Kiedy Inspekcja Handlowa może zakazać sprzedaży Twojego produktu? Kontrola bezpieczeństwa produktów

Kto czuwa nad bezpieczeństwem produktów?

Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kontrola produktów w zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa jest wykonywana przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

W zakresie swych uprawnień nadzorczych współpracuje on także z Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, której może przekazywać informacje o prawdopodobieństwie niespełniania przez produkt wprowadzony na rynek wymagań dotyczących bezpieczeństwa (wymogi dotyczące bezpieczeństwa produktów wynikające z ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zostały opisane w poradach Jakie wymogi muszą spełniać wprowadzane na rynek produkty? - bezpieczeństwo produktów i Czy twój produkt jest bezpieczny? - obowiązki przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa produktów).

Co może Inspekcja Handlowa?

Jak wspomniano wyżej, bezpośrednia kontrola produktów w zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa jest wykonywana przez Inspekcję Handlową.
Inspekcja Handlowa podejmuje czynności kontrolne na wniosek organu nadzoru, z urzędu (z własnej inicjatywy) albo wskutek powiadomienia przez konsumentów o niespełnieniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów. W tym ostatnim wypadku czynności te mogą być podjęte fakultatywnie.
Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego oraz w miejscach i w czasie wykonywania jego działalności, w obecności kontrolowanego lub jego przedstawiciela.

Przed przystąpieniem do kontroli inspektor jest obowiązany okazać kontrolowanemu lub jego przedstawicielowi legitymację służbową oraz upoważnienie imienne do przeprowadzenia kontroli.

Podczas przeprowadzanej kontroli, inspektor może żądać wszelkich informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy produkt jest bezpieczny oraz sprawdzać bezpieczeństwo wprowadzonych na rynek produktów, aż do ostatniego etapu ich używania. W związku z tym każdy producent i dystrybutor powinien dysponować dokumentacją niezbędną do ustalenia pochodzenia produktów.

W toku kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej pobiera nieodpłatnie trzy próbki produktu, z których jedną przeznacza się do badań, druga stanowi próbkę kontrolną, a trzecia rozjemczą.

Jakie są konsekwencje stwierdzenia, że produkt nie jest bezpieczny?

Zakaz dostarczania i oferowania produktu

Jeżeli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej w toku kontroli stwierdzi, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że produkt nie jest bezpieczny, zakazuje, w drodze decyzji, producentowi lub dystrybutorowi jego dostarczania, oferowania lub prezentowania przez czas niezbędny do przeprowadzenia oceny, badań i kontroli jego bezpieczeństwa, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

Co ważne, wniesienie odwołania od tej decyzji nie wstrzymuje jej wykonania (co oznacza, że zakaz nadal obowiązuje producenta lub dystrybutora mimo wniesienia odwołania).
W przypadkach szczególnie skomplikowanych lub jeżeli jest to niezbędne dla przeprowadzenia badań, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może, w drodze decyzji, przedłużyć okres obowiązywania tego zakazu, z tym, że łączny okres jego trwania nie może przekroczyć 90 dni.
Także w tym przypadku wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Obowiązek oznakowania produktu

Jako że Inspekcja Handlowa czuwa także nad odpowiednim oznakowaniem produktów, które są lub mogą w określonych okolicznościach stać się niebezpieczne, gdy w wyniku kontroli stwierdzi się, że produkt nie jest oznakowany zgodnie z wymaganiami ustawowymi wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może nakazać odpowiednie oznakowanie, wyznaczając przedsiebiorcy odpowiedni termin.

Podobnie gdy kontrola wykaże, że dany produkt może stwarzać zagrożenie w określonych warunkach, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może wydać decyzję nakładającą obowiązek oznakowania produktu odpowiednimi wyraźnie i zrozumiale sformułowanymi w języku polskim ostrzeżeniami o zagrożeniach, jakie może on stwarzać, a nawet wstrzymać wprowadzanie produktu na rynek do czasu jego odpowiedniego oznakowania. Ustalenia kontroli inspektor dokumentuje w protokole kontroli.

Do zadań Inspekcji Handlowej należy także przeprowadzanie kontroli wykonania decyzji nałożonych przez organ nadzoru.

Pamiętaj, że:

  • każdy producent i dystrybutor powinien liczyć się z kontrolą Inspekcji Handlowej, sprawdzającą bezpieczeństwo produkowanych lub wprowadzanych do obrotu produktów,

  • masz obowiązek udzielenia wszelkich informacji dotyczących bezpieczeństwa produkowanego lub oferowanego przez ciebie produktu,

  • wyniki kontroli Inspekcji Handlowej mogą prowadzić do wszczęcia postępowania przed organem nadzoru nad bezpieczeństwem produktów, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

  • Inspekcja może skontrolować, czy wykonałeś decyzję nałożoną przez organ nadzoru,

  • za wprowadzanie do obrotu produktów niebezpiecznych grożą sankcje karne oraz cywilne.

Podstawa prawna:

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

oferta pożyczki dla wszystkich

Wczoraj 18:9:45 przez: victoria0001

Czy jest możliwość odzyskania należnej zapłaty?

Wczoraj 12:46:35 przez: EwaSobyrg

Dobry adwokat Wrocław

Wczoraj 10:44:57 przez: bladow

Konserwacja/serwis auta oraz jego OC

19.9.2021 przez: delform_17