Emerytura nauczyciela

Nauczyciele oraz członkowie ich rodzin mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, iż są pracownikami podlegającymi powszechnemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Ale z uwagi na to, iż praca nauczyciela uważana jest za pracę o szczególnym charakterze, nabywa on prawo do emerytury na innych, korzystniejszych zasadach - tzw. wcześniejsza emerytura.

Wcześniejsza emerytura

Nauczyciele urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. mają prawo przejść na emeryturę:

  • kobiety w wieku 55,
  • mężczyźni w wieku 60 lat,

legitymując się odpowiednio 20, 25- letnim stażem, w tym co najmniej 15 letnim w pracy nauczycielskiej.

Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., zachowują prawo do wcześniejszej emerytury tylko, jeżeli nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego i do 31 grudnia 2007 r. spełnią określone powyżej warunki oraz nastąpi rozwiązanie stosunku pracy.

Nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1968 r. nie będą mogli skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury.

Co jest podstawą wymiaru emerytury lub renty nauczyciela?

Podstawę wymiaru emerytury lub renty dla nauczyciela zatrudnionego w systemie oświaty i wychowania, przechodzącego na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, ustala się na zasadach ogólnych, określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tym że do podstawy tej wlicza się również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatki, świadczenia w naturze, jeśli ze świadczeń tych nauczyciel nie korzysta po przejściu na emeryturę lub rentę, oraz wszystkie nagrody uzyskane przez nauczyciela za osiągnięcia zawodowe w okresie, z którego wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru emerytury lub renty.

Czy nauczycielowi przysługują dodatki do emerytury?

Nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie lub nauczali języka polskiego przed 1 września 1939 r. w szkołach na terenie III Rzeszy oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska przysługuje dodatek do emerytury lub renty.
Wysokość dodatku to 10 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale kalendarzowym poprzedzającym.

Kwota dodatku ulega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent - od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja. Dodatek ten nie przysługuje jeżeli nauczyciel pobiera go z innego tytułu.

Przyznanie dodatku następuje na wniosek zainteresowanego.

Czy nauczycielowi przysługuje odprawa?

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy przyznaje się odprawę pieniężną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ostatnio pobieranego w czasie trwania stosunku pracy - za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela, nieprzekraczającą jednak sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązuje się stosunek pracy z powodu nie podjęcia pracy w okresie 2 lat od uzyskania urlopu bezpłatnego przyznaje się odprawę pieniężną;

1) trzymiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli okres pracy nauczycielskiej nie przekroczył 10 lat;
2) sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli okres pracy nauczycielskiej przekroczył 10 lat.

Pamiętaj, że:

  • Okres pracy w szkole wyższej w charakterze nauczyciela akademickiego nie podlega wliczeniu do dwudziestoletniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem na jego wniosek, stanowiące przesłankę nabycia prawa do emerytury zależnej tylko od ilości lat przepracowanych w szczególnym charakterze, może nastąpić w każdym uzgodnionym terminie, a nie tylko z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia,
  • Nauczyciel mianowany, który przeszedł do pracy w organach administracji państwowej na stanowisko wymagające kwalifikacji pedagogicznych, ma prawo do emerytury zależnej tylko od ilości lat przepracowanych w szczególnym charakterze.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zmianami).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. 1983 r., Nr 8, poz. 43),
  • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie (M. P. 2002 r., Nr 19, poz. 343).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne