21.10.2017

Zespół
e-prawnik.pl

Uznanie dziecka - od A do Z

Co to jest uznanie dziecka i w jakich sytuacjach się je stosuje?

Istnieją trzy sposoby ustalenia ojcostwa dziecka:

1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, ojcem dziecka jest mąż matki; On figuruje w akcie urodzenia dziecka jako ojciec i nie ma znaczenia, czy on spłodził dziecko, czy ktoś inny. W tym przypadku ojcostwo dziecka jest z góry ustalone, a wyznacza je sam fakt urodzenia się dziecka w małżeństwie;

2. Sądowe ustalenie ojcostwa, które ma miejsce, gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa (matka dziecka nie ma męża) i mężczyzna, który spłodził dziecko nie chce uznać tego dziecka za swoje. Wówczas sąd wyrokiem rozstrzyga tę sprawę,

3. Uznanie dziecka.

Zarówno uznanie dziecka jak i sądowe ustalenie ojcostwa dotyczy tzw. dziecka pozamałżeńskiego, czyli potocznie mówiąc sytuacje te dotyczą dziecka, które nie ma ojca.

Uznanie będzie wskazane również w sytuacji, gdy dziecko urodziło się przed zawarciem przez rodziców małżeństwa.

Uznanie dziecka jest to oświadczenie mężczyzny, w którym stwierdza on, że dane dziecko pochodzi od niego i chce, aby było uważane za jego dziecko. Uznanie dziecka jest aktem dobrowolnym, nikt bowiem nie może zmusić faktycznego ojca dziecka do złożenia takiego oświadczenia. Jest to z tego względu niezwykle doniosła instytucja, gdyż dobrowolne uznanie dziecka wskazuje na to, że mężczyzna, który je począł, poczuwa się do rodzicielstwa, z własnej woli chce, aby przysługiwała mu władza rodzicielska nad dzieckiem, co rokuje dużą nadzieję, że należycie będzie wypełniał obowiązki związane z ojcostwem.

Uznanie może nastąpić tylko w sytuacji, gdy ojcostwo dziecka nie zostało ustalone w jeden z dwóch pozostałych sposobów. Oznacza to, że zarówno w sytuacji, gdy dziecko urodziło się w małżeństwie, jak i w sytuacji, gdy sąd ustalił, kto jest ojcem dziecka, dokonane uznanie nie wywoła żadnego skutku, nawet jeśli będzie próbował dokonać tego biologiczny ojciec.

W zasadzie obowiązuje zasada, że aktu uznania dokonuje autentyczny, „rodzony” ojciec dziecka. Dlatego organ, przed którym składa się oświadczenie o uznaniu, musi odmówić przyjęcia oświadczenia, jeżeli jest oczywiste, że mężczyzna, który chce uznać dziecko, nie jest jego ojcem, np. mężczyzna mówi kierownikowi urzędu stanu cywilnego w trakcie aktu uznania, iż nie jest ojcem danego dziecka albo różnica wieku między uznającym a dzieckiem jest tak niewielka, że nie jest możliwe, aby uznający dziecko spłodził (dziecko ma 10 lat, a uznający 21). Nie oznacza to jednak, że kierownik urzędu stanu cywilnego ma prowadzić śledztwo, zmierzające do ustalenia, czy mężczyzna jest rzeczywiście ojcem, bądź, co gorsza, zobowiązać potencjalnego ojca do udowodnienia, iż to właśnie on, a nie kto inny jest ojcem dziecka. Fakt braku pokrewieństwa musi „rzucać się w oczy”, tak jak to zresztą zostało wskazane w przykładach. Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, gdy dziecko uzna jednak mężczyzna zupełnie niespokrewniony, np. mężczyzna żeni się z samotną matką i chce uznać jej dziecko. Instytucja uznania służy przecież przede wszystkim dobru dziecka.

