Kiedy Inspekcja Handlowa może zakazać sprzedaży Twojego produktu? Kontrola bezpieczeństwa produktów

Kto czuwa nad bezpieczeństwem produktów?

Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kontrola produktów w zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa jest wykonywana przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

W zakresie swych uprawnień nadzorczych współpracuje on także z Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, której może przekazywać informacje o prawdopodobieństwie niespełniania przez produkt wprowadzony na rynek wymagań dotyczących bezpieczeństwa (wymogi dotyczące bezpieczeństwa produktów wynikające z ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zostały opisane w poradach Jakie wymogi muszą spełniać wprowadzane na rynek produkty? - bezpieczeństwo produktów i Czy twój produkt jest bezpieczny? - obowiązki przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa produktów).

Co może Inspekcja Handlowa?

Jak wspomniano wyżej, bezpośrednia kontrola produktów w zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa jest wykonywana przez Inspekcję Handlową.
Inspekcja Handlowa podejmuje czynności kontrolne na wniosek organu nadzoru, z urzędu (z własnej inicjatywy) albo wskutek powiadomienia przez konsumentów o niespełnieniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów. W tym ostatnim wypadku czynności te mogą być podjęte fakultatywnie.
Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego oraz w miejscach i w czasie wykonywania jego działalności, w obecności kontrolowanego lub jego przedstawiciela.

Przed przystąpieniem do kontroli inspektor jest obowiązany okazać kontrolowanemu lub jego przedstawicielowi legitymację służbową oraz upoważnienie imienne do przeprowadzenia kontroli.

Podczas przeprowadzanej kontroli, inspektor może żądać wszelkich informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy produkt jest bezpieczny oraz sprawdzać bezpieczeństwo wprowadzonych na rynek produktów, aż do ostatniego etapu ich używania. W związku z tym każdy producent i dystrybutor powinien dysponować dokumentacją niezbędną do ustalenia pochodzenia produktów.

W toku kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej pobiera nieodpłatnie trzy próbki produktu, z których jedną przeznacza się do badań, druga stanowi próbkę kontrolną, a trzecia rozjemczą.

Jakie są konsekwencje stwierdzenia, że produkt nie jest bezpieczny?

Zakaz dostarczania i oferowania produktu

Jeżeli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej w toku kontroli stwierdzi, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że produkt nie jest bezpieczny, zakazuje, w drodze decyzji, producentowi lub dystrybutorowi jego dostarczania, oferowania lub prezentowania przez czas niezbędny do przeprowadzenia oceny, badań i kontroli jego bezpieczeństwa, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

Co ważne, wniesienie odwołania od tej decyzji nie wstrzymuje jej wykonania (co oznacza, że zakaz nadal obowiązuje producenta lub dystrybutora mimo wniesienia odwołania).
W przypadkach szczególnie skomplikowanych lub jeżeli jest to niezbędne dla przeprowadzenia badań, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może, w drodze decyzji, przedłużyć okres obowiązywania tego zakazu, z tym, że łączny okres jego trwania nie może przekroczyć 90 dni.
Także w tym przypadku wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Obowiązek oznakowania produktu

Jako że Inspekcja Handlowa czuwa także nad odpowiednim oznakowaniem produktów, które są lub mogą w określonych okolicznościach stać się niebezpieczne, gdy w wyniku kontroli stwierdzi się, że produkt nie jest oznakowany zgodnie z wymaganiami ustawowymi wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może nakazać odpowiednie oznakowanie, wyznaczając przedsiebiorcy odpowiedni termin.

Podobnie gdy kontrola wykaże, że dany produkt może stwarzać zagrożenie w określonych warunkach, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może wydać decyzję nakładającą obowiązek oznakowania produktu odpowiednimi wyraźnie i zrozumiale sformułowanymi w języku polskim ostrzeżeniami o zagrożeniach, jakie może on stwarzać, a nawet wstrzymać wprowadzanie produktu na rynek do czasu jego odpowiedniego oznakowania. Ustalenia kontroli inspektor dokumentuje w protokole kontroli.

Do zadań Inspekcji Handlowej należy także przeprowadzanie kontroli wykonania decyzji nałożonych przez organ nadzoru.

Pamiętaj, że:

  • każdy producent i dystrybutor powinien liczyć się z kontrolą Inspekcji Handlowej, sprawdzającą bezpieczeństwo produkowanych lub wprowadzanych do obrotu produktów,

  • masz obowiązek udzielenia wszelkich informacji dotyczących bezpieczeństwa produkowanego lub oferowanego przez ciebie produktu,

  • wyniki kontroli Inspekcji Handlowej mogą prowadzić do wszczęcia postępowania przed organem nadzoru nad bezpieczeństwem produktów, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

  • Inspekcja może skontrolować, czy wykonałeś decyzję nałożoną przez organ nadzoru,

  • za wprowadzanie do obrotu produktów niebezpiecznych grożą sankcje karne oraz cywilne.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kiedy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wycofać Twój produkt z obrotu? - postępowanie w sprawie bezpieczeństwa produktów

Kiedy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wycofać Twój produkt z obrotu? - postępowanie w sprawie bezpieczeństwa produktów

Kto czuwa nad bezpieczeństwem produktów? Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Inspekcji Handlowej.W zakresie swych uprawnień nadzorczych współpracuje on także z Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Urzędem (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Towary, które są wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą spełniać określone wymagania. Przeczytaj jakie zasady obowiązują, jeśli chcesz sprzedawać towary w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na jednolitym rynku. ##baner## Jednolity rynek towarów Podstawą funkcjonowania jednolitego rynku towarów jest swoboda przepływu towarów. Jest ona jedną (...)

Jakie wymogi muszą spełniać wprowadzane na rynek produkty? - bezpieczeństwo produktów

Jakie wymogi muszą spełniać wprowadzane na rynek produkty? - bezpieczeństwo produktów

Czego dotyczy ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów? Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów definiuje pojęcia związane z problematyką produktu niebezpiecznego. Ponadto określa ona warunki, jakie spełniać powinien produkt, aby został uznany za bezpieczny, formułuje obowiązki producentów i dystrybutorów towaru oraz (...)

Produkty niebezpieczne na cenzurowanym

Produkty niebezpieczne na cenzurowanym

Już 30 marca 2007 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Dotyczy ona określenia ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów, obowiązków producentów i dystrybutorów w zakresie bezpieczeństwa produktów oraz zasad i trybu sprawowania nadzoru w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów wprowadzonych na rynek. Na czym ma polegać poprawa (...)

Bezpieczne zabawki

Bezpieczne zabawki

Komisarz ds. ochrony konsumentów Meglena Kuneva, podpisała porozumienie z importerami oraz sprzedawcami detalicznymi zabawek. Umowa mieści się w kontekście szeroko zakrojonych działań Komisji na rzecz poprawy bezpieczeństwa produktów na rynku UE.   W myśl porozumienia sygnatariusze podejmą się działań zmierzających do zapewnienia szkoleń z dziedziny norm bezpieczeństwa, przy (...)

Zakupy bez ryzyka. Unia pracuje nad nowymi przepisami

Zakupy bez ryzyka. Unia pracuje nad nowymi przepisami

Jak zapewnić, aby produkty kupowane przez ponad 500 milionów europejskich konsumentów były bezpieczne, a przepisy chroniące słabszych uczestników rynku były jak najlepiej egzekwowane? W Unii Europejskiej trwają obecnie prace nad nowymi przepisami, które zwiększą bezpieczeństwo produktów i przyczynią się do lepszego nadzoru rynku. Dobrze poinformowani i znający swoje prawa konsumenci (...)

Bezpieczeństwo produktów jest najważniejsze

Bezpieczeństwo produktów jest najważniejsze

Unia Europejska chroni konsumentów przed niebezpiecznymi produktami.Wszyscy jesteśmy konsumentami. Za każdym razem, gdy kupujemy jakiś produkt - zarówno w sklepie, jak i w Internecie - chronią nas przepisy unijne, które gwarantują, że oferowane produkty spełniają normy w zakresie bezpieczeństwa i warunków produkcji.  Aby zagwarantować bezpieczeństwo produktów, Komisja stworzyła (...)

Wpadają groźne zabawki

Wpadają groźne zabawki

Rośnie liczba niebezpiecznych produktów wycofanych z rynku UE. W 2008 roku wycofano ich o 16% więcej w porównaniu do 2007 r. Wszystko dzięki systemowi wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych („RAPEX"). Dziś KE opublikowała roczne sprawozdanie z działania systemu. Wynika z niego także, że firmy europejskie chętniej niż wcześniej wycofują (...)

W czym pomoże Inspekcja Handlowa?

W czym pomoże Inspekcja Handlowa?

Czy wiesz czym zajmuje się Inspekcja Handlowa? Zakres jej działań jest naprawdę szeroki, a możliwości pomocy konsumentom - duże. Poznaj zadania Inspekcji Handlowej jako pośrednika, dzięki któremu możemy efektywnie dochodzić swoich praw w sporach z przedsiębiorcami. O tym, że Inspekcja Handlowa kontroluje bezpieczeństwo i jakość produktów na rynku, dba o zgodne (...)

Jak nie dać się oszukać na zakupach?

Jak nie dać się oszukać na zakupach?

Zakupy online W grudniu Polacy robią więcej zakupów, niż w innychporach roku, także w internecie. Warto uważać, aby w pośpiechu nie dać się okraść. Coraz więcej Polaków robi zakupy online. Przekonali się do nich już nie tylko młodzi, ale i osoby, które rzadziej korzystają z nowoczesnych technologii. I świetnie! Internet naprawdę skutecznie potrafi ułatwić (...)

Nowa jakość kontroli żywności

Nowa jakość kontroli żywności

Fuzja kontroli jakości żywności  Od 1 lipca nastąpi fuzja kontroli jakości żywności w jednej wyspecjalizowanej instytucji – Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Dzięki temu możliwe będzie efektywniejsze wykorzystanie potencjału inspektorskiego, a kontrole będą prowadzone przez jeden organ w sposób kompleksowy w całym łańcuchu (...)

Zabawki muszą być bezpieczne

Zabawki muszą być bezpieczne

Małe elementy w grzechotkach, zbyt dużo ftalanów w lalkach, pluszaki z pękniętymi szwami – takie nieprawidłowości wykryła Inspekcja Handlowa. Miała też wiele zastrzeżeń formalnych, np. brakowało danych producenta lub importera, niezbędnych ostrzeżeń czy instrukcji. W efekcie kontrolerzy zakwestionowali w 2017 r. prawie co czwartą, a w pierwszym kwartale 2018 (...)

Inspekcja Handlowa bada jakość paliw. Jest lepiej niż przed rokiem

Inspekcja Handlowa bada jakość paliw. Jest lepiej niż przed rokiem

W ubiegłym roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 3,92 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych - rok wcześniej było to 4,14 proc. Zastrzeżenia dotyczyły częściej jakości oleju napędowego niż benzyny. Paliwo, które nie spełnia wymagań jakościowych może wpływać na zwiększenie jego zużycia. Bywa ono także przyczyną pogorszenia stanu technicznego silnika, co w konsekwencji (...)

Produkty niebezpieczne na cenzurowanym

Produkty niebezpieczne na cenzurowanym

Już tylko na podpis prezydenta oczekuje ustawa o zmianie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, którą 25 stycznia 2007 r. przyjął Senat bez poprawek. Dotyczy ona określenia ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów, obowiązków producentów i dystrybutorów w zakresie bezpieczeństwa produktów oraz zasad i trybu sprawowania nadzoru w celu zapewnienia bezpieczeństwa (...)

Jakość w prawie unijnym

Jakość w prawie unijnym

Regulacje techniczne a swoboda działalności gospodarczej Swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej jest pod ochroną konstytucji wszystkich współczesnych państw europejskich. Swobodę tę może ograniczyć tylko ustawodawca albo klient. Ustawodawca może tworzyć w trybie legislacji przepisy  obowiązujące producenta. Klient czyni to w trybie negocjacji, ustalając warunki (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Bezpieczeństwo produktów a obowiązki dystrybutora

Bezpieczeństwo produktów a obowiązki dystrybutora

Jakie obowiązki ciążą na dystrybutorze w zakresie bezpieczeństwa dostarczanych przez niego produktów? Dystrybutor jest zobowiązany działać z należytą starannością w celu zapewnieniabezpieczeństwa (...)

Wycofanie z rynku produktu niebezpiecznego

Wycofanie z rynku produktu niebezpiecznego

Zakupiłem u producenta podpałkę do grilla z etykietą na której umieszczono dane mojej firmy dla ułatwienia dystrybucji. Na etykiecie nie było ani napisu PRODUCENT ani DYSTRYBUTOR. Był tylko adres (...)

Niezgodność towaru z umową

Niezgodność towaru z umową

W listopadzie 2004 r. kupiłem samochód. Moim zdaniem został dostarczony niezgodnie z umową np.: wycięte pasy dla pasażerów w trakcie przerabiania samochodu na wersję dostawczą. Straszony przez (...)

Zawiadomienie o kontroli

Zawiadomienie o kontroli

PIH zapowiedział swoją kontrolę telefonicznie. Czy jest to właściwa forma, czy też powinni wysłać do mnie pismo? Do kontroli działalności gospodarczej przeprowadzanej przez Inspekcję (...)

Kompetencje inspektora nadzoru budowlanego

Kompetencje inspektora nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą jednym ze właścicieli nieruchomości (zapewne na ich wniosek). Wykonanie robót budowlanych doprowadzających do zgodności z prawem (...)

Zgoda na tablicę informacyjną przedsiębiorcy

Zgoda na tablicę informacyjną przedsiębiorcy

W mieszkaniu prowadzona jest działalność gospodarcza. Mieszkanie jest częścią wspólnoty mieszkaniowej. Chcemy na zewnątrz budynku, na ścianie umieścić trzy tablice informacyjne o firmie: nazwę, (...)

Zwrot opakowań zwrotnych

Zwrot opakowań zwrotnych

Sklep odmówił mi przyjęcia opakowań zwrotnych ponieważ więcej oddawałem niż kupowałem tego produktu. Wynikło to z faktu, że opakowania gromadzę i nie chce mi się za każdym razem brać butelek (...)

Obronność kraju a obowiązek pracodawcy

Obronność kraju a obowiązek pracodawcy

Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zatrudniającą na podstawie umów o pracę około 130 pracowników. Czy w związku z powyższym zachodzi konieczność stworzenia komórki (stanowiska) (...)

Zasady przeprowadzania kontroli przez PIP

Zasady przeprowadzania kontroli przez PIP

Co powinien okazać pracownik PIP przed przystąpieniem do kontroli? Czy podobnie jak w przypadku Urzędu Skarbowego musi być jasno określony (na piśmie) zakres kontroli, czy osoba kontrolująca powinna (...)

Złożenie wniosku do Nadzoru Budowlanego o kontrolę

Złożenie wniosku do Nadzoru Budowlanego o kontrolę

Noszę się z zamiarem złożenia wniosku do Nadzoru Budowlanego o sprawdzenie zgodności prowadzonej inwestycji budowlanej z pozwoleniem na budowę wydaną do projektu architektoniczno-budowlanego. Jest (...)

FORUM PRAWNE

Legalizacja miękkich narkotyków

Legalizacja miękkich narkotyków Chciałem w szanownym gronie osób zajmujących się prawem zadać pytanie: Czy jesteście za legalizacją miękkich narkotyków (np. marihunana) oraz czym Waszym zdaniem (...)

Niezgodne z prawem potrącenia?

Niezgodne z prawem potrącenia? Witam, Dziś był mój ostatni dzień pracy w sklepie Żabka. Nie wytrzymałam tragicznych warunków pracy i o to pokłóciłam się z kierowniczą w związku z czym mam (...)

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy (...)

Inspekcja Handlowa 2012

Inspekcja Handlowa 2012 Witam. Jeżeli uważam że dany sklep oszukuje i wprowadza klientów w błąd próbując na nich zarobić to powinno się to zgłosić Inspekcji Ochrony Praw Konsumenta czy Inspekcji (...)

kara za pseudo hotel?

kara za pseudo hotel? witam, czy przepisy określają jakie sankcje grożą za nielegalne używanie nazwy hotel? Gdzie można zgłosić firmę która używa takiej nazwy a nie jest wpisana do rejestru? (...)

Uważaj!!! Oszukującie na mięsie!!!

Uważaj!!! Oszukującie na mięsie!!! Cześć! Lubicie mięso?! Uważajcie na to co się w nim znajduje!!! Wyniki kontroli Inspekcji Handlowej są przerażające. W mielonce indyczej - tańsze mięso (...)

odpowiedzialność materialna?

odpowiedzialność materialna? Witam, mam pytanie, jezeli w umowie o prace nie mam zaznaczone nic o odpowiedzialnosci materialnej i nic takiego nie podpisywałam to czy pracodawca moze obciążyć mnie (...)

Naciągacze na pokazach garnków i kołder.

Naciągacze na pokazach garnków i kołder. Hej. Powiem szczerze że większego prania mózgów ostatnio nie widziałem nigdzie indziej. Co więcej produkty oferowane na spotkaniu na którym byłem, których (...)

Prowadzenie pojazdu bez uprawnien

Prowadzenie pojazdu bez uprawnien Chciałabym poruszyć temat jakim jest kara za prowadzenie pojazdu bez uprawnien. Czy nie uważacie że 500 zł to za mało? Skoro ignorantia legis non excusat, to wydaje (...)

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów Witajcie, szukam adwokata, który rozwikła trudna sprawę rozwodową. Maż stawia opór ze względu na małoletnie dzieci. Na Twoim miejscu szukałabym (...)

Dni wolne za święta w sobotę

Dni wolne za święta w sobotę 1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada w sobotę, proszę (...)

Porady prawne