10.3.2009

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jak ubiegać się o refundację wynagrodzenia i składek ZUS niepełnosprawnych pracowników?

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego został ustawowo zobowiązany do określenia szczegółowych zasad dokonywania takiej refundacji. 7 listopada 2007 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne. Rozporządzenie to będzie obowiązywało do dnia 30 czerwca 2008 r.

Na czym polega refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne?

Wedle nowych przepisów starosta może przyznać pracodawcy, który zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, refundację 60 % jej wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia za okres jednego roku od dnia jej zatrudnienia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli pracodawca:

 1. zobowiązał się do zatrudniania tej osoby przez okres co najmniej 12 miesięcy; 

 2. złożył wniosek o przyznanie refundacji.  

Zwrotu tego dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą, z tym że zwrotowi nie podlegają kwoty wypłacone przez pracodawcę za okres sprzed dnia podpisania umowy.

Jak przyznawana jest refundacja? 

Wniosek

Pracodawca winien złożyć wniosek (na druku Wn-K) do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.  

Starosta zaś wpierw sprawdzi wniosek pod względem rachunkowym oraz formalnym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku starosta: 

 • poinformuje pracodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz 

 • wezwie do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania; Termin ten podlega przedłużeniu na wniosek pracodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po stronie pracodawcy. Natomiast w przypadku niezachowania tego terminu lub terminu przedłużonego starosta poinformuje pracodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. 

Starosta rozpatrując wniosek, powinien brać pod uwagę: 

 • liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu; 

 • wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku. 

Następnie starosta pisemnie poinformuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały określającej zadania, na które przeznacza środki z PFRON.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta sporządza uzasadnienie. W razie zaś pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta informuje pracodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

Umowa

W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji starosta zawrze umowę z pracodawcą. 

Umowa ma zawierać w szczególności: 

 • zobowiązanie starosty do: 

  • wypłaty refundacji w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji, 

  • co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę, w czasie obowiązywania umowy; 

 • zobowiązanie pracodawcy do: 

  • zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której dotyczy refundacja, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

  • przedstawienia: 

   • kopii listy płac zatrudnionych osób niepełnosprawnych, których dotyczy refundacja, oraz dowodu opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne tych osób w formie potwierdzenia realizacji zlecenia płatniczego utworzonego na podstawie tzw. dokumentów płatniczych (tj. bankowych dokumentów płatniczych składanych za pośrednictwem banku według specjalnych wzorów, dokumentu elektronicznego z oprogramowania, którego zgodność z wymaganiami określonymi przez ZUS została potwierdzona, lub wydruku z tego oprogramowania, dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego płatnikom składek przez bank czy dokumentu w postaci uzgodnionej z instytucją obsługującą wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne - przy użyciu których płatnik składek opłaca składki na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych) - w terminie do końca miesiąca, w którym opłacił należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, 

   • kopii umowy o pracę i orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność osoby, której dotyczy refundacja - wraz z dokumentami, o których mowa w tiret pierwsze, za pierwszy miesiąc zatrudnienia pracownika, 

  • niedokonywania zmian wysokości wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej w okresie 12 miesięcy od dnia jej zatrudnienia powodujących przekroczenie kwoty refundacji ustalonej w wyniku negocjacji, 

  • udokumentowania realizacji umowy na wezwanie starosty, 

  • umożliwienia wykonania przez starostę czynności weryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę, w czasie obowiązywania umowy, 

  • informowania starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian, 

  • rozliczenia otrzymanej refundacji w terminie określonym w umowie, 

  • zwrotu: 

   • otrzymanej refundacji oraz 

   • odsetek od refundacji naliczonych od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych 

w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy; ww. odsetek nie nalicza się jednak w przypadku, gdy refundacja została wypłacona pracodawcy w wysokości wyższej od należnej z przyczyn niezależnych od pracodawcy; Termin ten podlega przedłużeniu na wniosek pracodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po stronie pracodawcy.

 •  
  • zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji - w formie poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. 

Terminy powyższe podlegają przedłużeniu na wniosek pracodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po stronie pracodawcy.

Umowę zawiera się w formie pisemnej. Zmiana umowy także wymaga formy pisemnej. 

Informacja dla starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni, niedotycząca zmian skutkujących obowiązkiem zwrotu kwoty otrzymanej refundacji może stanowić podstawę do zmiany umowy.  

