1.3.2021

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jak odliczyć straty z lat ubiegłych w rozliczeniu za 2020 rok?

Postawowe informacje dotyczące zeznań rocznych składanych za 2020 r. i odliczania strat

Po zmianie przepisów podatnik, który w roku podatkowym poniósł stratę, tj. u którego przychód z danego źródła przychodów był niższy od kosztów poniesionych w celu jego uzyskania, może:

  1. obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
  2. obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty. 

Powyższe zasady mają zastosowanie do strat powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2018 r. (zob. art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym - Dz.U. z 2018 r. poz. 2244).

Oznacza to, że w rozliczeniu rocznym składanym za 2020 rok podatnik, który wykazał stratę w roku 2019, będzie mógł ją rozliczyć jednorazowo, według nowych zasad, o ile osiągnie wystarczający dochód, pozwalający na zmniejszenie podstawy opodatkowania o pełną kwotę straty z 2019 roku. Natomiast straty za lata wcześniejsze powstałe przed 2019 rokiem będą rozliczane nadal na starych zasadach tj. według przepisów obowiązujących do 31.12.2018 roku, czyli podatnicy mogą obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Zasady powyższe nie dotyczą strat:

 • z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów;
 • z odpłatnego zbycia rzeczy;
 • z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
 • z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30 da ustawy o PIT,
 • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego,
 • z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli przez okres pięciu następnych lat podatkowych dochód nie będzie ustalany na podstawie ksiąg podatkowych: księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Porady prawne

Jakie są warunki i zasady skorzystania z odliczenia?

Podatnik może dokonać odliczenia straty: 

 1.  jeśli w roku podatkowym wystąpił dochód do opodatkowania z tego samego źródła przychodu, z którego w roku (latach) ubiegłym została poniesiona strata. Brak dochodu do opodatkowania w określonym roku podatkowym oznacza brak możliwości rozliczenia straty podatkowej w tej jednostce czasowej. W skrajnym przypadku, kiedy w kolejnych pięciu latach podatkowych nie wystąpi dochód z tego samego źródła przychodów, strata podatkowa może nie być w ogóle rozliczona;

 2.  m.in. z następujących źródeł przychodów:

 • działalności gospodarczej,
 • najmu, dzierżawy itp.

 3.  w dowolnej proporcji ustalonej przez siebie, maksymalnie w ciągu 5 lat, w kwocie nie większej niż 50% kwoty poniesionej straty w jednym roku podatkowym. Oznacza to, że w przypadku uzyskiwania przez podatnika dostatecznie wysokich dochodów z tego samego źródła przychodów, z którego poniesiona była strata – pełne rozliczenie poniesionej straty może nastąpić w ciągu 2 lat podatkowych.

W danym okresie rozliczeniowym może być rozliczona część straty z kilku poprzednich lat. Wysokość odliczenia – maksymalnie 50% kwoty poniesionej straty – należy ustalić odrębnie dla każdej ze strat podatkowych poniesionych w latach ubiegłych.

Nie ma możliwości odliczenia strat poniesionych:

 • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego;
 • z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów;
 • z odpłatnego zbycia rzeczy;
 • z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli przez okres pięciu następnych lat podatkowych dochód nie będzie ustalany na podstawie ksiąg podatkowych: księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Odliczanie straty poniesionej w 2020 r. z powodu COVID-19

Podatnicy, którzy z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie o COVID-19:

 1. ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
 2. uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności

– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5.000.000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przez łączne przychody rozumie się sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 30c ustawy PIT oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

W jaki sposób dokonać odliczenia?

Przy rozliczaniu straty należy przestrzegać zasady, że strata z danego źródła przychodu może być odliczona jedynie od dochodów z tego samego źródła.

Kwotę odliczonej w roku podatkowym straty wykazuje się w odpowiednim dla podatnika zeznaniu podatkowym:

 • w zeznaniu PIT-36, PIT-36S,
 • w zeznaniu PIT-36L, PIT-36LS,
 • w zeznaniu PIT-28, PIT-28S,
 • w zeznaniu PIT-38.

Jeśli chodzi o odliczanie straty poniesionej w 2020 r. z powodu COVID-19, to w celu dokonania obniżenia, podatnik - po zakończeniu 2020 roku – składa korektę zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-28 za 2019 rok.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Jak wspomniano, podatnik może odliczyć stratę z dochodów osiągniętych w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych. Podatnik ma w tym zakresie możliwość wyboru, w których latach i w jakiej wysokości dokonuje odliczeń, z zachowaniem warunku co do dopuszczalnej kwoty odliczenia w roku podatkowym, czyli 50% kwoty poniesionej straty.

Przykład:

 Strata została poniesiona w 2015 r. w wysokości 500 zł. Może ona podlegać rozliczeniu w kilku wariantach, np.:

Wariant 1
Rozliczenie w 5 kolejnych latach podatkowych – w wysokości 1/5 straty za każdy rok podatkowy, tzn. po 100 zł w każdym roku:


  2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
  Dochód 100 110 100 130 210
  Kwota odliczenia straty 100 100 100 100 100
  Dochód do opodatkowania 0 10 0 30 110
  Kwota straty do rozliczenia w latach kolejnych 400 300 200 100 0

Wariant 2
Rozliczenie w wybranych 2 latach podatkowych z okresu 5 kolejnych lat podatkowych – w wysokości ½ straty za każdy rok podatkowy, tzn. po 250 zł:


  2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
  Dochód 0 400 210 670
  Kwota odliczenia straty 0 250 0 250
  Dochód do opodatkowania 0 150 210 420
  Kwota straty do rozliczenia w latach kolejnych 500 250 250 0 0

Wariant 3
Rozliczenie częściowe w wybranych latach z okresu 5 kolejnych lat podatkowych – w wysokości określonej przez podatnika, z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość odliczenia za rok podatkowy nie przekroczy 50% poniesionej straty:


  2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
  Dochód 0 0 90 180 500
  Kwota odliczenia straty 0 0 90 180 230
  Dochód do opodatkowania 0 0 0 0 270
  Kwota straty do rozliczenia w latach kolejnych 500 500 410 230 0

Przykład:

Strata została poniesiona w 2 kolejnych latach podatkowych: 2017 r. w wysokości 400 zł i w 2018 r. w wysokości 500 zł. Rozliczenie w wybranych dwóch latach podatkowych – w wysokości ½ straty za każdy rok podatkowy, czyli 450 zł (200 zł za 2017 r. i 250 zł za 2018 r.):


  2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.
  Dochód 0 0 750 1000
  Kwota odliczenia straty 0 0 450 450
  Dochód do opodatkowania 0 0 300 550
  Kwota straty do rozliczenia w latach kolejnych 400 900 450 0

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą lub uzyskujący przychody z najmu prywatnego, który zmienił formę opodatkowania z zasad ogólnych na ryczałt ewidencjonowany, ma możliwość obniżenia kwoty poniesionej straty od przychodu uzyskanego z tego samego źródła, a opodatkowanego ryczałtem. 

Jeśli podatnik poniósł stratę z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osobowej opodatkowanej podatkiem liniowym, a dodatkowo prowadził też jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem i z tego tytułu uzyskał przychód – może poniesioną stratę w spółce osobowej odliczyć od przychodu opodatkowanego ryczałtem (wykazywanego w PIT-28) w ciągu kolejnych 5 lat. Strata poniesiona została w ramach tego samego źródła przychodów.

Przykład:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 2001 r. w 2019 r. po raz pierwszy wykazał stratę w kwocie 5.100.000 zł. W jaki sposób podatnik może najszybciej odliczyć stratę za 2019 rok, jeżeli w 2020 r. osiągnął dochód w wysokości 6.000.000 zł? Z uwagi na to, że strata wykazana została w 2019 r., to rozliczenie straty możliwe jest poprzez zastosowanie nowych zasad. Z uwagi na to, że strata przekracza limit 5.000.000 zł, podatnik w 2020 r. ma prawo odliczyć jednorazowo jedynie 5.000.000 zł. W kolejnych latach, o ile osiągnięty zostanie wystarczający dochód z działalności gospodarczej, podatnik będzie mógł odliczyć nadwyżkę straty z 2019 r. ponad kwotę 5.000.000 zł, czyli pozostałe nieodliczone 100.000 zł. Stratę z 2019 roku z działalności przedsiębiorca może również odliczyć w ciągu pięciu najbliższych kolejno po sobie następujących lat podatkowych (2020-2024) na dotychczasowych zasadach.

Przykład:

 Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 2001 r. w 2020 r. po raz pierwszy wykazał stratę w kwocie 100.000 zł. Strata była następstwem pandemii COVID-19. Przychód w 2019 r. = 500.000 zł, przychód w 2020 r. = 300.000 zł. W jaki sposób podatnik może odliczyć stratę za 2020 r., jeśli w 2019 r. osiągnął dochód w wysokości 300.000 zł?

Podatnik nie może dokonać odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu za 2019 r. poprzez korektę zeznania za 2019 r., gdyż przychody uzyskane przez niego w 2020 r. z działalności gospodarczej (300.000 zł) były niższe o mniej niż 50% przychodów uzyskanych w 2019 r. (500.000 zł).

Podatnik będzie mógł odliczyć stratę w kolejnych latach podatkowych, o ile osiągnie odpowiedni dochód.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1426, ze zm.) - art. 9 ust. 3-5 i art. 52k
 • ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 43, ze zm.) - art. 11 ust. 1-3 .
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym za 2020 r.?

Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym za 2020 r.?

Podatnik, który w roku podatkowym 2020 przekazywał pewne darowizny na określone w ustawie cele, może część z nich lub całość odliczyć od dochodu lub przychodu w rozliczeniu PIT. ##baner## Jakie darowizny można odliczyć?  Podatnik, który w roku podatkowym 2020 przekazywał (...)

Rozliczanie straty z lat ubiegłych w roku podatkowym

Rozliczanie straty z lat ubiegłych w roku podatkowym

Strata powstaje w przypadku gdy koszty uzyskania przychodu przewyższają sam przychód. Możliwe jest rozliczenie strat wykazanych w rozliczeniu rocznym pit 2016, jeśli będziemy uzyskiwać dochody z tych samych źródeł w następnych latach.   Warunki odliczania strat  Cztery (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Dostępne formy opodatkowania podatkiem dochodowym W zależności od tego, czy rejestruje się działalność w CEIDG (jednoosobowa działalność albo spółka cywilna), czy w KRS (spółka, fundacja, spółdzielnia), opodatkowanie podatkiem dochodowym może się znacząco różnić. Osoby (...)

Szybko rozlicz PIT

Szybko rozlicz PIT

Trwa akcja "Szybki PIT" "Szybki PIT" to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników w rozliczeniu rocznej deklaracji PIT. Osoby składające PIT mogą liczyć m.in. na dyżury ekspertów resortu finansów oraz punkty rozliczeń PIT w galeriach (...)

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

14 kwietnia 2020 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia dot. nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób. Przeczytaj najważniejsze tezy, jakie z nich wynikają. ##baner## Istota ulgi dla młodych Objaśnienia dotyczą stosowania (...)

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. ##baner## Co to jest (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która (...)

Rozliczenie straty w PGK

Rozliczenie straty w PGK

Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 19 października 2021 r., nr DD6.8202.4.2021, dotyczy obliczania bezpośrednio kolejno następujących po sobie 5 lat podatkowych dla celów rozliczenia przez spółki strat powstałych i nierozliczonych (...)

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. Co (...)

Ulga rehabilitacyjna do rozliczenia za 2021 rok

Ulga rehabilitacyjna do rozliczenia za 2021 rok

Podatnik będący osobą niepełnosprawną i posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne lub na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu (przychodu) niektóre z tych wydatków (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Objaśnienia podatkowe Objaśnienia podatkowe MF z 30 grudnia 2022 r. dotyczą oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej:zaliczka lub zaliczki), które obliczają i pobierają płatnicy tego podatku. Poniżej (...)

Egzaminy szkolne w latach 2021-2023

Egzaminy szkolne w latach 2021-2023

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r. W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek).  Poniżej przedstawiamy informację CKE na temat tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Harmonogram (...)

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Komu przysługuje ulga prorodzinna? Prawo do odliczenia od podatku kwoty tzw. ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu tej ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:   1.  w stosunku do małoletniego dziecka: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił (...)

Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji

Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji

Jak rozliczyć subwencję finansową otrzymaną z Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm (Tarcza Finansowa PFR 1.0)? Przedsiębiorco, jeśli w zeszłym roku otrzymałeś subwencję finansową z Tarczy Finansowej PFR 1.0, to już niedługo będziesz zobowiązany do jej rozliczenia. Kiedy (...)

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Jeżeli jesteś osobą fizyczną i osiągasz przychody z działalności gospodarczej, możesz skorzystać z różnych form opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT). Zobacz, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi formami i kto je może stosować. ##baner## Co jest działalnością (...)

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Na czym polega metoda zaliczenia? Metoda zaliczenia (czyli metoda kredytu podatkowego, tax credit method, zwana też metodą odliczenia podatku zapłaconego za granicą) jest drugą, obok metody wyłączenia, metodą unikania podwójnego opodatkowania. Metoda ta polega na zaliczeniu podatku zapłaconego (...)

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 roku dot. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister właściwy ds. finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad stosowania ulgi abolicyjnej, o której (...)

Dotacje na kapitał obrotowy

Dotacje na kapitał obrotowy

Blisko 430 tys. zł jednorazowego wsparcia z środków UE na utrzymanie firmy w czasie pandemii COVID-19 W sumie aż 2,5 mld zł Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczyła w ogłoszonym właśnie konkursie „Dotacje na kapitał obrotowy”. Na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, (...)

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, od początku 2019 r. mogą korzystać z nowej preferencji w PIT, z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Kwota odliczenia może wynieść nawet 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć (...)

Wpływ Konwencji MLI na opodatkowanie dochodów z pracy za granicą

Wpływ Konwencji MLI na opodatkowanie dochodów z pracy za granicą

Konwencja MLI zmienia w niektórych polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: UPO) metodę unikania podwójnego opodatkowania – z metody wyłączenia (zwolnienia) z progresją na metodę odliczenia (zaliczenia/kredytu) proporcjonalnego. Już dziś metoda (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Skutki prawne wyjścia ze spółki komandytowej.

Skutki prawne wyjścia ze spółki komandytowej.

Jakie mogą być skutki prawne wyjścia ze spółki komandytowej oraz ze spółki z o.o. Spółka z o.o. ? Przygotowana dla Pani opinia oparta została przede wszystkim na przepisach ustawy z dnia 15 września 2000r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013r. nr 1030 – j.t. dalej określana (...)

Podział zysku w spółce z o.o.

Podział zysku w spółce z o.o.

Czy w świetle obowiązujących przepisów możliwe jest podjęcie uchwały przez ZW o podziale zysku, przeznaczając go w części dla pracowników Spółki i na kapitał zapasowy, posiadając wiedzę, iż sytuacja ekonomiczna spółki jest daleka od poprawności? Spółka posiada kapitał własny (wartość (...)

Rozliczenie straty z udziału w spółce osobowej

Rozliczenie straty z udziału w spółce osobowej

Do końca 2005 roku prowadziłam z mężem spółkę jawną. Z nowym rokiem rozwiązujemy spółkę i mąż poprowadzi dokładnie tę samą działalność jako osoba fizyczna. Mąż jako osoba fizyczna wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki firmy, ciążące do tej pory na spółce. Nie mamy z mężem (...)

Kwestie związane z utworzeniem spółki z o.o

Kwestie związane z utworzeniem spółki z o.o

Od paru lat prowadzę działalność gospodarczą która naprawdę dobrze prosperuję. Chciałbym poszerzyć zakres moich usług, dlatego postanowiłem że w raz z moimi znajomymi utworzymy spółkę z o.o. Moim wkładem rzecz jasna będzie moja firma, doświadczenie, ich natomiast kwota w wysokości (...)

Zwrot dopłat i inne wypłaty z majątku spółki

Zwrot dopłat i inne wypłaty z majątku spółki

Czy możliwe są późniejsze wypłaty z majątku spółki z o.o. po uprzednim wniesieniu dopłat do majątku spółki lub podniesieniu kapitału zakładowego przyjmując, że w spółce po dokonaniu wypłat z majątku pozostałby kapitał w wysokości 50 tys., czyli taki, jak przed dokonaniem zasilenia (...)

Kapitał zapasowy w spółce akcyjnej

Kapitał zapasowy w spółce akcyjnej

Spółka akcyjna wykazała w bilansie rocznym zysk. Spółka ta ma też niepokryte straty z lat ubiegłych. Zgodnie z ksh ma obowiązek tworzyć kapitał zapasowy z odpisów z zysku w wysokości 8% do czasu osiągnięcia kapitału zapasowego w wysokości 1/3 kapitału podstawowego. Czy spółka akcyjna (...)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Moja mama przepracowała w Polsce 23 lata i od 60 roku życia otrzymuje emeryturę. Dostaje też emeryturę w Stanach Zjednoczonych Ameryki za przepracowane tam lata pracy. Mama ma obywatelstwo polskie i amerykańskie. Jak w tej sytuacji pobiera sie podatki? ZUS pobiera mamie zliczki na podatek dochodowy. (...)

Ochrona kapitału zakładowego sp. z o.o.

Ochrona kapitału zakładowego sp. z o.o.

Proszę o podanie przepisów regulujących zakres korzystania z kapitału zakładowego przez spółkę z o.o. Art. 152 ksh wprowadza zasadę podziału kapitału zakładowego sp. z o.o. na udziały. Udziały te mogą być różnej wartości nominalnej, wartość nominalna udziału nie może być niższa (...)

Wypłata dywidendy z kapitału rezerwowego

Wypłata dywidendy z kapitału rezerwowego

Kodeks spółek handlowych przewiduje pobieranie zaliczek na poczet przyszłego zysku, ale spółka z o.o. nie ma w umowie zapisu przewidującego takiej możliwość. Czy w związku z tym udziałowcy na podstawie uchwały mogą wypłacać dywidendę z tzw. kapitału rezerwowego, na którym nagromadziło (...)

Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki

Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki

Spółka z o. o. ma straty bilansowe za 2007 rok. W dniu 09.01.2008 r. zmienili się udziałowcy, a w dniu 23.01.2008 r. zmienił się zarząd. Który zarząd będzie rozliczany za 2007 r. przez zgromadzeniu wspólników? Jeżeli nie udzielone zostanie absolutorium i nie będzie uchwały o pokryciu strat (...)

Zaliczka na poczet dywidendy

Zaliczka na poczet dywidendy

Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę (...)

Rozliczanie wydatków remontowych w kolejnych latach podatkowych

Rozliczanie wydatków remontowych w kolejnych latach podatkowych

Jeżeli mam faktury VAT na remont domu, to czy sumuje się je w okresie 2 lat czy odlicza się w danym roku (po dacie faktury)? Jeśli kwota odliczeń przewyższa zaliczki na podatek, to czy będzie można odliczyć je w 2005 roku? W ramach ulgi remontowej odliczane są wyłącznie wydatki poniesione (...)

Dywidenda zaliczkowa

Dywidenda zaliczkowa

Czy w takim razie dywidenda może być wypłacana tyko raz w roku? Czy może wystąpić sytuacja, kiedy zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę i podzieliło zysk za rok 2005, dokonana została wypłata dywidendy z zysku za rok 2005, a następnie zgromadzenie wspólników stwierdza iż sytuacja (...)

Podatki przy wypłacie kapitału zapasowego

Podatki przy wypłacie kapitału zapasowego

Jednoosobowa spółka z o.o. ma utworzony kapitał zapasowy. Czy można podjąć uchwałę o wypłacie na rzecz wspólnika kwoty zgromadzonej w kapitale zapasowym? Czy wiąże się to z opłatami, podatkami do zapłaty dla spółki lub wspólnika? Odnośnie możliwości wypłaty na rzecz wspólnika (...)

Czysty zysk w spółce

Czysty zysk w spółce

W umowie spółki z o.o. spotkałam się z następującym zapisem: "Czysty zysk Spółki wynikający z rocznego bilansu, może zostać w całości lub części wyłączony od podziału na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podział czystego zysku między wspólników wymaga uchwały Zgromadzenia (...)

Etat i strata z działalności gospodarczej

Etat i strata z działalności gospodarczej

Jestem zatrudniony na etat i rozliczam się wspólnie z żoną. Żona nie osiąga żadnego przychodu (jest na urlopie wychowawczym). Osiągamy przychód z wynajmu mieszkania - rozliczamy go stawką progresywną dlatego, że jest to nowe mieszkanie i w 2008 roku odliczaliśmy od niego koszty wykończenia (...)