Krewni żony, czyli prawne skutki powinowactwa

25.5.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Co to jest powinowactwo?

Powinowactwo jest to stosunek prawnorodzinny istniejący pomiędzy małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Powinowactwo podobnie jak pokrewieństwo opisuje się za pomocą stopni i linii. Charakterystyka taka służy opisaniu stopnia bliskości jaki istnieje między małżonkiem a krewnymi drugiego z nich.

Powinowactwo jest określone taką samą linią i takim samym stopniem jak stosunki pomiędzy drugim małżonkiem a jego krewnymi. W zakresie linii wyróżniamy:

 • Powinowactwo w linii prostej – dotyczy tych krewnych, którzy albo pochodzą od drugiego małżonka, albo od których ten małżonek pochodzi. Zatem odnosić się ono będzie jedynie do wstępnych i zstępnych drugiego małżonka, czyli: do jego rodziców, dziadków, dzieci niepochodzącymi z tego małżeństwa. Małżonek zatem będzie w stosunku do swojego pasierba czy teściowej powinowatym w linii prostej.
 • Powinowactwo w linii bocznej – dotyczy tych krewnych, którzy mają wspólnego przodka i nie pochodzą bezpośrednio od siebie, a zatem: rodzeństwo (wspólny rodzic), kuzynostwo (wspólny dziadek), wujostwo (dziadek małżonka a ojciec wujka). Małżonek będzie w stosunku do brata drugiego z małżonków powinowatym w linii bocznej.

Ażeby jednak skonkretyzować stopień bliskości wprowadzone są stopnie powinowactwa. Za pomocą tej kategorii określa się ile urodzeń dzieli krewnych od jednego z małżonków mając na uwadze osobę, od której pochodzą. I tak:

 • Przy powinowactwie w linii prostej liczy się ile urodzeń dzieli małżonka od krewnego, w stosunku do którego chcemy określić stopień. Jeżeli chodzi o dziadków małżonka będziemy mieli powinowactwo w linii prostej stopnia drugiego (pierwsze urodzenie – rodzice, drugie dopiero małżonek), w stosunku do teściowej mamy powinowactwo stopnia pierwszego w prostej linii ( tylko urodzenie małżonka), tak samo będzie w stosunku do pasierba, gdyż istniejące między nimi pokrewieństwo opiera się tylko na jednym urodzeniu.
 • Przy powinowactwie w linii bocznej liczy się ile urodzeń jest potrzebnych, aby połączyć jednego z małżonków z jego krewnym w ramach tej linii.

  Najbliższym stopniem przy powinowactwie w linii bocznej będzie stopień drugi, który odnosi się do rodzeństwa małżonka (liczymy do wspólnego przodka – rodzica - jedno urodzenie małżonka i drugie jego siostry czy brata). Kuzyn małżonka będzie dopiero powinowatym w stopniu czwartym ( 1 urodzenie- małżonek, 2 – rodzic, 3 – ciocia, 4 – jej syn a nasz kuzyn, wspólnym przodkiem jest dziadek). Za powinowatych należy uważać również tych krewnych współmałżonka, których w rzeczywistości nie łączą z małżonkiem więzy krwi, a mianowicie krewnych, którzy zostali przysposobieni całkowicie lub całkowicie nieodwołalnie i tą drogą weszli do rodziny, np. powinowatym w drugim stopniu linii bocznej będzie adoptowany brat drugiego małżonka.

Stosunek powinowactwa nie zachodzi pomiędzy:

 • małżonkiem a osobą pozostającą w związku małżeńskim z krewnym współmałżonka, np. z żoną brata współmałżonka,
 • jednym z małżonków a powinowatym drugiego małżonka, np. z matką byłej żony drugiego małżonka,
 • powinowatymi jednego z małżonków a powinowatymi drugiego z nich, np. pomiędzy matką byłej żony i matką byłego męża, jeżeli oboje małżonkowie są rozwiedzeni,
 • krewnymi małżonków, np. między ojcem męża a ojcem żony czy bratem żony a siostrą męża.

Kiedy powstaje powinowactwo oraz w jakich okolicznościach może ustać?

Powinowactwo powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. Nie powstanie ono jednak w sytuacji, gdy zawarte małżeństwo należy traktować jako małżeństwo nieistniejące. Ma to miejsce w przypadku, jeżeli małżeństwo zostanie zawarte przy braku spełnienia absolutnie koniecznych warunków, do tego, aby można było uznać, że zostało ważnie zawarte, np. oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński nupturienci złożą niejednocześnie – najpierw kobieta, a dwa dni później dopiero mężczyzna albo oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostanie złożone przed osobą do tego nie powołaną, np. przed pracownikiem urzędu stanu cywilnego niemającym prawa odbierać takich oświadczeń. Takie małżeństwo uważane jest przez prawo jako w ogóle nie zawarte.

Powinowactwo nie ustaje wskutek śmierci jednego z małżonków, orzeczenia rozwodu czy separacji. Trwa nadal pomimo wystąpienia tych zdarzeń. Może jednakże ustać, jeżeli małżeństwo zostanie mocą orzeczenia sądu unieważnione.

Kiedy powinowactwo stanowi przeszkodę małżeńską?

Zgodnie z literą prawa, nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa powinowaci w linii prostej, przy czym należy jeszcze raz podkreślić, że stosunek powinowactwa istnieje nadal, pomimo śmierci jednego z małżonków lub orzeczenia rozwodu. Zakaz taki dotyczy jedynie przypadków, gdy małżeństwo chcą zawrzeć ze sobą, np. macocha z pasierbem czy teść z synową, czyli powinowaci w linii prostej. Zakaz taki uzasadniony jest względami moralno – obyczajowymi, które ujawniają się negatywnym nastawieniem społeczeństwa do zawierania tego typu małżeństw. Małżeństwo zawarte wbrew takiej przeszkodzie może zostać unieważnione na wniosek każdego z małżonków. Istnieje jednakże możliwość „przeskoczenia” tej przeszkody. Sąd bowiem z ważnych powodów może udzielić zgody na zawarcie małżeństwa między powinowatymi. Zgoda sądu może być wyrażona także po zawarciu takiego małżeństwa.

Czy między powinowatymi istnieje obowiązek alimentacyjny?

W zasadzie pomiędzy powinowatymi nie aktualizuje się obowiązek alimentacyjny. Jedyny wyjątek stanowi obowiązek alimentacyjny pomiędzy pasierbem a macochą lub ojczymem, czyli między powinowatymi w linii prostej stopnia pierwszego. Nie jest to jednak obowiązek bezwzględny, gdyż do jego zaktualizowania się muszą być spełnione jeszcze dodatkowe warunki.

Roszczenia alimentacyjne w zależności od okoliczności mogą przysługiwać pasierbowi w stosunku do macochy lub ojczyma albo macosze czy ojczymowi do pasierba. Roszczenia te mogą przysługiwać także wówczas, gdy małżeństwo ojczyma i matki pasierba ustało wskutek śmierci rodzica pasierba albo wskutek rozwodu, ponieważ zainicjowany stosunek powinowactwa między dzieckiem jednego z małżonków a drugim z nich, na skutek tych zdarzeń nie wygasł. Dodać jeszcze należy, iż obowiązek alimentacyjny w tym kształcie ma charakter subsydiarny i zasadniczo powinien mieć miejsce w ostatniej kolejności, tzn. uprawniony najpierw powinien żądać świadczeń od swych krewnych.

Kiedy pasierbowi przysługują roszczenia alimentacyjne względem macochy lub ojczyma?

Obowiązek alimentacyjny spoczywa na macosze lub ojczymie względem pasierba, jeżeli przemawiają za tym zasady współżycia społecznego, czyli jeżeli odpowiada on ogólnemu poczuciu słuszności, znajdującemu uzasadnienie w istniejących regułach moralności i dobrych obyczajach społeczeństwa. Z zasad tych wynikać będzie, iż obowiązek taki należy traktować jako regułę przede wszystkim wtedy, gdy pasierb wychowuje się w rodzinie, którą założyła jego matka, zawierając związek małżeński z ojczymem, ma on bowiem prawo do równej stopy życiowej tak ze swoją matką, jak i ojczymem oraz powinien traktowany być na równi ze wspólnymi dziećmi małżonków. Okoliczności które również nie są bez znaczenia przy ustalaniu występowania tego obowiązku, to: czas trwania małżeństwa matki dziecka z ojczymem lub macochą, wiek dziecka, porównanie sytuacji majątkowej ojczyma lub macochy z sytuacją krewnych dziecka, których obowiązek alimentacyjny może tu wchodzić w grę. Z żądaniem takim dziecko będzie mogło wystąpić jednak tylko wtedy, gdy wystąpi brak osoby zobowiązanej do alimentowania w bliższej kolejności lub gdy ta osoba nie będzie w stanie zadośćuczynić swojemu obowiązkowi. Tak będzie w sytuacji, gdy pasierb ma oboje rodziców. Obowiązek alimentacyjny macochy lub ojczyma będzie istniał na końcu, po nieuzyskaniu należnych świadczeń od innych krewnych (rodziców, dziadków, rodzeństwo). Gdyby jednak pasierb miał tylko rodzica, który zawarł przedmiotowe małżeństwo, macocha lub ojczym niejako wstępują w rolę drugiego z rodziców i ich obowiązek będzie musiał być zrealizowany w pierwszej kolejności. Żądanie takie dziecko będzie mogło zgłosić oczywiście jedynie w sytuacji, gdy nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb, a po stronie ojczyma (macochy) występują określone możliwości zarobkowe lub majątkowe.

Kiedy macosze lub ojczymowi przysługuje roszczenie alimentacyjne względem pasierba?

Wymienionym powinowatym roszczenie względem pasierba przysługiwać będzie jedynie wtedy, kiedy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:

 • powinowaty znalazł się w stanie niedostatku – nie ma możliwości samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb,
 • przyczyniał się do utrzymania i wychowania pasierba – polega to na zaspokajaniu usprawiedliwionych potrzeb pasierba (stosownie do swoich możliwości) w postaci świadczeń pieniężnych, świadczeń w naturze albo na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie pasierba; zazwyczaj będzie to miało miejsce, gdy pasierb wychowywał się w rodzinie powinowatego,
 • żądanie powinowatego odpowiada zasadom współżycia społecznego – pod uwagę należy wziąć: czas trwania małżeństwa rodzica dziecka z powinowatym, stosunek ojczyma lub macochy do dziecka, itp.

Jeżeli chodzi w tym wypadku o kolejność obowiązku alimentacyjnego, będzie on występował w pierwszej kolejności, gdyż traktuje się pasierba tak, jak jedno z dzieci powinowatego.

Jakie inne skutki może wywołać powinowactwo?

Skutki powinowactwa nie ograniczają się jedynie do prawa rodzinnego. Można je również zauważyć na gruncie prawa cywilnego, postępowania cywilnego, a także postępowania karnego i administracyjnego. Wymieńmy zatem pozostałe:

 • na skutek zgodnego oświadczenia małżonków złożonego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, małoletni pasierb może nosić nazwisko swojego ojczyma. Jeżeli jednak dziecko ukończyło trzynaście lat, potrzebna jest do tego jego zgoda. Nadanie nazwiska ojczyma nie jest jednak dopuszczalne, jeżeli dziecko nosi nazwisko swojego ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka,
 • powinowaty pierwszego i drugiego stopnia osoby, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu,
 • sędzia jest wyłączony z mocy ustawy w sprawach swych powinowatych w linii prostej bez ograniczeń, a w linii bocznej do drugiego stopnia w postępowaniu cywilnym, natomiast w postępowaniu karnym w sprawach wszystkich powinowatych w linii prostej, a w bocznej aż do czwartego stopnia,
 • pracownik organu administracji publicznej jest wyłączony od udziału w sprawie swych powinowatych do drugiego stopnia,
 • powinowaci w linii prostej a w linii bocznej do drugiego stopnia mają prawo odmowy składania zeznań w postępowaniu cywilnym, w sprawie dotyczącej małżonka ich krewnego.

Pamiętaj, że:

 • Wskutek zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkiem a krewnymi drugiego z nich powstaje stosunek powinowactwa,
 • Krewni małżonków nie są względem siebie powinowatymi, np. matka męża i ojciec żony, są to osoby z punktu widzenia prawa obce w stosunku do siebie,
 • Powinowactwo nie ustaje wskutek ustania małżeństwa przez śmierć jednego z małżonków lub rozwód, ustaje jednakże na skutek unieważnienia małżeństwa,
 • Powinowactwo w linii prostej, np. teść i synowa, stanowi przeszkodę małżeńską, co oznacza, że zawarcie takiego małżeństwa nie jest dopuszczalne; sąd może jednak na wniosek powinowatych z ważnych powodów zezwolić na zawarcie takiego małżeństwa,
 • Obowiązek alimentacyjny między powinowatymi może istnieć jedynie w stosunkach między pasierbem a macochą lub ojczymem,
 • Powinowactwo nie ma żadnego wpływu na dziedziczenie; w szczególności powinowaty nie dziedziczy po małżonku z ustawy i nie przysługuje mu prawo do zachowku.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Obowiązek alimentacyjny. Od kogo możesz żądać środków utrzymania bądź wychowania?

Obowiązek alimentacyjny. Od kogo możesz żądać środków utrzymania bądź wychowania?

  Na czym polega obowiązek alimentacyjny? Przez obowiązek alimentacyjny należy rozumieć dostarczanie niezbędnych środków utrzymania osobie, która nie jest w stanie ich samodzielnie zdobyć, a w przypadku dzieci i młodzieży, także środków wychowania. Na środki utrzymania składają się nie tylko podstawowe potrzeby związane z mieszkaniem, wyżywieniem, posiadaniem (...)

Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

W podatku od spadku i darowizn dla ustalenia obowiązującego stanu prawnego w pierwszej kolejności należy ustalić, kiedy nastąpiło nabycie (tj. śmierć osoby, po której nabywamy określone rzeczy). Poniższe wyjaśnienia odnoszą się do nabycia tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego według stanu prawnego od dnia (...)

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Co to są "przeszkody małżeńskie"? W przypadku zaistnienia pewnych okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (tzw. przeszkody małżeńskiej) kierownik urzędu stanu cywilnego czy duchowny powinien odmówić przyjęcia od nupturientów oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński podlegający prawu polskiemu. Małżeństwo zawarte jednak mimo istniejącej przeszkody byłoby (...)

Nie masz dzieci? Sporządź testament

Nie masz dzieci? Sporządź testament

O spisaniu testamentu powinny pamiętać w szczególności te osoby, które nie mają dzieci - czytamy na łamach Dziennika Polskiego. W innym wypadku - po śmierci męża lub żony - wraz z pozostałym współmałżonkiem majątek dziedziczą również krewni zmarłego. - Jeżeli relacje rodzinne są dobre, wówczas można dokonać umownego działu spadku. Rodzeństwo (...)

Wykluczenie i wyłączenie z zamówienia publicznego

Wykluczenie i wyłączenie z zamówienia publicznego

Jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych jest zasada równości obligująca zamawiającego do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Jednym z wyjątków od niniejszej zasady jest obowiązek wykluczenia wykonawców w ustawowo określonych przypadkach. Katalog przesłanek skutkujących wykluczeniem (...)

Wykluczenia i wyłączenia w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Wykluczenia i wyłączenia w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych jest zasada równości obligująca zamawiającego do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne. Jednym z wyjątków od niniejszej zasady jest obowiązek wykluczenia wykonawców w ustawowo określonych przypadkach. Katalog przesłanek skutkujących wykluczeniem podmiotów (...)

Jak prawo pomaga pomagać, czyli jak zostać organizacją pożytku publicznego i co to oznacza?

Jak prawo pomaga pomagać, czyli jak zostać organizacją pożytku publicznego i co to oznacza?

  Organizacja pożytku publicznego – kto może ubiegać się o status takiej organizacji? Od 1 stycznia 2004 r. organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne mogą ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego, co pociąga za sobą wiele przywilejów w sferze m.in. podatkowej, przez co umożliwia efektywne działanie na rzecz społeczności. Należy podkreślić, (...)

Zakaz unieważnienia małżeństwa

Zakaz unieważnienia małżeństwa

Z jakich powodów małżeństwo ustaje? Przyczynami ustania małżeństwa jest: unieważnienie małżeństwa, śmierć biologiczna jednego z małżonków, uznanie małżonka za zmarłego, orzeczenie rozwodu. ##baner## Przypadki, w których unieważnienie małżeństwa jest dopuszczalne, wskazane są w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Kodeks ten formułuje także zasadę, iż nie (...)

Unieważnienie małżeństwa z powodu pokrewieństwa lub powinowactwa

Unieważnienie małżeństwa z powodu pokrewieństwa lub powinowactwa

  Zasadą kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest zakaz zawierania małżeństwa przez krewnych w linii prostej, rodzeństwo oraz powinowatych w linii prostej.   Co jest pokrewieństwem w rozumieniu prawa? Pokrewieństwo jest to stosunek zachodzący pomiędzy osobami posiadającymi wspólnych naturalnych przodków.Rozróżnia się pokrewieństwo w linii prostej (kiedy jedna (...)

Rodzina w prawie cywilnym

Rodzina w prawie cywilnym

Prawo rodzinne to dział prawa, zajmujący się stosunkami prawnymi (wewnątrz rodziny i z osobami trzecimi, majątkowymi i niemajątkowymi), jakie rodzi istnienie i funkcjonowanie rodziny. Czym zatem jest ta rodzina i kto do niej należy? Co oznacza pojęcie "rodziny" w prawie cywilnym? Gdy zaczęły się rozpadać szersze związki, zwane rodami, miejsce ich zajęła rodzina wielka, czyli związki (...)

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa jest jednym z kilku powodów ustania małżeństwa. Inne przyczyny powodujące ustanie małżeństwa to: śmierć biologiczna jednego z małżonków, uznanie małżonka za zmarłego, orzeczenie rozwodu. Do skutków unieważnienia małżeństwa w zakresie stosunku małżonków do wspólnych dzieci oraz w zakresie stosunków majątkowych (...)

W jaki sposób zawrzeć układ w postępowaniu upadłościowym? Niezbędne elementy - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

W jaki sposób zawrzeć układ w postępowaniu upadłościowym? Niezbędne elementy - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Zawarcie układu w toku postępowania upadłościowego może nastąpić jedynie po dopuszczeniu takiej możliwości przez sędziego – komisarza. Sędzia komisarz po wyrażeniu swej zgody na zawarcie układu, zobowiązany jest zwołać zgromadzenie wierzycieli i wezwać na nie upadłego, syndyka oraz wierzycieli. Czynności wstępne. Zgromadzenie wierzycieli.Zgromadzenie wierzycieli powinno odbyć (...)

Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna

Ważność testamentu ustnego, gdy świadkowie otrzymują spadek - opinia prawna

    Stan faktyczny  Mój ojciec będąc chory na krótko przed śmiercią ustnie rozporządził swoim majątkiem. Zanim zmarł dokładnie powiedział, że razem z bratem mamy się po połowie podzielić majątkiem; matka nie żyje. Nasz przyrodni brat został przez ojca wydziedziczony, ponieważ od dawna nie kontaktował się z ojcem i nawet nie odwiedził go w czasie choroby. (...)

Treść i forma testamentów szczególnych

Treść i forma testamentów szczególnych

Testament jest formą rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują w sumie pięć rodzajów testamentu, w tym trzy z nich to testamenty szczególne. Testamenty szczególne mogą być sporządzane, o ile zaistnieją wyjątkowe okoliczności, a po upływie określonego czasu mogą od ustania tych wyjątkowych okoliczności, testamenty takie (...)

Kto nie może być świadkiem testamentu?

Kto nie może być świadkiem testamentu?

  Dla zachowania niektórych form testamentu, w szczególności testamentu allograficznego, testamentu ustnego i testamentu tzw. podróżnego, konieczne jest sporządzenie ich w obecności określonej ilości świadków. Świadkiem jest zatem osoba, w obecności której testator oświadcza swą ostatnią wolę, i osoba ta zdaje sobie sprawę, że uczestniczy w czynności (...)

Wykluczenie i wyłączenie z postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Wykluczenie i wyłączenie z postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

W jakich przypadkach następuje wykluczenie dostawców (wykonawców)? Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:  Dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością, Przesłankę niewykonania lub wykonania z nienależytą starannością (...)

Zasady dziedziczenia w przypadku adopcji

Zasady dziedziczenia w przypadku adopcji

  Zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający, mają prawo do dokonywania swobodnych rozrządzeń w drodze testamentu. Natomiast przepisy różnicują sytuację dziedziczenia ustawowego miedzy przysposobionym (czyli adoptowanym) a przysposabiającym (adoptującym) - do którego dochodzi w razie braku testamentu. Rodzaj przysposobienia w sposób zasadniczy rzutuje więc na (...)

Czy dalsi krewni spadkodawcy mają prawa do spadku?

Czy dalsi krewni spadkodawcy mają prawa do spadku?

Kolejność dziedziczenia ustawowego Według zasad określonych w regulacjach spadkobrania, w myśl reguł tzw. dziedziczenia ustawowego, w pierwszej grupie (kręgu) do dziedziczenia dochodzą zstępni spadkodawcy (tj. dzieci, wnuki itd.) oraz jego małżonek. W przypadku braku zstępnych uprawnionych do spadkobrania (nie tylko z powodu fizycznego nieistnienia, ale także na skutek uznania za niegodnego (...)

Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

Zasady chowania zmarłych zostały wyczerpująco sformułowane w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295, ze zm.). Zgodnie z art. 12 ust. 1 tej ustawy ciało osoby zmarłej może być pogrzebane jako zwłoki, może też zostać poddane kremacji. Ciała chowane bez spopielenia mogą być grzebane w grobach ziemnych, murowanych, katakumbach (...)

Akta stanu cywilnego - czyli jak rejestruje się urodzenia, małżeństwa i zgony?

Akta stanu cywilnego - czyli jak rejestruje się urodzenia, małżeństwa i zgony?

  Czym są akta stanu cywilnego? Akt stanu cywilnego jest to wpis o urodzeniu, małżeństwie albo zgonie w rejestrze stanu cywilnego wraz z treścią późniejszych wpisów wpływających na treść lub ważność tego aktu. Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych, ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Osoby uprawnione do pochówku zmarłego

Osoby uprawnione do pochówku zmarłego

Zmarł mój ojciec. Jestem jego jedynym dzieckiem z pierwszego małżeństwa. Ojciec z moją matką mieli ślub cywilny i kościelny. Rozwiedli się, oczywiście rozwód mieli tylko cywilny. Ojciec umierając (...)

Budowa pomnika na cmentarzu

Budowa pomnika na cmentarzu

W grudniu ubiegłego roku zmarła moja żona. Zapłaciłem za miejsce na cmentarzu oraz za cały pogrzeb. Wszystkie możliwe dokumenty związane z pogrzebem są wystawione na mnie. Obecnie teściowie bez (...)

Czy będę musiała płacić alimenty za mojego męża?

Czy będę musiała płacić alimenty za mojego męża?

Mój mąż ma dziecko z poprzedniego małżeństwa. Niedawno dowiedziałam się że od paru miesięcy nie płaci alimentów na dziecko z poprzedniego małżeństwa. Czy w takim przypadku na mnie spadnie (...)

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Mój ojciec nagminnie sięga po kredyty. Ze względu na wysoką posadę jaką posiada, banki bardzo chętnie przyznawały mu pożyczki. Obawiamy się że w końcu jego zadłużenie przewyższy jego możliwości (...)

Spadek matki po synu, z którym zerwała kontakty

Spadek matki po synu, z którym zerwała kontakty

Moja mama miała syna z pierwszego małżeństwa. Nie utrzymywała z nim kontaktów z przyczyn mi nieznanych. Ja wielokrotnie próbowałam nawiązać kontakt z nim lecz on nie chciał. Dwa miesiące temu (...)

Orzecznictwo na temat oświadczenia o potrąceniu

Orzecznictwo na temat oświadczenia o potrąceniu

Jak wygląda sprawa orzecznictwa w kwestii nieustosunkowania się przez 3 lata do złożonego przedsiębiorcy oświadczenia o potrąceniu? Orzecznictwo Sądu Najwyższego przedstawia się natomiast następująco:- (...)

Nieodwracalny skutek prawny

Nieodwracalny skutek prawny

Urząd twierdzi, że wybudowanie budynku na podstawie decyzji zezwalającej na budowę wywołuje nieodwracalny skutek prawny, w związku z czym nie można decyzji unieważnić. Ja twierdzę, że wybudowanie (...)

Uzupełnienie lub złożenie nowego pozwu

Uzupełnienie lub złożenie nowego pozwu

Złożyłem pozew o zapłatę. Nie został jeszcze wyznaczony termin rozprawy. W międzyczasie pojawiły się nowe fakty, z których wywodzę skutki prawne. Chcę uzupełnić poprzednio złożony pozew (...)

Pismo wniesione po zwrocie wniosku

Pismo wniesione po zwrocie wniosku

Po otrzymaniu zarządzenia o zwrocie wniosku - w terminie wniesiono pismo. Sąd zażądał sprecyzowania w ciągu 7 dni, czy to jest zażalenie, pod rygorem wpisania wniosku pod nowym numerem. Co może (...)

