Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

11.4.2014

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

W artykule znajdziesz:

Jak napisać regulamin - pytanie to powinni zadać sobie nie tylko właściciele sklepów internetowych, ale każdy kto świadczy jakiekolwiek usługi za pośrednictwem Internetu.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude) mimo mylącego tytułu nie jest skierowana wyłącznie do typowych ‘usługodawców’. Pojęcie usług świadczonych drogą elektroniczną należy bowiem rozumieć szeroko, jako wszelkie działania prowadzone online – zawieranie umów przez Internet, przesyłanie danych i ich przetwarzanie czy przesyłanie informacji handlowej.

Wszystkie te czynności będą więc podlegały reżimowi ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Jednym z wymogów jakie stawia uśude podejmującym działalność przez sieć jest przygotowanie i opublikowanie regulaminu.

Zgodnie z ustawą (art. 8) usługodawca: 

 • określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „regulaminem”, 
 • nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca. 

Usługodawca jest związany postanowieniami udostępnionego regulaminu i ma obowiązek świadczyć usługi nie tylko zgodnie z treścią ustawy ale także zgodnie z treścią regulaminu.

Czym jest regulamin?

To dokument wskazujący w jaki sposób świadczone są usługi. Powinien być udostępniony przez usługodawcę przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – czyli np. przed złożeniem zamówienia, rejestracją w serwisie etc.  Jeśli tak się nie stanie, usługobiorcy nie będą wiązały postanowienia regulaminu, których nie otrzymał przed zawarciem umowy.

Regulamin określa w szczególności: 

 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, 
 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • tryb postępowania reklamacyjnego. 

Jest to oczywiście wyliczenie przykładowe, de facto więc usługodawca ma możliwość obszerniejszego uregulowania zasad świadczenia usług .

Pewne uzupełnienie powyższego stanowią przepisy Kodeksu cywilnego. I tak zgodnie z przepisem art. 66[1] par. 2 k.c.:

Przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o: 

 1. czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy; 
 2. skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty; 
 3. zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy; 
 4. metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie; 
 5. językach, w których umowa może być zawarta; 
 6. kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej. 

Bardziej szczegółowo kwestię świadczenia usług na rzecz konsumentów regulują przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz.U.2012.1225). Przyjmuje się (art. 9 ustawy), że Konsument powinien być poinformowany, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy, o:
 1. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;
 2. istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu;
 3. cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki;
 4. zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia;
 5. kosztach oraz terminie i sposobie dostawy;
 6. prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art. 10 ust. 3;
 7. kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy;
 8. terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący;
 9. minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe;
 10. miejscu i sposobie składania reklamacji;
 11. prawie wypowiedzenia umowy.

Czytaj więcej: Niedozwolone klauzule umowne w obrocie z konsumentami

Nie ma wątpliwości co do tego, że w/w zagadnienia mogą być opisane w regulaminie świadczenia usług.

W pozostałym zakresie usługodawca ma swobodę w kształtowaniu postanowień regulaminu. Oczywiście swoboda nie oznacza dowolności - regulacje zawarte w tym dokumencie powinny być bowiem zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

Sporządzając regulamin, który będzie wiązał konsumentów, warto zapoznać się listą klauzul niedozwolonych, jaka udostępniona jest na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nierzadko bowiem zdarza się, że postanowienia, które wydają się być prawidłowymi, zostały wpisane do rejestru jako naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Jeśli w regulaminie znajdą się takie regulacje, z pewnością nie będą wiązały kontrahenta a nadto możliwe będzie narażenie się na odpowiedzialność odszkodowawczą. Tworząc regulamin należy o tym pamiętać.

Samo przygotowanie dobrego regulaminu to jednak tylko połowa sukcesu. Duży nacisk powinien być położony na regularne sprawdzanie go i porównywanie z dość często (czasem raz na dwa tygodnie) aktualizowaną listą klauzul niedozwolonych.

Czytaj więcej: Niedozwolone klauzule w regulaminie sklepu internetowego mogą nas kosztować nawet 10% przychodu

Nie warto także bezmyślnie kopiować regulaminów od innych usługodawców – ich regulacje mogą się różnić od zasad funkcjonowania naszej działalności a poza tym, mogą być po prostu błędne. Dlatego też o wiele lepiej, szczególnie w przypadku działalności nietypowej, powierzyć sporządzenie regulaminu specjalistom. Zainwestowane w to środki pieniężne z pewnością się zwrócą i zapewnią nam spokojny sen.

(pg)

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: