Krajowe podróże służbowe żołnierzy

Kiedy mamy do czynienia z krajową służbą żołnierza?

Krajową podróżą służbową - jest wykonywanie przez żołnierza zadań służbowych poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału, w której żołnierz pełni służbę wojskową, zwaną dalej „stałym miejscem pełnienia służby”, w terminie i miejscu na terenie kraju określonych w poleceniu wyjazdu służbowego.

Kto jest uprawniony do wydania żołnierzowi polecenia odbycia krajowej podróży służbowej?

Do wydania polecenia żołnierzowi odbycia krajowej podróży służbowej uprawniony jest:

 1. dowódca jednostki wojskowej lub upoważniony przez niego dowódca wydzielonego pododdziału - w stosunku do żołnierza pełniącego służbę w podległej mu jednostce wojskowej lub wydzielonym pododdziale.

  Porady prawne

Przy czym należy pamiętać, że w rozumieniu prawa dowódcą jednostki wojskowej jest również szef, dyrektor, kierownik albo komendant jednostki wojskowej, rektor wyższej szkoły wojskowej oraz prezes sądu wojskowego i szef jednostki organizacyjnej prokuratury wojskowej,

Jak określa się czas trwania podróży służbowej żołnierza?

Czas krajowej podróży służbowej określony w poleceniu wyjazdu służbowego obejmuje . pomiędzy wyjazdem ze stałego miejsca pełnienia służby i powrotem do tego miejsca.

Jakie świadczenia przysługują żołnierzowi z tytułu podróży służbowej?

Z tytułu krajowej podróży służbowej żołnierzowi przysługują:

 1. diety,

 2. zwrot kosztów:

  • przejazdu na trasie od stałego miejsca pełnienia służby do miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej i z powrotem,

  • noclegów lub ryczałt za nocleg,

  • dojazdu środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu,

 3. zwrot innych niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Czy istnieją wyjątki, w których żołnierzowi nie przysługują świadczenia z tytułu podrózy służbowej na terenia kraju?

Wszelkie możliwe do przyznania żołnierzowi świadczenia nie przysługują mu, gdy odbywa podróż służbową w składzie załogi jednostki pływającej albo przebywa na tej jednostce - za czas wykonywania przez niego zadań służbowych w morzu i w portach.

Natomiast żołnierzowi, którego zwykłe obowiązki służbowe polegają na stałym wykonywaniu czynności służbowych na obszarze garnizonu obejmującego swoim terytorium granice administracyjne kilku miejscowości, w przypadku odbywania krajowej podróży służbowej na obszarze tego garnizonu przysługuje jedynie zwrot kosztów przejazdów na trasie od stałego miejsca pełnienia służby do miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej i z powrotem.

Jak ustala się kwotę diety przysługującej żołnierzowi za podróż służbową na terenie kraju?

Kwotę diety ustala się w wysokości określonej w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie Kodeksu pracy. Patrz porada: Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju

Jeżeli krajowa podróż służbowa trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

 • mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,

 • od 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety,

 • ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Jeżeli krajowa podróż służbowa trwa dłużej niż jedną dobę - za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

 • do 8 godzin - przysługuje 1/2 diety,

 • ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika