Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Na czym polega wznowienie postępowania? 

Wznowienie postępowania polega na ponownym rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem rozstrzygającym co do istoty sprawy, jeśli zachodzą określone w ustawie przyczyny wznowienia.

W wypadkach wskazanych w artykule niniejszym można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym wyrokiem (np. wyrokiem częściowym, łącznym itd. bądź nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym czy w postępowaniu upominawczym). Wznowienie postępowania jest bowiem możliwe tylko z wyczerpująco wskazanych w Kodeksie postępowania cywilnego (K.p.c.) przyczyn.

Wznowienie postępowania cywilnego nie może nastąpić z urzędu, potrzebna jest skarga zainteresowanego podmiotu. Skarga o wznowienie ma, z jednej strony pewne cechy charakterystyczne dla nadzwyczajnych środków zaskarżenia, a z drugiej, cechy samodzielnego powództwa.

Kiedy nie można żądać wznowienia postępowania?

Niedopuszczalna jest skarga o wznowienie od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek małżeński.

Poza tym, zgodnie z art. 416 K.p.c., niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie. Wyłączenia tego nie stosuje się jednak, jeśli skarga o wznowienie postępowania została oparta na podstawie wznowienia określonej w art. 4011tego Kodeksu, czyli gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie - wtedy można więc ponownie wznowić postępowanie cywilne.

Kiedy można żądać wznowienia z przyczyn nieważności postępowania?

Można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności postępowania, ale tylko wtedy, gdy chodzi o następujące przyczyny nieważności:

 • jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy (iudex inhabilis), a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia;  

 • jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana (tj. gdy strona nie miała przedstawiciela ustawowego, organu, jeśli nie chodzi o osobę fizyczną, bądź nie miała należycie umocowanego pełnomocnika) bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się wyroku niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe.  

Jakie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego może uzasadniać wznowienie postępowania cywilnego?

Można żądać wznowienia postępowania również w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie. Na tej podstawie postępowanie może być wznowione również w razie zakończenia go postanowieniem.

W sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem mogą być uchylone postanowienia niekończące postępowania w sprawie, jeżeli zostały wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą. Przepisy o wznowieniu postępowania stosuje się w tym przypadku odpowiednio.

Jakie tzw. właściwe przyczyny restytucyjne uzasadniają wznowienie postępowania?

Można żądać wznowienia:

 • na tej podstawie, że wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym;

 • na tej podstawie, że wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa; Z powodu przestępstwa można żądać wznowienia jedynie wówczas, gdy czyn został ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba że postępowanie karne nie może być wszczęte lubże zostało umorzone z innych przyczyn niż brak dowodów;

 • w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu;

 • jeżeli na treść wyroku miało wpływ postanowienie niekończące postępowania w sprawie, wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, uchylone lub zmienione w wyniku wznowienia postępowania.


##baner##

Kiedy można wznowić postępowanie nieprocesowe?

W postępowaniu nieprocesowym uczestnik postępowania może żądać wznowienia postępowania nieprocesowego zakończonego prawomocnym postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy, jednakże wznowienie postępowania nie jest dopuszczalne, jeżeli postanowienie kończące postępowanie może być zmienione lub uchylone.

Zainteresowany, który nie był uczestnikiem postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy, może żądać wznowienia postępowania, jeżeli postanowienie to narusza jego prawa. W takim wypadku stosuje się przepisy o wznowieniu postępowania z powodu pozbawienia możności działania.

Do jakiego sądu się zwrócić?

Do wznowienia postępowania z przyczyn nieważności oraz na tej podstawie, że Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie, właściwy jest sąd, który wydał zaskarżone orzeczenie, a jeżeli zaskarżono orzeczenia sądów różnych instancji, właściwy jest sąd instancji wyższej.

Do wznowienia postępowania na innej podstawie właściwy jest zaś sąd, który ostatnio orzekał co do istoty sprawy.

W jakim terminie można wnosić o wznowienie postępowania cywilnego?

Skargę o wznowienie należy wnieść w terminie 3-miesięcznym; termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji - od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy.

