnienia, to – a contrario – w przypadku faktur elektronicznych nieprzechowywanych w tej formie, wymóg taki nie istnieje, w przeciwnym razie byłby bowiem wprost wyrażony” (wyrok NSA z 20 maja 2010 r., sygn. akt I FSK 1444/09).

NSA w innym wyroku doszedł też do wniosku, że „nie ma normatywnych przeciwwskazań do istnienia "mieszanego" systemu wysyłania i przechowywania faktur, polegającego na wysyłaniu faktury w formie papierowej oraz przechowywaniu jej kopii w formie elektronicznej, z gotowością wydrukowania jej na każde żądanie uprawnionego organu. Za taką wykładnią przemawiają także względy celowościowe, jak ekologiczne czy ekonomiczne” (wyrok NSA z 3 listopada 2009, syng. akt I FSK 1169/08). Nie ulega wątpliwości, że również druga wariacja systemu „mieszanego” – wysłanie faktury w formie elektronicznej, a następnie jej wydruk i przechowywanie tylko w formie papierowej, również mieści się w granicach tej wykładni.

Warto też rozważyć kwestię, że w toku prowadzenia działalności gospodarczej mogą wystąpić sytuacje, kiedy posiadanie faktury w formie papierowej okaże się konieczne. Przykładem może być choćby wydruk oryginału faktury dołączony do akt sprawy jako dowód w jakimkolwiek postępowaniu sądowym. Mimo istnienia przepisów proceduralnych dopuszczających możliwość złożenia dowodu w formie elektronicznej, w większości sądów polskich wciąż nie ma praktycznych warunków do przeprowadzania takiego dowodu. W takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest dostarczenie wydrukowanej e-faktury. )

Na gruncie tych rozważań może się pojawić pytanie, czy wydrukowany z systemu elektronicznego dokument, na którym brakuje zarówno podpisu, jak i pieczęci wystawcy, w ogóle może być uznany za fakturę VAT. Na to pytanie trzeba udzielić odpowiedzi twierdzącej z trzech powodów:

  • ustawodawca nie wymienił podpisu ani pieczątki wystawcy wśród koniecznych elementów faktury (rozporządzenie MF z dnia 28 listopada 2008, Dz.U. nr 212, poz. 1337)  
  • w przypadku przyjęcia odmiennego stanowiska wszystkie faktury elektroniczne przestałyby być fakturami – ponieważ nie ma fizycznej możliwości podpisania się czy przybicia pieczęci na zbiorze danych wysłanym w formie elektronicznej
  • tezę tę potwierdza nieusankcjonowana uprzednio przez prawo, choć dosyć powszechna praktyka wysyłania faktur np. pocztą elektroniczną w formacie PDF, które odbiorca następnie drukował i uznawał za oryginał faktury. Także organy podatkowe w swoich interpretacjach potwierdzają, że faktura nie musi posiadać podpisu ani pieczęci (Minister Finansów, interpretacja z dnia 26 września 2008, nr ILPP2/443-589/08-2/JK).

Duże zmiany w dziedzinie fakturowania (znów wynikające z konieczności dostosowania przepisów polskich do przepisów unijnych – Dyrektywa 45) wprowadza kolejne rozporządzenie Ministra Finansów - z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zwrotu podatków niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Ustawodawca ułatwił w nim podatnikom przechowywanie faktur w formie elektronicznej -  jeśli podatnik zdecyduje się na przyjęcie takiego rozwiązania, nie jest zobowiązany wystawiać faktur w dwóch egzemplarzach. Jeżeli prześle fakturę odbiorcy w formie elektronicznej, może fakturę wystawioną zachować w swojej dokumentacji także w tej formie, bez potrzeby jej drukowania. Uprawnienie to zostało przyznane nie tylko podatnikowi wystawiającemu faktury, lecz także podatnikowi otrzymującemu je.

Ustawodawca zrezygnował także z obowiązku oznaczania faktur jako „oryginał” i „kopia”.  Pozwoli to odpowiedzieć na wiele pytań, które pojawiały się na gruncie dawnego porządku prawnego, przykładowo: czy w przypadku wydruku e-faktury oznaczonej jako „oryginał” wersja papierowa i elektroniczna są dwiema (oryginalnymi) wersjami tej samej faktury, czy też każda faktura może posiadać tylko jeden oryginał, w związku z czym wydruk będzie przez organy podatkowe traktowany jako odrębna faktura? Czy w związku z tym, w razie wydruku e-faktury trzeba będzie usunąć z systemu jej elektroniczną wersję? Co może zrobić przedsiębiorca, który ze względów bezpieczeństwa chce przechowywać faktury w obu formach – czy jest do tego uprawniony czy może to zrobić tylko wykorzystując faktury oznaczone jako „kopia”? Takich pytań jest więcej, a odpowiedzi na nie będą dopiero się tworzyć w praktyce działań przedsiębiorców, rozstrzygnięć organów podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych, jednak nowe regulacje na wiele z tych pytań odpowiadają wprost, a na pozostałe sugerują odpowiedź liberalną i dogodną z punktu widzenia przedsiębiorców.

Warto też zaznaczyć, iż w cytowanym już wyroku NSA również przyjął liberalną wykładnię uregulowań dotyczących faktur VAT, zgodną zresztą z prawem unijnym: „Za rozstrzygnięciem wspieranym przez wykładnię prowspólnotową przemawiają względy racjonalności i sprawności funkcjonowania obrotu gospodarczego, a także postępu technologicznego oraz upowszechnienia się elektronicznych środków komunikacji oraz przesyłania danych. Naczelny Sąd Administracyjny podziela argumenty Strony, że posługiwanie się fakturami sporządzanymi i przekazywanymi w formie elektronicznej znacznie przyspiesza obrót gospodarczy oraz pozwala na pewne oszczędności. Posługiwanie się takimi fakturami, drukowanymi przez strony transakcji na papierze i w tej formie przechowywanymi, nie zmniejsza przy tym bezpieczeństwa obrotu prawnego w porównaniu z sytuacją, w której faktury od samego początku mają postać papierową i w takiej formie są przekazywane nabywcy”.

Michał Szałas

Niniejszy artykuł został przygotowany przez Michała Szałasa, zwycięzcę konkursu "Zaistniej w sieci!" na najlepszy artykuł o tematyce prawnej, przeprowadzonego przez serwis e-prawnik.pl - Akademia Prawa.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Polski Bon Turystyczny Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 r. ##baner## Ważne dla osoby uprawnionej do bonu  Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie (...)

Rodzaje faktur

Rodzaje faktur

Poza zwykłą fakturą można wystawiać lub otrzymywać też inne rodzaje dokumentów księgowych. Dowiedz się, jakie faktury obowiązują w zależności od typu transakcji. Faktura VAT podstawowa Faktura VAT to najczęściej stosowna faktura w obrocie gospodarczym. Dokumentuje sprzedaż towarów i usług dokonywaną przez podatnika VAT na rzecz innego podatnika VAT. Co do zasady nie (...)

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców  Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Ministerstwo Finansów przygotowało (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

17 marca i 3 lipca 2017 r. 2017 r. i Ministerstwo Finansów objaśniło zasady stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych od 1 stycznia 2017 r.   Dlaczego warto poznać objaśnienia resortu finansów w sprawie odwrotnego obciążenia VAT?   Ogólne wyjaśnienia przepisów prawa (...)

Urlop w czasie epidemii a zdrowie

Urlop w czasie epidemii a zdrowie

To już kolejne wakacje z pandemią koronawirusa w tle. Obecna sytuacja zdecydowanie zmieniła plany wakacyjne większości z nas i z pewnością ze względu na utrudnienia, jakie mogą nas spotkać podczas wyjazdu za granicę, większość swój urlop spędzi w kraju. Dowiedz się, czym - według Rzecznika Praw Pacjenta - charakteryzuje się koronawirus, jakich zasad powinniśmy przestrzegać (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: (...)

Wystawianie faktur

Wystawianie faktur

Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady, warunkuje możliwość odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizację zasady neutralności VAT. W jakich przypadkach należy wystawić fakturę? Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), podatnik (...)