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Jakie konsekwencje wiążą się z wypowiedzeniem umowy zlecenia? Czy można wypowiedzieć umowę zlecenia zawartą na czas oznaczony? Kto może wypowiedzieć umowę? Na wstępie należy wskazać na istotę (...)

Pokrewieństwo i powinowactwo

Pokrewieństwo i powinowactwo

Czym jest pokrewieństwo i powinowactwo, jak liczy się ich stopniej? Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Krewnymi w linii bocznej są osoby, które (...)

Powinowactwo - ojczym

Powinowactwo - ojczym

Czy drugi mąż mojej mamy w stosunku do mnie (córki) w myśl prawa jest powinowatym? Mama wyszła drugi raz za mąż kiedy byłam pełnoletnia. Powinowactwo nie jest stosunkiem biologicznym, a jedynie (...)

Prawo odmowy składania zeznań przez powinowatego

Prawo odmowy składania zeznań przez powinowatego

Czy brat żony jest powinowatym? Czy może on odmówić składania zeznań w przypadku, gdy podejrzanym jest mąż żony? Zgodnie z art. 182 § 1 kodeksu postępowania karnego (kpk) osoba (...)

Dzień wolny z powodu śmierci byłego teścia

Dzień wolny z powodu śmierci byłego teścia

Jestem od dwóch lat po rozwodzie, a właśnie zmarł ojciec mojego byłego męża, z którym miałam cały czas dobre kontakty. Chciałabym pójść z dziećmi na pogrzeb ich dziadka. Czy w związku z (...)

Alimenty na dziecko od ojca biologicznego.

Alimenty na dziecko od ojca biologicznego.

Mam pytanie dotyczące alimentów na dziecko które zostało poczęte po przez zdradę małżeńską. Czy w przypadku kiedy zaszłam w ciążę podczas zdrady małżeńskiej, czy ojciec biologiczny jest (...)

Prawo do odmowy zeznań w procesie cywilnym

Prawo do odmowy zeznań w procesie cywilnym

Prawo odmowy zeznań w charakterze świadka, przysługuje osobom najbliższym, wstępnym, zstępnym, powinowatym oraz osobom pozostającym w stosunku przysposobienia. Kogo zaliczamy do osób: wstępnych, (...)

Osoby uprawnione do żądania ekshumacji

Osoby uprawnione do żądania ekshumacji

Kto jest uprawniony do żądania ekshumacji zwłok? Katalog osób uprawnionych do pochowania i ekshumacji zwłok precyzuje z kolei ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych (dalej: u.o.c.i ch.z.). (...)

Kim są osoby bliskie w rozumieniu Prawa lokalowego?

Kim są osoby bliskie w rozumieniu Prawa lokalowego?

Kim są osoby bliskie w rozumieniu Prawa lokalowego? Zgodnie z art. 9 Prawa lokalowego do osób bliskich najemcy należą jego wstępni, zstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, powinowaci w tej (...)

Prawo do miejsca w grobie

Prawo do miejsca w grobie

Ojciec mojego męża został pochowany na Powązkach Wojskowych, w grobie rodzinnym, gdzie został pochowany jego brat, który zginął w Powstaniu Warszawskim. W tym grobie również jest pochowana matka (...)

Legalne pochowanie prochów

Legalne pochowanie prochów

Zmarła osoba, której ostatnim życzeniem było, aby po śmierci została skremowana, a jej prochy rozrzucone po polach. Czy takie postępowanie byłoby legalne? W jaki sposób można postąpić z prochami (...)

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka?

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka?

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka? Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. (...)

FORUM PRAWNE

Pełnomocnictwo w sprawie spadkowej.

Pełnomocnictwo w sprawie spadkowej. Witam, prawo do spadku po moich rodzicach nabyli dalecy krewni drugiej żony ojca. Nie są oni zainteresowani sprawą, gdyż chodzi o niewielką wartość. Są rozrzuceni (...)

Moje zarobki a alimenty na dziecko mojego męża

Moje zarobki a alimenty na dziecko mojego męża Czy ktoś może mi powiedzieć co powinnam zrobić, mój narzeczony jest po rozwodzie i ma z pierwszego małżeństwa 1 dziecko. Zamierzamy wziać ślub, (...)

Kiedy można żądać alimentów od dziadków?

Kiedy można żądać alimentów od dziadków? Były mąż nie płaci alimentów. Komornik stwierdził, ze dług jest nieściagalny (nie pracuje, złożył oświadczenie, że nic nie ma). Prawda (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

separacja czy rozwód skutki prawne

separacja czy rozwód skutki prawne Wiem jakie są skutki prawne rozwodu, nie wiem natomiast do końca jakie są skutki separacji. Czy opłaty za założenie sprawy o rozwód i separacjię różnią się (...)

K O R U P C J A

K O R U P C J A Jets wiele problemów z tym związnaych. Chetnei z WAmi o tym podyskutuje. Akurat bronie niedługo doktorat z tego zagadneinia a wujeciu prawnbiczym. Na poczatke jedno zagadnienie do przemyslen;) (...)

Ryczałt za nocleg w podróży służbowej

Ryczałt za nocleg w podróży służbowej Czy istnieje przepis regulujący zasady wypłacania ryczałtu za nocleg w podróży służbowej samochodem ciężarowym (TIR)w którym to kabina jest wyposażona (...)

Powinowactwo w linii prostej

Powinowactwo w linii prostej Czy między teściem a zięciem zachodzi stosunek powinowactwa w linii prostej w I stopniu?Gdzie znajdę na to potwierdzenie. (Kasia) art.26 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (...)

jakie to pokrewieństwo/powinowactwo?

jakie to pokrewieństwo/powinowactwo? Witam. Zwracam się z prośbą o określenie stopnia/linii pokrewieństwa/powinowactwa. Kompletnie się w tym gubię. Jakie powiązanie występuje między mną, a (...)

pokrewieństwo i powinowactwo

pokrewieństwo i powinowactwo jaki jest stosunek pokrewieństwa czy powinowactwa , i w jakim stopniu - mnie i moja wszagra czyli męża mojej siostry?

Unieważnienie małżeństwa.

Unieważnienie małżeństwa. Dzień dobry. Proszę o infmormacje na temat powodów unieważnienia małżeństwa. Wiem że śmierć jest jedną z opcji. Inne powody niestety nie są mi znane. No może (...)

rachunek za trumne - pogrzeb.

rachunek za trumne - pogrzeb. Witam. Jeżeli chce otrzymać zasiłek pogrzebowy to powinnam dostarczyć miedzy innymi oryginał rachunku za trumne, urnę usługi pogrzebowe takie jak makijażysta? Czy (...)

Niestawienie się świadka w sądzie

Niestawienie się świadka w sądzie Co się stanie jeśli świadek, którego podałam do rozprawy rozwodowej, nie pojawi się w sądzie?Czy zapłacę jakąś karę?Czy zostanie wezwany jeszcze raz, na (...)

Jakie świadek ma prawa ?

Jakie świadek ma prawa ? Mam być świadkiem w procesie mamy i jej męża.Mogę odmówić składania zeznań to wiem,ale czy mogę to zrobić przez sprawą czy muszę koniecznie przyjść na rozprawę (...)

Spadek po siostrze.

Spadek po siostrze. Spadek po siostrze. Siostra byla bezdzietna i miała męża, który w kilka lat po niej też zmarł. Czy rodzinie ze strony siostry męża należy się spadek po niej. Dodam, że (...)

kiedy możne odmówić składania zeznań?

kiedy możne odmówić składania zeznań? Zostałem wezwany na policje w roli świadka, ale nie chce zeznawać w tej sprawie. W jakich sytuacjach można odmówić składania zeznań? Gdzie trzeba to zgłosić, (...)

POMOCY!!! Nielegalnie wzięte pożyczki na osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności

POMOCY!!! Nielegalnie wzięte pożyczki na osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności Witam. Sprawa jest bardzo skomplikowana. Dotyczy ona osoby na którą wzięte były pożyczki jak i telefony, za które (...)

Dziedziczenie w konkubinacie.

Dziedziczenie w konkubinacie. Dzień dobry. Moja konkubina zmarła 2 miesiące temu. Tworzyliśmy związek przez 20 lat i zamieszkaliśmy w mieszkaniu konkubiny. Przez cały okres trwania związku współfinansowałem (...)

Porady prawne