W sytuacji, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie, skargę o wznowienie wnosi się w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli w chwili wydania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego orzeczenie sądowe nie było jeszcze prawomocne na skutek wniesienia środka odwoławczego, który został następnie odrzucony, termin biegnie od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu, a w wypadku wydania go na posiedzeniu jawnym - od dnia ogłoszenia tego postanowienia.

Ten termin 3 miesięcy jest procesowym terminem zawitym, a więc w razie niezawinionego uchybienia mu można domagać się jego przywrócenia na zasadach ogólnych.

Nie można jednak żądać przywrócenia terminu 5 lat (od 3 kwitnia 2017 r. będzie to termin 10 lat), który stanowi tzw. materialny termin przedawnienia uprawnienia do wniesienia skargi o wznowienie postępowania (prekluzji). Po upływie 5 lat (10 lat) od uprawomocnienia się wyroku nie można więc żądać wznowienia, z wyjątkiem wypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana. 

Jakie warunki winna spełniać skarga o wznowienie?

Skarga o wznowienie powinna:

 • czynić zadość warunkom pozwu - tj. czynić zadość warunkom pisma procesowego i zawierać dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna, a także przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu

 • oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, podstawę wznowienia i jej uzasadnienie, okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz wniosek o uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia.

Jak przebiega postępowanie ze skargi o wznowienie?

Do postępowania ze skargi o wznowienie stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, z pewnymi odrębnościami.

Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, niedopuszczalną lub nieopartą na ww. ustawowej podstawie. Postanowienie takie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Na żądanie sądu skarżący winien uprawdopodobnić okoliczności stwierdzające zachowanie terminu lub dopuszczalność wznowienia.

Sędzia, którego udziału lub zachowania się w procesie poprzednim dotyczy skarga, wyłączony jest od orzekania w postępowaniu ze skargi o wznowienie.

Wniesienie skargi o wznowienie nie tamuje wykonania zaskarżonego wyroku. W razie uprawdopodobnienia, że skarżącemu grozi niepowetowana szkoda," sąd może na wniosek strony wstrzymać wykonanie wyroku, chyba że strona przeciwna złoży odpowiednie zabezpieczenie. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Służy na nie zażalenie.

Sąd rozpoznaje sprawę na nowo w granicach, jakie zakreśla podstawa wznowienia. Sąd rozpoznaje zatem w świetle tej podstawy pierwotnie wniesione powództwo (lub wniosek w postępowaniu nieprocesowym). 

Jakie orzeczenia merytoryczne mogą zapaść w wyniku postępowania ze skargi o wznowienie?

Po ponownym rozpoznaniu sprawy sąd stosownie do okoliczności bądź oddala skargę o wznowienie, bądź uwzględniając ją wydaje orzeczenie, którym:

 • uwzględnia skargę i zmienia zaskarżone orzeczenie albo

 • uchyla je i odrzuca pozew (w razie takiej potrzeby) lub

 • uchyla je i umarza postępowanie (w razie takiej potrzeby).

Uchylenie i zmiana zaskarżonego orzeczenia może nastąpić zarówno w I, jak i w II instancji.

Jeżeli do rozstrzygnięcia o wznowieniu postępowania zakończonego wyrokiem właściwy jest Sąd Najwyższy, sąd ten orzeka tylko o dopuszczalności wznowienia, a rozpoznanie sprawy przekazuje sądowi drugiej instancji.

Od wyroków sądów oddalających skargę o wznowienie postępowania przysługują takie same środki odwoławcze, jakie przysługują od wyroków zapadających w danej instancji.

Uchylając lub zmieniając wyrok, sąd na wniosek skarżącego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie orzeka o zwrocie spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia lub o przywróceniu stanu poprzedniego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia w osobnym procesie, także od Skarbu Państwa, naprawienia szkody poniesionej wskutek wydania lub wykonania wyroku.

Podstawa prawna:

Potrzebujesz porady prawnej?

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Wznowienie postępowania jest - obok kasacji - nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, przysługującym od orzeczeń już prawomocnych. Wznowienia nie należy przy tym traktować jako "trzeciej instancji". Jest ono dopuszczalne tylko w ściśle określonych przypadkach. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, (...)

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania cywilnego?

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania cywilnego?

  Jakie są przyczyny zawieszenia postępowania cywilnego? Zawieszenie postępowania cywilnego spowodowane jest różnymi czynnikami. W niektórych przypadkach przyczyną zawieszenia będzie wina lub wola stron, w innych nadzwyczajne okoliczności, niezależne ani od stron ani od sądu, (...)

Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

  Wznowienie postępowania administracyjnego pozwala na uchylenie wydanej decyzji administracyjnej, która jest ostateczna i wydanie - po przeprowadzeniu nowego postępowania - nowej decyzji administracyjnej. Wznowienie postępowania może dotyczyć tylko ostatecznej decyzji administracyjnej. (...)

Postępowanie nieprocesowe - kiedy jest przeprowadzane?

Postępowanie nieprocesowe - kiedy jest przeprowadzane?

Postępowanie nieprocesowe jest to jeden z rodzajów trybów, w jakim toczy się cywilne postępowanie sądowe. Nazwa "postępowanie nieprocesowe" pojawiła się stosunkowo późno. Początkowo postępowanie to nazywało się postępowaniem niespornym. Wynikało to z faktu, że u źródeł (...)

Skutki upadłości co do innych postępowań sądowych i administracyjnych - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki upadłości co do innych postępowań sądowych i administracyjnych - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Moment ogłoszenia upadłości może skutkować zawieszeniem postępowania sądowego, administracyjnego, egzekucyjnego, czy nawet polubownego, gdy toczą się one w stosunku do masy upadłości. Czy jednak zawsze postępowanie upadłościowe będzie skutkowało zawieszeniem? A jeżeli nie, to czy upadły (...)

Pożyczka lombardowa - opinia prawna

Pożyczka lombardowa - opinia prawna

Stan faktyczny W 1993 roku pożyczyłem w lombardzie 70 milionów złotych (obecne 7.000). Niestety nie mogłem spłacić tej kwoty w wymaganym terminie z wielu powodów. W ubiegłym roku otrzymałem zawiadomienie od komornika sądowego, że mam spłacić ogromną kwotę z tytułu tego długu, kwota (...)

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego jest kompleksową reformą przepisów dotyczących postępowań w sprawach cywilnych. W założeniach ustawa powinna ograniczyć przewlekłość postępowań i orzekania na podstawie niewystarczającego materiału dowodowego, zwiększyć terminowość (...)

Sądy 24-godzinne

Sądy 24-godzinne

  Już działają tzw. sądy 24-godzinne. 12 marca br. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, a także rozporządzenia wykonawcze. Wskutek nowelizacji w Kodeksie postępowania karnego pojawił się nowy rozdział 54a (...)

Ugoda, czyli tani i szybki sposób na rozwiązanie sporów

Ugoda, czyli tani i szybki sposób na rozwiązanie sporów

Ugoda jest umową dwustronną, wzajemną. Jej celem jest – jak sama nazwa wskazuje - dojście do porozumienia. Strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku (...)

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym. Służy oczywiście do zaskarżania orzeczeń sądów I instancji, konkretnie zaskarżaniu merytorycznemu, czyli korzystamy z niej w sytuacji, gdy nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem sądu I instancji. W wyniku postępowania apelacyjnego nie dochodzi (...)

Tryb i warunki wnoszenia kasacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

Tryb i warunki wnoszenia kasacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

    Kiedy przysługuje kasacja? Kasacja przysługuje w postępowaniu procesowym od wydanych w drugiej instancji: wyroków (częściowych, wstępnych, uzupełniających, łącznych), postanowień o odrzuceniu pozwu, postanowień o umorzeniu postępowania kończących postępowanie (...)

Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

Zażalenie w postępowaniu cywilnym jest zwykłym środkiem odwoławczym, który prowadzi do zmiany lub uchylenia postanowienia sądu albo zarządzenia przewodniczącego wydanego w pierwszej instancji. Zażalenie jest tzw. środkiem względnie dewolutywnym - oznacza to, że w zasadzie rozpatrywać (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli (...)

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Weszła w życie nowa ustawa o przewadze kontraktowej. Wprowadzone zmiany poprawią sytuację rolników i dostawców produktów w kontaktach z największymi podmiotami na rynku rolno-spożywczym. UOKiK przygotował zestawienie najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących (...)

W jaki sposób możesz uzyskać szybko wyrok przeciwko dłużnikowi - nakaz zapłaty

W jaki sposób możesz uzyskać szybko wyrok przeciwko dłużnikowi - nakaz zapłaty

  Artykuł ma na celu przedstawienie możliwej drogi sądowej przedsiębiorcy, który nie może uzyskać należności od swojego dłużnika. Sytuacje, w których powstają zaległości w płatnościach ze strony kontrahenta wierzyciela są niestety dość częste. Wiele firm wyznaje (...)

Wyrok zaoczny - Kiedy wydawany jest wyrok zaoczny? Jak się od niego odwołać?

Wyrok zaoczny - Kiedy wydawany jest wyrok zaoczny? Jak się od niego odwołać?

Wyrok zaoczny przeważnie jest wyrokiem uwzględniającym powództwo, może jednak być także wyrokiem je oddalającym. Zaoczny charakter wyroku zależy od braku udziału pozwanego w postępowaniu. Nie jest zatem istotne, czy wyrok został wydany po pierwszym posiedzeniu wyznaczonym na rozprawę, (...)

Kogo możesz powołać na świadka w swojej sprawie?

Kogo możesz powołać na świadka w swojej sprawie?

  W postępowaniu cywilnym przed sądem możesz i musisz zarazem często przytaczać dowody na swoje twierdzenia. I nie ma tu znaczenia, czy jest to postępowanie procesowe (np. spierasz się o zapłatę z jakiegoś tytułu), czy nieprocesowe (np. gdy chodzi o zniesienie współwłasności). (...)

Sądy gospodarcze mają przyspieszyć

Sądy gospodarcze mają przyspieszyć

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw wchodzi w życie 20 marca br. Ma ona na celu usprawnienie i racjonalizację przebiegu postępowania cywilnego, w szczególności w sprawach gospodarczych. Postępowanie w sprawach gospodarczych (...)

Przyspieszenie sądów gospodarczych

Przyspieszenie sądów gospodarczych

Na ostateczne uchwalenie przez Sejm (po wprowadzeniu poprawek przez Senat) czeka rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu usprawnienie i racjonalizację przebiegu postępowania cywilnego, w szczególności w sprawach (...)

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

Od lutego 2005 r. obowiązują zupełnie nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego w zakresie kasacji. Została wprowadzona skarga kasacyjna. Kto i od jakiego orzeczenia może wnieść skargę kasacyjną? Skarga kasacyjna przysługuje od wydanego przez sąd II instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wznowienie starej sprawy spadkowej

Wznowienie starej sprawy spadkowej

W latach 1983 do 1987 miała miejsce sprawa spadkowa oraz o dział spadku, którego jedną ze stron był mój ojciec. Dotyczyła spadku po jego mamie a mojej babci. Mój ojciec zmarł w kwietniu tego roku (...)

Odwołanie od postanowienia US i decyzji ZUS przeciwko likwidowanemu przedsiębiorstwu

Odwołanie od postanowienia US i decyzji ZUS przeciwko likwidowanemu przedsiębiorstwu

W ostatnich dniach wszczęto przeciwko likwidowanemu przeze mnie przedsiębiorstwu państwowemu postępowania egzekucyjne na rzecz ZUS i na rzecz US. W obydwu sprawach, zgodnie z pouczeniami, wniosłam (...)

Podjęcie zawieszonego postępowania

Podjęcie zawieszonego postępowania

Wkrótce po wydaniu nakazu zapłaty sąd wezwał mnie jako powoda do wskazania aktualnego adresu pozwanego, gdyż pod podanym w pozwie już nie zamieszkuje. Ponieważ nie wskazałem aktualnego adresu pozwanego, (...)

strona postępowania wznowieniowego w kpa

strona postępowania wznowieniowego w kpa

Na gruntach ojca w 1993r.gmina wybudowała samowolnie gazociąg, nie oznaczając go trwale na gruncie (ojciec z niego nigdy nie korzystał). W 1999r. rodzice przekazali mi gospodarstwo i przeszli na emeryturę, (...)

Ogrodzenie od strony drogi wewnętrznej-zgłoszenie

Ogrodzenie od strony drogi wewnętrznej-zgłoszenie

Mama poprosiła mnie o rozebranie starego drewnianego ogrodzenia i wykonania nowego. Nowe ogrodzenie wykonałem z słupków metalowych, murków i siatki ogrodzeniowej. Sąsiadka podała mamę do nadzoru (...)

Pozbawienie możliwości działania

Pozbawienie możliwości działania

Bardzo prosze o wykładnię w oparciu o art. 408 kpc. Co znaczy, że strona była pozbawiona możliwości działania? Czy groźba pozbawienia mnie życia i strach z tym związany może być dla sądu takim (...)

Wniesienie kasacji

Wniesienie kasacji

Czy i na jakich warunkach w procesie gospodarczym istnieje możliwość przywrócenia terminu złożenia kasacji do Sądu Najwyższego w następującym przypadku: 10 listopada 2004 r. zapadł wyrok w Sądzie (...)

Zażalenie na orzeczenie o kosztach

Zażalenie na orzeczenie o kosztach

Sąd wydał w sprawie wyrok i zasądził koszty. Jaka jest procedura odwoławcza od orzeczenia wyłącznie o kosztach? Jakie są związane z tym opłaty i do kogo wnosi się odwołanie? W postępowaniu (...)

Bezczynność sądu w zakresie nadania klauzuli wykonalności

Bezczynność sądu w zakresie nadania klauzuli wykonalności

Już dwa miesiące minęły od dnia, w którym wystąpiłem po tytuł wykonawczy do sądu (wydział gospodarczy). Telefoniczne monity nie przynoszą skutku, samo wydanie nakazu sądowego trwało krócej (...)

Pozew o zapłatę

Pozew o zapłatę

Problem naszej firmy jest prosty i prosimy o pomoc w ustaleniu, jakie kroki prawne mamy podjąć z jakich formularzy skorzystać itp.? Podpisaliśmy umowę z klientem, umowa opiewała na kwotę 11 tyś (...)

Kradzież u fryzjera

Kradzież u fryzjera

Moja żona była dzisiaj u fryzjera. Na wieszaku pozostawiła torebkę i kurtkę. Po wykonaniu usługi okazało się, że portfela w torebce nie było. W portfelu były wszystkie dokumenty i 4 tys. zł. (...)

Rozszerzenie powództwa

Rozszerzenie powództwa

Spółka z o.o. wniosła pozew przeciw osobie cywilnej. Sąd nadał sprawie sygnaturę akt i wezwał do wniesienia wpisu. Spółka postanowiła rozszerzyć powództwo. Do kiedy można powiększyć powództwo (...)

Kolejność słuchania świadków

Kolejność słuchania świadków

Przewodniczący wezwał moich świadków w sprawie cywilnej z mojego powództwa do stawienia się w sądzie za dwa tygodnie. Z jednego domu, gdzie maja zeznawać w mojej sprawie trzy osoby, Przewodniczący (...)

Legitymacja procesowa ojca o ustalenie ojcostwa

Legitymacja procesowa ojca o ustalenie ojcostwa

Jak w świetle orzeczenia TK z dnia 28 kwietnia 2003 zmieniły się przepisy dotyczące dochodzenia ojcostwa przez ojca? Ojciec ma teraz legitymację procesową i może złożyć pozew o ustalenie jego (...)

Inicjatywa dowodowa w postępowaniu cywilnym

Inicjatywa dowodowa w postępowaniu cywilnym

Jestem powodem w sprawie cywilnej. Pozwanym jest mój dłużnik, który twierdzi, iż oddał mi część pieniędzy wysyłając przelew, jednakże nie ma potwierdzenia nadania przelewu i w związku z tym (...)

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Witam, przez działkę budowlanej którą odziedziczyłam po moich dziadkach, przebiega linia wysokiego napięcia. Czy mogę z tego tytułu żądać odszkodowania? Sporządzoną na Pani potrzebę opinię (...)

