Dodatek węglowy

Prezydent RP podpisał ustawę o dodatku węglowym

Prezydent RP 11 sierpnia 2022 r. podpisał ustawę o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Wojna energetyczna i globalny kryzys na rynku paliw najbardziej uderzają w odbiorców wrażliwych, wśród których są gospodarstwa domowe, stąd resort klimatu i środowiska podejmuje działania mające na celu minimalizację skutków cen nośników energii.

Dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, będzie można składać do gminny. Jego wzór będzie opublikowany wkrótce w rozporządzeniu, którego projekt opublikowano

Porady prawne

Co przewiduje ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym? 

Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Dodatek węglowy będzie wynosił 3000 złotych i będzie przyznawany jednorazowo.  Wnioski o wypłatę dodatku będą mogły być składane do dnia 30 listopada 2022 r., na piśmie lub drogą elektroniczną, do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dodatek będzie wypłacany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który w tym celu w 2022 r. będzie zasilony kwotami pochodzącymi z wypłat z zysku NBP.

Ustawa przewiduje przepisy zwalniające wypłatę dodatku węglowego od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłącza dodatek spod egzekucji administracyjnej i cywilnej oraz wprowadza przepisy skutkujące nieuwzględnianiem wysokości tego dodatku przy ustalaniu kryterium dochodowego przyznania osobom fizycznym określonych świadczeń socjalnych.

Ustawa wprowadza także mechanizm obejmowania gwarancjami Skarbu Państwa zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) z tytułu emisji obligacji lub kredytów zaciągniętych przez BGK w celu utworzenia linii kredytowych dla przedsiębiorców, których działalność jest w całości lub w przeważającej części związana z wytwarzaniem ciepła, i jest objęta wymogiem uzyskania koncesji, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Kredyty w ramach w/w linii kredytowych będą udzielane w celu zagwarantowania ciągłości dostaw ciepła do odbiorców na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, w szczególności na potrzeby zakupu i rozliczenia węgla kamiennego. Będą one udzielane w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 czerwca 2024 r., do maksymalnej kwoty 20 000 000 zł.

Ustawa wprowadza również zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, mające na celu wyeliminowanie wątpliwości związanych z możliwością utożsamiania systemu ochrony, o którym mowa w rozdziale 10a tej ustawy, z systemem ochrony instytucjonalnej, o którym mowa w art. 113 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012. Przedmiotowa nowelizacja Prawa bankowego ma także na celu rozszerzenie zakresu przypadków, w jakich system ochrony może udzielić wsparcia, przez wskazanie, że może być ono udzielane w związku z wydaniem przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) decyzji o wszczęciu  przymusowej restrukturyzacji.  Jednocześnie zmiana dostosowuje krąg podmiotów, które mogą złożyć wniosek do jednostki zarządzającej systemem ochrony o udzielenie wsparcia – wskazując w tym zakresie także na uprawnienie BFG.

Ustawa wprowadza także zmiany do ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji – w celu całościowego uregulowania procesu wydawania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w formie banku w rozumieniu art. 2 Prawa bankowego, w sytuacji, gdy takie zezwolenie jest konieczne dla osiągnięcia celów przymusowej restrukturyzacji.

Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym – dając możliwość udzielania wsparcia podmiotom w restrukturyzacji (przez odkup od nich po cenie nominalnej powiększonej o odsetki posiadanych przez nie skarbowych papierów wartościowych).

Ustawa zawiera również określone regulacje przejściowe – m.in. z zakresu spraw „w toku” prowadzonych na podstawie zmienianej ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 12 sierpnia br.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne