15.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Czy można uniknąć płacenia wysokich podatków?

„Ucieczka od podatku” jest doktrynalnym określeniem na dążenie podatników do zmniejszenia swoich obciążeń podatkowych. Działania podatników w tym zakresie można ująć w czterech formach: oszczędności podatkowej, planowania podatkowego, unikania opodatkowania oraz uchylania się od opodatkowania. Poniższe opracowanie poświęcone będzie analizie drugiej z tych form, a mianowicie planowaniu podatkowemu.

Planowanie podatkowe polega, najprościej mówiąc,  na wykorzystywaniu możliwości obniżenia ciężaru podatkowego przewidzianych przez ustawę. Częstokroć zdarza się, że ustawodawca z premedytacją wprowadza do tworzonych przez siebie aktów prawnych pewne instytucje(ulgi, zwolnienia, odliczenia) mające na celu zachęcić, zmotywować podatnika do podejmowania określonej aktywności(np. rozpoczęcia działalności gospodarczej Podatnik analizując te „ustawowe furtki” ,a następnie decydując się na czynności najbardziej opłacalne z podatkowego punktu widzenia , dokonuje właśnie „planowania podatkowego”. Zgodnie z powyższym,  legalność tej formy „ucieczki przed podatkiem” nie może budzić wątpliwości. Truizmem byłaby bowiem  konstatacja, iż ustawowe instytucje prawne są w pełni zgodne z prawem.

Porady prawne

Problematyczne może być natomiast wyznaczenie ostrej granicy pomiędzy decyzjami podatnika podejmowanymi w ramach planowania podatkowego , a tymi, które prowadzą do  unikania opodatkowania, które to już może , w określonych przypadkach, prowadzić do negatywnej reakcji organów skarbowych. Każdy taki przypadek należy identyfikować oddzielnie i rozstrzygać w zależności od konkretnych okoliczności. 

By nie być gołosłownym, poniżej kilka przykładów zachowań , które mieszczą się w omawianej formie „ucieczki przed podatkiem”.

Zgodnie z art. 6§2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej PDOFizU) małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu na mocy cytowanej ustawy, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być  na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Wybór tego sposobu opodatkowania jest korzystny, gdy jeden z małżonków nie osiąga dochodów lub dochody małżonków zawierają się w innych przedziałach skali podatkowej. Omawiana instytucja może również znaleźć zastosowanie w przypadku jeśli jeden z małżonków poniósł stratę  w danym  roku podatkowym.

Problem wyboru optymalnej formy opodatkowania staje również przed przedsiębiorcami. Rozpoczynając działalność gospodarcza maja oni do wyboru opodatkowanie wedle zasad ogólnych, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą być opodatkowane podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych bez względu na rodzaj działalności (z wyłączeniem działalności leśnej i rolniczej poza działami specjalnymi produkcji rolnej). W takim przypadku podatnik zobowiązany jest do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych, podatek opłaca według skali podatkowej zawartej w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych , musi także składać co miesiąc deklaracje PIT-5 oraz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy.

Wedle art. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne(a więc także działające na podstawie umowy spółki cywilnej) osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. Oczywiście skorzystanie z tych możliwości obwarowane jest wieloma warunkami określonymi w ustawie, lecz niesie za sobą również szereg korzyści. Główna zaletą korzystania z karty podatkowej jest zapewnienie stabilności wysokości obciążeń podatkowych, gdyż ustalane one są niezależnie od wielkości osiąganych przychodów na podstawie tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej.  Zgodnie z art. 24 tejże ustawy podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są także zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Zryczałtowany podatek dochodowy charakteryzuje się natomiast tym, iż jest pobierany bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Zasada ta może, w zależności od okoliczności, nieść za sobą zarówno negatywne, jak i pozytywne konsekwencje. Przy niskich kosztach daje bowiem możliwość uzyskania pewnych korzyści fiskalnych w porównaniu z zasadami ogólnymi, lecz gdy te koszty są wysokie, a co za tym idzie zysk mały, może okazać się nieopłacalna. Niezależnie od tego istotną zaletą tej  formy opodatkowania jest uproszczony sposób prowadzenia księgowości, na mocy art. 15 ustawy zobowiązani oni są jedynie do posiadania i przechowywania dowodów zakupu towarów, prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencji przychodów. Z drugiej strony przedsiębiorca powinien pamiętać, iż skorzystanie z omawianej ustawy przez jednego ze współmałżonków, co do zasady, wyłącza możliwość zastosowania łącznego opodatkowania małżonków( art.6§8 u.p.d.o.f).

Jak widać, kwestia obciążeń podatkowych może być z pewnością jednym z czynników, obok zakresu odpowiedzialności czy skali działania, wpływających na decyzję o wyborze formy prowadzenie działalności gospodarczej. Wybór ten  więc ważnym elementem  planowania podatkowego. Przykładowo  dla celów podatkowych w zakresie podatku dochodowego przedsiębiorcy mogą rozważyć wykorzystanie spółki osobowej lub też utworzenie prywatnego funduszu inwestycyjnego. Prowadzenie działalności w formie spółki kapitałowej niesie bowiem dla jej właścicieli pewne negatywne skutki w postaci podwójnego opodatkowania najpierw na poziomie korporacyjnym, czyli opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółki,  a następnie a następnie na poziomie właścicielskim - opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z zysków kapitałowych. W tej sytuacji wykorzystanie spółki osobowej wydaje się w tym przypadku efektywnym  narzędziem do zmiany tego stanu rzeczy. Spółki osobowe nie mieszczą się w zakresie podmiotowym podatku dochodowego, a więc problem podwójnego opodatkowania ich nie dotyczy - podatek z zysków w takich spółkach jest opodatkowany wyłącznie raz , dopiero na poziomie partnerów Równocześnie w odniesieniu do podatku VAT t spółki te są traktowane tak  jak zwykłe spółki kapitałowe..

Rozwiązaniem wartym rozważenia, jakkolwiek dużo bardziej kosztownym, jest skorzystanie z prywatnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ) do prowadzenia wybranych inwestycji. FIZ, na mocy art. 6§1 pkt. 10  został PIT,  został zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, co oczywiście ułatwia zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa. Podatek dochodowy pojawia się  dopiero w momencie wypłaty z zysku członkom funduszu. Choć w tym zakresie można by próbować porównywać sposób konstrukcji podatkowej FIZ do spółek osobowych, należy pamiętać, że FIZ pozwala na efektywne odroczenie płatności podatku aż do momentu wypłaty zysku. Opłacalność korzystania z funduszu jest szczególnie widoczna w odniesieniu do przedsiębiorców planujących długofalowe lub wielokrotne  reinwestowanie osiąganych zysków FIZ.

Obok wskazanych korzyści rozwiązanie to nie jest wolne od wad, które ograniczają zakres podmiotów które będą mogły z niego skorzystać. Jedną z poważnych wad tego narzędzia jest jego kosztowność  z administracyjnego punktu widzenia. Z tego powodu,  jest ono zasadniczo skierowane do tych podmiotów, których rozmiary inwestycji są na takim poziomie, iż koszt utrzymania FIZ pozostaje opłacalnym wydatkiem w porównaniu do obciążeń podatkowych, jakie byłyby ponoszone przy prowadzeniu działalności w bardziej konwencjonalnej formie, takiej jak spółki kapitałowe.

Jak wynika z powyższych przykładów planowanie podatkowe polega więc w praktyce na podejmowaniu konkretnych decyzji dotyczących interesów majątkowych podatnika, w taki sposób, aby możliwie najpełniej skorzystać z prawnie dopuszczalnych możliwości minimalizacji obciążeń podatkowych.

Tomasz Schwertner
www.e-prawnik.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

W pułapce umów telewizji cyfrowej

W pułapce umów telewizji cyfrowej

Okres Świąt oraz Nowego Roku  to czas, w którym częściej niż zwykle podpisujemy umowy z dostawcami usług telekomunikacyjnych czy telewizyjnych. Operatorzy bardzo często kuszą nas atrakcyjnymi rabatami na usługi przez pewien okres, a my wpadamy w pułapkę, nie (...)

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania spadku - opinia prawna

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania spadku - opinia prawna

Stan faktyczny Otrzymałem spadek po ciotce - obywatelce polskiej i kanadyjskiej zmarłej w Kanadzie. Wykonawcami testamentu są powiernicy, którzy na opłacenie podatku dochodowego w Kanadzie zatrzymali kwotę 15.000 CAD deklarując, że w ciągu 6 miesięcy prześlą mi certyfikat wniesienia opłaty. Czy (...)

Przekaż firmę dziecku i nie płać podatku

Przekaż firmę dziecku i nie płać podatku

Od strony podatkowej najkorzystniejszym sposobem przekazania firmy dziecku jest nieodpłatne przekazanie całego przedsiębiorstwa. W ten sposób można uniknąć zapłacenia zarówno VAT-u, PIT-u, jak i podatku od spadków i darowizn. Mając dorosłe, przedsiębiorcze dziecko można przekazywać firmę (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo (...)

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jeśli prowadzisz firmę, jednym z twoich obowiązków jest terminowe opłacanie podatków i prowadzenie księgowości. Jeżeli wybrałeś daną formę opodatkowania i zasady płacenia zaliczek nie oznacza to, że nie możesz tego zmienić. Dowiedz się, jak dokonać zmiany formy opodatkowania (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Wniosek o emeryturę w obniżonym wieku można już składać Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Od 1 września br. można złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) (...)

Zgłoś się do „małego ZUS”

Zgłoś się do „małego ZUS”

Prowadzący działalność gospodarczą na mniejszą skalę, którzy chcą skorzystać z „małego ZUS” i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2019 r., powinni przeczytać poniższe informacje.  Zgłoś się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia (...)

Najważniejsze zmiany podatkowe na 2021 rok

Najważniejsze zmiany podatkowe na 2021 rok

Przeczytaj o najważniejszych zmianach dla podatników: systemie estońskim, obniżonej stawce CIT, większej dostępności ryczałtu, podwyżce podatku od dochodów zagranicznych. Sprawdź, o czym należy pamiętać w 2021 roku i jakie warunki spełnić, żeby skorzystać z preferencji. ##baner## Kto (...)

Nowe radykalne ograniczenia w walce z koronawirusem!

Nowe radykalne ograniczenia w walce z koronawirusem!

Kolejne kroki w walce z koronawirusem Rząd wprowadza kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara (...)

Podatkowa przejrzystość w nowej propozycji KE

Podatkowa przejrzystość w nowej propozycji KE

Pakiet środków zaprezentowała Komisja Europejska. Jego głównym elementem jest propozycja automatycznej wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie ich indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. To kolejny etap walki ze szkodliwą konkurencją podatkową w UE i z firmami, (...)

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Nowy ład konsumencki   Pozwy przedstawicielskie przeciwko firmom stosującym nieuczciwe praktyki wobec konsumentów na jednolitym rynku, kary sięgające 4 proc. rocznych obrotów przedsiębiorstwa, zwalczanie podwójnej jakości produktów – to propozycje (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone (...)

Handel ludźmi - w okresie wakacyjnym należy szczególnie uważać

Handel ludźmi - w okresie wakacyjnym należy szczególnie uważać

Zwykle zaczyna się bardzo niewinnie. Ciekawa oferta pracy, możliwość wyjazdu za granicę, wysokie zarobki, nowa przygoda. Potencjalny pracodawca wydaje się być przemiłym człowiekiem, który nie pragnie niczego innego, jak tylko dać nam szansę na spełnienie marzeń. Niestety, w dzisiejszych (...)

Leniency - nowe prawo dla skruszonych

Leniency - nowe prawo dla skruszonych

Wspólne ustalanie cen jest karane. Chcesz uniknąć wysokich sankcji za udział w niedozwolonym porozumieniu? Skorzystaj z programu łagodzenia kar - leniency. Nowe możliwości zaczną obowiązywać od 24 lutego. W 2008 roku Urząd prowadził ponad 40 postępowań w sprawie porozumień ograniczających (...)

Leniency - nowe prawo dla skruszonych

Leniency - nowe prawo dla skruszonych

Wspólne ustalanie cen jest karane. Chcesz uniknąć wysokich sankcji za udział w niedozwolonym porozumieniu? Skorzystaj z programu łagodzenia kar - leniency. Nowe możliwości zaczną obowiązywać od 24 lutego. W 2008 roku Urząd prowadził ponad 40 postępowań w sprawie porozumień ograniczających (...)

Czy biegłemu sądowemu należy się wynagrodzenie wraz z podatkiem VAT?

Czy biegłemu sądowemu należy się wynagrodzenie wraz z podatkiem VAT?

W dniu 21 grudnia 2006 r. Sąd Najwyższy zajmował się kwestią, czy biegłemu sądowemu podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje wynagrodzenie tylko w wysokości wynikającej z treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia (...)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Skutkiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów jest to, że 2,5 mln użytkowników wieczystych stało się właścicielami. 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych (...)

Na czym polegają wyłudzenia VAT?

Na czym polegają wyłudzenia VAT?

Czym jest oszustwo podatkowe? Oszustwo podatkowe to uniknięcie opodatkowania lub zmniejszenie jego wysokości. To działanie umyślne, a nie nieumyślny błąd, który może się zdarzyć każdej osobie, zwłaszcza prowadzącej działalność gospodarczą. Przestępcom chodzi o duże, (...)

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych - opinia prawna

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy dużą firmą handlową dokonującą zakupów od firm krajowych.   Z częścią z tych firm mamy podpisane umowy, w których zostały ustalone terminy płatności powyżej 30 dni, z częścią zaś pracujemy na dłuższych terminach płatności bez podpisanych umów, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odstąpienie od umowy sprzedaży mieszkania

Odstąpienie od umowy sprzedaży mieszkania

Jakiś czas temu kupiłem mieszkanie. Było to wiosną. Niestety potem, w czasie zimy dały się we znaki braki tego lokalu a mianowicie brak komfortu cieplnego. Będąc bardzo niezadowolony z tego mieszkania (...)

Dochodzenie należności za ścieki

Dochodzenie należności za ścieki

Niedawno zbudowano na naszej ulicy kanalizację i płacimy rachunki za ścieki. Dotychczas firma korzystała z liczników wodociągów, ale wodociągi założyły nowe liczniki i zaplombowały, gdyż firma (...)

Kwestie podatkowe związane z wynajmem garażu

Kwestie podatkowe związane z wynajmem garażu

Posiadam garaż, który jest moją własnością, wybudowany na działce będącej w użytkowaniu wieczystym. Chciałbym wynająć ten garaż. Jakie formalności podatkowe muszę wypełnić, aby wszystko (...)

Opodatkowanie dochodów z Irlandii

Opodatkowanie dochodów z Irlandii

Syn przebywa od 4 miesiecy w Irlandii natomiast pracuje od 2 miesiecy a ma zamiar pozostac na stale. Płaci podatki w Irlandi a podobno powinien płacic podatki rownież i w Polsce, jest zameldowany w (...)

Podwyższenie kapitału spółki ze środków własnych

Podwyższenie kapitału spółki ze środków własnych

Spółka z o.o.z kapitałem 50000 zł. zamierza podwyższyć kapitał zakładowy o 2 mln zł. przez wniesienie aportem "know-how". "Know-how" posiada osoba fizyczna na zewnątrz spółki. Jest możliwość (...)

Warunki zabudowy na działce rolnej

Warunki zabudowy na działce rolnej

Jestem zainteresowany działką w otoczeniu innej zabudowy mieszkaniowej. Działka ma charakter rolny i znajduje się w mieście. Przed zakupem chciałbym wystąpić o wuzetkę. Właściciel nigdy wcześniej (...)

Alimenty dla synowej i wnuków

Alimenty dla synowej i wnuków

Moja synowa zaskarżyła mnie do sądu o alimenty. Syn jest po rozwodzie, bezrobotny, z małżeństwa ma 2 dzieci, którymi się zajmuje jego ex żona. Syn ma zasądzone alimenty w kwocie 400 zł, których (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka (...)

Opodatkownie dochodów z najmu mieszkania

Opodatkownie dochodów z najmu mieszkania

Mam pytanie odnośnie opodatkowani dochodów otrzymywanych z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego. Od ponad 5 lat nie mieszkam w Polsce. Obecnie mieszkam w Szkocji od 3 lat, a poprzednio mieszkałem w Australii. (...)

