Czy pracownikowi należy się odprawa? - opinia prawna

Czy pracownikowi należy się odprawa? - opinia prawna

Problem:

Pracownik Jan K. był zatrudniony w firmie X, która oprócz niego zatrudniała 8 pracowników. Jan K. był zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony na pełny etat i pracował w firmie X od 10 lat. Firma X dokonała wypowiedzenia umowy Janowi K. oraz dwum innym pracownikom przy zachowaniu procedury zwolnień grupowych (brak porozummienia). Czy zatem Jan K. może się domagać wypłacenia odprawy, twierdząc, że skoro firma zastosowała procedurę zwolnień grupowych to taka odprawa mu przysługuje?

Opinia prawna:

Zgodnie z przepisem art. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwana dalej ustawą o zwolnieniach grupowych) statuuje, że przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

  • zwanego dalej „grupowym zwolnieniem”.

Liczby odnoszące się do pracowników, o których mowa, obejmują pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników.

Artykuł 8 prezentuje zależność wysokości odprawy od stażu pracy i tak pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Art. 10 ust. 1, który mówi, że przepisy ustawy o zwolnieniach grupowych dotyczące odpraw pieniężnych stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1.

Z powodu małej ilości pracowników zatrudnionych przez Pana pracodawcę nie stosuje się w tym przypadku procedury zwolnień grupowych. Zastosowanie jej przez pracodawcę było niedopuszczalne. Samo zastosowanie procedury niedopuszczalnej nie powoduje, że pracownik nabywa uprawnienia przewidziane wedle tej procedury. Istotnym jest spełnianie przesłanek ustawowych. Zatem wniosek, że odprawa pieniężna się nie należy, bowiem ustawodawca przesądził jej przyznanie każdemu pracownikowi, który został zwolniony z przyczyn niedotyczących pracownika w ramach procedury zwolnień grupowych.

Procedura zwolnień grupowych zostałaby zachowana przy tak małej liczbie zwalnianych pracowników, gdy doszło by do rozwiązania stosunku pracy na podstawie porozumienia stron z przyczyn nie dotyczących pracodawcy.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika