29.10.2017

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jak uzyskać informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystania?

Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. "Ponownym wykorzystywaniem" jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  (tzw. "użytkownicy") informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych bądź niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Chodzi zatem o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji publicznej, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizację pozarządową lub każdą zainteresowaną osobę.

Przez "informację sektora publicznego" należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, o kórych niżej.

Gdzie określono tryb uzyskiwania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania?

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie.

Podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji 

 Podmiotami zobowiązanymi do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, zwanymi dalej "podmiotami zobowiązanymi", są:
 1. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 2. inne niż określone w pkt 1 państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
 3. inne niż określone w pkt 1 osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio albo pośrednio przez inny podmiot:
 a) finansują je w ponad 50% lub  b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub  c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub  d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;   4.  związki podmiotów, o których mowa w pkt 1-3.

Jakie informacje sektora publicznego nieobjęte są ustawą?

Należy zauważyć, iż ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu omawianej ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań - takiego przekazania informacji ustawa ta nie normuje. Przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego nie stosuje się do informacji sektora publicznego będących w posiadaniu:
 1. jednostek publicznej radiofonii i telewizji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A.,
 2. państwowych instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury oraz innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, z wyjątkiem muzeów państwowych i muzeów samorządowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, bibliotek publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, a także archiwów tworzących państwową sieć archiwalną oraz innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zwanych dalej "archiwami",
 3. uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyjątkiem:
a) bibliotek naukowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, b) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, c) Państwowego Instytutu Geologicznego,  4.  bibliotek naukowych, których organizatorami nie są jednostki sektora publicznego,  5.  podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

- chyba że informacje te stanowią informacje publiczne podlegające udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przepisów ustawy nie stosuje się także do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
 1. udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w centralnym repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwanym dalej "centralnym repozytorium", lub w inny sposób;
 2. przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Jakie ograniczenia prawa do ponownego wykorzystywania obowiązują?

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Ponadto prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega też ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw. Podobnie w tym przypadku ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna czy przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji sektora publicznego:
 1. których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem;
 2. powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie;
 3. do których prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane;
 4. będących w posiadaniu muzeów państwowych, muzeów samorządowych, bibliotek publicznych, bibliotek naukowych lub archiwów, w przypadku gdy pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż podmioty zobowiązane, a czas trwania tych praw nie wygasł.
Przepisy ustawy ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego nie naruszają prawa dostępu do informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania, ani przepisów innych ustaw określających zasady, warunki i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego. Przepisy ustawy nie naruszają też przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Jakie są zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania?

Zasada niedyskryminacji 

Podmiot zobowiązany w porównywalnych sytuacjach udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania na takich samych zasadach. Jeśli ponowne wykorzystywanie jest dokonywane przez użytkowników będących podmiotami wykonującymi zadania publiczne w ramach działalności wykraczającej poza realizację takich zadań, warunki ponownego wykorzystywania bądź opłaty za ponowne wykorzystywanie określa się na takich samych zasadach jak w przypadku innych użytkowników.
Porady prawne

Zasada niewyłączności

Podmiot zobowiązany, który udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, nie może wprowadzać ograniczenia korzystania z tych informacji przez innych użytkowników. W przypadku gdy prawidłowe wykonywanie zadań publicznych wymaga ograniczenia korzystania z informacji sektora publicznego przez innych użytkowników, podmiot zobowiązany może zawrzeć z użytkownikiem umowę o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z tej informacji. Umowa o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego podlega raz w roku ocenie przez podmiot zobowiązany co do dalszego istnienia powodów jej zawarcia. Jeżeli w wyniku oceny podmiot zobowiązany stwierdzi ustanie powodów jej zawarcia, niezwłocznie wypowiada umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Udostępnianie danych elektronicznych w formatach umożliwiających odczyt maszynowy i opracowanie informacji

Podmioty zobowiązane, które udostępniają lub przekazują informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania z użyciem systemów teleinformatycznych, są obowiązane do stosowania formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeśli to możliwe w formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego wraz z metadanymi. Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Obowiązek informowania o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Podmiot zobowiązany udostępnia na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej w menu przedmiotowym w kategorii "Ponowne wykorzystywanie":
 • warunki ponownego wykorzystywania, jeżeli zostały przez niego określone;
 • informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, w tym podstawie ich obliczania, jeżeli zostały przez niego ustalone, oraz informację o czynnikach, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie i które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji;
 • informację o czynnikach, które są brane pod uwagę przy ustalaniu nakładanych opłat za ponowne wykorzystywanie, w przypadku podmiotów zobowiązanych będących muzeami państwowymi lub muzeami samorządowymi;
 • informację o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu;
 • umowę o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, powody jej zawarcia oraz wyniki oceny tej umowy, o ile taka umowa została zawarta.
Podmiot zobowiązany, który udostępnia informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, wraz z ich udostępnieniem informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo określa te warunki lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie. Podmiot zobowiązany, który udostępnia informacje sektora publicznego w centralnym repozytorium lub w sposób określony wyżej, informuje również o dostępności tych informacji w celu ponownego wykorzystywania. Brak informacji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium uważa się za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez warunków.

Warunki ponownego wykorzystywania stanowią ofertę

Warunki ponownego wykorzystywania określone przez podmiot zobowiązany w odniesieniu do informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego bądź w centralnym repozytorium informacji publicznej stanowią ofertę zawierającą te warunki. Warunki ponownego wykorzystywania określone przez podmiot zobowiązany w odniesieniu do informacji sektora publicznego udostępnionych w inny sposób niż określony w ust. 1 lub informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, jeżeli zostały ustalone, stanowią ofertę zawierającą te warunki lub informację. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnionych w udostępnionych w systemie teleinformatycznym, uważa się za przyjęcie przez użytkownika oferty, o której mowa wyżej.

Jakie są warunki ponownego wykorzystywania informacji?

Zasady wprowadzenia warunków ponownego wykorzystywania

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezwarunkowo. Podmiot zobowiązany określa warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. W szczególności podmiot zobowiązany określa warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu bądź pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeśli jest znany. Podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania w przypadkach innych niż określone powyżej.

Na czym mogą polegać warunki ponownego wykorzystywania?

Warunki ponownego wykorzystywania mogą dotyczyć:
 • obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego;
 • obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
 • zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane lub przekazywane informacje.
Muzea państwowe, muzea samorządowe, biblioteki publiczne, biblioteki naukowe i archiwa mogą określać inne niż wymienione w ust. 1 warunki ponownego wykorzystywania ograniczające wykorzystywanie informacji sektora publicznego:
 1. w działalności komercyjnej lub na określonych polach eksploatacji, jeżeli dotyczą zbiorów o charakterze martyrologicznym oraz zawierają godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a także herby, reprodukcje orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych odznaczeń;
 2. do działalności niekomercyjnej, jeżeli są powiązane z obiektami objętymi roszczeniami osób trzecich lub niebędącymi własnością podmiotu zobowiązanego.

Zasada proporcjonalności

Określenie warunków ponownego wykorzystywania nie może w sposób nieuzasadniony ograniczać możliwości ponownego wykorzystywania.

Jakie opłaty są pobierane za ponowne wykorzystywanie?

Zasadą jest brak opłat. Mianowicie, zgodnie z ustawą, informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Podmiot zobowiązany może jednak nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób bądź w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się wtedy koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt bądź czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Łączna wysokość opłaty nie może więc przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania bądź przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Ww. opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Muzea państwowe i muzea samorządowe w przypadku udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym czy edukacyjnym mogą nałożyć opłaty wyższe niż ustalone na powyższych zasadach. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się wówczas koszty gromadzenia, produkowania, reprodukowania, rozpowszechniania, ochrony i ustalania praw. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy tych kosztów wraz z rozsądnym zwrotem z inwestycji, jednak nie wyższym niż 5 punktów procentowych powyżej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określa, w drodze rozporządzenia, maksymalne stawki opłat za ponowne wykorzystywanie nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe. Podmiot zobowiązany, umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Podmiot zobowiązany musi wskazać, na żądanie wnioskodawcy, sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego przez wnioskodawcę wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

Wniosek o ponowne wykorzystywanie

Wniosek o ponowne wykorzystywanie, zwany dalej "wnioskiem", wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
 1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;
 2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego. Wniosek zawiera w szczególności:
 • nazwę podmiotu zobowiązanego;
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa wyżej.
Wniosek o stałe i bezpośrednie przekazywanie informacji przechowywanych w systemie teleinformatycznym, powinien zawierać także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym. Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej. Wniosek można więc przesłać pocztą elektroniczną, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) lub zwykłą pocztą, albo złożyć osobiście. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W jakim terminie wniosek powinien zostać rozpatrzony?

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeśli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, to podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Rozpatrzenie wniosku i możliwość złożenia sprzeciwu

Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku (z wyjątkiem wniosku o stałe i bezpośrednie przekazywanie informacji przechowywanych w systemie teleinformatycznym):
 1. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 2. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 3. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 4. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ww. ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W razie otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania bądź o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega wskazanym wyżej ustawowym ograniczeniom prawa do ponownego wykorzystywania. Podmiot zobowiązany może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, gdyby spowodowało to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.. W razie odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa do baz danych, prawa do odmian roślin, prawa własności przemysłowej, przysługujące podmiotom innym niż podmioty zobowiązane, podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeśli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej. Przepisu nie stosuje się do muzeów państwowych, muzeów samorządowych, bibliotek publicznych, bibliotek naukowych oraz archiwów.

Rozpatrzenie wniosku dotyczącego stałego i bezpośredniego dostępu do informacji przechowywanych w systemie teleinformatycznym

Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu takiego wniosku:
 1. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;
 2. informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku;
 3. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (stosuje się przy tym powyższe zasady dot. odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ustawowym ograniczeniom bądź ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa do baz danych, prawa do odmian roślin, prawa własności przemysłowej, przysługujące podmiotom innym niż podmioty zobowiązane).
Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Do skarg (jakie przysługują do wojewódzkich sądów administracyjnych) rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się zaś przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
   Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 poz. 352, ze zm.).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Przejrzyste platformy internetowe Większa przejrzystość użytkowania, efektywniejsze rozstrzyganie sporów, obserwatorium monitorujące wpływ nowych przepisów na rynek cyfrowy – KE zaproponowała nowe przepisy dla platform internetowych zapewniające małym przedsiębiorstwom (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego (...)

Działalność pożytku publicznego - kto i jak może ją prowadzić w świetle nowej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Działalność pożytku publicznego - kto i jak może ją prowadzić w świetle nowej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zmienia model współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a organami administracji publicznej, wprowadzając obowiązek współdziałania tych organów z oraganizacjami pozarządowymi. (...)

Spotkanie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

Spotkanie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

W dniu 17 listopada b.r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego, pracującego w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Pracom Zespołu przewodniczą - ze strony rządowej - Podsekretarz Stanu w (...)

Nowa dyrektywa o otwartych danych

Nowa dyrektywa o otwartych danych

4 kwietnia 2019 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Nowy instrument zastąpi poprzednią tzw. dyrektywę re-use. Co przewiduje nowa dyrektywa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego? Dyrektywa (...)

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Polski Bon Turystyczny Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 r. ##baner## Ważne (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Jak potencjalni pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Jakie dane kandydatów mogą pozyskiwać i jak długo mogą je przetwarzać? Rekrutacja po nowemu 25 maja 2018 roku we wszystkich (...)

COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego

COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przetłumaczyła i udostępniła polską wersję przewodnika pn. „COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego”, które są istotne dla sektora spożywczego, w szczególności (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Sankcje Unii Europejskiej oraz Polski nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Sankcje Unii Europejskiej oraz Polski nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Dowiedz się, jakie sankcje wobec Rosji wprowadziła Unia Europejska oraz Polska, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Zobacz polską listę osób i podmiotów objętych sankcjami. Gdzie szukać informacji o sankcjach? Przepisy i akty prawne Zakres i charakter sanacji wobec Rosji (...)

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Konsultacje projektu dyrektywy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komisja Europejska opublikowała projekt nowej tzw. dyrektywy re-use, która poszerza zakres danych przekazywanych do dalszej eksploatacji i wprowadza nowe rozwiązania, które mają ułatwić (...)

Zmienione Prawo zamówień publicznych

Zmienione Prawo zamówień publicznych

W styczniu 2021 roku zmieniają się zasady i procedury zamówień publicznych. Sprawdź kto musi stosować nowe przepisy, jakie są nowe tryby zamówień i najważniejsze reguły dotyczące przygotowania i złożenia oferty w zamówieniu publicznym. ##baner## Co to są zamówienia (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą stopniowo: od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.; od 1 stycznia 2020 r. – firmy (...)

Usługi na rynku UE

Usługi na rynku UE

Swoboda świadczenia usług jest jednym z 4 filarów Jednolitego Rynku. Wraz ze swobodą przedsiębiorczości swoboda świadczenia usług gwarantują mobilność przedsiębiorstw i pracowników w UE. Dozwolone ograniczenia swobody przepływu usług Zakazy zawarte w art. 56 TFUE nie są (...)

Nowe regulacje prawne na Nowy Rok

Nowe regulacje prawne na Nowy Rok

Nowe regulacje prawne wchodzące w nowym roku 2021 r. Wypłacanie obowiązkowych zaliczek i częściowych płatności, precyzyjne warunki zapłaty wynagrodzenia i jego waloryzacji, brak obowiązku żądania płacenia wadium przez zamawiających, mniejsze kary pieniężne – to jedne z wielu korzyści (...)

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

W ostatnim okresie wydano szereg rozporządzeń wykonawczych do ustawy o cyberbezpieczeństwie. Rozporządzenie o wymogach organizacyjnych dot. cyberbezpieczeństwa Wymogi dla zespołów bezpieczeństwa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Z uwagi na skalę reformy przewidziano stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów do programu w okresie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 r. – od największych przedsiębiorstw, (...)

Kto dostanie bon turystyczny 500 zł?

Kto dostanie bon turystyczny 500 zł?

Pieniądze w ramach bonu będą z jednej strony wakacyjnym wsparciem dla rodzin, a z drugiej – dla polskiej branży turystycznej. To 500 zł na każde dziecko przyznawane – tak jak w programie „Rodzina 500+” – niezależnie od dochodów. ##baner## Nowe przepisy Ustawa o (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Publicznego udostępnianie gier konsolowych.

Publicznego udostępnianie gier konsolowych.

Chciałbym się od Państwa dowiedzieć jako to jest z legalnością udostępniania gier konsolowych w pubach? Zamierzam otworzyć pub z grami konsolowymi i planszowymi. Przygotowaną dla Państwa opinię oparliśmy przede wszystkim na przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa (...)

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Zamierzam napisać pracę magisterską. Zamierzam ją napisać na podstawie mojej pracy licencjackiej (poszerzyć ją). Czy będzie to plagiat (autoplagiat)? Opinia prawna dla Państwa sporządzona powstała w oparciu o przepisy:  -ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (...)

Strony postępowania karnego

Strony postępowania karnego

W usługach ochrony mienia zdarzają się sporadyczne przypadki usiłowania włamań, kradzieży bądź uszkodzeń mienia. W dochodzeniu prowadzonym przez policję czy w sądzie, stronami są właściciel/administrator obiektu do którego należało mienie i sprawca/y. Zwykle zdarza się, że po miesiącu (...)

Zasady wykorzystania pieczątki firmowej

Zasady wykorzystania pieczątki firmowej

Czy istnieją przepisy, które mówią o tym jak powinna wyglądać pieczątka, jakie powinna zawierać informacje itp.? Czy jest legalne posługiwanie się więcej niż jedną pieczątką np. jedną - zawierającą imię i nazwisko właściciela firmy oraz drugą - zawierającą tylko nazwę, w przypadku (...)

Informacja publiczna udostępniana w BIP

Informacja publiczna udostępniana w BIP

Statut powiatu stanowi, że: Dokumentami wynikającymi z wykonywania zadań publicznych powiatu są: 1) protokoły z sesji rady wraz z załącznikami, 2) uchwały rady, 3) protokoły z posiedzeń komisji rady wraz załącznikami, 4) wnioski i opinie komisji, 5) interpelacje radnych oraz pisemne odpowiedzi (...)

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a decyzja WZ

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a decyzja WZ

Uzyskałem niedawno warunki zabudowy w ramach zabudowy zagrodowej na jednej z działek wchodzących w skład mojego gospodarstwa rolnego. Z kolei chciałbym uzyskać warunki zabudowy w ramach zabudowy zagrodowej na leżącej w tej samej gminie działce rolnej, która nie jest moją własnością. Złożyłem (...)

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Chciałbym Państwa prosić o opinię prawną w sprawie wymiany angielskiego prawa jazdy na polskie. Ale zaczynając od początku w 2013 straciłem prawo jazdy za jazdę po pijaku. Po tym zdarzeniu przeprowadziłem się do Anglii, tam postanowiłem wyrobić sobie tamtejsze prawo jazdy. Teraz po powrocie (...)

Opieszałość urzędu

Opieszałość urzędu

Zaskarżyliśmy decyzję Wydziału Urzędu Miejskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako niezgodną z prawem. Rzecz dotyczyła podziału gruntu, który na mocy ustawy powinien zostać przejęty przez Miasto, a nam winno być wypłacone odszkodowanie. SKO przyznając nam rację, uchyliło w/w (...)

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Właśnie jestem w piątym miesiącu ciąży, od niecałego roku czasu prowadzę własny biznes (jednoosobowa działalność gospodarcza). Chciałabym po porodzie uzyskać jak najwyższy zasiłek macierzyński. Czy jesteście mi Państwo w stanie poradzić jakie składki powinnam płacić, żeby taki (...)

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Właśnie jestem w piątym miesiącu ciąży, od niecałego roku czasu prowadzę własny biznes (jednoosobowa działalność gospodarcza). Chciałabym po porodzie uzyskać jak najwyższy zasiłek macierzyński. Czy jesteście mi Państwo w stanie poradzić jakie składki powinnam płacić, żeby taki (...)

Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim

Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim

Pracownik w 2004 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim 147 dni. Czy w pkt. 4.4 świadectwa pracy był niezdolny do pracy przez okres .... dni należy wpisać 147 dni, czy należy wpisać liczbę 33 dni zgodnie z art. 92 kp.? Zgodnie z kodeksem pracy w świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące (...)

Protokół pokontrolny jako informacja publiczna

Protokół pokontrolny jako informacja publiczna

Przez wiele miesięcy wnosiłem wielokrotne skargi do MWINGiK w sprawie nieprawidłowości w prowadzeniu przez starostę rejestrów gruntów i budynków i fałszerstw map geodezyjnych. Wreszcie przeprowadzono doraźną kontrolę. Dopiero na moje żądanie zostałem poinformowany o wynikach kontroli, (...)

Zgoda dłużnika na cesję wierzytelności

Zgoda dłużnika na cesję wierzytelności

W umowie sprzedaży jest zapis wymagający pisemnej zgody dłużnika-kupującego na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z tej umowy. Czy występując do dłużnika, który zalega z zapłatą należności z tej umowy, o wyrażenie zgody na cesję wierzytelności należy podać osobę nabywcy (...)

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Nasza firma ze względu na prowadzoną działalność potrzebowałaby uzyskać zezwolenie na pobyt tymczasowy w Polsce dla obywatela Tajlandii (częściowo dla potrzeb szkoleniowych, a częściowo stażowych). Czy jest możliwe uzyskanie zezwolenia dla obywatela Tajlandii na pobyt tymczasowy w Polsce, (...)

Ponowne pozwolenie na budowę

Ponowne pozwolenie na budowę

Czym się różni procedura ponownego uzyskania pozwolenia na budowę w sytuacji, gdy na podstawie prawomocnego pozwolenia został wybudowany budynek w stanie surowym, a potem przerwa w kontynuacji budowy była trzyletnia. Jakie inne, niż w zwykłm postępowaniu o pozwolenie, dokumenty należy przedstawić (...)

Pozwolenie na broń palną

Pozwolenie na broń palną

Późnym wieczorem po suto zakrapianym grillu chciałem wjechać do garażu, który znajduje się pod moim domem, około 15m od miejsca, w którym był zaparkowany samochód (droga publiczna). Niestety próbę tą udaremnił mi przejeżdżający patrol policji. W wydychanym powietrzu stwierdzono 0,96 (...)