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Ten artykuł ma na cel wyjaśnienie zagadnień finalizacji transakcji w okresach przejściowych występujących w sytuacji tworzenia i kończenia funkcjonowania grupy VAT. Od 2023 r. będzie można bowiem tworzyć grupy VAT.  Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Transakcje w okresach przejściowych Grupa VAT wstępuje w prawa i obowiązki członków grupy VAT (...)

Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

Kiedy wystawiane są faktury korygujące oraz noty korygujące? Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” będzie decydował o konieczności wystawienia korekty przez sprzedawcę albo notę korygującą przez nabywcę. W pewnych (...)

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące rozliczeń w grupie VAT, podatku naliczonego i odliczenia proporcjonalnego w VAT. Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Rozliczenia w grupie VAT Z chwilą uzyskania statusu podatnika grupa VAT wchodzi w prawa poszczególnych członków grupy VAT. Przykładowo zachowane zostają (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) zastosowanie będą miały co do zasady analogiczne reguły (...)

Jak założyć grupę VAT?

Jak założyć grupę VAT?

Minister Finansów wydał objaśnienia dotyczące regulacji odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania nowego rodzaju podatnika, jakim jest grupa VAT (GV). Celem objaśnień jest przedstawienie praktycznego rozumienia przepisów ustawy o VAT w zakresie, w jakim umożliwiają wspólne rozliczenie w VAT przez kilka podmiotów w ramach tzw. grup VAT. Poniżej niektóre (...)

Rejestr Danych Kontaktowych

Rejestr Danych Kontaktowych

Wystartował Rejestr Danych Kontaktowych – dołącz już dziś! Chcesz mieć pewność, że urząd ma Twoje aktualne dane kontaktowe – numer telefon i adres e-mail? Przekaż je do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK). Dzięki temu urzędnik w ważnych dla Ciebie sprawach zamiast wysyłać pismo – będzie mógł po prostu zadzwonić. RDK wystartował w niedzielę 22 grudnia, (...)

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

Do 16 kwietnia br. złóż on-line wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy przygotuje za ciebie zeznanie PIT-37. Dzięki złożeniu prostego wniosku PIT-WZ (czyli wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy) sama administracja skarbowa sporządzi dla podatnika roczne rozliczenie podatku na formularzu PIT-37. Zrobi to nawet wtedy, gdy podatnik uzyskuje dochody od więcej niż jednego (...)

Polecony do odbioru - elektronicznie!

Polecony do odbioru - elektronicznie!

Chcesz odbierać listy polecone bez wychodzenia z domu, bez czekania na listonosza? To już możliwe. Jedyne, czego potrzebujesz, to profil zaufany. Po pierwsze i najważniejsze - bez Twojej decyzji i wiedzy nikt nie otworzy Twojego listu i go nie zeskanuje. Aby otrzymywać korespondencję w wersji elektronicznej, musisz o to osobiście wystąpić. Jak? Oczywiście elektronicznie. ##baner## Bez (...)

Polski Bon Turystyczny w praktyce

Polski Bon Turystyczny w praktyce

Polski Bon Turystyczny – pomocne informacje Od 1 sierpnia na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS można aktywować Polski Bon Turystyczny. Osoby, które są uprawnione do świadczenia wychowawczego 500+ (składały wniosek o to świadczenie), na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon] mają wszystkie informacje o przyznanym im bonie i (...)

Wysyłasz zapytania o zgodę na przesłanie oferty drogą elektroniczną? Sprawdź, jak możesz to zrobić zgodnie z prawem - opinia prawna

Wysyłasz zapytania o zgodę na przesłanie oferty drogą elektroniczną? Sprawdź, jak możesz to zrobić zgodnie z prawem - opinia prawna

Stan faktycznyPrzesłałem do klienta maila z zapytaniem o możliwość wyłania naszej oferty o treści:  „Zwracamy się z pytaniem o zgodę na przesłanie oferty oprogramowania antywirusowego. PH Sokół Jan Kowalski.NIP XXX XXX XX XXe-mail: oferta@sokół.pltel.: (+48) XX XXX XX XXfax: (+48) XX XXX XX XX”Czy przesłanie takiego maila jest zgodnie z prawem? Jakie są (...)

Podpis elektroniczny - co to takiego?

Podpis elektroniczny - co to takiego?

  Czemu służy podpis elektroniczny? Dokument elektroniczny to wygodna forma kontaktów między osobami fizycznymi, przedsiębiorcami i z urzędami administracyjnymi. Dokument elektroniczny jest tani, nie trzeba go drukować i można go błyskawicznie przesłać do adresata. Jednak narażony jest na szereg zagrożeń. Wśród zagrożeń dla poczty elektronicznej można wymienić np.: odczytywanie (...)

E-dowody już niedługo

E-dowody już niedługo

Pora na nowe dowody Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, zakłada, że od marca 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną. Planuje się, że nowe dowody będą wydawane od marca 2019 r. Co ważne, nie będziemy musieli (...)

PUE ZUS dla każdego płatnika składek

PUE ZUS dla każdego płatnika składek

Do 30 grudnia 2022 r. każdy płatnik składek powinien założyć profil na PUE ZUS Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej. Do tej pory (...)

Samodzielne tworzenie potwierdzeń z danymi z ZUS dla płatników składek

Samodzielne tworzenie potwierdzeń z danymi z ZUS dla płatników składek

Jeśli jesteś płatnikiem składek i masz swoje konto na PUE ZUS, możesz samodzielnie utworzyć elektroniczny dokument z danymi z ZUS i przekazać takie potwierdzenie instytucji, która tego oczekuje (na przykład bankowi). Co zrobić, aby samodzielnie utworzyć potwierdzenie z danymi z ZUS? ##baner## Aby utworzyć dokument z danymi, musisz: zalogować się do swojego konta na PUE ZUS, przejść (...)

Samodzielne tworzenie potwierdzeń z danymi z ZUS dla ubezpieczonych

Samodzielne tworzenie potwierdzeń z danymi z ZUS dla ubezpieczonych

Jeżeli jesteś ubezpieczonym i masz konto na PUE ZUS, to możesz teraz samodzielnie utworzyć elektroniczny dokument z danymi z ZUS i przekazać takie potwierdzenie instytucji, która tego oczekuje (na przykład bankowi). ##baner## Co zrobić aby samodzielnie utworzyć potwierdzenie z danymi z ZUS? Aby utworzyć dokument z danymi, musisz: zalogować się do swojego konta na PUE ZUS przejść (...)

Z e-podpisem do urzędu, czyli podpis elektroniczny w praktyce

Z e-podpisem do urzędu, czyli podpis elektroniczny w praktyce

Z pojęciem „podpis elektroniczny” już oswoiliśmy się, ale czy rozumiemy tak naprawdę co pod nim się kryje? Czy wystarczy stwierdzić, iż podpis elektroniczny to sposób podpisania dokumentu w postaci elektronicznej? Czy zatem podpisem elektronicznym jest np. obraz podpisu własnoręcznego otrzymany za pomocą skanera, czy też podpis sporządzony elektronicznym piórem, kod PIN karty (...)

Zawarcie i rozwiązanie umowy o elektroniczny instrument płatniczy

Zawarcie i rozwiązanie umowy o elektroniczny instrument płatniczy

Sam elektroniczny instrument płatniczy to każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności kartę płatniczą lub instrument pieniądza elektronicznego.   Jakie (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009 r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanek,    Zastępca Ministra Sprawiedliwości,3. Pan Tomáš Boček,    Zastępca (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanĕk,    Zastępca Ministra Sprawiedliwości,3. Pan Tomáš Boček,    Zastępca (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Faktury w PDF-ie

Faktury w PDF-ie

Jeden z dostawców usług elektronicznych zapisał w regulaminie świadczenia swoich usług następujące punkty: "1. W celu otrzymania faktury VAT za zakupione Usługi - Usługobiorca powinien wypełnić (...)

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Do Urzędu Gminy wpłynął e-mailem wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wnioskodawca wnosi m.in o \"bezwzględne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie art. 7 rozporządzenia (...)

Podpis elektroniczny- postępowanie administracyjne

Podpis elektroniczny- postępowanie administracyjne

Czy art. 63 par. 1 kpa umożliwia mi składanie do organu wyższej instancji zażaleń lub odwołań e-mailem? Czy za skrzynkę podawczą można uznać główny adres e-mailowy organu? Czy wniesienia podania (...)

Zakup z USA przez Internet

Zakup z USA przez Internet

Firma polska kupiła z USA "książkę" specjalistyczną w formie pdf - przesłana została mailem. "Książka" służyć będzie celom firmowym. Na dokumencie potwierdzającym zakup wydrukowanym komputerowo (...)

Faktury w pdf wysłane e-mailem

Faktury w pdf wysłane e-mailem

Kilku dostawców rozpoczęło od stycznia 2011 wysyłanie odbiorcy (spółka z o.o.) faktur w formacie pdf jako załącznik do e-maila. Faktury nie są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, (...)

Faktura korygująca do FV WDT

Faktura korygująca do FV WDT

1) Otrzymuję do księgowania faktury korygujące, wystawiane do faktur WDT wg kursu widniejącego na fakturze korygowanej, czyli pierwotnej, a nie wg kursu NBP z dnia wystawiania faktur korygujących. 2) (...)

Zły numer faktury sprzedaży

Zły numer faktury sprzedaży

Firma wystawiła w miesiącu styczniu 2008 r. faktury sprzedaży, w której nie ma ciągłości ani w skali roku, ani miesiąca. Każda faktura wystawiona dla każdego kontrahenta zawiera numer 1/01/2008/kod (...)

Udzielenie rabatu a faktura korygująca VAT

Udzielenie rabatu a faktura korygująca VAT

Klient ma zagwarantowane w umowie, że jeśli w przeciągu określonego czasu sprzeda co najmniej 30 000 szt. produktu przysługuje mu rabat w wysokości 3%. Rabat ten jest przyznawany po zapłaceniu wszystkich (...)

Rozliczenie faktur zaliczkowych a roboty budowlane

Rozliczenie faktur zaliczkowych a roboty budowlane

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych. W roku 2006 podpisałem umowę na realizację usługi na kwotę 280 000 zł.Czas realizacji 01.2006 do 28.02.2007 r. W umowie (...)

Faktura zaliczkowa i końcowa

Faktura zaliczkowa i końcowa

Otrzymaliśmy fakturę zaliczkową na kwotę 9000 w miesiącu 01.2007. Zakupu towaru dokonaliśmy na wartość 4500 zł też w miesiącu 01.2007; na ten zakup też otrzymaliśmy fakturę, na której wyszczególniono (...)

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-UE dokonuje zakupu od podatnika z UE, dokonuje również sprzedaży do odbiorcy w innym kraju UE. Podatnik ten dokonuje równiez importu i exportu (czyli spoza (...)

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w (...)

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Firma złożyła wnioski o rejestrację VAT-R i VAT-UE 11.04.2006. Potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT i numer VAT spółka uzyskała 25.04.2006, a numer VAT-UE 08.05.2006. Czy prawidłowe (...)

VAT od wyposażenia biurowego

VAT od wyposażenia biurowego

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT lub jego przeniesienie od zakupionych materiałów biurowych niebędących środkiem trwałym (...)

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Spółka zarejestrowała się jako podatnik VAT. Po dokonaniu zgłoszenia, a jeszcze przed uzyskaniem potwierdzenia o zarejestrowaniu z podanymi nr NIP i VAT spółka dokonała sprzedaży opodatkowanej (...)

Fax, e-mail jako dowód z dokumentu

Fax, e-mail jako dowód z dokumentu

Czy fax, e-mail, list zwykły są dokumentami w świetle prawa, na które może powoływać się druga strona wysyłająca korespondencję. Czy są dokumentami wiarygodnymi i pewnymi w postępowaniu przed (...)

Dowód z listu elektronicznego

Dowód z listu elektronicznego

Czy list otrzymane pocztą elektroniczną (tzw. e-mail) może być dowodem w postępowaniu sądowym? Kodeks postępowania cywilnego nie zna zamkniętego katalogu środków dowodowych. Zatem dowodem może (...)

Skuteczność wypowiedzenia za pomocą e-maila

Skuteczność wypowiedzenia za pomocą e-maila

W umowie najmu między przedsiębiorcami jest zapis \"Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy najmu , na cztery miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego\". Pismo w sprawie wypowiedzenia (...)

Ochrona danych osobowych - identyfikacja osoby

Ochrona danych osobowych - identyfikacja osoby

Czy nazwisko i imię oraz adres e-mail i nr IP komputera są danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie? W rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych za dane (...)

Wypowiedzenie umowy e-mailem a forma pisemna

Wypowiedzenie umowy e-mailem a forma pisemna

Złożyłem wypowiedzenie umowy po przez e-mail, jednakże druga strona umowy nie uznała ważności tego wypowiedzenia, ponieważ nie było to w formie pisemnej. Czy ma ona rację? Z art. 78 Kodeksu cywilnego, (...)

Plik pdf jako podanie do urzędu miasta

Plik pdf jako podanie do urzędu miasta

Art. 63 § 3a pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego mówi: "zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie (...)

Umorzenie zobowiązania z kredytu przez bank

Umorzenie zobowiązania z kredytu przez bank

Czy bank może umorzyć część zobowiązania, np. z tytułu umowy kredytowej, tzn. zrezygnować z dochodzenia części kredytu? Czy prawo bankowe zezwala na to? Czy dokument wygenerowany elektronicznie (...)

Wydruk potwierdzenia przelewu a ZUS i US

Wydruk potwierdzenia przelewu a ZUS i US

Założyłem konto firmowe w X (prowadzę sklep). Czy potwierdzenia przelewów do ZUS i US mogę dołączać do dokumentów (nie ma pieczątki banku) - jest natomiast adnotacja dokument elektroniczny - (...)

czy elekytoniczny wydruk potwierdzenia doręczenia przesyłki oraz

czy elekytoniczny wydruk potwierdzenia doręczenia przesyłki oraz

Proszę o informację, czy elektroniczny wydruk potwierdzenia doręczenia przesyłki oraz elektroniczny wydruk zawiadomienia, że listonosz nie zastał nikogo upoważnionego do odbioru przesyłki, mogą (...)

Podpisanie CV oraz klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych

Podpisanie CV oraz klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych

Czy CV należy podpisywać oraz czy trzeba podpisywać klauzulę na temat przetwarzania danych osobowych? Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące (...)

Sprzedaż używnego sprzętu komputerowego

Sprzedaż używnego sprzętu komputerowego

Jakie są polskie regulacje dotyczące handlu używanym sprzętem komputerowym? Przepisy polskich ustaw nakładają pewne obowiązku wynikające z faktu prowadzenia handlu detalicznego lub hurtowego sprzętem (...)

Przedawnienie z umowy o instrument płatniczy

Przedawnienie z umowy o instrument płatniczy

W jaki sposób przedawniają się zobowiązania dotyczące płatności elektronicznych? Czy na zasadach ogólnych czy regulują to jakieś szczególne przepisy? Umowa o elektroniczny instrument płatniczy (...)

FORUM PRAWNE

wyłudzenie pieniędzy na podstawie wystawienia e-faktury bez zadnego zlecenia

wyłudzenie pieniędzy na podstawie wystawienia e-faktury bez zadnego zlecenia Witam czy może mi ktoś doradzić jak najlepiej i skutecznie postąpić z osobą która wystawia fakturę na moją firmę (...)

Rozliczenie otrzymywanych alimentów

Rozliczenie otrzymywanych alimentów Witam wszystkich. Od niedawna jestem ojcem płacącym alimenty. Czytam posty na tym forum i zastanawiam się nad jedną rzeczą. Moja jeszcze żona( wystąpiłem właśnie (...)

PRESCO!POMOCY!!!

PRESCO!POMOCY!!! Kilka dni temu dostałam pismo od firmy Presco że przejęła dwa lata temu długo od firmy kontrolerskiej za przejazd bez ważnego biletu. Co ciekawe wczoraj dostałam znowu takie samo (...)

Zaplata za konto na pobieraczek.pl

Zaplata za konto na pobieraczek.pl Mam problem z pewną stroną internetową. A mianowicie - pobieraczek.pl. Ponieważ dotychczasowa strona na której ściągałam pliki została zablokowana, szukałam (...)

CZESNE ZA SZKOŁĘ A PRZEDAWNIENIE

CZESNE ZA SZKOŁĘ A PRZEDAWNIENIE Witam, 8 lat temu przerwałam naukę w szkole wyzszej na 3 semestrze, za który zapłaciłam. Za 4 nie płaciłam, a na nim kończył się rok akademicki. Po 5 latach (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Faktura korygująca

Faktura korygująca Faktura korygująca została zagubiona w pażdzierniku 2002 r i nie została zaksięgowana. Aktualnie się odnalazła. Proszę o poradę jak z tej sytuacji wybrnąć? (IEA) F-ra wystawiona (...)

Nota korygująca a faktura korygująca / błąd w fakturze

Nota korygująca a faktura korygująca / błąd w fakturze Witam, mam pytanie odnośnie błędnie wystawionych faktur. Załóżmy, że to ja jestem wystawiającym fakturę. Wystawiona faktura ma błąd (...)

Towar na zamówienie a odstąpienie (podsunieta faktura wstecz by uzyskac należnośc)

Towar na zamówienie a odstąpienie (podsunieta faktura wstecz by uzyskac należnośc) Witam wszystkich, poniżej opis sprawy: X - kupujący Y - sprzedawca *towar na zamówienie na odleglosc, SMS-em (...)

Pofinansowanie do studiów

Pofinansowanie do studiów czy ktoś może wie , na jakich zasadach można lub nie można dofinansować prokurentowi sp. z o.o.( umowa o pracę) studia podyplomowe? Prosze o pilną pomoc!!!!! (ivone7777) (...)

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat W lipcu 2007 r. od Spółki nabyto lokal użytkowy. Od zapłaconej kwoty uzyskano zwrot VAT w części dotyczącej sprzedaży opodatkowanej. W (...)

Odliczenie VAT z deklaracji celnej od VAT kwartalnego

Odliczenie VAT z deklaracji celnej od VAT kwartalnego Dzień dobry, Jeśli ktoś orientuje się to bardzo proszę o informację/sugestie w sprawie podatku VAT: Moja firma (sp. z o.o.) zakupiła towary (...)

wynajem lokalu a podatek VAT

wynajem lokalu a podatek VAT Chciałabym wynająć firmie , która jest podatnikem podatku VAT pomieszczenia biurowe. Pamieszczenia te mieszczą się w domu jednorodzinnym , którego jestem właścicielką, (...)

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam u (...)

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika Może zacznę od tego że mój mąż ma zasądzone alimenty w kwocie 320 zł. na swoje 6-cio letnie dziecko.W 2006 r. sprawa trafiła do komornika z powodu (...)

Pomogę w uzyskaniu prawa jazdy bez zaliczek

Pomogę w uzyskaniu prawa jazdy bez zaliczek Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby służymy pomocą w uzyskaniu prawa jazdy . Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny. Rozwiązujemy (...)

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

Reklamacja butow - odmowa

Reklamacja butow - odmowa Witam, Dwa tygodnie temu zareklamowalam buty sportowe Reebok. Powodem Bylo odklejanie sie podeszwy w obu butach i pekniecie na szwach w jednym. Reklamacja oczywiscie zostala przyjeta. (...)

NIP-3 przez Internet , a podpis elektroniczny ??

NIP-3 przez Internet , a podpis elektroniczny ?? Czy jest możliwość przesłania zgłoszenia aktualizującego NIP-3 przez internet bez podpisu elektronicznego? z góry dziękuję za odpowiedź! Nie, (...)

Porady prawne