Depozyt notarialny jako zabezpieczenie transakcji zbycia nieruchomości

Istotnym aspektem zakupu nieruchomości jest odpowiednie zabezpieczenie transakcji pomiędzy zbywcą a kupującym. Jednym z najbezpieczniejszych wariantów zabezpieczenia wykonania umowy sprzedaży nieruchomości jest depozyt notarialny. Na czym polega ta instytucja i jakie daje korzyści stronom umowy?

Depozyt notarialny – co to jest?

Podstawą zastosowania depozytu notarialnego jako zabezpieczenia wykonania umowy sprzedaży nieruchomości jest art. 108 ustawy Prawo o notariacie. W świetle tego przepisu, notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Innymi słowy, kwotę przeznaczoną na zakup nieruchomości można zdeponować na specjalnym rachunku bankowym prowadzonym przez notariusza. Notariusz ma obowiązek sporządzić protokół z przyjęcia depozytu. Wydanie depozytu następuje za pokwitowaniem, przy zachowaniu warunków ustalonych w protokole. W praktyce polega to na wypłacie przez notariusza środków oddanych w depozyt bezpośrednio na rachunek sprzedającego, po ziszczeniu się warunków określonych w protokole z przyjęcia depozytu.

Porady prawne

Korzyści jakie daje depozyt notarialny

Zastosowanie instytucji depozytu notarialnego sprawia, że roszczenia obu stron umowy zostają zabezpieczone w zrównoważony sposób. Sprzedawca uzyskuje gwarancje otrzymania żądanej kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości i pewność, że druga strona umowy dysponuje odpowiednią sumą pieniężną. Z kolei środki pieniężne kupującego są bezpiecznie ulokowane i nie zostaną przekazane zbywcy nieruchomości do czasu spełnienia przez niego określonych warunków, np. uregulowania stanu prawnego nieruchomości w księdze wieczystej. W przypadku niedotrzymania umowy przez sprzedawcę, kupujący odzyskuje kwotę oddaną w depozyt notarialny. Gwarantem bezpieczeństwa transakcji jest autorytet notariusza jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego, co wiąże się również z objęciem transakcji tajemnicą zawodową.

Koszty depozytu notarialnego

Skorzystanie z instytucji depozytu notarialnego wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów za przyjęcie na przechowanie pieniędzy przez notariusza. Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Koszty depozytu notarialnego wynoszą połowę stawki maksymalnej przewidzianej w §3 rozporządzenia, zależnej od wartości transakcji. Dla przykładu, dla transakcji, której wartość mieści się w przedziale od powyżej 60 000 do 1 000 000 złotych, koszt depozytu notarialnego będzie wynosić połowę z sumy 1010 złotych + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 złotych. Do powyższego należy doliczyć jeszcze podatek od towarów i usług. Często dodatkowe koszty zniechęcają do skorzystania z danej instytucji, jednak warto zwrócić uwagę na szereg korzyści jakie zapewnia zastosowanie instytucji depozytu notarialnego, w szczególności na bezpieczeństwo transakcji.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne