Kiedy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wycofać Twój produkt z obrotu? - postępowanie w sprawie bezpieczeństwa produktów

Kto czuwa nad bezpieczeństwem produktów?

Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Inspekcji Handlowej.
W zakresie swych uprawnień nadzorczych współpracuje on także z Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, której może przekazywać informacje o prawdopodobieństwie niespełniania przez produkt wprowadzony na rynek wymagań dotyczących bezpieczeństwa.

Porady prawne

Nadzór ten obejmuje w szczególności:

  • okresowe monitorowanie oraz ocenę skuteczności kontroli spełniania przez produkty ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa, z uwzględnieniem rodzajów kontrolowanych produktów i badanych zagrożeń,

  • zatwierdzanie okresowych planów kontroli produktów w zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i monitorowanie ich realizacji,

  • prowadzenie postępowań w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów,

  • prowadzenie rejestru produktów niebezpiecznych oraz gromadzenie danych o produktach, które nie spełniają szczegółowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa,

  • gromadzenie informacji dotyczących bezpieczeństwa produktów, przekazywanie ich właściwym organom oraz monitorowanie sposobu wykorzystania tych informacji.


Wszczęcie postępowania przed Prezesem UOKiK w sprawie bezpieczeństwa produktów

Organ nadzoru wszczyna postępowanie z urzędu (z własnej inicjatywy) w przypadku, gdy z ustaleń kontroli Inspekcji Handlowej (więcej na temat kontroli znajdziesz w poradzie "Kiedy Inspekcja Handlowa może zakazać sprzedaży Twojego produktu? Kontrola bezpieczeństwa produktów") wynika znaczne prawdopodobieństwo, że produkt nie spełnia ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa.

Może podjąć postępowanie także gdy z innych dostępnych informacji, w szczególności z powiadomienia przekazanego przez organy kraju członkowskiego Unii Europejskiej, wynika, że produkt może nie być bezpieczny. Postępowanie to powinno być przeprowadzone niezwłocznie, w tym celu wyznaczono termin 4 miesięcy na zakończenie tego postępowania od dnia jego wszczęcia.


Strony postępowania

Stroną postępowania jest producent lub dystrybutor, wobec którego postępowanie zostało wszczęte, w szczególności zaś przedsiębiorca odpowiedzialny za pierwszy etap dystrybucji na polskim rynku.
W toku postępowania organ nadzoru może, w drodze postanowienia, uznać za stronę postępowania również producenta lub dystrybutora innego niż ten, wobec którego postępowanie zostało wszczęte.

Także organizacja społeczna może występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jej celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów lub gdy stroną postępowania jest członek tej organizacji

Przebieg postępowania

W celu uzyskania informacji na temat bezpieczeństwa danego produktu, w toku postępowania organ nadzoru ma prawo żądać wszelkich informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy produkt jest bezpieczny. Może także poddawać badaniom próbki dostarczone przez konsumentów.

Jaki los może spotkać produkty poddawane badaniom?

Organ nadzoru może, w drodze postanowienia, wyznaczyć stronie termin na wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt, a po wydaniu tej decyzji może on także wystąpić z wnioskiem do Inspekcji Handlowej o przeprowadzenie kontroli mającej na celu ustalenie, czy zagrożenia zostały wyeliminowane.

Jeżeli w toku postępowania organ nadzoru stwierdzi, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że produkt nie jest bezpieczny, zakazuje, w drodze decyzji, producentowi lub dystrybutorowi jego dostarczania, oferowania lub prezentowania przez czas niezbędny do przeprowadzenia oceny, badań i kontroli jego bezpieczeństwa. Czas takiego zakazu nie może być dłuższy niż 30 dni. Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wstrzymuje wykonania tej decyzji.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?