Uznanie może być dokonane w stosunku do dziecka, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, a także dziecka poczętego, lecz jeszcze nie urodzonego, np. ojciec dziecka poczętego jest bardzo ciężko chory i może umrzeć w każdej chwili, uznaje zatem dziecko poczęte swojej konkubiny, aby, gdy się urodzi miało już ustalonego ojca. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

Uznanie dziecka może być dokonane wtedy i tylko wtedy, gdy jest ustalone macierzyństwo, czyli w sytuacji, gdy znana jest matka dziecka, np. jeżeli znaleziono dziecko, dla którego nie został sporządzony akt urodzenia i w żaden sposób nie można ustalić, kto jest jego matką, uznanie takiego dziecka nie może nastąpić.

Porady prawne

Jakie warunki muszą być spełnione, aby doszło do uznania?

Uznanie dziecka jest aktem formalnym, co oznacza, że wywiera skutek w postaci przyznania mężczyźnie ojcostwa jedynie wtedy, gdy zostanie dokonane w określony sposób i z zachowaniem określonych warunków. Warunki te przedstawiają się następująco:

 1. Oświadczenie o uznaniu może złożyć ojciec dziecka jedynie osobiście. Oznacza to, że musi to być akt woli pochodzący od tego mężczyzny i wyrażony tylko przez niego. Jeżeli zatem ojciec dziecka nie ma zdolności do czynności prawnych (a uznanie jest czynnością prawną), nie może dokonać uznania np. osoba, która nie ukończyła 13 lat, bądź osoba ubezwłasnowolniona całkowicie z powodu choroby psychicznej. W przypadku zaś, gdy ojcem dziecka jest mężczyzna, który ukończył 13 lat, ale nie jest jeszcze pełnoletni (nie ma 18 lat), może samodzielnie uznać dziecko, jednakże rodzic (jego przedstawiciel ustawowy) musi wyrazić na to zgodę. Zgoda ta może być wyrażona jedynie przed aktem uznania albo równocześnie z nim, dokonanie natomiast uznania bez takiej zgody jest nieważne. Z kolei osoba, która ukończyła lat 16, lecz nie jest jeszcze pełnoletnia, może złożyć oświadczenie o uznaniu dziecka, jednakże jedynie przed sądem opiekuńczym.

 2. Oświadczenie o uznaniu musi być złożone przed właściwym organem. Oświadczenie takie składa się przed kierownikiem jakiegokolwiek urzędu stanu cywilnego lub przed sądem opiekuńczym. Jeżeli mężczyzna przebywa za granicą, a oboje rodzice są Polakami, uznanie dziecka może nastąpić przed konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula. W sytuacji wyjątkowej, a mianowicie, w razie niebezpieczeństwa grożącemu bezpośrednio życiu ojca lub dziecka, np. obawa rychłej śmierci ze względu na nieuleczalną chorobę, uznanie może nastąpić również przed notariuszem albo złożone do protokołu wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy.

 3. Uznanie dziecka jest ważne tylko wtedy, gdy zostanie na nie wyrażona zgoda przez odpowiednie osoby:

  • jeżeli ma zostać uznane dziecko małoletnie (czyli takie, które nie ukończyło 18 lat), zgodę wyraża matka; jeżeli jednak matka nie żyje albo skontaktowanie się z nią jest niemożliwe, bądź jeżeli matce nie przysługuje władz rodzicielska, wówczas zgodę musi wyrazić przedstawiciel ustawowy dziecka (opiekun wyznaczony przez sąd), najczęściej babcia dziecka lub ktoś inny z rodziny;

  • jeżeli uznanie dotyczy dziecka poczętego, zgodę na uznanie musi wyrazić matka.

Zgoda taka powinna być wyrażona przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed sądem opiekuńczym bądź przed konsulem (w sytuacji, gdy osoba, której zgoda jest potrzebna, przebywa za granicą). Zgoda taka może być również wyrażona w formie pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym (forma ta ma na celu zaświadczenie, że podpis pod dokumentem jest własnoręczny; zaświadczenia takiego dokonuje zazwyczaj notariusz).

Zgoda może być wyrażona przed uznaniem, jednocześnie z nim lub w okresie do 3 miesięcy od dokonanego uznania. Jeżeli po upływie tych 3 miesięcy zgoda nie została wyrażona przez uprawnioną do tego osobę, wówczas uznanie nie wywołuje żadnego skutku; traktuje się je tak, jakby w ogóle takie oświadczenie nie zostało złożone. Oczywiście tak samo jest, gdy zgoda nie została wyrażona. Odmowę zgody mogą uzasadniać różne przyczyny, przede wszystkim wzgląd na dobro dziecka, ale również subiektywne odczucia matki, np. dziecko zostało poczęte w wyniku gwałtu; biologiczny ojciec dziecka jest nałogowym alkoholikiem; mężczyzna porzucił matkę dziecka, gdy była w ciąży w katastrofalnej sytuacji materialnej i nie udzielił jej żadnego wsparcia itd.

Jakie skutki wywołuje uznanie dziecka?

Uznanie dziecka wywołuje skutki w sferze osobistej dziecka oraz mężczyzny, który je uznał, w sferze majątkowej i dziecka, i mężczyzny, a często także matki. Konsekwencją uznania jest przede wszystkim fakt samego ustalenia ojcostwa. Od momentu uznania dziecko ma obydwoje rodziców. Dalsze skutki są następujące:

 • ojciec zyskuje władzę rodzicielską nad uznanym dzieckiem,

 • od chwili uznania dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z tymi, które są niezbędne do dokonania uznania. Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania już ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda,

 • od momentu uznania dziecko nabywa prawo do dziedziczenia ustawowego po ojcu (czyli w sytuacji, gdy ojciec nie sporządził testamentu), a także przysługuje mu prawo do zachowku (jeżeli ojciec testament sporządził, lecz dziecko albo na mocy testamentu nie otrzymuje nic, albo część majątku mniejszą niż mu się należy),

 • jeżeli nastąpiło uznanie dziecka poczętego, matka może żądać jeszcze przed urodzeniem się dziecka, aby ojciec wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na utrzymanie matki oraz dziecka przez trzy miesiące od urodzenia. W przypadku uznania dziecka już urodzonego, które nie ukończyło jeszcze trzech lat, matka dziecka może żądać pokrycia przez ojca wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów związanych z utrzymaniem matki w okresie trzech miesięcy po porodzie. Poza tym może żądać pokrycia innych koniecznych wydatków lub strat, które poniosła na skutek ciąży i porodu, np. koszty długotrwałego leczenia matki po porodzie, niezbędnego do regeneracji jej organizmu albo sprzedaż poniżej wartości określonych przedmiotów w celu pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem,

 • wskutek uznania na ojcu spoczywa obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka, co oznacza tyle, iż ojciec jest obowiązany łożyć (podobnie jak matka) na utrzymanie i wychowanie dziecka. Poza tym obowiązek ten rozciąga się również na okres od urodzenia dziecka do momentu uznania, a więc osoba (najczęściej matka) ma prawo żądać zwrotu części poniesionych w tym czasie wydatków związanych z utrzymaniem ich wspólnego dziecka.

Kiedy może nastąpić unieważnienie uznania?

Wspomnieć jeszcze wypada o instytucji zwanej unieważnieniem uznania. Powinna mieć ona znaczenie i użytek marginalny ze względu na chaos, jaki wprowadza w stosunkach rodzinnych, jednakże brak jej często doprowadzałby do skutków diametralnie sprzecznych z dobrem dziecka.

Konstrukcja aktu uznania zakłada, że oświadczenie to ma być złożone dobrowolnie. Mężczyzna chce być ojcem dziecka, dlatego je uznaje. Tak samo zgoda, która jest wyrażana na uznanie jest czynnością dobrowolną. Nie można przecież zmusić matki do wyrażenia zgody na uznanie przez biologicznego ojca, jeżeli ona tego nie chce, nawet, gdy przyczyny odmowy wydają się błahe.

Istnieją jednak takie sytuacje, kiedy oświadczenie, które zostało złożone, z różnych powodów nie było zgodne z rzeczywistą wolą osoby albo tak naprawdę osoba nie miała na nie żadnego wpływu. Unieważnienie uznania właśnie takich sytuacji dotyczy. Dokonuje się tego w procesie i na mocy wyroku sądowego unieważniającego uznanie, mężczyzna, który uznał dziecko, przestaje być w świetle prawa jego ojcem. Najczęściej na wadę swojego oświadczenia będzie powoływał się ojciec dziecka, ale możliwe to jest także w przypadku każdej z osób, której zgoda na uznanie była niezbędna: matki, pełnoletniego dziecka (do czasu nowelizacji kro w czerwcu 2009 roku zgoda taka -w przypadku uznania dziecka pełnoletniego- była niezbędna) lub opiekuna małoletniego dziecka, jeżeli matka nie żyje lub nie można się z nią porozumieć albo nie przysługuje jej władza rodzicielska. Można unieważnić uznanie, jeżeli oświadczenie o uznaniu lub zgoda zostały złożone:

 • w stanie, który uniemożliwia świadome albo swobodne podjęcie decyzji, np. złożenie oświadczenia w stanie odurzenia narkotycznego albo podjęcie decyzji o złożeniu oświadczenia przez osobę chorą psychicznie,

 • w przypadku błędu ojca, co do osoby uznawanego dziecka lub w przypadku błędu matki, co do osoby uznającego dziecko mężczyzny, czyli gdy mężczyzna był mylnie przekonany, że jest ojcem danego dziecka, a w rzeczywistości nim nie był lub, gdy matka sądziła, że ojcem dziecka jest uznający mężczyzna i dlatego wyraziła zgodę, a potem okazało się, że ojcem dziecka jest kto inny,

 • w przypadku groźby, kierowanej pod adresem mającego złożyć oświadczenie, z której wynikało, iż w razie niezłożenia oświadczenia jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo, np. matka dziecka groziła mężczyźnie, że jeżeli nie uzna dziecka, to popełni samobójstwo albo, jeżeli ojciec dziecka groził matce, że jeżeli nie wyrazi ona zgody na uznanie, to dziecko porwie.

Jeżeli zatem miała miejsce jedna z takich sytuacji, ojciec dziecka jak i każda z osób, która wyraziła zgodę na uznanie, może żądać unieważnienia tego uznania. Oczywiście osoba, która żąda unieważnienia uznania, może wskazywać tylko na wadę swojego oświadczenia woli. Może twierdzić, że ze względu na stan, w jakim się wówczas znajdowała, oświadczenie, które złożyła było niezgodne z jej rzeczywistą wolą. Tak naprawdę jej wolą było, aby uznanie dziecka nie nastąpiło.

Unieważnienia uznania mogą żądać jeszcze dwa podmioty, a mianowicie dziecko po osiągnięciu pełnoletniości, które jednak było uznane przed osiągnięciem osiemnastego roku życia (nie miało więc wpływu na uznanie) i prokurator. Żeby doszło jednak do unieważnienia uznania, muszą oni wykazać, że mężczyzna, który uznał dziecko, tak naprawdę nie jest jego biologicznym ojcem.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 17 kwietnia 2007 r. (sygn. SK 20/05) wskazał, iż wykluczenie mężczyzny, który twierdzi, że jest biologicznym ojcem dziecka, z kręgu osób upoważnionych do żądania unieważnienia uznania dziecka przez innego mężczyznę nie narusza Konstytucji. Zdaniem Trybunału, gdy relacje rodzinne dziecka zostały już wcześniej ukształtowane w przewidziany prawem sposób, dobro dziecka rozstrzyga o pierwszeństwie stabilizacji nawiązanych w ten sposób więzi rodzinnych, nawet gdyby nie było pewności, czy stan ten odpowiada rzeczywistemu, tj. biologicznemu pochodzeniu dziecka. Trybunał jest zdania, że uznanie dziecka powinno prowadzić do powstania trwałych, a tym samym stabilnych skutków prawnych, bowiem dobro dziecka wymaga, aby raz ustalony jego stan cywilny nie ulegał zmianom. Natomiast przyznanie mężczyźnie, który twierdzi, że jest biologicznym ojcem dziecka, prawa do żądania unieważnienia uznania, prowadziłoby do podważenia ukształtowanego stanu cywilnego dziecka i wynikających z niego więzi rodzinnych.

Pamiętaj, że:

 • Uznanie dziecka ma służyć przede wszystkim dobru uznanego dziecka;

 • Uznanie jest możliwe tylko w przypadku tzw. dziecka pozamałżeńskiego i tylko, w wypadku, gdy jego ojcostwo nie zostało już ustalone;

 • Uznania może dokonać tylko mężczyzna i może to zrobić jedynie osobiście,

 • Uznanie dziecka może nastąpić tylko przed właściwym organem;

 • Do ważności uznania potrzebna jest zgoda określonych osób. Jednakże, gdy matka dziecka bezzasadnie odmawia ojcu zgody na uznanie, ojciec może wystąpić do prokuratora z prośbą, aby ten wniósł do sądu powództwo o ustalenie ojcostwa;

 • Wskutek uznania dziecka, mężczyzna uzyskuje władzę rodzicielską nad uznanym dzieckiem, jednak ciąży też na nim obowiązek alimentacyjny w stosunku do niego.

 

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kto może żądać unieważnienia uznania dziecka?

Kto może żądać unieważnienia uznania dziecka?

17 kwietnia 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Adama T. dotyczącą unieważnienia uznania dziecka przez mężczyznę nie będącym biologicznym ojcem dziecka. Trybunał Konstytucyjny orzekał w sprawie zgodności art. 80 i art. 81 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z art. (...)

Uznanie długu przez dłużnika

Uznanie długu przez dłużnika

W doktrynie polskiego prawa cywilnego i orzecznictwie sądowym utrwalił się podział oświadczeń w przedmiocie uznania długu na właściwe i niewłaściwe uznanie długu. Dowiedz się, na czym polega uznanie długu? Właściwe uznanie długu  Powszechnie przyjmuje się, iż właściwe uznanie (...)

Czy można uznać dziecko zmarłe?

Czy można uznać dziecko zmarłe?

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Mariusza K. dotyczącą uznania dziecka. Ze związku Magdaleny S. i Mariusza K. urodziła się w maju 2004 r. się martwa dziewczynka. We wrześniu 2004 r. Magdalena S. i Mariusz K. zawarli związek małżeński. Rodzice pragnęli, aby w aktach (...)

Konkurs dla młodzieży UE

Konkurs dla młodzieży UE "Dzieci mają prawo do ochrony"

Komisja Europejska ogłasza konkurs plastyczny „Dzieci mają prawo do ochrony". Młodzież w wieku 10-18 lat ma za zadanie przygotować plakat, ilustrujący ich prawo do ochrony i opieki w UE. Do wygrania są dwie nagrody: na etapie krajowym i europejskim. Sześć najlepszych drużyn z całej (...)

Pełnomocnictwo udzielone małoletniemu

Pełnomocnictwo udzielone małoletniemu

Czy pełnomocnictwo procesowe udzielone adwokatowi przez ustawowego przedstawiciela małoletniego dziecka w jego imieniu, wygasa z chwilą uzyskania pełnoletności przez to dziecko? Sąd Najwyższy zajmował się zagadnieniem prawnym czy w przypadku udzielenia pełnomocnictwa procesowego przez ustawowego (...)

Oświadczenie woli - Co to jest i kiedy oświadczenie woli jest nieważne?

Oświadczenie woli - Co to jest i kiedy oświadczenie woli jest nieważne?

Co to jest oświadczenie woli? Każde zachowanie się osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do (...)

Inwestycja w przyszłość

Inwestycja w przyszłość

  Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 30 kwietnia br. do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca z propozycją wpisania stomatologii dziecięcej do wykazu priorytetowych dziedzin medycyny. Resort zdrowia pracuje obecnie nad nowelizacją rozporządzenia, wprowadzającego (...)

Dobro dziecka decydujące dla uznania obcych orzeczeń o władzy rodzicielskiej

Dobro dziecka decydujące dla uznania obcych orzeczeń o władzy rodzicielskiej

Wyrok sądu państwa obcego, którym władzę rodzicielską nad dzieckiem powierzono tylko jednemu z rodziców, nie podlega uznaniu na terytorium Polski 31 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy rozpoznał sprawę (sygn. akt IV CSK 442/17) o ustalenie, czy orzeczenie sądu państwa (...)

Podsumowanie programu „Szkoła bez przemocy

Podsumowanie programu „Szkoła bez przemocy"

Na zaproszenie Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Minister Ewy Junczyk - Ziomeckiej, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystości wręczania grantów dla szkół wyróżnionych w programie „Szkoła bez przemocy", która odbyła się (...)

Walka z pornografią dziecięcą w Internecie

Walka z pornografią dziecięcą w Internecie

Rozpowszechnianie w Internecie treści pedofilskich to olbrzymie, problematyczne zjawisko społeczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnącą liczbę stron zawierających treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich. Parlament Europejski przyjął sprawozdanie, w którym wzywa państwa członkowskie (...)

Nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 1 marca br.

Nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 1 marca br.

Wspólny komunikat prasowySzefowie państw lub rządów spotkali się dziś (1 marca br.) w Brukseli i szczegółowo omówili kwestie dotyczące aktualnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Uzgodnili, że Europa może sprostać temu wyzwaniu i przezwyciężyć obecny kryzys wyłącznie dzięki dalszemu (...)

TK o dopuszczalności przerywania ciąży

TK o dopuszczalności przerywania ciąży

Sam fakt upośledzenia lub nieuleczalnej choroby dziecka w fazie prenatalnej, łączący się ze względami natury eugenicznej, jak i z ewentualnym dyskomfortem życia chorego dziecka, nie może samodzielnie przesądzać o dopuszczalności przerwania ciąży.  22 października 2020 r. Trybunał (...)

Adopcja a dobro dziecka

Adopcja a dobro dziecka

Gwarancja adopcji zgodnej z prawami dziecka Szanując prawa osób o odmiennej orientacji seksualnej, wynikające z konstytucyjnej zasady równości i wolności obywatelskiej, należy zawsze pamiętać o nadrzędnej wartości, jaką w każdym społeczeństwie powinno być dobro dziecka. Dlatego (...)

Niebezpieczeństwa zabawek połączonych z Internetem

Niebezpieczeństwa zabawek połączonych z Internetem

Zabawki łączące się z Internetem stają się obiektem pożądania wśród dzieci w różnym wieku. Mają one postać zwykłych przedmiotów, tj. inteligentne zegarki, lalki, roboty, dziecięce tablety, mini drony itp., które zbierają informacje z zainstalowanego (...)

Warunki uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu konserwatora zabytków i archeologa

Warunki uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu konserwatora zabytków i archeologa

Jakie nowe przepisy dotyczą zasad uznawania kwalifikacji zawodowych?Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, (...)

Umowy z przedszkolem a ochrona danych

Umowy z przedszkolem a ochrona danych

Jakich danych nie trzeba podawać? Administrator wskazując zakres danych osobowych, które chce pozyskać w trakcie rekrutacji musi przeanalizować, czy zakres ten wynika z przepisów prawa, czy też jest związany z realizacją interesu, który uzasadnia przetwarzanie (...)

Jak zapisać dziecko do żłobka?

Jak zapisać dziecko do żłobka?

Chcesz wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim albo wychowawczym? A może chcesz zacząć nową pracę? Możesz zapisać swoje dziecko do żłobka.   Kto może zapisać?  Rodzice albo opiekunowie prawni dziecka.  Opiekun prawny dziecka to osoba, której (...)

Choroby zawodowe - zasady przyznawania świadczeń

Choroby zawodowe - zasady przyznawania świadczeń

Chorobami zawodowymi uprawniającymi do świadczeń przewidzianych w ustawie o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych są choroby wskazane w wykazie, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie chorób (...)

Jakie wymogi muszą spełniać wprowadzane na rynek produkty? - bezpieczeństwo produktów

Jakie wymogi muszą spełniać wprowadzane na rynek produkty? - bezpieczeństwo produktów

Czego dotyczy ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów? Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów definiuje pojęcia związane z problematyką produktu niebezpiecznego. Ponadto określa ona warunki, jakie spełniać powinien produkt, aby został (...)

Kiedy mamy do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji?

Kiedy mamy do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji?

Kiedy spotykamy się z czynem nieuczciwej konkurencji? Jeżeli mówimy o nieuczciwej konkurencji, to bierzemy pod uwagę kilka podstawowych zagadnień; a mianowicie: pojęcie przedsiębiorcy, działalności gospodarczej oraz czynu nieuczciwej konkurencji. Jeśli mamy do czynienia z czynem nieuczciwej (...)

Co tak naprawdę sądy mówią o kredytach w CHF?

Co tak naprawdę sądy mówią o kredytach w CHF?

Jak się okazuje, zdrowy rozsądek i krytyczne podejście w sytuacji, gdy media bombardują newsami o końcu trosk „frankowiczów”, okazują się być niezbędne. Zwłaszcza z uwagi na fakt, że propozycje rozwiązania problemu przedstawiane przez stronę rządową oraz wypowiedzi Komisji (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa

Złożyłem pozew o ustalenie ojcostwa i mam w związku z tym pytania: co oznacza termin w sentencji wyroku TK "szykana matki"? Czy matka dziecka, nawet przed sądem, może odmówić zgody na uznanie dziecka i jaki będzie miało to wpływ na dalszy tok postępowania sprawy w sądzie? Czy jak matka dziecka (...)

Alimenty podczas ustalania ojcostwa

Alimenty podczas ustalania ojcostwa

Zamierzam podać do sądu ojca mojego dziecka w celu ustalenie ojcostwa. Dziecko urodziło się ze związku pozamałżeńskiego. Wiem, że ojciec dziecka nie będzie spotykał sę z dzieckiem, ale zamierza płacić alimenty, oświadczył, że uzna dziecko za swoje. Czy mogę na procesie o ustalenie ojcostwa, (...)

Konkubinat a władza rodzicielska nad dzieckiem

Konkubinat a władza rodzicielska nad dzieckiem

Matka siedmioletniego dziecka żyje w konkubinacie z mężczyzną, który jest aktualnie w więzieniu. Mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka. Kobieta nie chce być dalej w tym związku. Komu prawnie przysługuje opieka nad dzieckiem? Czy po wyjściu z więzienia ojciec może odebrać dziecko (...)

Uznanie dziecka i zmiana nazwiska

Uznanie dziecka i zmiana nazwiska

Moja dziewczyna urodziła dziecko 14-12-2004. Mamy różne miejsca stałego zameldowania. (w różnych miejscowościach). Nie braliśmy ze sobą ślubu. W szpitalu dziecko otrzymało nazwisko matki. Chcemy, by dziecko nosiło moje nazwisko. Jak tę sprawę uregulować? Jakie inne formalności związane (...)

Warunki uznania dziecka

Warunki uznania dziecka

Mój syn jest ojcem dziecka, ale nie jest to udokumentowane w żadnym urzędzie. Nie jest w związku małżeńskim z matką dziecka, utrzymują przyjazne stosunki. Matka dziecka jak i mój syn nie posiadają partnerów ani współmałżonków. Mój syn chce stać się oficjalnie ojcem swojego dziecka. (...)

Małoletnia matka a zgoda na uznanie dziecka

Małoletnia matka a zgoda na uznanie dziecka

Czy nieletnia matka (16 lat), może sama zgłosić urodzenie dziecka i wyrazić zgodę na uznanie dziecka przez ojca? W zasadzie zgłosić urodzenie dziecka może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Gdyby matka dziecka wyszła za mąż, to mimo braku wymaganego wieku, nabyłaby (...)

Uznanie dziecka a sądowe ustalenie ojcostwa

Uznanie dziecka a sądowe ustalenie ojcostwa

Jestem pozwany w sprawie o ustalenie ojcostwa. Wykonane zostały badania DNA stwierdzające, iż dziecko pochodzi ode mnie. W związku z tym jakie skutki prawne pociągają za sobą dobrowolne uznanie przeze mnie narodzonego dziecka a jakie skutki powoduje nie wyrażenie tegoż uznania tylko zdanie się (...)

Spadek po zmarłym księdzu

Spadek po zmarłym księdzu

Mój ojciec, który jest księdzem katolickim zmarł tydzień temu. Mój brat jest także jego synem. O zgonie dowiedzieliśmy się przypadkiem, kiedy brat chciał sie z ojcem skontaktować, gosposia odpowiedziała, ze to niemożliwe bo on zmarł tydzień temu i został juz pochowany. Nikt z kręgów (...)

Zgłoszenie do akt stanu cywilnego ojca dziecka jako \\\\\\\'nieznanego\\\\\\\'

Zgłoszenie do akt stanu cywilnego ojca dziecka jako \\\\\\\'nieznanego\\\\\\\'

Jestem w ciąży i nie znam ojca dziecka. Czy mogę w urzędzie stanu cywilnego zgłosić, ze ojciec jest nieznany i poprosić o taką adnotację do akt urodzenia dziecka? Zgodnie z art. 40 ust. 1 Prawa o aktach stanu cywilnego akt urodzenia sporządza się na podstawiepisemnego zgłoszenia urodzenia (...)

Nazwisko dziecka uznanego przez mężczyznę

Nazwisko dziecka uznanego przez mężczyznę

Jakie nazwisko nosi dziecko, jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie ojcostwa? Art. 89. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego § 1. Jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniami (...)

Uwiarygodnienie ojcostwa

Uwiarygodnienie ojcostwa

W jaki sposób można uwiarygodnić ojcostwo mężczyzny nie będącego mężem matki w oparciu o treść zawartą w art. 142 kro, aby móc żądać wskazanych tam roszczeń? Z treści art. 142 kro wynika, że jeżeli ojcostwo mężczyzny nie będącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może (...)

Nazwisko uznanego dziecka

Nazwisko uznanego dziecka

Dziecko zostanie uznane w USC. Będzie nosiło nazwisko matki. Czy matka może w dowolnym momencie po uznaniu dziecka, zażądać zmiany nazwiska dziecka na nazwisko ojca? Zgodnie z art.  89 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie dziecka, dziecko (...)

Władza ojczyma nad dzieckiem

Władza ojczyma nad dzieckiem

Matka 5-latka wyszła powtórnie za mąż. Ojciec dziecka żyje i ma ograniczone prawa rodzicielskie, ponieważ nie mieszka z synem. Jakie prawa do dziecka ma mąż matki? Czy mąż matki jest dla dziecka ojczymem? Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że władza rodzicielska przysługuje tylko i (...)

Uznanie ojcostwa przez biologicznego ojca dziecka bez zgody matki

Uznanie ojcostwa przez biologicznego ojca dziecka bez zgody matki

Czy biologiczny ojciec dziecka może żądać uznania jego ojcostwa w sytuacji, gdy matka dziecka i jej mąż nie mają takiej woli? Gdy brak woli ze strony matki dziecka i jej męża do wytoczenia takiego powództwa ojciec biologiczny nie może wówczas skorzystać z dalszych dróg (...)

Ustalenie ojcostwa nienarodzonego dziecka

Ustalenie ojcostwa nienarodzonego dziecka

Czy mogę ubiegać się o ustalenie ojcostwa jeśli dziecko jest spoza związku małżeńskiego i jest jeszcze nienarodzone? Czy jeśli wnioskuję o ustalenie ojcostwa w sądzie, to czy jestem zwolniony także z opłat dotyczących ewentualnych badań DNA? Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem (...)

Udowodnienie ojcostwa

Udowodnienie ojcostwa

Kobieta przy porodzie podaje, że ojcem dziecka jest pan X (nie są małżeństwem). Pozywa pana X o alimenty. Na kim spoczywa ciężar dowodu - na matce, że to pan X jest ojcem, czy na Panu X, że nim nie jest? Czyli jaki jest rozkład ciężaru dowodu przy ustalaniu ojcostwa - gdy brak domniemania (...)