FORUM PRAWNE

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Czy na podstawie art.66 Kodeksu Cywilnego firma może zawrzeć z osobą prywatną umowę cywilno-prawną bez wypełniania stosownych umów i własnoręcznego podpisu. (gocha) Alez (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Nowe małżeństwo nie pozwala na wznowienie sprawy rozwodowej?

Nowe małżeństwo nie pozwala na wznowienie sprawy rozwodowej? witam, jeśli w mojej sprawie rozwodowej wyrok został wydany zaocznie bez informowania mnie o tym, ponoć zostałam poinformowana na awizo, (...)

Zmiana kategorii wojskowej

Zmiana kategorii wojskowej Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi w znalezieniu pracy. (marcinet) (...)

Wznowienie postępowania

Wznowienie postępowania Mój brat w 2005roku został prawomocnie skazany za handel narkotykami, przyznał się jedynie do posiadania, wyrok jaki otrzymał to 2.6roku Następnie został sporządzony wniosek (...)

Wznowienie postępowania

Wznowienie postępowania Witam. Mam pytanie odnośnie zawieszenia postępowania w sprawie działu spadku. W dniu 07.02.2018 złożyłam do sądu wniosek o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek (...)

odrzucenie skargi o wznowienie

odrzucenie skargi o wznowienie Skarga o wznowienie postepowania sadowego /sprawa z ubezp. spol/ , zostala odrzucona przez sedziego SO /I Instancja /, na mocy art 410$1 kpc. Sedzia ktory to dokonal , (...)

wniosek o wznowienie postępowania

wniosek o wznowienie postępowania Do kogo należy złożyć wniosek o wznowienie postępowania karnego?! Do organu, który wydał decyzję w I instancji adaukt

podział majątku i co dalej

podział majątku i co dalej Witam Od 5 lat jestem po rozwodzie niestety relacje z byłym mężem są złe... Po czterech latach w końcu zakończyła się sprawa o podział majątku, w której były mąż (...)

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA Witam. Otóż mam kurioalną sprawę w sądzie zresztą nie pierwszą ale ta już przewyższa wszsytko. Głupota sądu łagodnie ujmując (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Nowe małżeństwo nie pozwala na wznowienie sprawy rozwodowej?

Nowe małżeństwo nie pozwala na wznowienie sprawy rozwodowej? witam, jeśli w mojej sprawie rozwodowej wyrok został wydany zaocznie bez informowania mnie o tym, ponoć zostałam poinformowana na awizo, (...)

Zmiana kategorii wojskowej

Zmiana kategorii wojskowej Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi w znalezieniu pracy. (marcinet) (...)

Wznowienie postępowania

Wznowienie postępowania Mój brat w 2005roku został prawomocnie skazany za handel narkotykami, przyznał się jedynie do posiadania, wyrok jaki otrzymał to 2.6roku Następnie został sporządzony wniosek (...)

Wznowienie postępowania

Wznowienie postępowania Witam. Mam pytanie odnośnie zawieszenia postępowania w sprawie działu spadku. W dniu 07.02.2018 złożyłam do sądu wniosek o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek (...)

odrzucenie skargi o wznowienie

odrzucenie skargi o wznowienie Skarga o wznowienie postepowania sadowego /sprawa z ubezp. spol/ , zostala odrzucona przez sedziego SO /I Instancja /, na mocy art 410$1 kpc. Sedzia ktory to dokonal , (...)

wniosek o wznowienie postępowania

wniosek o wznowienie postępowania Do kogo należy złożyć wniosek o wznowienie postępowania karnego?! Do organu, który wydał decyzję w I instancji adaukt

podział majątku i co dalej

podział majątku i co dalej Witam Od 5 lat jestem po rozwodzie niestety relacje z byłym mężem są złe... Po czterech latach w końcu zakończyła się sprawa o podział majątku, w której były mąż (...)

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA Witam. Otóż mam kurioalną sprawę w sądzie zresztą nie pierwszą ale ta już przewyższa wszsytko. Głupota sądu łagodnie ujmując (...)

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam u (...)

Wznowienie postępowania egzekucyjnego

Wznowienie postępowania egzekucyjnego Witam, W lipcu 2014 roku moja mama dostała postanowienie naczelnika urzędu skarbowego o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego do czasu wydania ostatecznego (...)

Porady prawne