Gmina wyznaniowa nie może sobie wybierać, kogo przyjmie

18.9.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Wolność sumienia i wyznania cudzoziemców

Cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystają z wolności sumienia i wyznania na równi z obywatelami polskimi.

- Tak wynika z orzeczenia z dnia 15 września 2017 r., w którym Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej sprawy o sygn. III CSK 241/16, uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w K. oraz poprzedzający go wyrok Sądu Okręgowego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia. 

Czego dotyczyła sprawa?

W tej sprawie powód, nieposiadający obywatelstwa polskiego, domagał się nakazania przez Sąd stronie pozwanej złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest przyjęcie powoda w poczet członków gminy wyznaniowej. Zgodnie zaś z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (jedn. tekst: Dz.U. z 2014 r., poz.1798), gminy żydowskie zrzeszają pełnoletnie osoby wyznania mojżeszowego, posiadające obywatelstwo polskie, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sąd Najwyższy wskazał, że przepis ten budzi wątpliwości z punktu widzenia zgodności z Konstytucją. Ponadto przy wykładni tego przepisu należy uwzględniać nie tylko kontekst gramatyczny, ale też systemowy, uwzględniający oprócz Konstytucji, także cały system polskiego prawa, inne ustawy. Jedną z takich ustaw jest ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 1153), w której art. 2  gwarantuje, że obywatele mogą - korzystając z wolności sumienia i wyznania - tworzyć wspólnoty religijne. Ponadto cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystają z wolności sumienia i wyznania na równi z obywatelami polskimi (art. 7).

Sąd Najwyższy przypomniał także, że postanowieniem z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. akt S 2/15 Trybunał Konstytucyjny przedstawił Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej uwagi o stwierdzonym uchybieniu w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej co do polskiego obywatelstwa jako ustawowego kryterium dopuszczalności członkostwa w gminach wyznaniowych żydowskich; usunięcie tego kryterium jest niezbędne dla zapewnienia spójności systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

 Sąd Najwyższy podkreślił, że jest to jedno z wielu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, które nie zostały wykonane przez władzę ustawodawczą. 

Wykładnia wskazanego przepisu wskazuje, że gminy „zrzeszają”, a nie: „mogą zrzeszać”. Z tego wynika, że gmina wyznaniowa nie może sobie wybierać, kogo przyjmie w poczet swoich członków, a kogo nie. 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

wiza do polski dla męża obcokrajowca

8.6.2010 przez: scherii

APARTYDA czyli BEZPAŃSTWOWIEC

29.1.2007 przez: -

Jak "wydostać" się z Polski

15.9.2006 przez: kasiator