Zakup gospodarstwa rolnego

Zakup gospodarstwa rolnego

Chcę kupić gospodarstwo rolne na działalność inną niż rolniczą. Czy mogę dokonać zakupu bez problemu czy potrzebne jest wykształcenie rolnicze? W tym zakresie należy odwołać się do przepisów (...)

Złośliwy wniosek o egzekucję alimentów

Złośliwy wniosek o egzekucję alimentów

Podczas sprawy rozwodowej zostały orzeczone alimenty na dzieci. Alimenty płaciłem sam co miesiąc za pośrednictwem poczty. Po ok. 1 roku płacenia alimentów termin płatności upływał w sobotę (...)

Zwolnienie z podatku od spadku

Zwolnienie z podatku od spadku

Jakie opłaty lub podatki będę musiał zapłacić, gdy mieszkanie po śmierci dziadka jest rozpisane na moją matkę, babkę i jej syna, a mojego wujka. Wszyscy są zgodni do przepisania mieszkania dla (...)

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Podatek od sprzedaży nieruchomości

W 2007 roku sprzedałem dom za kwotę 430.000 złotych, powinienem zapłacić podatek w wysokości 10%, ale skorzystałem z dwuletniej prolongaty w podatku, aby mieć czas na zakup z uzyskanej kwoty nowej (...)

Wpisanie roszczeń z umowy przedwstępnej do KW

Wpisanie roszczeń z umowy przedwstępnej do KW

Chcę kupić nieruchomość dom z działką. Nieruchomość ta była własnością np. Pana K. W lutym tego roku Pan K. przekazał w akcie darowizny nieruchomość swojej matce Annie K. Właścicielka (...)

Sprawca przestępstwa skarbowego

Sprawca przestępstwa skarbowego

Z racji wykonywanego zawodu (główny księgowy) i zatrudnienia podpisuje w ramach pracy różne deklaracje podatkowe i ZUS. Zwykle za błędy US i ZUS karzą osobę podpisującą deklarację w tym wypadku (...)

Podział majątku - oszczędności

Podział majątku - oszczędności

30 września 2009 wzięłam rozwód z moim mężem bez orzekania o winie. Mąż mój miał oszczędności na koncie ok. 150 tys. zł. Dowiedziałam, się że kilka dni przed rozwodem przelał oszczędności (...)

FORUM PRAWNE

Jak wyegzekwować zaległe alimenty z zagranicy?

Jak wyegzekwować zaległe alimenty z zagranicy? Witam serdecznie Mój były mąż notorycznie uchyla się od płacenia alimentów na naszych dwóch synów. Sąd przyznał mi alimenty w kwocie 2 x 800 (...)

Nowe prawo o alimentacyjne (2017)

Nowe prawo o alimentacyjne (2017) Dzień dobry. Czy ktoś wie, jak wyglada dalszą procedura nowego prawa dot. ściągania alimentów? Pojawiły się w mediach artykuły, ale co dalej? Dzień dobry co (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Kiedy można żądać alimentów od dziadków?

Kiedy można żądać alimentów od dziadków? Były mąż nie płaci alimentów. Komornik stwierdził, ze dług jest nieściagalny (nie pracuje, złożył oświadczenie, że nic nie ma). Prawda (...)

ALIMENTY - APELACJA

ALIMENTY - APELACJA Mam pyatnie , czy na apelację złozoną przez byłego męża w sprawie o podwyższenie kwoty alimentów o 150zł. lepie j odpowiedziec na pismie i wozić sie z pismami w nieskonczoność, (...)

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego witam. Prowadzę 1 osobową działalność gospodarczą. Do 23.12 .2014 roku byłam na macierzyńskim. Zaraz po macierzyńskim byłam i jestem (...)

zrzeknięcie sie alimentów

zrzeknięcie sie alimentów Witam, znajomy jest w trakcie rozwodu, który zapowiada się na burzwili. On złozyl wniosek o rozwód bez orzekania o winie, natomiast zona domaga się rozwodu z jego winy. (...)

ile może wynieść kwota alimentów

ile może wynieść kwota alimentów Jak w pytaniu jak wysoka może być kwota alimentów jeżeli moje dochody wynoszą 2400 zł netto ( mam jedno dziecko) Ile sąd powinien zasądzić alimentów mojemu (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

Porady prawne