Wypłata

Starosta wypłaci refundację za poszczególne miesiące na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę dokumentów, tzn. kopii listy płac zatrudnionych osób niepełnosprawnych, których dotyczy refundacja, oraz dowodu opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne tych osób w formie potwierdzenia realizacji zlecenia płatniczego utworzonego na podstawie tzw. dokumentów płatniczych (tj. bankowych dokumentów płatniczych składanych za pośrednictwem banku według specjalnych wzorów, dokumentu elektronicznego z oprogramowania, którego zgodność z wymaganiami określonymi przez ZUS została potwierdzona, lub wydruku z tego oprogramowania, dokumentu elektronicznego z programu informatycznego udostępnianego płatnikom składek przez bank czy dokumentu w postaci uzgodnionej z instytucją obsługującą wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne - przy użyciu których płatnik składek opłaca składki na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych). Dokumenty te powinny zaś zostać przedstawione w terminie do końca miesiąca, w którym opłacił należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Kiedy występuje niepelnosprawność? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia (...)

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS?

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS?

Jeśli jsteś przedsiębiorcą i potrzebujesz zaświadczenia, że nie masz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz FEP i chcesz uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS - dowiedz się, jak to zrobić. Jak załatwić sprawę? zaświadczenie, (...)

Jak ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

Jak ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

Od 7 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. ma obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Podstawowe zasady tej refundacji określone są zaś w ustawie. Którzy (...)

Jak legalnie zatrudnić nianię i pomoc domową?

Jak legalnie zatrudnić nianię i pomoc domową?

Jak legalnie zatrudnić pomoc domową? Podstawa to dobrze zawarta umowa. Najlepszą umową dla tego typu prac jest umowa o świadczeniu usług – możemy w niej określić częstotliwość świadczonej usługi, stawkę wynagrodzenia (godzin zatrudnienie, niania, pomoc domowa, gosposia, ZUS, opiekunka, (...)

Refundacja ceny leku (wyrobu medycznego)

Refundacja ceny leku (wyrobu medycznego)

Co to jest refundacja?Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia nie zawiera definicji refundacji leku (wyrobu medycznego). W języku potocznym oznacza ona zwrot poniesionych kosztów. Dla apteki jest to zwrot kosztów poniesionych w związku z wydaniem ubezpieczo farmaceutyczne, (...)

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego

Czym jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy? bezrobotny, zatrudnienie, pracownik, refundacja kosztów, wyposażenie, doposażenie stanowiska pracy

Refundacja świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zwrot kosztów wyrobów medycznych

Refundacja świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zwrot kosztów wyrobów medycznych

Dla kogo refundacja świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zwrot kosztów wyrobów medycznych? Jeżeli ktoś miał wypadek przy pracy lub stwierdzono u niego chorobę zawodową, to ZUS może zwrócić część poniesionych przez nie refundacja świadczeń (...)

Jak dostać refundowane środki pomocnicze i ortopedyczne?

Jak dostać refundowane środki pomocnicze i ortopedyczne?

Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki (...)

Refundacja m.in. leków

Refundacja m.in. leków

Jednym z głównych zadań ministra zdrowia jest zapewnienie pacjentom dostępu do skutecznych i bezpiecznych produktów leczniczych, a przy tym zmniejszanie kosztów leczenia dla pacjentów. Jednym z głównych narzędzi realizacji refundacja, leki, (...)

Praca dla Młodych - czyli jak korzystnie zatrudnić pracownika?

Praca dla Młodych - czyli jak korzystnie zatrudnić pracownika?

Program Praca dla Młodych Od 1 stycznia 2016 roku młodzi bezrobotni do 30. roku życia, zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy oraz pracodawcy lub przedsiębiorcy zainteresowani ich zatrudnieniem mogą skorzystać z instrumentu rynku pracy wprowadzonego ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie (...)

Refundacja ceny leku (wyrobu medycznego)

Refundacja ceny leku (wyrobu medycznego)

Co to jest refundacja?Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia nie zawiera definicji refundacji leku (wyrobu medycznego). W języku potocznym oznacza ona zwrot poniesionych kosztów. Dla apteki jest to zwrot kosztów poniesionych w związku z wydaniem ubezpieczo farmaceutyczne, (...)

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego

Czym jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy? bezrobotny, zatrudnienie, pracownik, refundacja kosztów, wyposażenie, doposażenie stanowiska pracy

Refundacja świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zwrot kosztów wyrobów medycznych

Refundacja świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zwrot kosztów wyrobów medycznych

Dla kogo refundacja świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zwrot kosztów wyrobów medycznych? Jeżeli ktoś miał wypadek przy pracy lub stwierdzono u niego chorobę zawodową, to ZUS może zwrócić część poniesionych przez nie refundacja świadczeń (...)

Jak dostać refundowane środki pomocnicze i ortopedyczne?

Jak dostać refundowane środki pomocnicze i ortopedyczne?

Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki (...)

Refundacja m.in. leków

Refundacja m.in. leków

Jednym z głównych zadań ministra zdrowia jest zapewnienie pacjentom dostępu do skutecznych i bezpiecznych produktów leczniczych, a przy tym zmniejszanie kosztów leczenia dla pacjentów. Jednym z głównych narzędzi realizacji refundacja, leki, (...)

Praca dla Młodych - czyli jak korzystnie zatrudnić pracownika?

Praca dla Młodych - czyli jak korzystnie zatrudnić pracownika?

Program Praca dla Młodych Od 1 stycznia 2016 roku młodzi bezrobotni do 30. roku życia, zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy oraz pracodawcy lub przedsiębiorcy zainteresowani ich zatrudnieniem mogą skorzystać z instrumentu rynku pracy wprowadzonego ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie (...)

Jak dostać lek w aptece?

Jak dostać lek w aptece?

Dowiedz się o receptach lekarskich, receptach transgranicznych, receptach farmaceutycznych i odpisie recepty. Recepta lekarska Recepta to pisemne polecenie lekarza skierowane do farmaceuty. Dotyczy ono leków, kt&oacut recepta lekarska, lek, lekarstwo, apteka, lekarz, farmaceuta, refundacja, (...)

Bezpłatne leki dla seniorów

Bezpłatne leki dla seniorów

Bezpłatne leki dla seniorów dostępne już od roku! Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podsumował na początku września pierwszy rok programu 75+. Była to jedna z najważniejszych obietnic wyborczych zapowiadana w czasie kampanii. Spełniliśmy złożone obietnice bezpłatne leki, (...)

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

Od Nowego Roku kolejne ułatwienia dla firm Większa ochrona mniejszych firm przed zatorami płatniczymi, prawo do błędu dla początkujących przedsiębiorców, ułatwienia dla rzemiosła, niższe składki na ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców - takie będą niektóre efekty (...)

Jak otrzymać refundację kosztów szkolenia pracowników?

Jak otrzymać refundację kosztów szkolenia pracowników?

Od 8 grudnia obowiązują już szczegółowe zasady refundacji kosztów szkoleń pracowników. Czy wiesz jakiego rodzaju szkolenia są refundowane? Czy wiesz do kogo się udać z wnioskiem o refundację? Czy wiesz, jakich obowiązków musisz dopełnić, aby otrzymać refundację (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Dofinansowanie pracownika w firmie.

Dofinansowanie pracownika w firmie.

Chciałabym się dowiedzieć co należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie pracownika w firmie ? Oraz prosiłabym o wyjaśnienie mi na co można przeznaczyć uzyskane w ten sposób środki? Niniejsza opinia prawna została sporządzona w oparciu o:   ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. (...)

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Prowadzę firmę kilkuosobową. Chciałbym zatrudnić osobę niepełnosprawną. Jakie dofinansowanie na wynagrodzenia i na składki ZUS mogę liczyć? Kwestię dofinansowania dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne reguluje ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu (...)

Umorzenie zaległych składek ZUS.

Umorzenie zaległych składek ZUS.

Złożyłem wniosek do ZUS o umorzenie zaległych składek za dwa lata. W odpowiedzi dostałem że jeżeli spłacę część zaległości, to zostanie mi umorzona pozostała część. Czy istnieje możliwość żeby ZUS jednak umorzył mi całość zaległości? Czy zostaną mi również umorzone odsetki? (...)

Korekta rozliczeń z ZUS

Korekta rozliczeń z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przysłał do mojej firmy pismo, w którym stwierdza, że u jednego z pracowników w grudniu 2000 roku nastąpiło przekroczenie wysokości rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Powstała nadpłata ubezpieczenia społecznego i rentowego (...)

Ubezpieczenie pracownika oddelegowanego

Ubezpieczenie pracownika oddelegowanego

Pracownik zatrudniony w Polsce na umowę o pracę zostaje przez firmę oddelegowany na okres 12 miesięcy do pracy w Centrali w Czechach (w Pradze). Jak powinnam rozliczać jego wynagrodzenie (ujęcie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatku)? Jakie dokumenty i gdzie powinny zostać (...)

Prawo do pomocy publicznej z PFRON

Prawo do pomocy publicznej z PFRON

Pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne i korzysta z dofinansowania kosztów wynagrodzeń.Warunkiem uzyskania dofinansowania z PFRON jest oświadczenie pracodawcy,że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej.W dobie kryzysu nastąpiło osłabienie kondycji finansowej firmy. Pracodawca chce (...)